[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / joy / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 IDD_PROPPAGEMAIN DIALOGEX 0, 0, 252, 205
11 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
12 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
13 CAPTION "Kontrolery gier"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 7, 20, 20
17 LTEXT "Te ustawienia pomog¹ ci skonfigurowaæ kontolery gier, zainstalowane na tym komputerze.", -1, 33, 7, 214, 20, NOT WS_GROUP
18 GROUPBOX "&Zainstalowane kontrolery gier", -1, 7, 34, 238, 117
19 CONTROL "List1", IDC_CONTROLLER_LIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000808D, 14, 44, 224, 80
20 PUSHBUTTON "&Dodaj.", IDC_ADD_BUTTON, 35, 129, 65, 14
21 PUSHBUTTON "&Usuñ..", IDC_REMOVE_BUTTON, 104, 129, 65, 14, WS_DISABLED
22 PUSHBUTTON "&W³a\9cciwo\9cci", IDC_PROPERTIES_BUTTON, 173, 129, 65, 14, WS_DISABLED
23 PUSHBUTTON "Z&aawansowane", IDC_ADVANCED_BUTTON, 111, 157, 65, 14
24 PUSHBUTTON "D&iagnostyka", IDC_TROUBLESHOOT_BUTTON, 180, 157, 65, 14
25 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 195, 185, 50, 14
26 END
27
28 IDD_ADD DIALOGEX 0, 0, 265, 200
29 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
30 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
31 CAPTION "Dodawanie Kontrolera"
32 FONT 8, "MS Shell Dlg"
33 BEGIN
34 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 8, 7, 20, 20
35 LTEXT "Wybierz Kontroler gier z listy poni¿ej i naci\9cnij OK. Je¿eli twojego Kontrolera gier nie ma na li\9ccie, naci\9cnij W³asny.", -1, 35, 7, 210, 33
36 LTEXT "&Kontrolery gier:", -1, 8, 45, 126, 8
37 LISTBOX IDC_GAME_CONTROLLERS_LIST, 7, 55, 251, 57, LBS_STANDARD | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_WANTKEYBOARDINPUT | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
38 AUTOCHECKBOX "&W³¹cz ster i peda³y", IDC_ENABLE_RUDDERS_CHECKBOX, 7, 114, 100, 10, WS_GROUP
39 LTEXT "&Port gier:", -1, 7, 134, 38, 8, NOT WS_VISIBLE
40 COMBOBOX IDC_GAME_PORT_COMBO, 7, 147, 140, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | NOT WS_VISIBLE | WS_VSCROLL
41 PUSHBUTTON "&W³asny...", IDC_CUSTOM_BUTTON, 208, 147, 50, 14
42 CONTROL "", -25525, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 170, 251, 1
43 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 179, 50, 14
44 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 208, 179, 50, 14
45 END
46
47 IDD_CUSTOM DIALOGEX 0, 0, 265, 183, 0
48 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
49 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
50 CAPTION "W³asny Kontroler gier"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg"
52 BEGIN
53 GROUPBOX "Charakterystyka", -1, 7, 7, 245, 52
54 AUTORADIOBUTTON "&Joystick", IDC_JOYSTICK_RADIO, 17, 23, 55, 10
55 AUTORADIOBUTTON "&Wolant", IDC_FLIGHT_YOKE_RADIO, 147, 23, 89, 10
56 AUTORADIOBUTTON "&Pad", IDC_GAME_PAD_RADIO, 17, 40, 65, 10
57 AUTORADIOBUTTON "&Kierownica", IDC_RACE_CAR_RADIO, 147, 40, 93, 10
58 GROUPBOX "&Osie", -1, 7, 67, 116, 44, WS_GROUP
59 COMBOBOX IDC_AXES_COMBO, 37, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
60 AUTORADIOBUTTON "Ster/Peda³y", IDC_RUDDER_PEDALS_RADIO, 14, 97, 63, 10, NOT WS_VISIBLE
61 AUTORADIOBUTTON "O\9c Z", IDC_Z_AXIS_RADIO, 81, 97, 35, 10, NOT WS_VISIBLE
62 GROUPBOX "&Przyciski", -1, 137, 67, 116, 44
63 COMBOBOX IDC_BUTTONS_COMBO, 178, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE
64 AUTOCHECKBOX "&Zawiera kontrolê obszaru widoku", IDC_INC_POINT_CHECKBOX, 7, 123, 115, 10
65 LTEXT "&Nazwa kontrolera:", -1, 7, 139, 200, 9
66 EDITTEXT IDC_CONTROLLER_NAME_EDIT, 7, 150, 116, 15, ES_AUTOHSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_STATICEDGE
67 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 150, 50, 14
68 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 203, 150, 50, 14
69 END
70
71 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 220, 86
72 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
73 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
74 CAPTION "Ustawienia zaawansowane"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 24, 20, 20
78 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 65, 50, 14
79 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 163, 65, 50, 14
80 LTEXT "Wybierz urz¹dzenie, którego chcesz u¿ywaæ domy\9clnie ze starszymi programami.", -1, 7, 7, 208, 10
81 LTEXT "&Urz¹dzenie preferowane:", -1, 34, 24, 70, 10
82 COMBOBOX IDC_PREFERRED_DEV_COMBO, 34, 38, 179, 75, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
83 END
84
85 STRINGTABLE
86 BEGIN
87 IDS_CPLSYSTEMNAME "Kontrolery gier"
88 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Dodaje, usuwa i konfiguruje Kontrolery gier, takie jak joysticki, pady czy kierownice."
89 IDS_CONTROLLER "Kontroler"
90 IDS_STATUS "Stan"
91 END