[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / joy / lang / ru-RU.rc
1 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEMAIN DIALOGEX 0, 0, 252, 205
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
5 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
6 CAPTION "Èãðîâûå óñòðîéñòâà"
7 FONT 8, "MS Shell Dlg"
8 BEGIN
9 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 7, 20, 20
10 LTEXT "Ýòè ïàðàìåòðû ïîçâîëÿþò íàñòðîèòü èãðîâûå óñòðîéñòâà, óñòàíîâëåííûå íà êîìïüþòåðå.", -1, 33, 7, 214, 20, NOT WS_GROUP
11 GROUPBOX "Óñòàíîâëåííûå &èãðîâûå óñòðîéñòâà", -1, 7, 34, 238, 117
12 CONTROL "List1", IDC_CONTROLLER_LIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000808D, 14, 44, 224, 80
13 PUSHBUTTON "Äî&áàâèòü...", IDC_ADD_BUTTON, 35, 129, 65, 14
14 PUSHBUTTON "&Óäàëèòü", IDC_REMOVE_BUTTON, 104, 129, 65, 14, WS_DISABLED
15 PUSHBUTTON "Ñâî&éñòâà", IDC_PROPERTIES_BUTTON, 173, 129, 65, 14, WS_DISABLED
16 PUSHBUTTON "Ä&îïîëíèòåëüíî...", IDC_ADVANCED_BUTTON, 101, 157, 70, 14
17 PUSHBUTTON "Äèà&ãíîñòèêà...", IDC_TROUBLESHOOT_BUTTON, 175, 157, 70, 14
18 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 195, 185, 50, 14
19 END
20
21 IDD_ADD DIALOGEX 0, 0, 265, 200
22 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
23 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
24 CAPTION "Äîáàâëåíèå èãðîâîãî óñòðîéñòâà"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg"
26 BEGIN
27 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 8, 7, 20, 20
28 LTEXT "Âûáåðèòå èãðîâîé êîíòðîëëåð â ðàñïîëîæåííîì íèæå ñïèñêå è íàæìèòå êíîïêó ÎÊ. Åñëè âàø èãðîâîé êîíòðîëëåð îòñóòñòâóåò â ñïèñêå, íàæìèòå êíîïêó ""Äðóãîé"".", -1, 35, 7, 210, 33
29 LTEXT "&Èãðîâûå óñòðîéñòâà:", -1, 8, 45, 126, 8
30 LISTBOX IDC_GAME_CONTROLLERS_LIST, 7, 55, 251, 57, LBS_STANDARD | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_WANTKEYBOARDINPUT | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
31 AUTOCHECKBOX "&Ïîäêëþ÷èòü ðóëü èëè ïåäàëè", IDC_ENABLE_RUDDERS_CHECKBOX, 7, 114, 120, 10, WS_GROUP
32 LTEXT "&Èãðîâîé ïîðò:", -1, 7, 134, 38, 8, NOT WS_VISIBLE
33 COMBOBOX IDC_GAME_PORT_COMBO, 7, 147, 140, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | NOT WS_VISIBLE | WS_VSCROLL
34 PUSHBUTTON "&Äðóãîé...", IDC_CUSTOM_BUTTON, 208, 147, 50, 14
35 CONTROL "", -25525, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 170, 251, 1
36 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 179, 50, 14
37 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 208, 179, 50, 14
38 END
39
40 IDD_CUSTOM DIALOGEX 0, 0, 265, 183, 0
41 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
42 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
43 CAPTION "Îñîáîå èãðîâîå óñòðîéñòâî"
44 FONT 8, "MS Shell Dlg"
45 BEGIN
46 GROUPBOX "Îñîáåííîñòè", -1, 7, 7, 245, 52
47 AUTORADIOBUTTON "&Äæîéñòèê", IDC_JOYSTICK_RADIO, 17, 23, 55, 10
48 AUTORADIOBUTTON "&Øòóðâàë èëè ðóêîÿòêà óïðàâëåíèÿ", IDC_FLIGHT_YOKE_RADIO, 100, 23, 143, 10
49 AUTORADIOBUTTON "&Èãðîâîé ïëàíøåò", IDC_GAME_PAD_RADIO, 17, 40, 75, 10
50 AUTORADIOBUTTON "Óïðàâëåíèå ãîíî÷íîé &àâòîìàøèíîé", IDC_RACE_CAR_RADIO, 100, 40, 143, 10
51 GROUPBOX "&Ñòåïåíü ñâîáîäû", -1, 7, 67, 116, 44, WS_GROUP
52 COMBOBOX IDC_AXES_COMBO, 37, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
53 AUTORADIOBUTTON "Ðóëü óïðàâëåíèÿ èëè ïåäàëè", IDC_RUDDER_PEDALS_RADIO, 14, 97, 63, 10, NOT WS_VISIBLE
54 AUTORADIOBUTTON "Îñü Z", IDC_Z_AXIS_RADIO, 81, 97, 35, 10, NOT WS_VISIBLE
55 GROUPBOX "Ê&íîïêè", -1, 137, 67, 116, 44
56 COMBOBOX IDC_BUTTONS_COMBO, 178, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE
57 AUTOCHECKBOX "Èìååòñÿ &ïåðåêëþ÷àòåëü POV", IDC_INC_POINT_CHECKBOX, 7, 123, 115, 10
58 LTEXT "&Êîíòðîëåð:", -1, 7, 139, 200, 9
59 EDITTEXT IDC_CONTROLLER_NAME_EDIT, 7, 150, 116, 15, ES_AUTOHSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_STATICEDGE
60 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 150, 50, 14
61 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 203, 150, 50, 14
62 END
63
64 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 220, 86
65 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
66 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
67 CAPTION "Äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg"
69 BEGIN
70 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 24, 20, 20
71 LTEXT "Âûáåðèòå óñòðîéñòâî, êîòîðîå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñî ñòàðûìè ïðîãðàììàìè.", -1, 7, 5, 208, 17
72 LTEXT "&Ïðåäïî÷èòàåìîå óñòðîéñòâî:", -1, 34, 24, 180, 10
73 COMBOBOX IDC_PREFERRED_DEV_COMBO, 34, 38, 179, 75, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
74 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 65, 50, 14
75 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 163, 65, 50, 14
76 END
77
78 STRINGTABLE
79 BEGIN
80 IDS_CPLSYSTEMNAME "Èãðîâûå óñòðîéñòâà"
81 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Äîáàâëåíèå, óäàëåíèå è íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ èãðîâûõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð, äæîéñòèêîâ èëè èãðîâûõ ïëàíøåòîâ."
82 IDS_CONTROLLER "Óñòðîéñòâî"
83 IDS_STATUS "Ñîñòîÿíèå"
84 END