b3ec2685c5c13d9a5a97d11c58b0c619ac75211f
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
11 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
12 CAPTION "Ustawienia regionalne"
13 FONT 8, "MS Shell Dlg"
14 BEGIN
15 GROUPBOX "Standardy i formaty", -1, 5, 5, 234, 162
16 LTEXT "Te opcje wp³ywaj¹ na to jak niektóre programy odczytuj¹ liczby, waluty, daty i czas.", -1, 14, 17, 220, 25
17 LTEXT "Wybierz opcjê z listy, albo kliknij na Dostosuj, by wprowadziæ w³asny format:", -1, 14, 37, 220, 22
18 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
19 PUSHBUTTON "Do&stosuj...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
20 LTEXT "Przyk³ady", -1, 14, 73, 70, 10
21 LTEXT "Liczby:", -1, 16, 86, 48, 10
22 LTEXT "Waluty:", -1, 16, 101, 48, 10
23 LTEXT "Czas:", -1, 16, 116, 48, 10
24 LTEXT "Data (krótka):", -1, 16, 131, 48, 10
25 LTEXT "Data (d³uga):", -1, 16, 146, 48, 10
26 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
27 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
28 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
29 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
30 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
31 GROUPBOX "Lokalizacja geograficzna", -1, 5, 171, 234, 55
32 LTEXT "Ustaw swoj¹ obecn¹ lokalizacjê, by pewne us³ugi mog³y dostarczaæ lokalnych informacji; na przyk³ad wiadomo\9cci i prognozy pogody.", -1, 14, 180, 215, 24
33 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
34 END
35
36 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
37 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
38 CAPTION "Jêzyki"
39 FONT 8, "MS Shell Dlg"
40 BEGIN
41 GROUPBOX "Jêzyki i us³ugi tekstowe", -1, 5, 5, 234, 52
42 LTEXT "Aby przejrzeæ b¹d\9f zmieniæ zainstalowane jêzyki lub us³ugi tekstowe, naci\9cnij ""Szczegó³y...""", -1, 12, 15, 220, 18
43 PUSHBUTTON "Szcze&gó³y...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
44 GROUPBOX "Dodatkowe wsparcie jêzyków", -1, 5, 62, 234, 82
45 LTEXT "Wiêkszo\9cæ jêzyków jest instalowana domy\9clnie. Aby zainstalowaæ dodatkowe jêzyki, zaznacz odpowiedni¹ opcjê poni¿ej.", -1, 12, 72, 220, 18
46 CHECKBOX "I&nstalacja jêzyków o z³o¿onej sk³adni i jêzyków pisanych od prawej do lewej", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
47 CHECKBOX "In&stalacja jêzyków wschodnioazjatyckich", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
48 END
49
50 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
51 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
52 CAPTION "Zaawansowane"
53 FONT 8, "MS Shell Dlg"
54 BEGIN
55 GROUPBOX "Jêzyki dla programów bez Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
56 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
57 LTEXT "Te ustawienia umo¿liwiaj¹ programom bez standardu Unicode wy\9cwietlaæ menu i dialogi w odpowiednich jêzykach. Nie ma to wp³ywu na programy Unicode ale dotyczy profili domy\9clnych.", -1, 14, 18, 223, 33
58 LTEXT "Wybierz taki jêzyk, który ma byæ u¿ywany przez programy bez Unicode:", -1, 14, 55, 223, 18
59 GROUPBOX "Tablice konwersji stron kodowych", -1, 5, 101, 234, 88
60 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
61 GROUPBOX "Ustawienia domy\9clne u¿ytkownika", -1, 5, 193, 234, 30
62 CHECKBOX "Zastosuj ustawienia dla obecnego konta jak i dla profilu domy\9clnego.", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
63 END
64
65 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
66 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
67 CAPTION "Liczby"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg"
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Przyk³ad", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
71 LTEXT "Dodatnie:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
72 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 48, 19, 67, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
73 LTEXT "Ujemne:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
74 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
75 LTEXT "&Symbol dziesiêtny:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
76 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
77 LTEXT "Liczba cyfr &po symbolu dziesiêtnym:", -1, 8, 83, 124, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
78 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
79 LTEXT "Symbol grupowania &cyfr:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
80 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
81 LTEXT "&Grupowanie cyfr:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
82 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 LTEXT "Sy&mbol warto\9cci ujemnych:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
84 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
85 LTEXT "&Format liczb ujemnych:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
86 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
87 LTEXT "Wy\9cwietlanie &zer wiod¹cych:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
88 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
89 LTEXT "Separator &listy:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
90 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
91 LTEXT "S&ystem miar:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
92 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
93 END
94
95
96 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
97 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
98 CAPTION "Waluta"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 GROUPBOX "Przyk³ad", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
102 LTEXT "Dodatnie:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
103 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
104 LTEXT "Ujemne:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
105 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
106 LTEXT "&Symbol waluty:", -1, 10, 51, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
107 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
108 LTEXT "&Format ilo\9cci dodatnich:", -1, 10, 68, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
109 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
110 LTEXT "F&ormat ilo\9cci ujemnych:", -1, 10, 85, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
111 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
112 LTEXT "S&ymbol dziesiêtny:", -1, 10, 111, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
113 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
114 LTEXT "Liczba cyfr &po symbolu dziesiêtnym:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
115 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
116 LTEXT "Symbol grupowania &cyfr:", -1, 10, 156, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
117 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
118 LTEXT "&Grupowanie cyfr:", -1, 10, 173, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
119 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
120 END
121
122
123 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
124 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
125 CAPTION "Czas"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 GROUPBOX "Przyk³ad", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
129 LTEXT "Przyk³ad czasu:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
130 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
131 LTEXT "&Format czasu:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
132 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
133 LTEXT "&Separator:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
134 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
135 LTEXT "S&ymbol AM ""Przed Po³udniem"":", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
136 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
137 LTEXT "Sy&mbol PM ""Po Po³udniu"":", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
138 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
139 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
140 LTEXT "Notacja formatu czasu\n\n\
141 h = godzina m = minuta s = sekunda t = am lub pm\n\n\
142 h = 12 godzin H = 24 godziny\n\
143 hh, mm, ss = zero wiod¹ce h, m, s = bez zera wiod¹cego",
144 -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
145 END
146
147
148 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
149 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
150 CAPTION "Data"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 GROUPBOX "Kalendarz", -1, 7, 7, 230, 74
154 LTEXT "Je¿eli rok zostanie zapisany w postaci dwóch cyfr, intepretuj go jako rok z przedzia³u:", -1, 13, 18, 215, 8
155 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
156 LTEXT "do", -1, 55, 32, 17, 8
157 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
158 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
159 LTEXT "Rodzaj kalendarza:", -1, 13, 48, 64, 10
160 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
161 LTEXT "Kalendarz muzu³mañski:", -1, 13, 62, 60, 16
162 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
163 GROUPBOX "Format daty krótkiej", -1, 7, 83, 230, 81
164 LTEXT "Przyk³ad:", -1, 13, 95, 63, 10
165 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
166 LTEXT "Przyk³ad - z prawej do lewej:", -1, 13, 109, 60, 16
167 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
168 LTEXT "Data krótka:", -1, 13, 131, 60, 10
169 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
170 LTEXT "Separator daty:", -1, 13, 148, 113, 10
171 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
172 GROUPBOX "Format daty d³ugiej", -1, 7, 167, 230, 64
173 LTEXT "Przyk³ad:", -1, 13, 179, 61, 10
174 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
175 LTEXT "Przyk³ad - z prawej do lewej:", -1, 13, 193, 61, 16
176 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
177 LTEXT "Data d³uga:", -1, 13, 215, 60, 10
178 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
179 END
180
181
182 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
183 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
184 CAPTION "Sortowanie"
185 FONT 8, "MS Shell Dlg"
186 BEGIN
187 GROUPBOX "Sortowanie", -1, 7, 7, 230, 74
188 LTEXT "Metody sortowania okre\9claj¹ porz¹dek znaków, s³ów, plików i katalogów.", -1, 14, 17, 220, 25
189 LTEXT "Wybierz metodê sortowania dla twojego jêzyka:", -1, 14, 37, 220, 22
190 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
191 END
192
193
194 STRINGTABLE
195 BEGIN
196 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Dostosuj Ustawienia regionalne"
197 IDS_SPAIN "Hiszpañski (Hiszpania)"
198 END
199
200 STRINGTABLE
201 BEGIN
202 IDS_CPLNAME "Ustawienia regionalne"
203 IDS_CPLDESCRIPTION "Ustawienia jêzyków oraz formaty liczb, walut, daty i czasu."
204 END