f468f9acd41f1eef63ef7451777cd45ce1bae887
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Общи"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Уредба:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
11 LTEXT "Версия:", IDC_STATIC, 10, 153, 40, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 45, 153, 91, 9
13 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
14 LTEXT "Машина:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
15 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
20 CONTROL "Посетете <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 10
21 PUSHBUTTON "&Разрешителното", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
22 END
23
24 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
25 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
26 CAPTION "Оборудване"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
28 BEGIN
29 GROUPBOX "Управител на устройствата", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
30 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
31 LTEXT "Управителят на устройствата извежда списък на всички устройства в компютъра ви. Чрез него можете да укажете свойствата на всяко от тях.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
32 PUSHBUTTON "Управител на &устройствата...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 134, 48, 110, 15
33 GROUPBOX "Съветник по оборудването", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
34 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
35 LTEXT "Съветникът по оборудването ще ви помогне да подкарате, махнете, извадите, изхмъкнете и настроите оборудването си.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
36 PUSHBUTTON "Съветник по &оборудването", IDC_HARDWARE_WIZARD, 134, 120, 110, 15
37 GROUPBOX "Профили за оборудването", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
38 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Профилите за оборудването позволяват създаването и записа на различни настройки на оборудването.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
40 PUSHBUTTON "Профили за &оборудването...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 134, 190, 110, 15
41 END
42
43 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
45 CAPTION "Разширени"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
47 BEGIN
48 LTEXT "За повечето от тези настройки са нужни управнически права.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
49 GROUPBOX "Производителност", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
50 LTEXT "Тези настройки управляват употребата на памет от приложенията, което влияе на бързината на компютъра ви.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
51 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
52 GROUPBOX "Потребителски очерци", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
53 LTEXT "Настройки на работната площ, свързани с влизането ви.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
54 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
55 GROUPBOX "Пускане и възстановяване", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
56 LTEXT "Изборите за пускане и възстановяване казват на компютъра ви как да се пусне и какво да прави, в случай на грешка, която да го накара да спре.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 24
57 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
58 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 2, 192, 80, 15
59 PUSHBUTTON "Променливи на средата", IDC_ENVVAR, 64, 192, 90, 15
60 PUSHBUTTON "Докладване на грешки", IDC_ERRORREPORT, 160, 192, 90, 15
61 END
62
63 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
64 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
65 CAPTION "Настройки на уредбата"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Сведения за версията", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
69 CONTROL "Докладване като работна установка", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
70 LTEXT "РеактОС е сглобен като сървърна РУ и се докладва като такава. Отметнете това поле, за да го промените само за това приложение.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
71 PUSHBUTTON "Добре", IDOK, 166, 83, 50, 14
72 END
73
74 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 CAPTION "Профили за оборудването"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg"
78 BEGIN
79 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
80 LTEXT "Можете на направите профили за различно оборудване и при пускане да изберете кой да използвате." , IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
81 LTEXT "Налични профили за оборудването", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
82 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
83 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 15, BS_ICON | WS_DISABLED
84 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 15, BS_ICON | WS_DISABLED
85 PUSHBUTTON "&Свойства", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 54, 14, WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "За&помняне", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 54, 14, WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "Пре&именуване", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 54, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 54, 14, WS_DISABLED
89 GROUPBOX "Избор на профили за оборудването", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
90 LTEXT "При пускане на РеактОС:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
91 AUTORADIOBUTTON "Из&чакване до избор на профили за оборудването", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 220, 8, WS_GROUP
92 AUTORADIOBUTTON "&Избиране на първия профил, ако не е избран такъв до", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 220, 8
93 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
94 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
95 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
96 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
97 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 143, 213, 50, 14
98 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
99 END
100
101 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
103 CAPTION "Copy Profile"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
107 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
108 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
109 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
110 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
111 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
112 END
113
114 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
115 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
116 CAPTION "Преименуване на очерк"
117 FONT 8, "MS Shell Dlg"
118 BEGIN
119 LTEXT "От:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
120 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
121 LTEXT "На:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
122 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
123 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 196, 6, 50, 14
124 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
125 END
126
127 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
128 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
129 CAPTION "Потребителски очерци"
130 FONT 8, "MS Shell Dlg"
131 BEGIN
132 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
133 LTEXT "Потребителските очерци съдържат настройки на работната площ и други сведения, свързани с влизането ви. Можете да си правите различен на всеки компютър, който използвате или можете да изберете прехождащ очерк, който да е еднакъв навсякъде.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 41
134 LTEXT "Очерци в компютъра:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
135 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
136 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
137 PUSHBUTTON "Промяна на вида", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 75, 156, 65, 13
138 PUSHBUTTON "Изтриване", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
139 PUSHBUTTON "Презапис в", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
140 CONTROL "За създаване на нова потребителска сметка, отворете <A>Потребителски сметки</A> от крилото за управление.",
141 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
142 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 134, 200, 54, 13
143 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
144 END
145
146 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
147 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
148 CAPTION "Пускане и възстановяване"
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 GROUPBOX "Пускане на системата", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
152 LTEXT "Подразбирана работна &система", IDC_STATIC, 14, 26, 160, 8
153 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
154 AUTOCHECKBOX "Показване на списъка с &работни системи:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 165, 8
155 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
156 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
157 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
158 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
159 AUTOCHECKBOX "Показване изборник за &възстановяване:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 165, 8
160 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
161 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
162 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
163 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
164 LTEXT "За да обработите ръчно файла с пусковите настройки, натиснете „Обработка”.", IDC_STATIC, 14, 87, 187, 16
165 PUSHBUTTON "&Обработка", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
166 GROUPBOX "Отказ (повреда) на системата", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
167 AUTOCHECKBOX "В&писване на събития в дневника на уредбата", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 220, 10
168 AUTOCHECKBOX "Из&пращане на административно предупреждение", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 220, 10
169 AUTOCHECKBOX "Самопре&запускане", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 220, 10
170 GROUPBOX "Записване на данни за чистене на недъзи", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
171 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
172 LTEXT "Отчетен &файл:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
173 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
174 AUTOCHECKBOX "За&мяна на съществуващите файлове", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 210, 10
175 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 259, 50, 14
176 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
177 END
178
179 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
180 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
181 CAPTION "Обменен файл"
182 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
183 BEGIN
184 LTEXT "Устройство [Етикет на тома]", IDC_STATIC, 12, 5, 100, 9
185 LTEXT "Размер на обменния файл (МБ)", IDC_STATIC, 113, 5, 110, 9
186 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
187 GROUPBOX "Размер на обменния файл за избраното устройство", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
188 LTEXT "Устройство:", IDC_STATIC, 20, 80, 60, 8
189 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
190 LTEXT "Свободно място:", IDC_STATIC, 20, 92, 60, 9
191 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
192 LTEXT "&Начален размер (МБ):", -1, 22, 118, 77, 9
193 LTEXT "Размер до (МБ):", -1, 22, 131, 64, 9
194 AUTORADIOBUTTON "За&даден размер", IDC_CUSTOM, 20, 105, 80, 9, WS_GROUP
195 AUTORADIOBUTTON "Определен от &системата размер", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 135, 9
196 AUTORADIOBUTTON "Без обменен файл", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 135, 9
197 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
198 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
199 PUSHBUTTON "Задаване", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
200 GROUPBOX "Пълен размер на обменния файл за всички устройства", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
201 LTEXT "Задължително поне:", IDC_STATIC, 18, 188, 73, 9
202 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 98, 188, 100, 9
203 LTEXT "Препоръчително:", IDC_STATIC, 18, 199, 73, 9
204 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 98, 197, 100, 9
205 LTEXT "Текущо заделени:", IDC_STATIC, 18, 210, 73, 9
206 LTEXT "", IDC_CURRENT, 98, 208, 100, 9
207 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 114, 232, 48, 13
208 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
209 END
210
211 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
212 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
213 CAPTION "Променливи на средата"
214 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
215 BEGIN
216 GROUPBOX "Потребителски променливи", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
217 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
218 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
219 PUSHBUTTON "&Нов...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
220 PUSHBUTTON "&Обработка...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
221 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
222 GROUPBOX "Променливи на системата", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
223 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
224 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
225 PUSHBUTTON "Но&в...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
226 PUSHBUTTON "Об&работка...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
227 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
228 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
229 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
230 END
231
232 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
233 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
234 CAPTION "Обработка на променливата"
235 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
236 BEGIN
237 LTEXT "&Име на променливата", IDC_STATIC, 7, 14, 80, 8
238 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 88, 12, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
239 LTEXT "&Стойност на променливата", IDC_STATIC, 7, 32, 80, 8
240 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 88, 30, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
241 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 116, 50, 50, 14
242 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
243 END
244
245 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
246 CAPTION "Разрешително"
247 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
248 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
249 BEGIN
250 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
251 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 106, 142, 54, 13
252 END
253
254 STRINGTABLE
255 BEGIN
256 IDS_CPLSYSTEMNAME "Уредба"
257 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Можете да видите сведения за компютъра ви и за различни настройки"
258 IDS_MEGABYTE "МБ памет"
259 IDS_GIGABYTE "ГБ памет"
260 IDS_TERABYTE "ТБ памет"
261 IDS_PETABYTE "ПБ памет"
262 IDS_VARIABLE "Променлива"
263 IDS_VALUE "Стойност"
264 IDS_NO_DUMP "(Няма)"
265 IDS_MINI_DUMP "Малък отчет (64КБ)"
266 IDS_KERNEL_DUMP "Отчет на ядрото"
267 IDS_FULL_DUMP "Пълен отчет"
268 IDS_USERPROFILE_NAME "Име"
269 IDS_USERPROFILE_SIZE "Размер"
270 IDS_USERPROFILE_TYPE "Вид"
271 IDS_USERPROFILE_STATUS "Състояние"
272 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Изменен"
273 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Приложение за таблото за управление на уредбата"
274 IDS_WARNINITIALSIZE "Въведете числена стойност за началния размер на страниращия файл."
275 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Въведете числена стойност за върховия размер на страниращия файл."
276 IDS_WARNINITIALRANGE "Началният размер на страниращия файл не трябва да е по-малък от 2 МБ и не трябва да надхвърля свободното пространство на избраното устройство."
277 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Върховият размер на страниращия файл не трябва да е по-малък от началния и не трябва да надвишава свободното пространство на избраното устройство"
278 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nColin Finck\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributers\nWine Team\n\n"
279 END