[INTL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR: Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR: 28-04-2008
3 * LastChange: 31-05-2010
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Miestne nastavenia"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 GROUPBOX "Štandardy a formáty", -1, 5, 5, 234, 159
14 LTEXT "Táto možnosť ovplyvňuje spôsob, ktorým niektoré programy formátujú čísla, meny, dátumy a čas.", -1, 14, 17, 220, 17
15 LTEXT "Vyb&erte položku vyhovujúcu svojim požiadavkám, alebo kliknite na tlačidlo Prispôsobiť a vyberte svoj vlastný formát:", -1, 14, 37, 220, 18
16 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
17 PUSHBUTTON "&Prispôsobiť...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
18 LTEXT "Ukážky", -1, 14, 73, 70, 10
19 LTEXT "Číslo:", -1, 16, 86, 48, 10
20 LTEXT "Mena:", -1, 16, 101, 48, 10
21 LTEXT "Čas:", -1, 16, 116, 48, 10
22 LTEXT "Krátky dátum:", -1, 16, 131, 48, 10
23 LTEXT "Dlhý dátum:", -1, 16, 146, 48, 10
24 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
25 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
26 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
27 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
28 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
29 GROUPBOX "Umiestnenie", -1, 5, 168, 234, 59
30 LTEXT "&Vyberte svoje aktuálne umiestnenie, aby vám rôzne služby mohli poskytovať miestne informácie, napríklad správy alebo predpovede počasia.", -1, 14, 179, 210, 26
31 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
32 END
33
34 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
35 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
36 CAPTION "Jazyk"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Textové služby a vstupné jazyky", -1, 5, 5, 234, 52
40 LTEXT "Ak chcete zobraziť alebo zmeniť jazyky, v ktorých môžete zadávať text, alebo spôsoby zadávania textu, kliknite na tlačidlo Podrobnosti", -1, 12, 15, 220, 18
41 PUSHBUTTON "&Podrobnosti...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
42 GROUPBOX "Doplnková jazyková podpora", -1, 5, 62, 234, 82
43 LTEXT "Väčšina jazykov sa inštaluje v predvolenom nastavení. Ak chcete nainštalovať ďalšie jazyky, začiarknite príslušné políčko.", -1, 12, 72, 220, 18
44 CHECKBOX "I&nštalovať súbory pre zložité písma a jazyky so smerom písania sprava doľava (vrátane thajčiny)", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 95, 215, 19, BS_MULTILINE | BS_TOP
45 CHECKBOX "Inštalovať sú&bory pre východoázijské jazyky", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
46 END
47
48 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
49 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
50 CAPTION "Rozšírené nastavenia"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg"
52 BEGIN
53 GROUPBOX "Jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
54 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
55 LTEXT "Toto systémové nastavenie umožňuje, aby mohli programy bez podpory kódovania Unicode zobrazovať ponuky a dialógové okná v rodnom jazyku. Neovplyvňuje programy s kódovaním Unicode, ale vzťahuje sa na všetkých používateľov tohto počítača.", -1, 14, 18, 223, 33
56 LTEXT "Vyberte jazyk zodpovedajúci jazykovej verzii príslušných programov bez podpory kódovania &Unicode:", -1, 14, 55, 223, 18
57 GROUPBOX "&Tabuľky na konverziu kódových stránok", -1, 5, 101, 234, 88
58 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
59 GROUPBOX "Predvolené nastavenie používateľského konta", -1, 5, 193, 234, 32
60 CHECKBOX "&Všetky nastavenia použiť na aktuálne používateľské konto a na predvolený profil používateľa", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 201, 220, 22, BS_MULTILINE | BS_TOP
61 END
62
63 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
64 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
65 CAPTION "Čísla"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Ukážka", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
69 LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
70 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
71 LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
72 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
73 LTEXT "Oddeľovač &desatinných miest:", -1, 8, 67, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
74 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
75 LTEXT "Počet desatinných &miest:", -1, 8, 83, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
76 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
77 LTEXT "O&ddeľovač skupín číslic:", -1, 8, 100, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
78 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
79 LTEXT "&Zoskupovanie číslic:", -1, 8, 117, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
80 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
81 LTEXT "Zápor&né znamienko:", -1, 8, 134, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
82 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 LTEXT "&Formát záporných čísel:", -1, 8, 149, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
84 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
85 LTEXT "Zo&brazovanie úvodných núl:", -1, 8, 166, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
86 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
87 LTEXT "Oddeľovač v zozn&amoch:", -1, 8, 181, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
88 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
89 LTEXT "Systém jednotie&k:", -1, 8, 197, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
90 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
91 END
92
93 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
94 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
95 CAPTION "Mena"
96 FONT 8, "MS Shell Dlg"
97 BEGIN
98 GROUPBOX "Ukážka", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
99 LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 30, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
100 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
101 LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 30, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
102 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
103 LTEXT "&Symbol meny:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
104 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
105 LTEXT "&Formát kladných čísel:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
106 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
107 LTEXT "Formát zápo&rných čísel:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
108 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
109 LTEXT "Odd&eľovač desatinných miest:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
110 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
111 LTEXT "Počet desatinných &miest:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
112 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
113 LTEXT "O&ddeľovač skupín číslic:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
114 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
115 LTEXT "&Zoskupovanie číslic:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
116 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
117 END
118
119 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
120 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
121 CAPTION "Čas"
122 FONT 8, "MS Shell Dlg"
123 BEGIN
124 GROUPBOX "Ukážka", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
125 LTEXT "Ukážka času:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
126 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
127 LTEXT "&Formát času:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
128 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
129 LTEXT "O&ddeľovač časových údajov:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
130 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
131 LTEXT "Sy&mbol pre predpoludnie:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
132 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
133 LTEXT "&Symbol pre popoludnie:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
134 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
135 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
136 LTEXT "Zápis formátu času\n\n\
137 h = hodina m = minúta s = sekunda\n\
138 t = symbol predpoludnia alebo popoludnia\n\
139 h = 12 hodín H = 24 hodín\n\
140 hh, mm, ss = s úvodnou nulou h, m, s = bez úvodnej nuly", -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
141 END
142
143 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
144 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
145 CAPTION "Dátum"
146 FONT 8, "MS Shell Dlg"
147 BEGIN
148 GROUPBOX "Kalendár", -1, 7, 7, 230, 74
149 LTEXT "Ak sú zadané len dve číslice &roka, interpretovať ich ako rok v rozmedzí:", -1, 13, 18, 215, 8
150 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
151 LTEXT "a", -1, 55, 32, 17, 8
152 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 100, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
153 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 136, 30, 10, 12
154 LTEXT "&Typ kalendára:", -1, 13, 48, 56, 10
155 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 100, 46, 130, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
156 LTEXT "&Moslimský kalendár:", -1, 13, 65, 87, 12
157 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 100, 64, 130, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
158 GROUPBOX "Krátky dátum", -1, 7, 83, 230, 81
159 LTEXT "Ukážka krátkeho dátumu:", -1, 13, 95, 87, 10
160 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 100, 93, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
161 LTEXT "Ukážka sprava doľava:", -1, 13, 111, 87, 14
162 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 100, 111, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
163 LTEXT "Formát &krátkeho dátumu:", -1, 13, 131, 87, 10
164 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 100, 129, 130, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
165 LTEXT "O&ddeľovač dátumu:", -1, 13, 148, 113, 10
166 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 50, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
167 GROUPBOX "Dlhý dátum", -1, 7, 167, 230, 64
168 LTEXT "Ukážka dlhého dátumu:", -1, 13, 179, 87, 10
169 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 100, 177, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
170 LTEXT "Ukážka sprava doľava:", -1, 13, 195, 87, 14
171 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 100, 195, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
172 LTEXT "Formát dlhého dátumu:", -1, 13, 215, 87, 10
173 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 100, 213, 130, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
174 END
175
176 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
177 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
178 CAPTION "Zoraďovanie"
179 FONT 8, "MS Shell Dlg"
180 BEGIN
181 GROUPBOX "Zoraďovanie", -1, 7, 7, 230, 74
182 LTEXT "Metódy zoradovania určujú spôsob, akým programy zoraďujú znaky, slová, súbory a priečinky..", -1, 14, 17, 220, 18
183 LTEXT "&Vyberte metódu zoraďovania, ktorá sa má používať v tomto jazyku:", -1, 14, 37, 220, 16
184 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
185 END
186
187 STRINGTABLE
188 BEGIN
189 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Prispôsobiť miestne nastavenia"
190 IDS_SPAIN "Spanish (Spain)"
191 IDS_METRIC "Metrický"
192 IDS_IMPERIAL "Imperiálny"
193 END
194
195 STRINGTABLE
196 BEGIN
197 IDS_CPLNAME "Miestne a jazykové nastavenia"
198 IDS_CPLDESCRIPTION "Select languages and format numbers, currencies, times and date."
199 END
200
201 STRINGTABLE
202 BEGIN
203 IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Change default settings"
204 IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "The settings will be applied to the default user account.\n\n\
205 These changes apply to the logon screen and new user accounts.\n\
206 The computer must be rebooted, in order to apply the changes to some system services."
207 END
208
209 STRINGTABLE
210 BEGIN
211 IDS_ERROR "Error"
212 IDS_ERROR_SYMBOL_SEPARATE "The short date components separator contains incorrect symbol(s)"
213 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_SHORT "The short date format contains incorrect symbol(s)"
214 IDS_ERROR_SYMBOL_FORMAT_LONG "The long date format contains incorrect symbol(s)"
215 IDS_ERROR_OEM_CODE_PAGE "There was a problem reading the OEM code page"
216 IDS_ERROR_ANSI_CODE_PAGE "There was a problem reading the ANSI code page"
217 IDS_ERROR_INT_KEY_REG "Problem opening key: HKCU\\Control Panel\\International"
218 IDS_ERROR_DEF_INT_KEY_REG "Problem opening key: HKU\\.DEFAULT\\Control Panel\\International"
219 IDS_ERROR_NLS_KEY_REG "Problem opening key: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\Language"
220 IDS_ERROR_NLS_CODE_REG "Problem opening key: HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\NLS\\CodePage"
221 IDS_ERROR_INPUT_DLL "Unable to start input.dll"
222 END
223