[INTL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Местни и езикови настройки"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 GROUPBOX "Стандарти и изписвания", -1, 5, 5, 240, 162
9 LTEXT "Тази настройка засяга начина, по който някои приложения изписват числата, паричните единици, датата и времето.", -1, 14, 17, 230, 25
10 LTEXT "Изберете предмет, отговарящ на нуждите ви или натиснете „Нагласяване”, за да зададете собствено изписване:", -1, 14, 37, 230, 22
11 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
12 PUSHBUTTON "На&гласяване...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 60, 13
13 LTEXT "Образци:", -1, 14, 73, 70, 10
14 LTEXT "Числа:", -1, 16, 86, 48, 10
15 LTEXT "Пари:", -1, 16, 101, 48, 10
16 LTEXT "Време:", -1, 16, 116, 48, 10
17 LTEXT "Кратка дата:", -1, 16, 131, 48, 10
18 LTEXT "Дълга дата:", -1, 16, 146, 48, 10
19 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
20 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
21 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
22 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
23 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
24 GROUPBOX "Географско положение", -1, 5, 172, 240, 55
25 LTEXT "Указване на положението ви, заради услуги, които биха могли да ви осигуряват местни услуги от рода на новини и доклади за времето.", -1, 14, 181, 230, 24
26 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 270, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
27 END
28
29 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
30 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
31 CAPTION "Езици"
32 FONT 8, "MS Shell Dlg"
33 BEGIN
34 GROUPBOX "Езици и услуги за словесен вход", -1, 6, 4, 234, 52
35 LTEXT "За да видите или промените езика или начина на въвеждане на текст, натиснете „Подробности”", -1, 12, 15, 224, 18
36 PUSHBUTTON "По&дробности...", IDC_DETAIL_BUTTON, 172, 35, 60, 14
37 GROUPBOX "Поддръжка на допълнителни езици", -1, 6, 62, 234, 82
38 LTEXT "Повечето езици са сложени по подразбиране. За да сложите допълнителни езици, отбележете необходимото.", -1, 12, 72, 220, 18
39 CHECKBOX "&Слагане на файлове за сложни писмености или за писане отдясно наляво.", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 15, 93, 216, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
40 CHECKBOX "С&лагане на файлове за източно азиатски езици", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 15, 116, 216, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
41 END
42
43 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
45 CAPTION "Разширени"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg"
47 BEGIN
48 GROUPBOX "Език за неуникод приложения", -1, 6, 7, 233, 80
49 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 67, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
50 LTEXT "Тази настройка позволява на неуникод приложенията да показват правилно изборниците и прозорците на присъщия им език. Тя не засяга уникод приложенията, но засяга всички потребители на компютъра.", -1, 14, 18, 216, 33
51 LTEXT "Изберете подходящ език за неуникод приложенията:", -1, 14, 55, 216, 10
52 GROUPBOX "Знаков набор", -1, 6, 92, 233, 88
53 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
54 GROUPBOX "Подразбрани потребителски настройки", -1, 6, 183, 233, 33
55 CHECKBOX "Прилагане на всички настройки за текущия потребител и по подразбиране", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 192, 223, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
56 END
57
58 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
59 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
60 CAPTION "Числа"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg"
62 BEGIN
63 GROUPBOX "Образец:", -1, 7, 7, 234, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
64 LTEXT "Положително:", -1, 10, 21, 48, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
65 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 60, 19, 60, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
66 LTEXT "Отрицателно:", -1, 123, 21, 48, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
67 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 172, 19, 60, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
68 LTEXT "&Десетичен разделител:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
69 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 142, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
70 LTEXT "Брой цифри след запетайката:", -1, 8, 83, 127, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
71 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 142, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
72 LTEXT "Разделител на &хилядите:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
73 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 142, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
74 LTEXT "Хи&лядно подреждане:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
75 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 142, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
76 LTEXT "Знак за &отрицателно число:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
77 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 142, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
78 LTEXT "Из&писване на отрицателните числа:", -1, 8, 149, 127, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
79 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 142, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
80 LTEXT "Водещи &нули:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
81 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 142, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
82 LTEXT "&Списъков разделител:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
83 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 142, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
84 LTEXT "&Мерна уредба:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
85 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 142, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
86 END
87
88 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
89 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
90 CAPTION "Пари"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg"
92 BEGIN
93 GROUPBOX "Образец", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
94 LTEXT "Положително:", -1, 9, 21, 49, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
95 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 62, 19, 53, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
96 LTEXT "Отрицателно:", -1, 120, 21, 49, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
97 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 169, 19, 53, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
98 LTEXT "&Паричен знак:", -1, 20, 51, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
99 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 124, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
100 LTEXT "&Положително количество:", -1, 20, 68, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
101 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 124, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
102 LTEXT "&Отрицателно количество:", -1, 20, 85, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
103 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 124, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
104 LTEXT "&Десетичен разделител:", -1, 20, 111, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
105 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 124, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
106 LTEXT "&Брой дробни знаци:", -1, 20, 128, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
107 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 124, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
108 LTEXT "&Разделящ знак:", -1, 20, 156, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
109 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 124, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
110 LTEXT "&Разделяне на хилядите:", -1, 20, 173, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
111 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 124, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
112 END
113
114 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
115 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
116 CAPTION "Време"
117 FONT 8, "MS Shell Dlg"
118 BEGIN
119 GROUPBOX "Образец", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
120 LTEXT "Образец за време:", -1, 13, 21, 65, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
121 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 82, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
122 LTEXT "Изписване на &времето:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
123 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
124 LTEXT "&Разделител на времето:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
125 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
126 LTEXT "Знак за &ПО:", -1, 13, 88, 54, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
127 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
128 LTEXT "Знак за &СО:", -1, 13, 106, 54, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
129 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
130 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
131 LTEXT "Изписване на времето\n\n\
132 h = час m = минута s = секунда t = pm или pm\n\n\
133 h = 12 часа H = 24 часа\n\
134 hh, mm, ss = водеща нула h, m, s = без водеща нула", -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
135 END
136
137 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
138 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
139 CAPTION "Дата"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg"
141 BEGIN
142 GROUPBOX "Календар", -1, 7, 7, 230, 74
143 LTEXT "Ако записаната дата е двуцифрена, да се счита, че е между:", -1, 13, 18, 215, 8
144 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
145 LTEXT "и", -1, 55, 32, 17, 8
146 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
147 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
148 LTEXT "Вид календар:", -1, 13, 48, 56, 10
149 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
150 LTEXT "Мюсюлмански календар :", -1, 13, 61, 60, 18
151 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
152 GROUPBOX "Кратко изписване на датата", -1, 7, 83, 230, 81
153 LTEXT "Образец:", -1, 13, 95, 63, 10
154 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
155 LTEXT "Образец- отдясно наляво:", -1, 13, 109, 60, 16
156 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
157 LTEXT "Кратко изписване:", -1, 13, 131, 65, 10
158 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
159 LTEXT "Разделител на датата:", -1, 13, 148, 113, 10
160 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
161 GROUPBOX "Дълго изписване на датата", -1, 7, 167, 230, 64
162 LTEXT "Образец:", -1, 13, 179, 61, 10
163 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
164 LTEXT "Образец- отдясно наляво:", -1, 13, 193, 61, 16
165 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
166 LTEXT "Дълго изписване:", -1, 13, 215, 65, 10
167 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
168 END
169
170 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
171 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
172 CAPTION "Подреждане"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg"
174 BEGIN
175 GROUPBOX "Подреждане", -1, 7, 7, 230, 74
176 LTEXT "Начините на подреждане определят начина на подреждане на знаци, букви, файлове и папки.", -1, 14, 17, 220, 25
177 LTEXT "Изберете начина на подреждане за вашия език:", -1, 14, 37, 220, 22
178 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
179 END
180
181 STRINGTABLE
182 BEGIN
183 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Нагласяване на местните настройки"
184 IDS_SPAIN "Испански (Испания)"
185 IDS_METRIC "Метрични"
186 IDS_IMPERIAL "Британски"
187 END
188
189 STRINGTABLE
190 BEGIN
191 IDS_CPLNAME "Местни и езикови настройки"
192 IDS_CPLDESCRIPTION "Избор на езици и изписване на числата, валутите, времето и датата."
193 END
194
195 STRINGTABLE
196 BEGIN
197 IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Change default settings"
198 IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "The settings will be applied to the default user account.\n\n\
199 These changes apply to the logon screen and new user accounts.\n\
200 The computer must be rebooted, in order to apply the changes to some system services."
201 END
202
203 STRINGTABLE
204 BEGIN
205 IDS_ERROR "Error"
206 IDS_ERROR_SYMBOL_SEPARATE "The short date components separator contains incorrect symbol(s)"
207 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_SHORT "The short date format contains incorrect symbol(s)"
208 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_LONG "The long date format contains incorrect symbol(s)"
209 IDS_ERROR_OEM_CODE_PAGE "There was a problem reading the OEM code page"
210 IDS_ERROR_ANSI_CODE_PAGE "There was a problem reading the ANSI code page"
211 IDS_ERROR_INT_KEY_REG "Problem opening key: HKCU\\Control Panel\\International"
212 IDS_ERROR_DEF_INT_KEY_REG "Problem opening key: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
213 IDS_ERROR_NLS_KEY_REG "Problem opening key: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\Language"
214 IDS_ERROR_NLS_CODE_REG "Problem opening key: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\CodePage"
215 IDS_ERROR_INPUT_DLL "Unable to start input.dll"
216 END
217