02cd64aed7b0fdd3f892164d0932de21b1d6c35e
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / zh-CN.rc
1 /*
2 * Simplified Chinese Resource for Intl (dll/cpl/intl/lang/zh-CN.rc)
3 * CREATED: Jingjing Fu (jingjingf AT 188.com) 2009-05-02
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
7
8 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "ÇøÓòÑ¡Ïî"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 GROUPBOX "±ê×¼ºÍ¸ñʽ", -1, 5, 5, 234, 162
14 LTEXT "Õâ¸öÑ¡ÏîÓ°Ï쵽ijЩ³ÌÐòÈçºÎ¸ñʽ»¯Êý×Ö¡¢»õ±Ò¡¢Ê±¼äºÍÈÕÆÚ¡£", -1, 14, 17, 220, 25
15 LTEXT "Ñ¡ÔñÒ»¸öÓëÆäÊ×Ñ¡ÏîÆ¥ÅäµÄÏî»òµ¥»÷¡°×Ô¶¨Ò塱ѡÔñÄú×Ô¼ºµÄ¸ñʽ(&S):", -1, 14, 37, 220, 22
16 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
17 PUSHBUTTON "×Ô¶¨Òå(&Z)...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
18 LTEXT "ʾÀý", -1, 14, 73, 70, 10
19 LTEXT "Êý×Ö:", -1, 16, 86, 48, 10
20 LTEXT "»õ±Ò:", -1, 16, 101, 48, 10
21 LTEXT "ʱ¼ä:", -1, 16, 116, 48, 10
22 LTEXT "¶ÌÈÕÆÚ:", -1, 16, 131, 48, 10
23 LTEXT "³¤ÈÕÆÚ:", -1, 16, 146, 48, 10
24 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
25 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
26 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
27 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
28 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
29 GROUPBOX "λÖÃ", -1, 5, 172, 234, 55
30 LTEXT "ΪÁ˱ãÓÚΪÄúÌṩµ±µØÐÅÏ¢ÈçÐÂÎźÍÌìÆø£¬ÇëÑ¡ÔñÄúµÄËùÔÚµØ(&T):", -1, 14, 184, 210, 24
31 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
32 END
33
34 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
35 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
36 CAPTION "ÓïÑÔ"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 GROUPBOX "ÎÄ×Ö·þÎñºÍÊäÈëÓïÑÔ", -1, 5, 5, 234, 52
40 LTEXT "Òª²é¿´ÓÃÀ´ÊäÈëÎÄ×ÖµÄÓïÑԺͷ½·¨£¬Çëµ¥»÷¡°ÏêϸÐÅÏ¢¡±¡£", -1, 12, 15, 220, 18
41 PUSHBUTTON "ÏêϸÐÅÏ¢(&T)...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
42 GROUPBOX "¸½¼ÓµÄÓïÑÔÖ§³Ö", -1, 5, 62, 234, 82
43 LTEXT "´ó¶àÊýÓïÑÔ¶¼»áÔÚĬÈÏÇé¿öϵõ½°²×°¡£Òª°²×°ÆäËûÓïÑÔ£¬Ñ¡ÔñÏÂÃæÏàÓ¦µÄ¸´Ñ¡¿ò¡£", -1, 12, 72, 220, 18
44 CHECKBOX "Ϊ¸´ÔÓÎÄ×ֺʹÓÓÒµ½×óµÄÓïÑÔ°²×°Îļþ(°üÀ¨Ì©ÎÄ)(&N)", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
45 CHECKBOX "Ϊ¶«ÑÇÓïÑÔ°²×°Îļþ(&S)", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
46 END
47
48 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
49 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
50 CAPTION "¸ß¼¶"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg"
52 BEGIN
53 GROUPBOX "·Ç Unicode ³ÌÐòµÄÓïÑÔ", -1, 5, 5, 234, 90
54 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
55 LTEXT "Õâ¸öÉèÖÃÆô¶¯Ä³Ð©·Ç Unicode ³ÌÐòÒÔ±ãÓÃĸÓïÏÔʾ²Ëµ¥ºÍ¶Ô»°¡£Õâ²»»áÓ°Ïìµ½ Unicode µÄ³ÌÐò£¬µ«ÊÇ»áÓ¦ÓÃÔÚÕą̂¼ÆËã»úÉϵÄËùÓÐÓû§¡£", -1, 14, 18, 223, 33
56 LTEXT "Ñ¡ÔñÒ»ÖÖÓïÑÔ£¬Ê¹Ö®ÓëÄúÏëʹÓÃµÄ·Ç Unicode ³ÌÐòµÄÓïÑÔ°æ±¾ÏàÆ¥Åä(&S):", -1, 14, 55, 223, 18
57 GROUPBOX "´úÂëҳת»»±í(&C)", -1, 5, 101, 234, 88
58 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
59 GROUPBOX "ĬÈÏÓû§ÕÊ»§ÉèÖÃ", -1, 5, 193, 234, 30
60 CHECKBOX "½«ËùÓÐÉèÖÃÓ¦ÓÃÓÚµ±Ç°Óû§ÕÊ»§ºÍĬÈÏÓû§ÅäÖÃÎļþ(&D)", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
61 END
62
63 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
64 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
65 CAPTION "Êý×Ö"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 GROUPBOX "ʾÀý", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
69 LTEXT "Õý:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
70 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
71 LTEXT "¸º:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
72 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
73 LTEXT "СÊýµã(&D):", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
74 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
75 LTEXT "СÊýλÊý(&T):", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
76 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
77 LTEXT "Êý×Ö·Ö×é·ûºÅ(&G):", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
78 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
79 LTEXT "Êý×Ö·Ö×é(&I):", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
80 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
81 LTEXT "¸ººÅ(&E):", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
82 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 LTEXT "¸ºÊý¸ñʽ(&F):", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
84 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
85 LTEXT "ÁãÆðʼÏÔʾ(&Z):", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
86 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
87 LTEXT "Áбí·Ö¸ô·û(&L):", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
88 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
89 LTEXT "¶ÈÁ¿ºâϵͳ(&M):", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
90 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
91 END
92
93
94 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
95 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
96 CAPTION "»õ±Ò"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 GROUPBOX "ʾÀý", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
100 LTEXT "Õý:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
101 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
102 LTEXT "¸º:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
103 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
104 LTEXT "»õ±Ò·ûºÅ(&S):", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
105 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
106 LTEXT "»õ±ÒÕýÊý¸ñʽ(&P):", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
107 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
108 LTEXT "»õ±Ò¸ºÊý¸ñʽ(&N):", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
109 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
110 LTEXT "СÊýµã(&D):", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
111 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
112 LTEXT "СÊýλÊý(&T):", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
113 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
114 LTEXT "Êý×Ö·Ö×é·ûºÅ(&G):", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
115 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
116 LTEXT "Êý×Ö·Ö×é(&I):", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
117 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
118 END
119
120
121 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
122 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
123 CAPTION "ʱ¼ä"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 GROUPBOX "ʾÀý", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
127 LTEXT "ʱ¼äʾÀý:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
128 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
129 LTEXT "ʱ¼ä¸ñʽ(&T):", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
130 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
131 LTEXT "ʱ¼ä·Ö¸ô·û(&S):", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
132 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
133 LTEXT "AM ·ûºÅ(&M):", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
134 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
135 LTEXT "PM ·ûºÅ(&P):", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
136 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
137 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
138 LTEXT "ʱ¼ä¸ñʽ±ê¼Ç\n\
139 h = Сʱ m = ·ÖÖÓ s = Ãë t = ÉÏÎç»òÏÂÎç\n\
140 h = 12 Сʱ\
141 H = 24 Сʱ\n\
142 hh, mm, ss = ÁãÆðʼ\
143 h, m, s = ·ÇÁãÆðʼ", -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
144 END
145
146
147 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
148 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
149 CAPTION "ÈÕÆÚ"
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 GROUPBOX "ÈÕÀú", -1, 7, 7, 230, 74
153 LTEXT "µ±¼üÈëµÄÄê·ÝÊÇÁ½Î»Êý×Öʱ£¬½«ÆäÏÔʾΪÔÚÕâЩÄêÖ®¼ä(&Y):", -1, 13, 18, 215, 8
154 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
155 LTEXT "ºÍ", -1, 55, 32, 17, 8
156 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
157 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
158 LTEXT "ÈÕÀúÀàÐÍ(&C):", -1, 13, 48, 56, 10
159 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
160 LTEXT "ÄÂ˹ÁÖÈÕÀú:", -1, 13, 65, 60, 12
161 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
162 GROUPBOX "¶ÌÈÕÆÚʾÀý:", -1, 7, 83, 230, 81
163 LTEXT "ʾÀý", -1, 13, 95, 63, 10
164 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
165 LTEXT "´ÓÓÒµ½×óµÄʾÀý:", -1, 13, 109, 60, 16
166 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
167 LTEXT "¶Ì¸ñʽ", -1, 13, 131, 60, 10
168 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
169 LTEXT "ÈÕÆÚ·Ö¸ô·û:", -1, 13, 148, 113, 10
170 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
171 GROUPBOX "³¤ÈÕÆÚ¸ñʽ", -1, 7, 167, 230, 64
172 LTEXT "ʾÀý:", -1, 13, 179, 61, 10
173 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
174 LTEXT "´ÓÓÒµ½×óµÄʾÀý:", -1, 13, 193, 61, 16
175 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
176 LTEXT "³¤¸ñʽ:", -1, 13, 215, 60, 10
177 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
178 END
179
180
181 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
182 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
183 CAPTION "ÅÅÐò"
184 FONT 8, "MS Shell Dlg"
185 BEGIN
186 GROUPBOX "ÅÅÐò", -1, 7, 7, 230, 74
187 LTEXT "ÅÅÐò·½·¨¸Ä±ä³ÌÐòÅÅÐò×Ö·û¡¢×Ö´Ê¡¢ÎļþºÍÎļþ¼ÐµÄ·½Ê½¡£", -1, 14, 17, 220, 25
188 LTEXT "Ñ¡ÔñÒªÓÃÓÚÕâ¸öÓïÑÔµÄÅÅÐò·½·¨(&S):", -1, 14, 37, 220, 22
189 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
190 END
191
192
193 STRINGTABLE
194 BEGIN
195 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "×Ô¶¨ÒåÇøÓòÑ¡Ïî"
196 IDS_SPAIN "Î÷°àÑÀÓï (Î÷°àÑÀ)"
197 END
198
199 STRINGTABLE
200 BEGIN
201 IDS_CPLNAME "ÇøÓòÑ¡Ïî"
202 IDS_CPLDESCRIPTION "Ñ¡ÔñÓïÑÔ¡¢Êý×Ö¡¢»õ±Ò¡¢Ê±¼äºÍÈÕÆÚµÄÏÔʾÉèÖá£"
203 END