[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2010-03-04
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Obecné"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
12 BEGIN
13 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
14 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
15 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
16 LTEXT "Verze ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
17 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
19 LTEXT "Poèítaè:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
25 CONTROL "Nav\9atívit <A HREF=""http://www.reactos.org/"">stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
26 PUSHBUTTON "Zobrazit &licenci...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
27 END
28
29
30 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
31 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
32 CAPTION "Hardware"
33 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
34 BEGIN
35 GROUPBOX "Správce zaøízení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
36 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Správce zaøízení zobrazuje seznam v\9aech hardwarových zaøízení nainstalovaných na tomto poèítaèi. Ve Správci zaøízení lze zmìnit vlastnosti libovolného zaøízení.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
38 PUSHBUTTON "&Správce zaøízení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
39
40 GROUPBOX "Prùvodce hardwarem", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
41 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Prùvodce hardwarem umo\9eòuje pøidávat, odebírat, opravovat, odpojovat, vysouvat a konfigurovat hardware.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
43 PUSHBUTTON "&Prùvodce hardwarem...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
44
45 GROUPBOX "Hardwarové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
46 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
47 LTEXT "Hardwarové profily dovolují nastavení a ulo\9eení rùzných hardwarových konfigurací.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
48 PUSHBUTTON "Hard&warové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
49 END
50
51
52 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
53 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
54 CAPTION "Pokroèilé"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
56 BEGIN
57 LTEXT "Pro vìt\9ainu tìchto nastavení jsou po\9eadována administrátorská práva.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
58 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
59 LTEXT "Nastavení výkonu upravuje zpùsob pou\9eití pamìti programy, co\9e ovlivòuje rychlost poèítaèe.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
60 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
61
62 GROUPBOX "U\9eivatelské profily", IDC_STATIC, 6,75,244,48
63 LTEXT "Nastavení plochy vztahující se k pøihlá\9aení", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
64 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
65
66 GROUPBOX "Spu\9atìní a zotavení systému", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
67 LTEXT "Mo\9enosti spu\9atìní a zotavení øíkají poèítaèi, jak se spustit a co dìlat, jestli\9ee jej chyba donutí zastavit.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
68 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
69
70 PUSHBUTTON "Nastavení systému", IDC_SYSSETTINGS, 2, 192, 80, 15
71 PUSHBUTTON "Promìnné prostøedí", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 15
72 PUSHBUTTON "Hlá\9aení chyb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
73 END
74
75 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
76 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
77 CAPTION "Nastavení systému"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
79 BEGIN
80 GROUPBOX "Informace o verzi",IDC_STATIC,6,3,210,73
81 CONTROL "Hlásit se jako pracovní stanice",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
82 LTEXT "ReactOS je vytvoøen jako serverový OS a jako takový se i hlásí. Po za\9akrtnutí tohoto políèka se pro aplikace toto chování zmìní.",IDC_STATIC,15,15,183,41
83 PUSHBUTTON "OK",IDOK,166,83,50,14
84 END
85
86
87 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
88 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
89 CAPTION "Hardwarové profily"
90 FONT 8, "MS Shell Dlg"
91 BEGIN
92 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
93 LTEXT "Zde lze nastavovat hardwarové profily pro rùzné konfigurace hardwaru. Nastavení, které bude pou\9eito, lze vybrat pøi startu systému.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
94 LTEXT "Dostupné hardwarové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
95 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
96 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON
97 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON
98 PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14
99 PUSHBUTTON "&Kopírovat", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14
100 PUSHBUTTON "&Pøejmenovat", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14
101 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14
102
103 GROUPBOX "Výbìr hardwarového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
104 LTEXT "Pøi spu\9atìní systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
105 AUTORADIOBUTTON "È&ekat, dokud nebude vybrán hardwarový profil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
106 AUTORADIOBUTTON "&Zvolit první profil, pokud nebude \9eádný zvolen bìhem", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
107 LTEXT "vteøin", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
108 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
109 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
110
111 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
112 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
113 END
114
115
116 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
117 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
118 CAPTION "Pøejmenovat profil"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg"
120 BEGIN
121 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
122 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
123 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
124 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
125
126 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
127 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
128 END
129
130
131 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
132 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 CAPTION "U\9eivatelské profily"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
137 LTEXT "U\9eivatelské profily obsahují nastavení plochy a dal\9aí informace vztahující se k pøihlá\9aení. Na ka\9edém pou\9eitém poèítaèi mù\9ee být vytvoøen jiný profil, nebo lze zvolit sdílený profil, který je stejný na v\9aech poèítaèích.",
138 IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
139 LTEXT "Profily ulo\9eené na tomto poèítaèi:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
140 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
141 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
142 PUSHBUTTON "Zmìnit typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
143 PUSHBUTTON "Odstranit", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
144 PUSHBUTTON "Kopírovat do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
145
146 CONTROL "Nové u\9eivatelské úèty lze vytváøet po otevøení polo\9eky <A>U\9eivatelské úèty</A> v Ovládacích panelech.", IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
147
148 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
149 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
150 END
151
152
153 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
154 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
155 CAPTION "Spu\9atìní a zotavení"
156 FONT 8, "MS Shell Dlg"
157 BEGIN
158 GROUPBOX "Spu\9atìní systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
159 LTEXT "Výchozí operaèní s&ystém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
160 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
161 AUTOCHECKBOX "Dob&a zobrazení seznamu operaèních systémù:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
162 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
163 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
164 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
165 AUTOCHECKBOX "Doba zobrazení mo\9enos&tí zotavení v pøípadì potøeby:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
166 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
167 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
168 LTEXT "s", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
169 LTEXT "Soubor s mo\9enostmi spu\9atìní lze upravit ruènì kliknutím na tlaèítko Upravit.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
170 PUSHBUTTON "&Upravit", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
171
172 GROUPBOX "Pøi selhání systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
173 AUTOCHECKBOX "&Zapsat událost do systémového výpisu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
174 AUTOCHECKBOX "Odes&lat výstrahu správy", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
175 AUTOCHECKBOX "Automaticky &restartovat", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
176
177 GROUPBOX "Zapsat ladicí informace", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
178 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
179 LTEXT "Výpis ze &souboru:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
180 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
181 AUTOCHECKBOX "Pøepsat &existující soubor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
182
183 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
184 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
185 END
186
187
188 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
189 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
190 CAPTION "Virtuální pamì\9d"
191 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
192 BEGIN
193 LTEXT "Jednotka [Jmenovka]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
194 LTEXT "Velikost stránkovacího souboru (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
195 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
196 GROUPBOX "Velikost stránkovacího souboru vybrané jednotky", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
197 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
198 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
199 LTEXT "Volné místo:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
200 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
201 LTEXT "&Poèáteèní velikost (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
202 LTEXT "Ma&ximální velikost (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
203 AUTORADIOBUTTON "&Vlastní velikost", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
204 AUTORADIOBUTTON "Velikost urèí s&ystém", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
205 AUTORADIOBUTTON "&Vypnout", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
206 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
207 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
208 PUSHBUTTON "N&astavit", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
209
210 GROUPBOX "Celková velikost stránkovacího souboru v\9aech jednotek", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
211 LTEXT "Minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
212 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
213 LTEXT "Doporuèeno:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
214 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
215 LTEXT "Aktuálnì pøidìleno:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
216 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
217
218 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
219 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
220 END
221
222
223 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
224 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
225 CAPTION "Promìnné prostøedí"
226 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
227 BEGIN
228 GROUPBOX "U\9eivatelské promìnné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
229
230 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
231 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
232 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
233 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
234 PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
235 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
236 GROUPBOX "Systémové promìnné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
237
238 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
239 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
240 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
241 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
242 PUSHBUTTON "U&pravit...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
243 PUSHBUTTON "O&dstranit", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
244 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
245 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
246 END
247
248
249 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
250 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
251 CAPTION "Úpravy promìnných"
252 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
253 BEGIN
254 LTEXT "&Název promìnné:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
255 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
256 LTEXT "&Hodnota promìnné:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
257 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
258 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
259 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
260 END
261
262
263 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
264 CAPTION "Licence"
265 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
266 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
267 BEGIN
268 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
269 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
270 END
271
272
273 STRINGTABLE DISCARDABLE
274 BEGIN
275 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
276 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zde lze zobrazit informace o tomto poèítaèi a zmìnit rùzná systémová a hardwarová nastavení."
277 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
278 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
279 IDS_TERABYTE "TB RAM"
280 IDS_PETABYTE "PB RAM"
281 IDS_VARIABLE "Promìnná"
282 IDS_VALUE "Hodnota"
283 IDS_NO_DUMP "(není)"
284 IDS_MINI_DUMP "Minivýpis(64KB)"
285 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis kernelu"
286 IDS_FULL_DUMP "Kompletní výpis"
287 IDS_USERPROFILE_NAME "Název"
288 IDS_USERPROFILE_SIZE "Velikost"
289 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
290 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
291 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Upraveno"
292 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
293 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
294 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
295 END