[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / joy / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR: Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR: 15-02-2008
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
6
7 IDD_PROPPAGEMAIN DIALOGEX 0, 0, 252, 205
8 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
9 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
10 CAPTION "Hracie zariadenia" //Game Controllers
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 7, 20, 20
14 LTEXT "Tieto nastavenia Vám pomô\9eu pri konfigurácii hracích zariadení nain\9atalovaných na poèítaèi.", -1, 33, 7, 214, 20, NOT WS_GROUP
15 GROUPBOX "&Nain\9atalované hracie zariadenia", -1, 7, 34, 238, 117
16 CONTROL "List1", IDC_CONTROLLER_LIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000808D, 14, 44, 224, 80
17 PUSHBUTTON "&Prida\9d...", IDC_ADD_BUTTON, 35, 129, 65, 14
18 PUSHBUTTON "O&dstráni\9d", IDC_REMOVE_BUTTON, 104, 129, 65, 14, WS_DISABLED
19 PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_PROPERTIES_BUTTON, 173, 129, 65, 14, WS_DISABLED
20 PUSHBUTTON "&Spresni\9d...", IDC_ADVANCED_BUTTON, 96, 157, 65, 14
21 PUSHBUTTON "&Rie\9aenie problémov...", IDC_TROUBLESHOOT_BUTTON, 165, 157, 80, 14 //Troubleshoot = Rie\9aenie problémov
22 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 195, 185, 50, 14
23 END
24
25 IDD_ADD DIALOGEX 0, 0, 265, 200
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
27 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
28 CAPTION "Prida\9d hracie zariadenie"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg"
30 BEGIN
31 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 8, 7, 20, 20
32 LTEXT "Vyberte hracie zariadenie v ni\9e\9aie uvedenom zozname a kliknite na tlaèidlo OK. Ak sa zariadenie nenachádza v zozname, kliknite na tlaèidlo Vlastné.", -1, 35, 7, 210, 33
33 LTEXT "&Hracie zariadenia:", -1, 8, 45, 126, 8
34 LISTBOX IDC_GAME_CONTROLLERS_LIST, 7, 55, 251, 57, LBS_STANDARD | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_WANTKEYBOARDINPUT | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
35 AUTOCHECKBOX "&Povoli\9d kormidlá alebo pedále", IDC_ENABLE_RUDDERS_CHECKBOX, 7, 114, 105, 10, WS_GROUP
36 LTEXT "Hr&ací port:", -1, 7, 134, 38, 8, NOT WS_VISIBLE
37 COMBOBOX IDC_GAME_PORT_COMBO, 7, 147, 140, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | NOT WS_VISIBLE | WS_VSCROLL
38 PUSHBUTTON "&Vlastné...", IDC_CUSTOM_BUTTON, 208, 147, 50, 14
39 CONTROL "", -25525, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 170, 251, 1
40 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 179, 50, 14
41 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 208, 179, 50, 14
42 END
43
44 IDD_CUSTOM DIALOGEX 0, 0, 265, 183, 0
45 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
46 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
47 CAPTION "Vlastné hracie zariadenie"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 GROUPBOX "Charakter zariadenia", -1, 7, 7, 245, 52 //Special characteristics
51 AUTORADIOBUTTON "&Pákový ovládaè", IDC_JOYSTICK_RADIO, 17, 23, 80, 10
52 AUTORADIOBUTTON "O&vládacia páka lietadla", IDC_FLIGHT_YOKE_RADIO, 147, 23, 89, 10
53 AUTORADIOBUTTON "&Gamepad", IDC_GAME_PAD_RADIO, 17, 40, 65, 10
54 AUTORADIOBUTTON "&Riadenie závodného auta", IDC_RACE_CAR_RADIO, 147, 40, 93, 10
55 GROUPBOX "&Osi", -1, 7, 67, 116, 44, WS_GROUP
56 COMBOBOX IDC_AXES_COMBO, 37, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
57 AUTORADIOBUTTON "Kormidlo alebo pedále", IDC_RUDDER_PEDALS_RADIO, 14, 97, 63, 10, NOT WS_VISIBLE
58 AUTORADIOBUTTON "Os Z", IDC_Z_AXIS_RADIO, 81, 97, 35, 10, NOT WS_VISIBLE
59 GROUPBOX "&Tlaèidlá", -1, 137, 67, 116, 44
60 COMBOBOX IDC_BUTTONS_COMBO, 178, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE
61 AUTOCHECKBOX "Má ovládanie &uhla poh¾adu", IDC_INC_POINT_CHECKBOX, 7, 123, 115, 10
62 LTEXT "&Názov zariadenia:", -1, 7, 139, 200, 9
63 EDITTEXT IDC_CONTROLLER_NAME_EDIT, 7, 150, 116, 15, ES_AUTOHSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_STATICEDGE
64 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 150, 50, 14
65 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 203, 150, 50, 14
66 END
67
68 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 220, 86
69 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
70 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
71 CAPTION "Roz\9aírené nastavenia"
72 FONT 8, "MS Shell Dlg"
73 BEGIN
74 ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 24, 20, 20
75 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 65, 50, 14
76 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 163, 65, 50, 14
77 LTEXT "Vyberte zariadenie, ktoré chcete pou\9ei\9d so star\9aími programami.", -1, 7, 7, 208, 10
78 LTEXT "&Preferované zariadenie:", -1, 34, 24, 90, 10
79 COMBOBOX IDC_PREFERRED_DEV_COMBO, 34, 38, 179, 75, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
80 END
81
82 STRINGTABLE
83 BEGIN
84 IDS_CPLSYSTEMNAME "Hracie zariadenia"
85 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Pridá, odstráni a konfiguruje hracie zariadenia, ako sú napríklad pákové ovládaèe alebo gamepady."
86 IDS_CONTROLLER "Zariadenie"
87 IDS_STATUS "Stav"
88 END