[INTL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: International Control Panel Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/intl/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for International Control Panel Applet
6 * PROGRAMMERS: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Ðåã³îíàëüí³ ïàðàìåòðè"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 GROUPBOX "Ìîâí³ ñòàíäàðòè é ôîðìàòè", -1, 5, 5, 234, 162
17 LTEXT "Öåé ïàðàìåòð âïëèâຠíà â³äîáðàæåííÿ ÷èñåë, ãðîøîâèõ ñóì, äàòè é ÷àñó â äåÿêèõ ïðîãðàìàõ.", -1, 14, 17, 220, 25
18 LTEXT "&Âèáåð³òü ç³ ñïèñêó íàéá³ëüø ï³äõîæèé åëåìåíò àáî íàòèñí³òü êíîïêó ""Íàñòðîéêà"", ùîá óêàçàòè ôîðìàòè ñàìîñò³éíî:", -1, 14, 37, 220, 22
19 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
20 PUSHBUTTON "Íàñòðî&éêà...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
21 LTEXT "Çðàçêè", -1, 14, 73, 70, 10
22 LTEXT "×èñëî:", -1, 16, 86, 48, 10
23 LTEXT "Ñóìà ãðîøåé:", -1, 16, 101, 48, 10
24 LTEXT "×àñ:", -1, 16, 116, 48, 10
25 LTEXT "Êîðîòêà äàòà:", -1, 16, 131, 48, 10
26 LTEXT "Ïîâíà äàòà:", -1, 16, 146, 48, 10
27 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
28 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
29 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
30 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
31 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
32 GROUPBOX "Ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ", -1, 5, 171, 234, 55
33 LTEXT "Óêàæ³òü âàøå ïîòî÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ùîá ñëóæáè ìîãëè íàäàâàòè âàì ì³ñöåâó ³íôîðìàö³þ, íàïðèêëàä, íîâèíè òà ïðîãíîç ïîãîäè", -1, 14, 180, 215, 24
34 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL |
35 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
36 END
37
38 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
39 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
40 CAPTION "Ìîâè"
41 FONT 8, "MS Shell Dlg"
42 BEGIN
43 GROUPBOX "Òåêñòîâ³ ñëóæáè òà ìîâè ââîäó", -1, 5, 5, 234, 52
44 LTEXT "Ùîá ïåðåãëÿíóòè àáî çì³íèòè ìîâó àáî çàñ³á ââîäó òåêñòó, íàòèñí³òü êíîïêó ""Ïîäðîáèö³...""", -1, 12, 15, 220, 18
45 PUSHBUTTON "&Ïîäðîáèö³...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
46 GROUPBOX "Äîäàòêîâà ìîâíà ï³äòðèìêà", -1, 5, 62, 234, 82
47 LTEXT "Á³ëüø³ñòü ìîâ óñòàíîâëþºòüñÿ çà çàìîâ÷óâàííÿì. Ùîá óñòàíîâèòè äîäàòêîâ³ ìîâè, óñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ ïðàïîðö³.", -1, 12, 72, 220, 18
48 CHECKBOX "&Óñòàíîâèòè ï³äòðèìêó äëÿ ìîâ ³ç ïèñüìîì ñïðàâà íàë³âî òà äëÿ ìîâ ç³ ñêëàäíèìè çíàêàìè", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
49 CHECKBOX "Óñ&òàíîâèòè ï³äòðèìêó äëÿ ñõ³äíî-àç³àòñüêèõ ìîâ", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
50 END
51
52 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
53 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
54 CAPTION "Äîäàòêîâî"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg"
56 BEGIN
57 GROUPBOX "Ìîâà ïðîãðàì, ÿê³ íå ï³äòðèìóþòü Þí³êîä", -1, 5, 5, 234, 90
58 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
59 LTEXT "Öåé ñèñòåìíèé ïàðàìåòð äຠçìîãó ïðîãðàìàì, ÿê³ íå ï³äòðèìóþòü Þí³êîä, ïîêàçóâàòè ìåíþ òà ä³àëîãè ð³äíîþ ìîâîþ. ³í íå âïëèâຠíà ïðîãðàìè ç ï³äòðèìêîþ Þí³êîäó, àëå çàñòîñîâóºòüñÿ äî âñ³õ êîðèñòóâà÷³â öüîãî êîìï'þòåðà.", -1, 14, 18, 223, 33
60 LTEXT "Âèáåð³òü ìîâó, ÿêà â³äïîâ³äຠìîâí³é âåðñ³¿ áàæàíèõ ïðîãðàì áåç ï³äòðèìêè Þí³êîäó.", -1, 14, 55, 223, 18
61 GROUPBOX "Òàáëèö³ ïåðåòâîðåííÿ êîäîâèõ ñòîð³íîê", -1, 5, 101, 234, 88
62 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
63 GROUPBOX "Ïàðàìåòðè ñòàíäàðòíîãî îáë³êîâîãî çàïèñó", -1, 5, 193, 234, 30
64 CHECKBOX "Çàñòîñóâàòè âñ³ ïàðàìåòðè äî ïîòî÷íîãî îáë³êîâîãî çàïèñó òà äî ñòàíäàðòíîãî ïðîô³ëþ êîðèñòóâà÷à", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
65 END
66
67 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
68 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
69 CAPTION "×èñëà"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg"
71 BEGIN
72 GROUPBOX "Çðàçêè", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
73 LTEXT "Äîäàòí.:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
74 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 48, 19, 67, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
75 LTEXT "³ä'ºìí.:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
76 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
77 LTEXT "Äåñÿòêîâèé &ðîçä³ëþâà÷:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
78 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
79 LTEXT "&ʳëüê³ñòü äðîáîâèõ çíàê³â:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
80 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
81 LTEXT "Ðîçä³ëþâà÷ &ãðóï ðîçðÿä³â:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
82 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 LTEXT "ʳë&üê³ñòü öèôð ó ãðóï³:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
84 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
85 LTEXT "Îç&íàêà â³ä'ºìíîãî ÷èñëà:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
86 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
87 LTEXT "&Ôîðìàò â³ä'ºìíèõ ÷èñåë:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
88 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
89 LTEXT "&³äîáðàæ. íóë³â íà ïî÷àòêó ÷èñëà:", -1, 8, 166, 127, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
90 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
91 LTEXT "Ðîçä³ëþâà÷ &åëåìåíò³â ñïèñêó:", -1, 8, 181, 124, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
92 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
93 LTEXT "&Ñèñòåìà îäèíèöü:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
94 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
95 END
96
97
98 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
99 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
100 CAPTION "Ãðîøîâà îäèíèöÿ"
101 FONT 8, "MS Shell Dlg"
102 BEGIN
103 GROUPBOX "Çðàçêè", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
104 LTEXT "Äîäàòí.:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
105 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 46, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
106 LTEXT "³ä'ºìí.:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
107 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
108 LTEXT "&Ïîçíà÷åííÿ ãðîøîâî¿ îäèíèö³:", -1, 10, 51, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
109 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
110 LTEXT "&Ôîðìàò äîäàòíèõ ãðîøîâèõ ñóì:", -1, 10, 68, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
111 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
112 LTEXT "Ôîð&ìàò â³ä'ºìíèõ ãðîøîâèõ ñóì:", -1, 10, 85, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
113 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
114 LTEXT "Äåñÿòêîâèé &ðîçä³ëþâà÷:", -1, 10, 111, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
115 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
116 LTEXT "&ʳëüê³ñòü äðîáîâèõ çíàê³â:", -1, 10, 128, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
117 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
118 LTEXT "Ðîçä³ëþâà÷ &ãðóï ðîçðÿä³â:", -1, 10, 156, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
119 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
120 LTEXT "ʳëüê³ñòü &öèôð ó ãðóï³:", -1, 10, 173, 111, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
121 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
122 END
123
124
125 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
126 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
127 CAPTION "×àñ"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg"
129 BEGIN
130 GROUPBOX "Çðàçêè", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
131 LTEXT "Çðàçîê ÷àñó:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
132 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
133 LTEXT "&Ôîðìàò ÷àñó:", -1, 13, 52, 54, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
134 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
135 LTEXT "&Ðîçä³ëþâà÷ êîìïîíåíò³â ÷àñó:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
136 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
137 LTEXT "Ïî&çíà÷åííÿ ÷àñó äî ïîëóäíÿ (AM):", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
138 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
139 LTEXT "&Ïîçíà÷åííÿ ÷àñó ï³ñëÿ ïîëóäíÿ (PM):", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
140 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
141 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
142 LTEXT "Ïîçíà÷åííÿ ôîðìàòó ÷àñó\n\n\
143 h = ãîäèíà m = õâèëèíà s = ñåêóíäà t = ÀÌ àáî ÐÌ\n\n\
144 h = 12-ãîäèííèé ôîðìàò äîáè H = 24-ãîäèííèé ôîðìàò äîáè\n\
145 hh, mm, ss = ç âèâîäîì íóë³â íà ïî÷àòêó h, m, s = áåç âèâîäó íóë³â",
146 -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
147 END
148
149
150 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
151 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
152 CAPTION "Äàòà"
153 FONT 8, "MS Shell Dlg"
154 BEGIN
155 GROUPBOX "Êàëåíäàð", -1, 7, 7, 230, 74
156 LTEXT "ßêùî ð³ê ââåäåíî äâîìà öèôðàìè, ³íòåðïðåòóâàòè éîãî ÿê ð³ê ì³æ:", -1, 13, 18, 215, 8
157 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
158 LTEXT "³", -1, 55, 32, 17, 8
159 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
160 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
161 LTEXT "Òèï êàëåíäàðÿ:", -1, 13, 48, 56, 10
162 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
163 LTEXT "˳òî÷èñëåííÿ çà õèäæðîþ:", -1, 13, 62, 60, 16
164 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
165 GROUPBOX "Êîðîòêèé ôîðìàò äàòè", -1, 7, 83, 230, 81
166 LTEXT "Çðàçîê:", -1, 13, 95, 63, 10
167 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
168 LTEXT "Çðàçîê - ÷èòàííÿ ñïðàâà íàë³âî:", -1, 13, 109, 60, 16
169 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
170 LTEXT "Êîðîòêèé ôîðìàò:", -1, 13, 128, 62, 16
171 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
172 LTEXT "Ðîçä³ëþâà÷ êîìïîíåíò³â äàòè:", -1, 13, 148, 113, 10
173 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
174 GROUPBOX "Ïîâíèé ôîðìàò äàòè", -1, 7, 167, 230, 64
175 LTEXT "Çðàçîê:", -1, 13, 179, 61, 10
176 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
177 LTEXT "Çðàçîê - ÷èòàííÿ ñïðàâà íàë³âî:", -1, 13, 193, 61, 16
178 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
179 LTEXT "Ïîâíèé ôîðìàò:", -1, 13, 215, 60, 10
180 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
181 END
182
183
184 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
185 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
186 CAPTION "Ñîðòóâàííÿ"
187 FONT 8, "MS Shell Dlg"
188 BEGIN
189 GROUPBOX "Ñîðòóâàííÿ", -1, 7, 7, 230, 74
190 LTEXT "Ìåòîäè ñîðòóâàííÿ âèçíà÷àþòü ïîðÿäîê ñîðòóâàííÿ ñèìâîë³â, ñë³â, ³ìåí ôàéë³â ³ ïàïîê.", -1, 14, 17, 220, 25
191 LTEXT "Âèáðàòè ìåòîä ñîðòóâàííÿ äëÿ Âàøî¿ ìîâè:", -1, 14, 37, 220, 22
192 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
193 END
194
195
196 STRINGTABLE
197 BEGIN
198 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Íàñòðîéêà ðåã³îíàëüíèõ ïàðàìåòð³â"
199 IDS_SPAIN "²ñïàíñüêà (²ñïàí³ÿ)"
200 IDS_METRIC "Metric"
201 IDS_IMPERIAL "Imperial"
202 END
203
204 STRINGTABLE
205 BEGIN
206 IDS_CPLNAME "Ðåã³îíàëüí³ ñòàíäàðòè"
207 IDS_CPLDESCRIPTION "Íàñòðîéêà ìîâíèõ ïàðàìåòð³â ³ ôîðìàòó ÷èñåë, ãðîøîâèõ îäèíèöü, ÷àñó é äàò."
208 END