[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / el-GR.rc
1 LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "ÃåíéêÜ"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Óýóôçìá:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
11 LTEXT "¸êäïóç ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
13 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
14 LTEXT "ÕðïëïãéóôÞò:", IDC_STATIC, 124, 132, 44, 9
15 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
20 CONTROL "Åðéóêåõôåßôå ôçí <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Éóôïóåëßäá ôïõ ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 180, 93, 8
21 PUSHBUTTON "&ÐñïâïëÞ Üäåéáò...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
22 END
23
24
25 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
26 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
27 CAPTION "Õëéêü"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
29 BEGIN
30 GROUPBOX "Äéá÷åßñéóç Óõóêåõþí", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 63
31 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
32 LTEXT "Ç Äéá÷åßñéóç Óõóêåõþí ðñïâÜëëåé ìéá ëßóôá ìå üëåò ôéò óõóêåõÝò ðïõ åßíáé åãêáôåóôçìÝíåò óôïí õðïëïãéóôÞ óáò. Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôç Äéá÷åßñéóç Óõóêåõþí ãéá íá áëëÜîåôå ôéò éäéüôçôåò ãéá êÜèå óõóêåõÞ.", IDC_STATIC, 42, 16, 204, 33
33 PUSHBUTTON "&Äéá÷åßñéóç Óõóêåõþí...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 148, 51, 98, 15
34
35 GROUPBOX "Ïäçãüò ðñïóèÞêçò õëéêïý", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Ï Ïäçãüò ðñïóèÞêçò õëéêïý óáò âïçèÜ íá åãêáôáóôÞóåôå, áðåãêáôáóôÞóåôå, åðéäéþñèþóåôå êáé íá ñõèìßóåôå õëéêü.", IDC_STATIC, 42, 92, 204, 24
38 PUSHBUTTON "&Ïäçãüò ðñïóèÞêçò õëéêïý...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 148, 120, 98, 15
39
40 GROUPBOX "Ðñïößë õëéêïý", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
41 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Ôá ðñïößë õëéêïý óÜò äßíïõí ôç äõíáôüôçôá íá åãêáôáóôÞóåôå êáé íá áðïèçêåýóåôå ñõèìßóåéò ãéá äéáöïñåôéêÝò óõóêåõÝò.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
43 PUSHBUTTON "&Ðñïößë õëéêïý...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 148, 190, 98, 15
44 END
45
46 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
47 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
48 CAPTION "System Settings"
49 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
50 BEGIN
51 GROUPBOX "Version Info",IDC_STATIC,6,3,210,73
52 CONTROL "Report as Workstation",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
53 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.",IDC_STATIC,15,15,183,41
54 PUSHBUTTON "OK",IDOK,166,83,50,14
55 END
56
57 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
58 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
59 CAPTION "ÅéäéêÝò ñõèìßóåéò"
60 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
61 BEGIN
62 LTEXT "ÐñÝðåé íá Ý÷åôå óõíäåèåß ùò äéá÷åéñéóôÞò ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôùí ðåñéóóüôåñùí áðü áõôÝò ôéò áëëáãÝò.", IDC_STATIC, 12, 3, 236, 16
63 GROUPBOX "Åðéäüóåéò", IDC_STATIC, 6, 20, 244, 50
64 LTEXT "Ïé åðéëïãÝò åðéäüóåùí åëÝã÷ïõí ôïí ôñüðï ÷ñÞóçò ôçò ìíÞìçò áðü ôéò åöáñìïãÝò åðçñåÜæïíôáò ôçí ôá÷ýôçôá ôïõ õðïëïãéóôÞ.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 24
65 PUSHBUTTON "Ñõ&èìßóåéò", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
66
67 GROUPBOX "Ðñïößë ÷ñçóôþí", IDC_STATIC, 6,75,244,48
68 LTEXT "Ñõèìßóåéò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò ó÷åôéêÝò ìå ôïí ÷ñÞóôç óáò.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
69 PUSHBUTTON "Ñõèìß&óåéò", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
70
71 GROUPBOX "Åêêßíçóç êáé áðïêáôÜóôáóç", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
72 LTEXT "Ç Åêêßíçóç êáé áðïêáôÜóôáóç ñõèìßæåé ôï ðþò èá îåêéíÜ ï õðïëïãéóôÞò áëëÜ êáé ôïí ôñüðï áíôéìåôüðçóçò óöáëìÜôùí ðïõ èá ôïí êÜíïõí íá óôáìáôÞóåé.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 24
73 PUSHBUTTON "Ñ&õèìßóåéò", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
74
75 PUSHBUTTON "&ÌåôáâëçôÝò ðåñéâÜëëïíôïò", IDC_ENVVAR, 70, 192, 96, 15
76 PUSHBUTTON "Áíáöï&ñÜ óöáëìÜôùí", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
77 END
78
79
80 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "Ðñïößë õëéêïý"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
86 LTEXT "Ìðïñåßôå íá åãêáôáóôÞóåôå ðñïößë ãéá äéáöïñåôéêÝò ðáñáìÝôñïõò õëéêïý. ÊáôÜ ôçí åêêßíçóç, ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå ôï ðñïößë ôï ïðïßï èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
87 LTEXT "ÄéáèÝóéìá ðñïößë &õëéêïý:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
88 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
89 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 15
90 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 15
91 PUSHBUTTON "É&äéüôçôåò", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14
92 PUSHBUTTON "Áíôé&ãñáöÞ", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14
93 PUSHBUTTON "&Ìåôïíïìáóßá", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14
94 PUSHBUTTON "Äéáãñá&öÞ", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14
95
96 GROUPBOX "ÅðéëïãÞ ðñïößë õëéêïý", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
97 LTEXT "¼ôáí îåêéíÜ ôï ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
98 //RADIOBUTTON "&Wait until I select a hardware profile", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8
99 //RADIOBUTTON "&Select the first profile listed if I don't select a profile in", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
100 CONTROL "Á&íáìïíÞ üóðïõ íá åðéëÝîù ðñïößë õëéêïý", IDC_HRDPROFWAIT, "button", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 158, 200, 8
101 CONTROL "ÅðéëïãÞ ôïõ ðñþôïõ ðñïößë óôç ëßóôá åÜí äåí åðé&ëÝîù Ýíá óå", IDC_HRDPROFSELECT, "button", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 173, 213, 8
102 LTEXT "äåõôåñüëåðôá", IDC_STATIC, 65, 187, 47, 8
103 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
104 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
105
106 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
107 PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
108 END
109
110
111 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 CAPTION "Ìåôïíïìáóßá ôïõ ðñïößë"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 LTEXT "Áðü:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
117 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
118 LTEXT "Ðñïò:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
119 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
120
121 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
122 PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
123 END
124
125
126 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
127 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
128 CAPTION "Ðñïößë ÷ñçóôþí"
129 FONT 8, "MS Shell Dlg"
130 BEGIN
131 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
132 LTEXT "Óôá ðñïößë ÷ñÞóôç áðïèçêåýïíôáé ñõèìßóåéò ãéá ôçí åðéöÜíåéá åñãáóßáò êáé Üëëåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÝò ìå ôï ëïãáñéáóìü ÷ñÞóôç óáò. Ìðïñåßôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá äéáöïñåôéêü ðñïößë ãéá êÜèå õðïëïãéóôÞ ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå Þ ìðïñåßôå íá åðéëÝîåôå Ýíá ðñïößë ðåñéáãùãÞò ôï ïðïßï åßíáé ôï ßäéï óå êÜèå õðïëïãéóôÞ ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå.",
133 IDC_STATIC, 40, 3, 204, 40
134 LTEXT "Áðï&èçêåõìÝíá ðñïößë óå áõôüí ôïí õðïëïãéóôÞ:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
135 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
136 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
137 PUSHBUTTON "Á&ëëáãÞ ôýðïõ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
138 PUSHBUTTON "Äéáãñá&öÞ", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
139 PUSHBUTTON "&ÁíôéãñáöÞ óå", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
140
141 CONTROL "Ãéá ôç äçìéïõñãßá íÝùí ëïãáñéáóìþí ÷ñçóôþí, áíïßîôå ôï åéêïíßäéï <A>Ëïãáñéáóìïß ÷ñçóôþí</A> ôïõ Ðßíáêá ÅëÝã÷ïõ", IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 228, 16
142
143 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
144 PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
145 END
146
147
148 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
150 CAPTION "Åêêßíçóç êáé áðïêáôÜóôáóç"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 GROUPBOX "Åêêßíçóç óõóôÞìáôïò", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
154 LTEXT "ÐñïåðéëåãìÝíï ëåéôïõñãéêü &óýóôçìá:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
155 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
156 //CHECKBOX "&Time to display list of operating systems:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
157 CONTROL "ÄéÜñêåéá ðñïâï&ëÞò ëßóôáò :", IDC_STRECLIST, "button", BS_AUTOCHECKBOX, 14, 56, 150, 8
158 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
159 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
160 LTEXT "äåõô.", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
161 CONTROL "ÄéÜñêåéá ðñï&âïëÞò åðéëïãþí áðïêáôÜóôáóçò:", IDC_STRRECREC, "button", BS_AUTOCHECKBOX, 14, 70, 163, 8
162 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
163 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
164 LTEXT "äåõô.", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
165 LTEXT "Ãéá ìç áõôüìáôç åðåîåñãáóßá ôùí åðéëïãþí åêêßíçóçò, êÜíôå êëéê óôï êïõìðß Åðåîåñãáóßá.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
166 PUSHBUTTON "Åðå&îåñãáóßá", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
167
168 GROUPBOX "Áðïôõ÷ßá óõóôÞìáôïò", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
169 CONTROL "ÅããñáöÞ ôïõ óõìâÜíôïò óôï áñ÷åßï &êáôáãñáöÞò óõóôÞìáôïò", IDC_STRRECWRITEEVENT, "button", BS_AUTOCHECKBOX, 14, 124, 158, 10
170 CONTROL "&ÁðïóôïëÞ åéäïðïßçóçò äéá÷åéñéóôÞ", IDC_STRRECSENDALERT, "button", BS_AUTOCHECKBOX, 14, 138, 148, 10
171 CONTROL "Á&õôüìáôç åðáíåêêßíçóç", IDC_STRRECRESTART, "button", BS_AUTOCHECKBOX, 14, 152, 145, 10
172
173 GROUPBOX "ÅããñáöÞ ðëçñïöïñéþí åíôïðéóìïý óöáëìÜôùí", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
174 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
175 LTEXT "Áñ÷åßï Ýí&äåéîçò óöáëìÜôùí:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
176 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
177 CONTROL "Á&íôéêáôÜóôáóç êÜèå áñ÷åßïõ", IDC_STRRECOVERWRITE, "button", BS_AUTOCHECKBOX, 17, 228, 125, 10
178
179 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
180 PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
181 END
182
183
184 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
185 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
186 CAPTION "ÅéêïíéêÞ ìíÞìç"
187 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
188 BEGIN
189 LTEXT "ÌïíÜäá [ÅôéêÝôá ôüìïõ]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
190 LTEXT "ÌÝãåèïò áñ÷åßïõ óåëéäïðïßçóçò (óå MB)", IDC_STATIC, 105, 5, 106, 9
191 CONTROL "", IDC_PAGEFILELIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP, 10, 16, 204, 52, WS_EX_CLIENTEDGE
192 GROUPBOX "ÌÝãåèïò áñ÷åßïõ óåëéäïðïßçóçò ìíÞìçò", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
193 LTEXT "ÌïíÜäá äßóêïõ:", IDC_STATIC, 20, 80, 35, 8
194 LTEXT "", IDC_DRIVE, 90, 81, 100, 9
195 LTEXT "ÄéáèÝóéìïò ÷þñïò:", IDC_STATIC, 20, 92, 66, 9
196 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 90, 92, 104, 9
197 LTEXT "&Áñ÷éêü ìÝãåèïò (MB):", -1, 22, 118, 68, 9
198 LTEXT "ÌÝãéóôï ìÝ&ãåèïò (MB):", -1, 22, 131, 68, 9
199 CONTROL "&ÐñïóáñìïãÞ ìåãÝ&èïõò", IDC_CUSTOM, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 20, 105, 54, 9
200 CONTROL "Äéá&÷åßñéóç ìåãÝèïõò áðü ôï óýóôçìá", IDC_SYSMANSIZE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 20, 145, 100, 9
201 CONTROL "×ùñßò áñ÷åßï óå&ëéäïðïßçóçò", IDC_NOPAGEFILE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 20, 158, 106,9
202 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
203 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
204 PUSHBUTTON "&Ïñéóìüò", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
205
206 GROUPBOX "Óõíïëéêü ìÝãåèïò áñ÷åßïõ óåëéäïðïßçóçò", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
207 LTEXT "ÅëÜ÷éóôï åðéôñåðüìåíï:", IDC_STATIC, 18, 188, 68, 9
208 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 110, 9
209 LTEXT "Ðñïôåßíåôáé:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
210 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 197, 110, 9
211 LTEXT "ÔñÝ÷ïí ìÝãåèïò:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
212 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 208, 110, 9
213
214 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
215 PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
216 END
217
218
219 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
220 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
221 CAPTION "ÌåôáâëçôÝò ðåñéâÜëëïíôïò"
222 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
223 BEGIN
224 GROUPBOX "ÌåôáâëçôÝò ÷ñÞóôç", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
225
226 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
227 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
228 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
229 PUSHBUTTON "&Äçìéïõñãßá...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
230 PUSHBUTTON "Åðå&îåñãáóßá...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
231 PUSHBUTTON "Äéáãñá&öÞ", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
232 GROUPBOX "&ÌåôáâëçôÝò óõóôÞìáôïò", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
233
234 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
235 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
236 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
237 PUSHBUTTON "Ä&çìéïõñãßá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
238 PUSHBUTTON "&Åðåîåñãáóßá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
239 PUSHBUTTON "Äéáã&ñáöÞ", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
240 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
241 PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
242 END
243
244
245 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
246 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
247 CAPTION "Åðåîåñãáóßá ìåôáâëçôÞò"
248 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
249 BEGIN
250 LTEXT "¼íïìá ìåôáâëçôÞò:", IDC_STATIC, 5, 14, 65, 8
251 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
252 LTEXT "ÔéìÞ ìåôáâëçôÞò:", IDC_STATIC, 5, 32, 60, 8
253 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
254 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
255 PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
256 END
257
258
259 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
260 CAPTION "¢äåéá"
261 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
262 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
263 BEGIN
264 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
265 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
266 END
267
268
269 STRINGTABLE DISCARDABLE
270 BEGIN
271 IDS_CPLSYSTEMNAME "Óýóôçìá"
272 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Äåßôå ðëçñïöïñßåò ãéá ôï óýóôçìá ôïõ õðïëïãéóôÞ óáò êáé áëëÜîôå ñõèìßóåéò õëéêïý, åðéäüóåùí êáé áõôüìáôçò åíçìÝñùóçò."
273 IDS_MEGABYTE "MB ìíÞìçò RAM"
274 IDS_GIGABYTE "GB ìíÞìçò RAM"
275 IDS_TERABYTE "TB ìíÞìçò RAM"
276 IDS_PETABYTE "PB ìíÞìçò RAM"
277 IDS_VARIABLE "ÌåôáâëçôÞ"
278 IDS_VALUE "ÔéìÞ"
279 IDS_NO_DUMP "(ÊáíÝíá)"
280 IDS_MINI_DUMP "¸íäåéîç ìåéùìÝíçò ìíÞìçò(64KB)"
281 IDS_KERNEL_DUMP "¸íäåéîç ìíÞìçò ðõñÞíá"
282 IDS_FULL_DUMP "¸íäåéîç ðëÞñïõò ìíÞìçò"
283 IDS_USERPROFILE_NAME "¼íïìá"
284 IDS_USERPROFILE_SIZE "ÌÝãåèïò"
285 IDS_USERPROFILE_TYPE "Ôýðïò"
286 IDS_USERPROFILE_STATUS "ÊáôÜóôáóç"
287 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "ÔñïðïðïéÞèçêå"
288 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
289 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
290 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
291 END