4e0047868cae9bc0b6b62ffcb63b1e47d7573022
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/intl/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2009-07-16
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Místní nastavení"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 GROUPBOX "Standardy a formáty", -1, 5, 5, 234, 162
14 LTEXT "Toto nastavení ovlivní, jak nìkteré programy formátují èísla, mìny, data a èas.", -1, 14, 17, 220, 25
15 LTEXT "Zvolte polo\9eku odpovídající po\9eadovaným vlastnostem, nebo klepnutím na Vlastní vyberte vlastní formáty:", -1, 14, 37, 220, 22
16 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
17 PUSHBUTTON "&Vlastní...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
18 LTEXT "Ukázky", -1, 14, 73, 70, 10
19 LTEXT "Èíslo:", -1, 16, 86, 48, 10
20 LTEXT "Mìna:", -1, 16, 101, 48, 10
21 LTEXT "Èas:", -1, 16, 116, 48, 10
22 LTEXT "Zkrácené datum:", -1, 16, 131, 48, 10
23 LTEXT "Plné datum:", -1, 16, 146, 48, 10
24 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
25 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
26 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
27 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
28 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
29 GROUPBOX "Zemìpisné umístìní", -1, 5, 172, 234, 55
30 LTEXT "Zvolením svého umístìní umo\9eníte nìkterým slu\9ebám dodávat místní informace, napøíklad zprávy nebo pøedpovìï poèasí.", -1, 14, 184, 210, 24
31 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
32 END
33
34 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
35 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
36 CAPTION "Jazyky"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Jazyky a slu\9eby pro zpracování textu", -1, 5, 5, 234, 52
40 LTEXT "Klepnutím na tlaèítko Podrobnosti mù\9eete zobrazit nebo zmìnit jazyky a metody zadávání textu", -1, 12, 15, 220, 18
41 PUSHBUTTON "&Podrobnosti...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
42 GROUPBOX "Podpora pro dal\9aí jazyky", -1, 5, 62, 234, 82
43 LTEXT "Vìt\9aina jazykù je ve výchozím stavu nainstalovaná. Dal\9aí jazyky je mo\9ené nainstalovat po za\9akrtnutí odpovídajích políèek ní\9ee.", -1, 12, 72, 220, 18
44 CHECKBOX "Nai&nstalovat soubory jazykù se slo\9eitým písmem a jazykù psaných zprava doleva", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
45 CHECKBOX "Nain&stalovat soubory východoasijských jazykù", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
46 END
47
48 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
49 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
50 CAPTION "Roz\9aíøené"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg"
52 BEGIN
53 GROUPBOX "Jazyky ne-Unicode programù", -1, 5, 5, 234, 90
54 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
55 LTEXT "Toto nastavení systému umo\9ení ne-Unicode programùm zobrazovat nabídky a dialogy v jejich pùvodním jazyce. Unicode programy nebudou ovlivnìny, ale nastaveni bude pou\9eit pro v\9aechny u\9eivatele na tomto poèítaèi.", -1, 14, 18, 223, 33
56 LTEXT "Zvolte jazyk odpovídající jazykové verzi ne-Unicode programù, které chcete pou\9eívat:", -1, 14, 55, 223, 18
57 GROUPBOX "Pøevodní tabulky znakových stránek", -1, 5, 101, 234, 88
58 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
59 GROUPBOX "Výchozí nastavení u\9eivatelského úètu", -1, 5, 193, 234, 30
60 CHECKBOX "Pou\9eít v\9aechna nastavení na aktuální u\9eivatelský úèet a nastavit jako výchozí", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
61 END
62
63 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
64 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
65 CAPTION "Èísla"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
69 LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
70 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
71 LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
72 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
73 LTEXT "&Desetinný oddìlovaè:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
74 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
75 LTEXT "Poèe&t desetinných míst:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
76 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
77 LTEXT "Oddì&lovaè skupin èíslic:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
78 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
79 LTEXT "Seskupování èísli&c:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
80 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
81 LTEXT "Symbol &záporného znaménka:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
82 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 LTEXT "&Formát záporného èísla:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
84 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
85 LTEXT "Zo&brazit pøedcházející nuly:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
86 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
87 LTEXT "Oddìlovaè sezna&mù:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
88 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
89 LTEXT "&Jednotkový systém:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
90 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
91 END
92
93
94 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
95 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
96 CAPTION "Mìna"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
100 LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
101 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
102 LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
103 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
104 LTEXT "&Symbol mìny:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
105 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
106 LTEXT "&Kladné mno\9eství:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
107 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
108 LTEXT "Zápo&rné mno\9eství:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
109 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
110 LTEXT "&Desetinný oddìlovaè:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
111 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
112 LTEXT "Poèe&t desetinných míst:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
113 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
114 LTEXT "Oddì&lovaè skupin èíslic:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
115 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
116 LTEXT "Seskupování èísli&c:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
117 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
118 END
119
120
121 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
122 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
123 CAPTION "Èas"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
127 LTEXT "Ukázka èasu:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
128 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
129 LTEXT "Formá&t èasu:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
130 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
131 LTEXT "Oddìlovaè èa&su:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
132 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
133 LTEXT "Symbol dopoledne:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
134 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
135 LTEXT "Symbol odpoledne:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
136 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
137 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
138 LTEXT "Zápis formátu èasu\n\n\
139 h = hodina m = minuta s = sekunda t = dop. nebo odp.\n\n\
140 h = 12hodinový H = 24hodinový\n\
141 hh, mm, ss = s pøedcházející nulou h, m, s = bez pøedcházející nuly",
142 -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
143 END
144
145
146 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
147 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
148 CAPTION "Datum"
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 GROUPBOX "Kalendáø", -1, 7, 7, 230, 74
152 LTEXT "Pokud je rok zadán jako dvì èíslice, pøedpokládat rok mezi lety:", -1, 13, 18, 215, 8
153 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
154 LTEXT "a", -1, 55, 32, 17, 8
155 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
156 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
157 LTEXT "Typ kalendáøe:", -1, 13, 48, 56, 10
158 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
159 LTEXT "Muslimský kalendáø:", -1, 13, 65, 60, 12
160 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
161 GROUPBOX "Zkrácený formát data", -1, 7, 83, 230, 81
162 LTEXT "Ukázka:", -1, 13, 95, 63, 10
163 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
164 LTEXT "Ukázka zprava doleva:", -1, 13, 109, 60, 16
165 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
166 LTEXT "Zkrácený formát:", -1, 13, 131, 60, 10
167 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
168 LTEXT "Oddìlovaè èástí data:", -1, 13, 148, 113, 10
169 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
170 GROUPBOX "Plný formát data", -1, 7, 167, 230, 64
171 LTEXT "Ukázka:", -1, 13, 179, 61, 10
172 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
173 LTEXT "Ukázka zprava doleva:", -1, 13, 193, 61, 16
174 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
175 LTEXT "Plný formát data:", -1, 13, 215, 60, 10
176 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
177 END
178
179
180 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
181 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
182 CAPTION "Øazení"
183 FONT 8, "MS Shell Dlg"
184 BEGIN
185 GROUPBOX "Øazení", -1, 7, 7, 230, 74
186 LTEXT "Øadící metody urèují poøadí, v jakém budou znaky, slova, soubory a slo\9eky øazeny.", -1, 14, 17, 220, 25
187 LTEXT "Zvolte øadící metodu pro vá\9a jazyk:", -1, 14, 37, 220, 22
188 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
189 END
190
191
192 STRINGTABLE
193 BEGIN
194 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Pøizpùsobit místní nastavení"
195 IDS_SPAIN "\8apanìl\9atina (\8apanìlsko)"
196 END
197
198 STRINGTABLE
199 BEGIN
200 IDS_CPLNAME "Místní nastavení"
201 IDS_CPLDESCRIPTION "Zde lze nastavit zobrazení jazykù, èísel, mìn, èasu a dat."
202 END