ea641b2192cc47c48a2e9d0eb7ade7c73a49dfbf
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / sk-SK.rc
1 /*
2 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/sk-SK.rc
3 * PURPOSE: Slovak Language File for sysdm
4 * TRANSLATOR: Mário Kačmár aka Kario <kario@szm.sk>
5 * DATE OF TR.: 20-09-2007
6 * LAST CHANGE: 23-01-2009
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Všeobecné"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
19 LTEXT "Verzia ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 32, 153, 91, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
22 LTEXT "Počítač:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
28 CONTROL "Navštívte <A HREF=""http://www.reactos.org/"">domovskú stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 165, 10
29 PUSHBUTTON "Zobraziť &licenciu...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
30 END
31
32 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
33 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
34 CAPTION "Hardvér"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
36 BEGIN
37 GROUPBOX "Správca zariadení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
38 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Správca zariadení zobrazí zoznam všetkých hardvérových zariadení, ktoré sú nainštalované na počítači. Môžete ho použiť na zmenu vlastností ktoréhokoľvek zariadenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
40 PUSHBUTTON "Sprá&vca zariadení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 130, 48, 110, 14
41 GROUPBOX "Sprievodca pridaním hardvéru", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
42 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Sprievodca pridaním hardvéru pomáha pri inštalácii, odinštalovaní, oprave, odpojení, vysunutí, a konfigurácií hardvéru.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
44 PUSHBUTTON "&Sprievodca pridaním hardvéru...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 130, 120, 110, 14
45 GROUPBOX "Hardvérové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
46 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
47 LTEXT "Hardvérové profily poskytujú možnosť nastavenia a uloženia rôznych konfigurácií hardvéru.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
48 PUSHBUTTON "&Hardvérové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 130, 190, 110, 14
49 END
50
51 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
53 CAPTION "Spresnenie"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
55 BEGIN
56 LTEXT "Na vykonanie väčšiny z týchto zmien sú potrebné privilégia správcu.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
57 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
58 LTEXT "Nastavením možností výkonu môžete kontrolovať, ako majú aplikácie využívať pamäť. Tieto nastavenia ovplyvňujú rýchlosť práce počítača.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 24
59 PUSHBUTTON "&Nastavenie", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 14
60 GROUPBOX "Používateľské profily", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
61 LTEXT "Nastavenie pracovnej plochy súvisiace s prihlásením", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
62 PUSHBUTTON "Nastav&enie", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 14
63 GROUPBOX "Spúšťanie a obnovovanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
64 LTEXT "Možnosti spustenia a obnovenia systému upravujú, ako má byť počítač spustený a čo má urobiť, ak nejaká chyba zapríčiní zlyhanie systému.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 27
65 PUSHBUTTON "Na&stavenie", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 14
66 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 2, 192, 80, 15
67 PUSHBUTTON "&Premenné prostredia", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 14
68 PUSHBUTTON "&Hlásenie chýb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 14
69 END
70
71 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
72 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
73 CAPTION "System Settings"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
75 BEGIN
76 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
77 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 88, 10
78 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
79 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
80 END
81
82 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Hardvérové profily"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
88 LTEXT "Pre rôzne hardvérové konfigurácie môžete nastaviť hardvérové profily. Pri spustení je možné vybrať profil, ktorý chcete používať.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
89 LTEXT "&Dostupné hardvérové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
90 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "Vl&astnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Kopírovať", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "Pr&emenovať", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 GROUPBOX "Výber hardvérového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
98 LTEXT "Pri štarte systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
99 AUTORADIOBUTTON "&Počkať na výber hardvérového profilu", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
100 AUTORADIOBUTTON "&Vybrať prvý profil v zozname, ak sa profil nevyberie do", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
101 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
102 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
103 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
104 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
105 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
106 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
107 END
108
109 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "Copy Profile"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
115 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
116 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
117 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
118 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
119 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
120 END
121
122 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "Premenovať profil"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
128 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
129 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
130 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
131 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
132 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
133 END
134
135 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
136 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
137 CAPTION "Používateľské profily"
138 FONT 8, "MS Shell Dlg"
139 BEGIN
140 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
141 LTEXT "Používateľské profily obsahujú nastavenia pracovnej plochy a iné informácie týkajúce sa používateľského konta. Na každom používanom počítači je možné vytvoriť iný profil alebo je možné vybrať zdieľaný profil, ktorý je rovnaký na všetkých používaných počítačoch.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 44
142 LTEXT "&Profily uložené na tomto počítači:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
143 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
144 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
145 PUSHBUTTON "&Zmeniť typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 14
146 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 14
147 PUSHBUTTON "Kopírovať do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 14
148 CONTROL "Ak chcete vytvoriť nové používateľské konto, kliknite na položku <A>Používateľské kontá</A> v ovládacom paneli.",
149 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
150 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 14
151 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 196, 200, 54, 14
152 END
153
154 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Spúšťanie a obnovovanie"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 GROUPBOX "Spustenie systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
160 LTEXT "Predvolený operačný &systém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
161 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
162 AUTOCHECKBOX "&Zobraziť zoznam operačných systémov na:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
163 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 183, 54, 30, 12, ES_NUMBER
164 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
165 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
166 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
167 AUTOCHECKBOX "Ak sú &potrebné možnosti obnovenia, zobraziť ich na:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 167, 8
168 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 183, 68, 30, 12, ES_NUMBER
169 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
170 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
171 LTEXT "sekúnd", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
172 LTEXT "Ak chcete manuálne upraviť súbor s možnosťami spustenia systému, kliknite na tlačidlo Upraviť.", IDC_STATIC, 14, 85, 173, 18
173 PUSHBUTTON "Upr&aviť", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
174 GROUPBOX "Zlyhanie systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
175 AUTOCHECKBOX "Zapísať &udalosť do systémového denníka", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
176 AUTOCHECKBOX "Poslať správ&covskú výstrahu", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
177 AUTOCHECKBOX "Automaticky &reštartovať", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
178 GROUPBOX "Zápis informácií pre ladenie", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
179 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
180 LTEXT "Súbor &výpisu z pamäte:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
181 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
182 AUTOCHECKBOX "Pr&episovať existujúci súbor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
183 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
184 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
185 END
186
187 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
188 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
189 CAPTION "Virtuálna pamäť"
190 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
191 BEGIN
192 LTEXT "Jednotka [menovka zväzku]", IDC_STATIC, 10, 5, 96, 9
193 LTEXT "Veľkosť stránkovacieho súboru (v MB)", IDC_STATIC, 112, 5, 96, 9
194 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
195 GROUPBOX "Veľkosť stránkovacieho súboru pre vybranú jednotku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
196 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 30, 8
197 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
198 LTEXT "Dostupné miesto:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
199 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
200 LTEXT "&Počiatočná veľkosť (v MB):", -1, 22, 118, 88, 9
201 LTEXT "Ma&ximálna veľkosť (v MB):", -1, 22, 131, 85, 9
202 AUTORADIOBUTTON "&Vlastná veľkosť:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 74, 9, WS_GROUP
203 AUTORADIOBUTTON "Veľkosť určovaná &systémom", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 103, 9
204 AUTORADIOBUTTON "N&epoužívať stránkovací súbor", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 108,9
205 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 111, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
206 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 111, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
207 PUSHBUTTON "&Nastaviť", IDC_SET, 158, 155, 50, 14
208 GROUPBOX "Celková veľkosť stránkovacieho súboru pre všetky jednotky", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
209 LTEXT "Najmenšia povolená:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 9
210 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
211 LTEXT "Odporúčaná:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
212 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
213 LTEXT "Aktuálne vyhradená:", IDC_STATIC, 18, 210, 76, 9
214 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
215 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 14
216 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 168, 232, 48, 14
217 END
218
219 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
220 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
221 CAPTION "Premenné prostredia"
222 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
223 BEGIN
224 GROUPBOX "&Používateľské premenné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
225 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
226 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
227 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
228 PUSHBUTTON "&Upraviť...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
229 PUSHBUTTON "&Odstrániť", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
230 GROUPBOX "&Systémové premenné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
231 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
232 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
233 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
234 PUSHBUTTON "Upr&aviť...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
235 PUSHBUTTON "O&dstrániť", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
236 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
237 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
238 END
239
240 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
241 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
242 CAPTION "Upraviť premennú"
243 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
244 BEGIN
245 LTEXT "&Názov premennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 70, 8
246 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
247 LTEXT "&Hodnota premennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 70, 8
248 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
249 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
250 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
251 END
252
253 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
254 CAPTION "Licencia"
255 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
256 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
257 BEGIN
258 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
259 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 14
260 END
261
262 STRINGTABLE
263 BEGIN
264 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
265 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zobrazí informácie o počítači, zmenách rôznych systémových a hardvérových nastavení."
266 IDS_MEGABYTE "MB pamäte RAM"
267 IDS_GIGABYTE "GB pamäte RAM"
268 IDS_TERABYTE "TB pamäte RAM"
269 IDS_PETABYTE "PB pamäte RAM"
270 IDS_VARIABLE "Premenná"
271 IDS_VALUE "Hodnota"
272 IDS_NO_DUMP "(žiadne)"
273 IDS_MINI_DUMP "Malý výpis pamäte (64 kB)"
274 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis pamäte jadra"
275 IDS_FULL_DUMP "Úplný výpis pamäte"
276 IDS_USERPROFILE_NAME "Názov"
277 IDS_USERPROFILE_SIZE "Veľkosť"
278 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
279 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stav"
280 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifikovaný"
281 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
282 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
283 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
284 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 2 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
285 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size and must not exceed the available space on the selected drive."
286 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nColin Finck\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributers\nWine Team\n\n"
287 END