e6d9771c4ecca157dc5007911ae731609097c2a2
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / ru-RU.rc
1 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Îáùèå"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà:", IDC_STATIC, 4, 132, 87, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
11 LTEXT "Âåðñèÿ ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
13 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
14 LTEXT "Êîìïüþòåð:", IDC_STATIC, 124, 132, 40, 9
15 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
20 CONTROL "Ïîñåòèòå <A HREF=""http://www.reactos.org/"">äîìàøíþþ ñòðàíèöó ReactOS</A>.", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 204, 220, 8
21 PUSHBUTTON "&Ëèöåíçèÿ...", IDC_LICENCE, 170, 200, 78, 14
22 END
23
24
25 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
26 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
27 CAPTION "Îáîðóäîâàíèå"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
29 BEGIN
30 GROUPBOX "Äèñïåò÷åð óñòðîéñòâ", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
31 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
32 LTEXT "Äèñïåò÷åð óñòðîéñòâ ïðèâîäèò ñïèñîê âñåãî óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ íà äàííîì êîìïüþòåðå è ïîçâîëÿåò èçìåíèòü ñâîéñòâà ëþáîãî óñòðîéñòâà.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
33 PUSHBUTTON "&Äèñïåò÷åð óñòðîéñòâ...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 144, 48, 100, 14
34
35 GROUPBOX "Ìàñòåð îáîðóäîâàíèÿ", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Ìàñòåð îáîðóäîâàíèÿ ïîìîãàåò óñòàíîâèòü, âîñòàíîâèòü, îòêëþ÷èòü èëè èçâëå÷ü ëþáîå óñòðîéñòâî, à òàêæå íàñòðîèòü åãî.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "&Ìàñòåð îáîðóäîâàíèÿ...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 144, 120, 100, 14
39
40 GROUPBOX "Ïðîôèëè îáîðóäîâàíèÿ", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
41 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Ïðîôèëè îáîðóäîâàíèÿ ïîìîãàþò óñòàíàâëèâàòü è õðàíèòü ðàçëè÷íûå êîíôèãóðàöèè îáîðóäîâàíèÿ.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
43 PUSHBUTTON "&Ïðîôèëè îáîðóäîâàíèÿ...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 144, 190, 100, 14
44 END
45
46 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
47 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
48 CAPTION "System Settings"
49 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
50 BEGIN
51 GROUPBOX "Version Info",IDC_STATIC,6,3,210,73
52 CONTROL "Report as Workstation",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
53 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.",IDC_STATIC,15,15,183,41
54 PUSHBUTTON "OK",IDOK,166,83,50,14
55 END
56
57 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
58 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
59 CAPTION "Äîïîëíèòåëüíî"
60 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
61 BEGIN
62 LTEXT "Äëÿ èçìåíåíèÿ ýòèõ ïàðàìåòðîâ òðåáóþòñÿ ïðàâà Àäìèíèñòðàòîðà.", IDC_STATIC, 12, 5, 253, 8
63 GROUPBOX "Áûñòðîäåéñòâèå", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
64 LTEXT "Âèçóàëüíûå ýôôåêòû, èñïîëüçîâàíèå ïðîöåññîðà, îïåðàòèâíîé è âèðòóàëüíîé ïàìÿòè.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 20
65 PUSHBUTTON "&Ïàðàìåòðû", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 14
66
67 GROUPBOX "Ïðîôèëè ïîëüçîâàòåëåé", IDC_STATIC, 6,75,244,48
68 LTEXT "Ïàðàìåòðû ðàáî÷åãî ñòîëà, îòíîñÿùèåñÿ êî âõîäó â ñèñòåìó.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
69 PUSHBUTTON "Ïàðàìåòðû", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 14
70
71 GROUPBOX "Çàãðóçêà è âîññòàíîâëåíèå", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
72 LTEXT "Çàãðóçêà è âîññòàíîâëåíèå ñèñòåìû, îòëàäî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 20
73 PUSHBUTTON "&Ïàðàìåòðû", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 14
74
75 PUSHBUTTON "Ï&åðåìåííûå ñðåäû", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 14
76 PUSHBUTTON "Îò÷åò îá îøèáêàõ", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 14
77 END
78
79
80 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "Ïðîôèëè îáîðóäîâàíèÿ"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
86 LTEXT "Ìîæíî ñîçäàòü íåñêîëüêî ïðîôèëåé äëÿ ðàçëè÷íûõ êîíôèãóðàöèé îáîðóäîâàíèÿ è âûáðàòü íóæíûé ïðè çàãðóçêå ñèñòåìû.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
87 LTEXT "Äîñòóïíûå ïðîôèëè îáîðóäîâàíèÿ:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
88 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
89 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON
90 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON
91 PUSHBUTTON "Ñâîéñòâà", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 47, 14
92 PUSHBUTTON "Êîïèðîâàòü", IDC_HRDPROFCOPY, 60, 106, 47, 14
93 PUSHBUTTON "Ïåðåèìåíîâàòü", IDC_HRDPROFRENAME, 112, 106, 59, 14
94 PUSHBUTTON "Óäàëèòü", IDC_HRDPROFDEL, 176, 106, 47, 14
95
96 GROUPBOX "Âûáîð ïðîôèëÿ îáîðóäîâàíèÿ", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
97 LTEXT "Ïðè çàãðóçêå ReactOS ñëåäóåò:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
98 AUTORADIOBUTTON "&Äîæäàòüñÿ ÿâíîãî óêàçàíèÿ îò ïîëüçîâàòåëÿ", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 190, 8, WS_GROUP
99 AUTORADIOBUTTON "&Âûáðàòü ïåðâûé ïðîôèëü â ñïèñêå, åñëè âûáîð íå ñäåëàí çà", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 225, 8
100 LTEXT "ñåê.", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
101 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
102 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
103
104 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
105 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
106 END
107
108
109 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "Ïåðåèìåíîâàòü ïðîôèëü"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 LTEXT "ÈÇ:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
115 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
116 LTEXT "â:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
117 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
118
119 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
120 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
121 END
122
123
124 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
125 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
126 CAPTION "Ïðîôèëè ïîëüçîâàòåëåé"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
130 LTEXT "Ïðîôèëü ïîëüçîâàòåëÿ ñîäåðæèò íàñòðîéêè ðàáî÷åãî ñòîëà è äðóãèå ñâåäåíèÿ, èñïîëüçóåìûå ïðè âõîäå â ñèñòåìó. Ìîæíî ñîçäàòü ðàçëè÷íûå ïðîôèëè íà ðàçíûõ êîìïüþòåðàõ äëÿ îäíîãî ïîëüçîâàòåëÿ èëè èñïîëüçîâàòü îäèí îáùèé ïðîôèëü.",
131 IDC_STATIC, 40, 11, 204, 35
132 LTEXT "Ïðîôèëè, õðàíÿùèåñÿ íà ýòîì êîìïüþòåðå:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
133 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
134 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
135 PUSHBUTTON "Ñìåíèòü òèï", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 14
136 PUSHBUTTON "Óäàëèòü", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 14
137 PUSHBUTTON "Êîïèðîâàòü", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 14
138
139 CONTROL "Ñîçäàéòå íîâûé ïðîôèëü, èñïîëüçóÿ <A>Ïðîôèëè ïîëüçîâàòåëåé</A> â Ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.", IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
140
141 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 14
142 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 196, 200, 54, 14
143 END
144
145
146 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
147 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
148 CAPTION "Çàãðóçêà è âîñòàíîâëåíèå"
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 GROUPBOX "Çàãðóçêà îïåðàöèîííîé ñèñòåìû", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
152 LTEXT "Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà ïî óìîë÷àíèþ:", IDC_STATIC, 14, 26, 145, 8
153 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
154 AUTOCHECKBOX "Î&òîáðàæàòü ñïèñîê îïåðàöèîííûõ ñèñòåì:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 161, 8
155 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
156 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
157 LTEXT "ñåêóíä", IDC_STATIC, 213, 56, 25, 8
158 AUTOCHECKBOX "Îòîáðàæàòü &âàðèàíòû âîñòàíîâëåíèÿ:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
159 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
160 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
161 LTEXT "ñåêóíä", IDC_STATIC, 213, 70, 25, 8
162 LTEXT "Äëÿ ðåäàêòèð. âðó÷íóþ íàæìèòå ""Èçìåíèòü""", IDC_STATIC, 14, 90, 187, 8
163 PUSHBUTTON "&Èçìåíèòü", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
164
165 GROUPBOX "Îòêàç ñèñòåìû", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
166 AUTOCHECKBOX "Çàïèñàòü ñîáûòèå â ñèñòåìíûé &æóðíàë", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 154, 10
167 AUTOCHECKBOX "&Îòïðàâèòü àäìèíèñòðàòèâíîå îïîâåùåíèå", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 165, 10
168 AUTOCHECKBOX "Âûïîëíèòü &àâòîìàòè÷åñêóþ ïåðåçàãðóçêó", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 160, 10
169
170 GROUPBOX "Çàïèñü îòëàäî÷íîé èíôîðìàöèè", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
171 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
172 LTEXT "Ôàéë äàìïà ïàìÿòè:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
173 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
174 AUTOCHECKBOX "Çàìåíÿòü &ñóùåñòâóþùèé ôàéë äàìïà", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 145, 10
175
176 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
177 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
178 END
179
180
181 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
182 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
183 CAPTION "Âèðòóàëüíàÿ ïàìÿòü"
184 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
185 BEGIN
186 LTEXT "Äèñê [ìåòêà òîìà]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
187 LTEXT "Ôàéë ïîäêà÷êè (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
188 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
189 GROUPBOX "Ðàçìåð ôàéëà ïîäêà÷êè äëÿ âûáðàííîãî äèñêà", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
190 LTEXT "Äèñê:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
191 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
192 LTEXT "Äîñòóïíîå ïðîñòðàíñòâî:", IDC_STATIC, 20, 92, 183, 9
193 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 154, 92, 104, 9
194 LTEXT "Èñõîäíûé ðàçìåð (MB):", -1, 22, 118, 80, 9
195 LTEXT "Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð (MB):", -1, 22, 131, 105, 9
196 AUTORADIOBUTTON "&Äðóãîé ðàçìåð", IDC_CUSTOM, 20, 105, 65, 9, WS_GROUP
197 AUTORADIOBUTTON "Ðàçìåð ïî âûáîðó ñèñòåìû", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 105, 9
198 AUTORADIOBUTTON "Áåç ôàéëà ïîäêà÷êè", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 85, 9
199 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 120, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
200 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 120, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
201 PUSHBUTTON "Óñòàíîâèòü", IDC_SET, 158, 155, 50, 14
202
203 GROUPBOX "Îáùèé îáúåì ôàéëà ïîäêà÷êè íà âñåõ äèñêàõ", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
204 LTEXT "Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð:", IDC_STATIC, 18, 188, 120, 9
205 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 145, 188, 60, 9
206 LTEXT "Ðåêîìåíäóåìûé:", IDC_STATIC, 18, 199, 120, 9
207 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 145, 197, 60, 9
208 LTEXT "Òåêóùèé ðàçìåð:", IDC_STATIC, 18, 210, 120, 9
209 LTEXT "", IDC_CURRENT, 145, 208, 60, 9
210
211 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 14
212 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 168, 232, 48, 14
213 END
214
215
216 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
217 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
218 CAPTION "Ïåðåìííûå ñðåäû"
219 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
220 BEGIN
221 GROUPBOX "Ïåðåìåííûå ïîëüçîâàòåëÿ", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
222
223 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
224 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
225 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
226 PUSHBUTTON "&Ñîçäàòü...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
227 PUSHBUTTON "&Èçìåíèòü...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
228 PUSHBUTTON "&Óäàëèòü", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
229 GROUPBOX "Ñèñòåìíûå ïåðåìåííûå", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
230
231 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
232 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
233 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
234 PUSHBUTTON "Ñ&îçäàòü...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
235 PUSHBUTTON "È&çìåíèòü...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
236 PUSHBUTTON "Ó&äàëèòü", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
237 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
238 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
239 END
240
241
242 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
243 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
244 CAPTION "Èçìåíåíèå ïåðåìåííîé"
245 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
246 BEGIN
247 LTEXT "Èì&ÿ ïåðåìåííîé:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
248 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
249 LTEXT "Çíà÷åíèå ïåðåìåí&íîé:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
250 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
251 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
252 PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
253 END
254
255
256 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
257 CAPTION "Ëèöåíçèîííîå ñîãëàøåíèå"
258 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
259 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
260 BEGIN
261 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
262 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 14
263 END
264
265
266 STRINGTABLE DISCARDABLE
267 BEGIN
268 IDS_CPLSYSTEMNAME "Ñèñòåìà"
269 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ïðîñìîòð èíôîðìàöèè î âàøåì êîìïüþòåðå è èçìåíåíèå ðàçëè÷íûõ ñèñòåìíûõ è àïïàðàòíûõ ïàðàìåòðîâ."
270 IDS_MEGABYTE "Ìá ÎÇÓ"
271 IDS_GIGABYTE "Ãá ÎÇÓ"
272 IDS_TERABYTE "Òá ÎÇÓ"
273 IDS_PETABYTE "Ïá ÎÇÓ"
274 IDS_VARIABLE "Ïåðåìåííàÿ"
275 IDS_VALUE "Çíà÷åíèå"
276 IDS_NO_DUMP "(íåò)"
277 IDS_MINI_DUMP "Ìàëûé äàìï(64Êá)"
278 IDS_KERNEL_DUMP "Äàìï ÿäðà"
279 IDS_FULL_DUMP "Ïîëíûé äàìï"
280 IDS_USERPROFILE_NAME "Èìÿ"
281 IDS_USERPROFILE_SIZE "Ðàçìåð"
282 IDS_USERPROFILE_TYPE "Òèï"
283 IDS_USERPROFILE_STATUS "Ñîñòîÿíèå"
284 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Èçìåíåí"
285 END