[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/sk-SK.rc
3 * PURPOSE: Slovak Language File for sysdm
4 * TRANSLATOR: Mário Kaèmár aka Kario <kario@szm.sk>
5 * DATE OF TR.: 20-09-2007
6 * LAST CHANGE: 23-01-2009
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "V\9aeobecné"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
19 LTEXT "Verzia ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 32, 153, 91, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
22 LTEXT "Poèítaè:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
28 CONTROL "Nav\9atívte <A HREF=""http://www.reactos.org/"">domovskú stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 165, 8
29 PUSHBUTTON "Zobrazi\9d &licenciu...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
30 END
31
32
33 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
34 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
35 CAPTION "Hardvér"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
37 BEGIN
38 GROUPBOX "Správca zariadení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
39 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
40 LTEXT "Správca zariadení zobrazí zoznam v\9aetkých hardvérových zariadení, ktoré sú nain\9atalované na poèítaèi. Mô\9eete ho pou\9ei\9d na zmenu vlastností ktoréhoko¾vek zariadenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
41 PUSHBUTTON "Sprá&vca zariadení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 130, 48, 110, 14
42
43 GROUPBOX "Sprievodca pridaním hardvéru", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
44 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
45 LTEXT "Sprievodca pridaním hardvéru pomáha pri in\9atalácii, odin\9atalovaní, oprave, odpojení, vysunutí, a konfigurácií hardvéru.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
46 PUSHBUTTON "&Sprievodca pridaním hardvéru...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 130, 120, 110, 14
47
48 GROUPBOX "Hardvérové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
49 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
50 LTEXT "Hardvérové profily poskytujú mo\9enos\9d nastavenia a ulo\9eenia rôznych konfigurácií hardvéru.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
51 PUSHBUTTON "&Hardvérové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 130, 190, 110, 14
52 END
53
54 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
55 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
56 CAPTION "System Settings"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
58 BEGIN
59 GROUPBOX "Version Info",IDC_STATIC,6,3,210,73
60 CONTROL "Report as Workstation",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
61 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.",IDC_STATIC,15,15,183,41
62 PUSHBUTTON "OK",IDOK,166,83,50,14
63 END
64
65 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
66 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
67 CAPTION "Spresnenie"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
69 BEGIN
70 LTEXT "Na vykonanie väè\9ainy z týchto zmien sú potrebné privilégia správcu.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
71 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
72 LTEXT "Nastavením mo\9eností výkonu mô\9eete kontrolova\9d, ako majú aplikácie vyu\9eíva\9d pamä\9d. Tieto nastavenia ovplyvòujú rýchlos\9d práce poèítaèa.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 24
73 PUSHBUTTON "&Nastavenie", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 14
74
75 GROUPBOX "Pou\9eívate¾ské profily", IDC_STATIC, 6,75,244,48
76 LTEXT "Nastavenie pracovnej plochy súvisiace s prihlásením", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
77 PUSHBUTTON "Nastav&enie", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 14
78
79 GROUPBOX "Spú\9a\9danie a obnovovanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
80 LTEXT "Mo\9enosti spustenia a obnovenia systému upravujú, ako má by\9d poèítaè spustený a èo má urobi\9d, ak nejaká chyba zapríèiní zlyhanie systému.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 27
81 PUSHBUTTON "Na&stavenie", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 14
82
83 PUSHBUTTON "&Premenné prostredia", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 14
84 PUSHBUTTON "&Hlásenie chýb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 14
85 END
86
87
88 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
89 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
90 CAPTION "Hardvérové profily"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg"
92 BEGIN
93 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
94 LTEXT "Pre rôzne hardvérové konfigurácie mô\9eete nastavi\9d hardvérové profily. Pri spustení je mo\9ené vybra\9d profil, ktorý chcete pou\9eíva\9d.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
95 LTEXT "&Dostupné hardvérové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
96 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
97 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON
98 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON
99 PUSHBUTTON "Vl&astnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14
100 PUSHBUTTON "&Kopírova\9d", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14
101 PUSHBUTTON "Pr&emenova\9d", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14
102 PUSHBUTTON "&Odstráni\9d", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14
103
104 GROUPBOX "Výber hardvérového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
105 LTEXT "Pri \9atarte systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
106 AUTORADIOBUTTON "&Poèka\9d na výber hardvérového profilu", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
107 AUTORADIOBUTTON "&Vybra\9d prvý profil v zozname, ak sa profil nevyberie do", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
108 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
109 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
110 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
111
112 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
113 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
114 END
115
116
117 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
118 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
119 CAPTION "Premenova\9d profil"
120 FONT 8, "MS Shell Dlg"
121 BEGIN
122 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
123 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
124 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
125 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
126
127 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
128 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
129 END
130
131
132 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
133 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
134 CAPTION "Pou\9eívate¾ské profily"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
138 LTEXT "Pou\9eívate¾ské profily obsahujú nastavenia pracovnej plochy a iné informácie týkajúce sa pou\9eívate¾ského konta. Na ka\9edom pou\9eívanom poèítaèi je mo\9ené vytvori\9d iný profil alebo je mo\9ené vybra\9d zdie¾aný profil, ktorý je rovnaký na v\9aetkých pou\9eívaných poèítaèoch.",
139 IDC_STATIC, 40, 11, 204, 44
140 LTEXT "&Profily ulo\9eené na tomto poèítaèi:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
141 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
142 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
143 PUSHBUTTON "&Zmeni\9d typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 14
144 PUSHBUTTON "&Odstráni\9d", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 14
145 PUSHBUTTON "Kopírova\9d do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 14
146
147 CONTROL "Ak chcete vytvori\9d nové pou\9eívate¾ské konto, kliknite na polo\9eku <A>Pou\9eívate¾ské kontá</A> v ovládacom paneli.", IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
148
149 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 14
150 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 196, 200, 54, 14
151 END
152
153
154 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Spú\9a\9danie a obnovovanie"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 GROUPBOX "Spustenie systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
160 LTEXT "Predvolený operaèný &systém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
161 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
162 AUTOCHECKBOX "&Zobrazi\9d zoznam operaèných systémov na:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
163 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 183, 54, 30, 12, ES_NUMBER
164 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
165 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
166 AUTOCHECKBOX "Ak sú &potrebné mo\9enosti obnovenia, zobrazi\9d ich na:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 167, 8
167 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 183, 68, 30, 12, ES_NUMBER
168 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
169 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
170 LTEXT "Ak chcete manuálne upravi\9d súbor s mo\9enos\9dami spustenia systému, kliknite na tlaèidlo Upravi\9d.", IDC_STATIC, 14, 85, 173, 18
171 PUSHBUTTON "Upr&avi\9d", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
172
173 GROUPBOX "Zlyhanie systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
174 AUTOCHECKBOX "Zapísa\9d &udalos\9d do systémového denníka", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
175 AUTOCHECKBOX "Posla\9d správ&covskú výstrahu", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
176 AUTOCHECKBOX "Automaticky &re\9atartova\9d", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
177
178 GROUPBOX "Zápis informácií pre ladenie", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
179 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
180 LTEXT "Súbor &výpisu z pamäte:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
181 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
182 AUTOCHECKBOX "Pr&episova\9d existujúci súbor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
183
184 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
185 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
186 END
187
188
189 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
190 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
191 CAPTION "Virtuálna pamä\9d"
192 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
193 BEGIN
194 LTEXT "Jednotka [menovka zväzku]", IDC_STATIC, 10, 5, 96, 9
195 LTEXT "Ve¾kos\9d stránkovacieho súboru (v MB)", IDC_STATIC, 112, 5, 96, 9
196 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
197 GROUPBOX "Ve¾kos\9d stránkovacieho súboru pre vybranú jednotku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
198 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 30, 8
199 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
200 LTEXT "Dostupné miesto:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
201 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
202 LTEXT "&Poèiatoèná ve¾kos\9d (v MB):", -1, 22, 118, 88, 9
203 LTEXT "Ma&ximálna ve¾kos\9d (v MB):", -1, 22, 131, 85, 9
204 AUTORADIOBUTTON "&Vlastná ve¾kos\9d:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 74, 9, WS_GROUP
205 AUTORADIOBUTTON "Ve¾kos\9d urèovaná &systémom", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 103, 9
206 AUTORADIOBUTTON "N&epou\9eíva\9d stránkovací súbor", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 108,9
207 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 111, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
208 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 111, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
209 PUSHBUTTON "&Nastavi\9d", IDC_SET, 158, 155, 50, 14
210
211 GROUPBOX "Celková ve¾kos\9d stránkovacieho súboru pre v\9aetky jednotky", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
212 LTEXT "Najmen\9aia povolená:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 9
213 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
214 LTEXT "Odporúèaná:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
215 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
216 LTEXT "Aktuálne vyhradená:", IDC_STATIC, 18, 210, 76, 9
217 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
218
219 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 14
220 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 168, 232, 48, 14
221 END
222
223
224 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
225 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
226 CAPTION "Premenné prostredia"
227 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
228 BEGIN
229 GROUPBOX "&Pou\9eívate¾ské premenné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
230
231 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
232 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
233 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
234 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
235 PUSHBUTTON "&Upravi\9d...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
236 PUSHBUTTON "&Odstráni\9d", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
237 GROUPBOX "&Systémové premenné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
238
239 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
240 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
241 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
242 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
243 PUSHBUTTON "Upr&avi\9d...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
244 PUSHBUTTON "O&dstráni\9d", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
245 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
246 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
247 END
248
249
250 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
251 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
252 CAPTION "Upravi\9d premennú"
253 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
254 BEGIN
255 LTEXT "&Názov premennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 70, 8
256 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
257 LTEXT "&Hodnota premennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 70, 8
258 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
259 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
260 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
261 END
262
263
264 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
265 CAPTION "Licencia"
266 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
267 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
268 BEGIN
269 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
270 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 14
271 END
272
273
274 STRINGTABLE DISCARDABLE
275 BEGIN
276 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
277 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zobrazí informácie o poèítaèi, zmenách rôznych systémových a hardvérových nastavení."
278 IDS_MEGABYTE "MB pamäte RAM"
279 IDS_GIGABYTE "GB pamäte RAM"
280 IDS_TERABYTE "TB pamäte RAM"
281 IDS_PETABYTE "PB pamäte RAM"
282 IDS_VARIABLE "Premenná"
283 IDS_VALUE "Hodnota"
284 IDS_NO_DUMP "(\9eiadne)"
285 IDS_MINI_DUMP "Malý výpis pamäte (64 kB)"
286 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis pamäte jadra"
287 IDS_FULL_DUMP "Úplný výpis pamäte"
288 IDS_USERPROFILE_NAME "Názov"
289 IDS_USERPROFILE_SIZE "Ve¾kos\9d"
290 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
291 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stav"
292 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifikovaný"
293 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
294 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
295 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
296 END