48f3d3eb08c1f0bcb070801e34ef660fe119318d
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (August, 2011)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
11
12 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
14 CAPTION "Ogólne"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
16 BEGIN
17 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
18 LTEXT "System:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
19 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
20 LTEXT "Wersja ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
22 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
23 LTEXT "Komputer:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
29 CONTROL "Odwiedź <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Stronę domową ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 123, 10
30 PUSHBUTTON "Wyświetl &licencję...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
31 END
32
33 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
34 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
35 CAPTION "Sprzęt"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
37 BEGIN
38 GROUPBOX "Menedżer urządzeń", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
39 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
40 LTEXT "Menedżer urządzeń wyświetla wszystkie urządzenia sprzętowe zainstalowane w komputerze. Możesz użyć Menedżera urządzeń, aby zmienić właściwości każdego urządzenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
41 PUSHBUTTON "&Menedżer urządzeń", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
42 GROUPBOX "Kreator sprzętu", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
43 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
44 LTEXT "Kreator sprzętu pomaga w instalacji, deinstalacji, odłączaniu, usuwaniu i konfiguracji sprzętu.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
45 PUSHBUTTON "&Kreator sprzętu", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
46 GROUPBOX "Profile sprzętu", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
47 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
48 LTEXT "Dzięki profilom sprzętu możesz instalować oraz przechowywać różne konfiguracje sprzętu.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
49 PUSHBUTTON "Profile &sprzętu", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
50 END
51
52 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
53 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
54 CAPTION "Zaawansowane"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
56 BEGIN
57 LTEXT "Aby móc przeprowadzić większość tych zmian, musisz zalogować się jako administrator.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
58 GROUPBOX "Wydajność", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
59 LTEXT "Efekty wizualne, planowanie użycia procesora, wykorzystanie pamięci i pamięć wirtualna.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
60 PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 14
61 GROUPBOX "Profile użytkownika", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
62 LTEXT "Ustawienia pulpitu powiązane z logowaniem użytkownika.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
63 PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 14
64 GROUPBOX "Uruchamianie i odzyskiwanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
65 LTEXT "Informacje o uruchamianiu systemu, awariach systemu i debugowaniu.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
66 PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 14
67 PUSHBUTTON "Ustawienia systemowe", IDC_SYSSETTINGS, 2, 192, 80, 15//FIXME
68 PUSHBUTTON "Z&mienne środowiskowe", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 14
69 PUSHBUTTON "&Raportowanie błędów", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 14
70 END
71
72 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
73 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
74 CAPTION "Ustawienia systemowe"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
76 BEGIN
77 GROUPBOX "Informowanie o wersji", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
78 CONTROL "Zgłaszaj jako stację roboczą", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 110, 10
79 LTEXT "ReactOS jest zbudowany w oparciu o wersję serwerową. Zaznacz pole, aby ReactOS zgłaszał się aplikacjom jako stacja robocza.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
80 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
81 END
82
83 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
85 CAPTION "Profile sprzętu"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
89 LTEXT "Możesz określić profile sprzętu dla różnych konfiguracji sprzętu. Podczas uruchamiania możesz wybrać profil, którego chcesz użyć.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
90 LTEXT "&Dostępne profile sprzętu:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
91 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
92 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Właściwości", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "&Kopiuj", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "Z&mień nazwę", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
98 GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
99 LTEXT "Podczas uruchamiania ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
100 AUTORADIOBUTTON "&Czekaj na wybór profilu sprzętu przez użytkownika", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 175, 8, WS_GROUP
101 AUTORADIOBUTTON "&Wybierz &pierwszy profil na liście, jeżeli użytkownik nie wybierze profilu w ciągu", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
102 LTEXT "s", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
103 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
104 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
105 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
106 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
107 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
108 END
109
110 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 CAPTION "Kopiuj profil"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 BEGIN
115 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
116 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
117 LTEXT "Do:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
118 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
119 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
120 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
121 END
122
123 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Zmiana nazwy profilu"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
129 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
130 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
131 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
132 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
133 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
134 END
135
136 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "Profile użytkownika"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
142 LTEXT "Profile użytkownika przechowują ustawienia pulpitu oraz inne informacje związane z kontem użytkownika. Możesz utworzyć inny profil na każdym z używanych komputerów lub wybrać profil mobilny, który jest taki sam dla każdego z używanych komputerów.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 35
143 LTEXT "&Profile przechowywane na tym komputerze:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
144 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
145 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
146 PUSHBUTTON "&Zmień typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 14
147 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 14
148 PUSHBUTTON "&Kopiuj do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 14
149 CONTROL "Aby utworzyć nowe konta użytkowników, otwórz aplet <A>Konta użytkowników</A> w Panelu sterowania.",
150 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
151 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 14
152 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 200, 54, 14
153 END
154
155 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
156 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
157 CAPTION "Uruchamianie i odzyskiwanie"
158 FONT 8, "MS Shell Dlg"
159 BEGIN
160 GROUPBOX "Uruchamianie systemu", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
161 LTEXT "&Domyślny system operacyjny:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
162 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
163 AUTOCHECKBOX "&Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
164 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
165 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
166 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
167 LTEXT "s", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
168 AUTOCHECKBOX "Czas wyświetlania w razie potrzeby &opcji odzyskiwania:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
169 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
170 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
171 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
172 LTEXT "s", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
173 LTEXT "Aby ręcznie edytować plik opcji autostartu, kliknij przycisk Edytuj.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
174 PUSHBUTTON "&Edytuj", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
175 GROUPBOX "Awaria systemu", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
176 AUTOCHECKBOX "&Zapisz zdarzenie do dziennika systemu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
177 AUTOCHECKBOX "&Wyślij alert administracyjny", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
178 AUTOCHECKBOX "A&utomatycznie uruchom ponownie", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
179 GROUPBOX "Zapisywanie informacji o debugowaniu", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
180 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
181 LTEXT "&Plik zrzutu:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
182 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
183 AUTOCHECKBOX "Z&astąp wszystkie istniejące pliki", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
184 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
185 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
186 END
187
188 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 253, 248
189 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
190 CAPTION "Pamięć wirtualna"
191 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
192 BEGIN
193 LTEXT "&Dysk [Etykieta woluminu]", IDC_STATIC, 12, 5, 108, 8
194 LTEXT "Rozmiar pliku stronicowania (MB)", IDC_STATIC, 132, 5, 108, 8
195 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 234, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
196 GROUPBOX "Rozmiar pliku stronicowania dla wybranego dysku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 234, 104
197 LTEXT "Dysk:", IDC_STATIC, 20, 80, 78, 8
198 LTEXT "", IDC_DRIVE, 102, 81, 104, 8
199 LTEXT "Dostępne miejsce:", IDC_STATIC, 20, 92, 78, 8
200 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 102, 92, 104, 8
201 LTEXT "R&ozmiar początkowy (MB):", -1, 22, 118, 96, 8
202 LTEXT "Rozmiar &maksymalny (MB):", -1, 22, 131, 96, 8
203 AUTORADIOBUTTON "&Rozmiar niestandardowy:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 132, 8, WS_GROUP
204 AUTORADIOBUTTON "Rozmiar &kontrolowany przez system", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 132, 8
205 AUTORADIOBUTTON "&Bez pliku stronicowania", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 132, 8
206 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 126, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
207 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 126, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
208 PUSHBUTTON "Ustaw", IDC_SET, 188, 155, 50, 14
209 GROUPBOX "Całkowity rozmiar plików stronicowania dla wszystkich dysków", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 234, 46
210 LTEXT "Dopuszczalne minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 8
211 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 102, 188, 100, 8
212 LTEXT "Zalecane:", IDC_STATIC, 18, 199, 78, 8
213 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 102, 197, 100, 8
214 LTEXT "Aktualnie przydzielono:", IDC_STATIC, 18, 210, 78, 8
215 LTEXT "", IDC_CURRENT, 102, 208, 100, 8
216 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 144, 230, 48, 14
217 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 198, 230, 48, 14
218 END
219
220 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
221 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
222 CAPTION "Zmienne środowiskowe"
223 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
224 BEGIN
225 GROUPBOX "Zmienne użytkownika", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
226 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
227 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
228 PUSHBUTTON "&Nowa...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
229 PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
230 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
231 GROUPBOX "Zmienne systemowe", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
232 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
233 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
234 PUSHBUTTON "N&owa...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
235 PUSHBUTTON "E&dytuj...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
236 PUSHBUTTON "U&suń", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
237 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
238 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
239 END
240
241 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
242 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
243 CAPTION "Edycja zmiennej"
244 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
245 BEGIN
246 LTEXT "&Nazwa zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
247 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
248 LTEXT "&Wartość zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
249 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
250 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
251 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
252 END
253
254 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
255 CAPTION "Licencja"
256 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
257 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
258 BEGIN
259 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
260 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
261 END
262
263 STRINGTABLE
264 BEGIN
265 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
266 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Wyświetl informacje o swoim systemie komputerowym, zmień ustawienia dotyczące sprzętu i wydajności"
267 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
268 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
269 IDS_TERABYTE "TB RAM"
270 IDS_PETABYTE "PB RAM"
271 IDS_VARIABLE "Zmienna"
272 IDS_VALUE "Wartość"
273 IDS_NO_DUMP "(Brak)"
274 IDS_MINI_DUMP "Minimalny zrzut pamięci(64KB)"
275 IDS_KERNEL_DUMP "Zrzut pamięci kernela"
276 IDS_FULL_DUMP "Zrzut całej pamięci"
277 IDS_USERPROFILE_NAME "Nazwa"
278 IDS_USERPROFILE_SIZE "Rozmiar"
279 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
280 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stan"
281 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Zmodyfikowano"
282 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System"
283 IDS_WARNINITIALSIZE "Wprowadź wielkość dla początkowego rozmiaru pliku stronicowania."
284 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Wprowadź wielkość dla maksymalnego rozmiaru pliku stronicowania."
285 IDS_WARNINITIALRANGE "Początkowy rozmiar pliku stronicowania nie może być mniejszy niż 2MB i nie może przekraczać dostępnej ilości miejsca w wybranym napędzie."
286 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Maksymalny rozmiar pliku stronicowania nie może być mniejszy niż jego rozmiar początkowy i nie może przekraczać dostępnej ilości miejsca w wybranym napędzie."
287 IDS_DEVS "\nEkipa ReactOS\n\nKoordynator Projektu\n\nAleksey Bragin\n\nEkipa Programistów\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nInżynierowie Wydań\n\nColin Finck\nZ98\n\nEkipa WWW\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nEkipa PR\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nPodziękowania dla\n\nwszystkich współpracowników\nEkipy Wine\n\n"//FIXME
288 END