[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / bg-BG.rc
1 // Location: \dll\cpl\sysdm\lang
2 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
3
4 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
5 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
6 CAPTION "Îáùè"
7 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
8 BEGIN
9 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
10 LTEXT "Óðåäáà:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
11 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
12 LTEXT "Âåðñèÿ:", IDC_STATIC, 10, 153, 40, 9
13 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 45, 153, 91, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
15 LTEXT "Ìàøèíà:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
21 CONTROL "Ïîñåòåòå <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 8
22 PUSHBUTTON "&Ðàçðåøèòåëíîòî", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
23 END
24
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Îáîðóäâàíå"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Óïðàâèòåë íà óñòðîéñòâàòà", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Óïðàâèòåëÿò íà óñòðîéñòâàòà èçâåæäà ñïèñúê íà âñè÷êè óñòðîéñòâà â êîìïþòúðà âè. ×ðåç íåãî ìîæåòå äà óêàæåòå ñâîéñòâàòà íà âñÿêî îò òÿõ.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "Óïðàâèòåë íà &óñòðîéñòâàòà...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 134, 48, 110, 15
35
36 GROUPBOX "Ñúâåòíèê ïî îáîðóäâàíåòî", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
37 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
38 LTEXT "Ñúâåòíèêúò ïî îáîðóäâàíåòî ùå âè ïîìîãíå äà ïîäêàðàòå, ìàõíåòå, èçâàäèòå, èçõìúêíåòå è íàñòðîèòå îáîðóäâàíåòî ñè.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
39 PUSHBUTTON "Ñúâåòíèê ïî &îáîðóäâàíåòî", IDC_HARDWARE_WIZARD, 134, 120, 110, 15
40
41 GROUPBOX "Ïðîôèëè çà îáîðóäâàíåòî", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
42 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Ïðîôèëèòå çà îáîðóäâàíåòî ïîçâîëÿâàò ñúçäàâàíåòî è çàïèñà íà ðàçëè÷íè íàñòðîéêè íà îáîðóäâàíåòî.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
44 PUSHBUTTON "Ïðîôèëè çà &îáîðóäâàíåòî...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 134, 190, 110, 15
45 END
46
47
48 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
49 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
50 CAPTION "Ðàçøèðåíè"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
52 BEGIN
53 LTEXT "Çà ïîâå÷åòî îò òåçè íàñòðîéêè ñà íóæíè óïðàâíè÷åñêè ïðàâà.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
54 GROUPBOX "Ïðîèçâîäèòåëíîñò", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
55 LTEXT "Òåçè íàñòðîéêè óïðàâëÿâàò óïîòðåáàòà íà ïàìåò îò ïðèëîæåíèÿòà, êîåòî âëèÿå íà áúðçèíàòà íà êîìïþòúðà âè.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
56 PUSHBUTTON "Íàñòðîéêè", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
57
58 GROUPBOX "Ïîòðåáèòåëñêè î÷åðöè", IDC_STATIC, 6,75,244,48
59 LTEXT "Íàñòðîéêè íà ðàáîòíàòà ïëîù, ñâúðçàíè ñ âëèçàíåòî âè.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
60 PUSHBUTTON "Íàñòðîéêè", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
61
62 GROUPBOX "Ïóñêàíå è âúçñòàíîâÿâàíå", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
63 LTEXT "Èçáîðèòå çà ïóñêàíå è âúçñòàíîâÿâàíå êàçâàò íà êîìïþòúðà âè êàê äà ñå ïóñíå è êàêâî äà ïðàâè, â ñëó÷àé íà ãðåøêà, êîÿòî äà ãî íàêàðà äà ñïðå.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 24
64 PUSHBUTTON "Íàñòðîéêè", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
65
66 PUSHBUTTON "Ïðîìåíëèâè íà ñðåäàòà", IDC_ENVVAR, 64, 192, 90, 15
67 PUSHBUTTON "Äîêëàäâàíå íà ãðåøêè", IDC_ERRORREPORT, 160, 192, 90, 15
68 END
69
70 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
71 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
72 CAPTION "System Settings"
73 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
74 BEGIN
75 GROUPBOX "Version Info",IDC_STATIC,6,3,210,73
76 CONTROL "Report as Workstation",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
77 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.",IDC_STATIC,15,15,183,41
78 PUSHBUTTON "OK",IDOK,166,83,50,14
79 END
80
81
82 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Ïðîôèëè çà îáîðóäâàíåòî"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
88 LTEXT "Ìîæåòå íà íàïðàâèòå ïðîôèëè çà ðàçëè÷íî îáîðóäâàíå è ïðè ïóñêàíå äà èçáåðåòå êîé äà èçïîëçâàòå." , IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
89 LTEXT "Íàëè÷íè ïðîôèëè çà îáîðóäâàíåòî", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
90 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 15
92 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 15
93 PUSHBUTTON "&Ñâîéñòâà", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 54, 14
94 PUSHBUTTON "Çà&ïîìíÿíå", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 54, 14
95 PUSHBUTTON "Ïðå&èìåíóâàíå", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 54, 14
96 PUSHBUTTON "Èç&òðèâàíå", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 54, 14
97
98 GROUPBOX "Èçáîð íà ïðîôèëè çà îáîðóäâàíåòî", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
99 LTEXT "Ïðè ïóñêàíå íà ÐåàêòÎÑ:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
100 AUTORADIOBUTTON "Èç&÷àêâàíå äî èçáîð íà ïðîôèëè çà îáîðóäâàíåòî", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 220, 8, WS_GROUP
101 AUTORADIOBUTTON "&Èçáèðàíå íà ïúðâèÿ ïðîôèë, àêî íå å èçáðàí òàêúâ äî", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 220, 8
102 LTEXT "ñåêóíäè", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
103 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
104 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
105
106 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 143, 213, 50, 14
107 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
108 END
109
110
111 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 CAPTION "Ïðåèìåíóâàíå íà î÷åðê"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 LTEXT "Îò:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
117 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
118 LTEXT "Íà:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
119 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
120
121 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 196, 6, 50, 14
122 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
123 END
124
125
126 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
127 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
128 CAPTION "Ïîòðåáèòåëñêè î÷åðöè"
129 FONT 8, "MS Shell Dlg"
130 BEGIN
131 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
132 LTEXT "Ïîòðåáèòåëñêèòå î÷åðöè ñúäúðæàò íàñòðîéêè íà ðàáîòíàòà ïëîù è äðóãè ñâåäåíèÿ, ñâúðçàíè ñ âëèçàíåòî âè. Ìîæåòå äà ñè ïðàâèòå ðàçëè÷åí íà âñåêè êîìïþòúð, êîéòî èçïîëçâàòå èëè ìîæåòå äà èçáåðåòå ïðåõîæäàù î÷åðê, êîéòî äà å åäíàêúâ íàâñÿêúäå.",
133 IDC_STATIC, 40, 11, 204, 41
134 LTEXT "Î÷åðöè â êîìïþòúðà:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
135 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
136 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
137 PUSHBUTTON "Ïðîìÿíà íà âèäà", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 75, 156, 65, 13
138 PUSHBUTTON "Èçòðèâàíå", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
139 PUSHBUTTON "Ïðåçàïèñ â", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
140
141 CONTROL "Çà ñúçäàâàíå íà íîâà ïîòðåáèòåëñêà ñìåòêà, îòâîðåòå <A>Ïîòðåáèòåëñêè ñìåòêè</A> îò êðèëîòî çà óïðàâëåíèå.", IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
142
143 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 134, 200, 54, 13
144 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
145 END
146
147
148 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
150 CAPTION "Ïóñêàíå è âúçñòàíîâÿâàíå"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 GROUPBOX "Ïóñêàíå íà ñèñòåìàòà", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
154 LTEXT "Ïîäðàçáèðàíà ðàáîòíà &ñèñòåìà", IDC_STATIC, 14, 26, 160, 8
155 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
156 AUTOCHECKBOX "Ïîêàçâàíå íà ñïèñúêà ñ &ðàáîòíè ñèñòåìè:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 165, 8
157 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
158 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
159 LTEXT "ñåêóíäè", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
160 AUTOCHECKBOX "Ïîêàçâàíå èçáîðíèê çà &âúçñòàíîâÿâàíå:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 165, 8
161 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
162 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
163 LTEXT "ñåêóíäè", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
164 LTEXT "Çà äà îáðàáîòèòå ðú÷íî ôàéëà ñ ïóñêîâèòå íàñòðîéêè, íàòèñíåòå \84Îáðàáîòêà\94.", IDC_STATIC, 14, 87, 187, 16
165 PUSHBUTTON "&Îáðàáîòêà", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
166
167 GROUPBOX "Îòêàç (ïîâðåäà) íà ñèñòåìàòà", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
168 AUTOCHECKBOX "Â&ïèñâàíå íà ñúáèòèÿ â äíåâíèêà íà óðåäáàòà", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 220, 10
169 AUTOCHECKBOX "Èç&ïðàùàíå íà àäìèíèñòðàòèâíî ïðåäóïðåæäåíèå", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 220, 10
170 AUTOCHECKBOX "Ñàìîïðå&çàïóñêàíå", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 220, 10
171
172 GROUPBOX "Çàïèñâàíå íà äàííè çà ÷èñòåíå íà íåäúçè", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
173 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
174 LTEXT "Îò÷åòåí &ôàéë:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
175 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
176 AUTOCHECKBOX "Çà&ìÿíà íà ñúùåñòâóâàùèòå ôàéëîâå", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 210, 10
177
178 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 141, 259, 50, 14
179 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
180 END
181
182
183 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
184 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
185 CAPTION "Îáìåíåí ôàéë"
186 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
187 BEGIN
188 LTEXT "Óñòðîéñòâî [Åòèêåò íà òîìà]", IDC_STATIC, 12, 5, 100, 9
189 LTEXT "Ðàçìåð íà îáìåííèÿ ôàéë (ÌÁ)", IDC_STATIC, 113, 5, 110, 9
190 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
191 GROUPBOX "Ðàçìåð íà îáìåííèÿ ôàéë çà èçáðàíîòî óñòðîéñòâî", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
192 LTEXT "Óñòðîéñòâî:", IDC_STATIC, 20, 80, 60, 8
193 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
194 LTEXT "Ñâîáîäíî ìÿñòî:", IDC_STATIC, 20, 92, 60, 9
195 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
196 LTEXT "&Íà÷àëåí ðàçìåð (ÌÁ):", -1, 22, 118, 77, 9
197 LTEXT "Ðàçìåð äî (ÌÁ):", -1, 22, 131, 64, 9
198 AUTORADIOBUTTON "Çà&äàäåí ðàçìåð", IDC_CUSTOM, 20, 105, 80, 9, WS_GROUP
199 AUTORADIOBUTTON "Îïðåäåëåí îò &ñèñòåìàòà ðàçìåð", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 135, 9
200 AUTORADIOBUTTON "Áåç îáìåíåí ôàéë", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 135, 9
201 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
202 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
203 PUSHBUTTON "Çàäàâàíå", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
204
205 GROUPBOX "Ïúëåí ðàçìåð íà îáìåííèÿ ôàéë çà âñè÷êè óñòðîéñòâà", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
206 LTEXT "Çàäúëæèòåëíî ïîíå:", IDC_STATIC, 18, 188, 73, 9
207 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 98, 188, 100, 9
208 LTEXT "Ïðåïîðú÷èòåëíî:", IDC_STATIC, 18, 199, 73, 9
209 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 98, 197, 100, 9
210 LTEXT "Òåêóùî çàäåëåíè:", IDC_STATIC, 18, 210, 73, 9
211 LTEXT "", IDC_CURRENT, 98, 208, 100, 9
212
213 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 114, 232, 48, 13
214 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
215 END
216
217
218 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
219 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
220 CAPTION "Ïðîìåíëèâè íà ñðåäàòà"
221 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
222 BEGIN
223 GROUPBOX "Ïîòðåáèòåëñêè ïðîìåíëèâè", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
224
225 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
226 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
227 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
228 PUSHBUTTON "&Íîâ...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
229 PUSHBUTTON "&Îáðàáîòêà...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
230 PUSHBUTTON "Èç&òðèâàíå", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
231 GROUPBOX "Ïðîìåíëèâè íà ñèñòåìàòà", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
232
233 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
234 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
235 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
236 PUSHBUTTON "Íî&â...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
237 PUSHBUTTON "Îá&ðàáîòêà...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
238 PUSHBUTTON "Èç&òðèâàíå", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
239 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
240 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
241 END
242
243
244 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
245 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
246 CAPTION "Îáðàáîòêà íà ïðîìåíëèâàòà"
247 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
248 BEGIN
249 LTEXT "&Èìå íà ïðîìåíëèâàòà", IDC_STATIC, 7, 14, 80, 8
250 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 88, 12, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
251 LTEXT "&Ñòîéíîñò íà ïðîìåíëèâàòà", IDC_STATIC, 7, 32, 80, 8
252 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 88, 30, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
253 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 116, 50, 50, 14
254 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
255 END
256
257
258 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
259 CAPTION "Ðàçðåøèòåëíî"
260 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
261 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
262 BEGIN
263 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
264 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 106, 142, 54, 13
265 END
266
267
268 STRINGTABLE DISCARDABLE
269 BEGIN
270 IDS_CPLSYSTEMNAME "Óðåäáà"
271 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ìîæåòå äà âèäèòå ñâåäåíèÿ çà êîìïþòúðà âè è çà ðàçëè÷íè íàñòðîéêè"
272 IDS_MEGABYTE "ÌÁ ïàìåò"
273 IDS_GIGABYTE "ÃÁ ïàìåò"
274 IDS_TERABYTE "ÒÁ ïàìåò"
275 IDS_PETABYTE "ÏÁ ïàìåò"
276 IDS_VARIABLE "Ïðîìåíëèâà"
277 IDS_VALUE "Ñòîéíîñò"
278 IDS_NO_DUMP "(Íÿìà)"
279 IDS_MINI_DUMP "Ìàëúê îò÷åò (64ÊÁ)"
280 IDS_KERNEL_DUMP "Îò÷åò íà ÿäðîòî"
281 IDS_FULL_DUMP "Ïúëåí îò÷åò"
282 IDS_USERPROFILE_NAME "Èìå"
283 IDS_USERPROFILE_SIZE "Ðàçìåð"
284 IDS_USERPROFILE_TYPE "Âèä"
285 IDS_USERPROFILE_STATUS "Ñúñòîÿíèå"
286 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Èçìåíåí"
287 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
288 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
289 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
290 END