- Add/update Ukrainian translation by Sakara Yevhen (eresid[at]gmail[dot]com) and...
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: System Control Panel Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for System Applet
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Çàãàëüí³"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Îïåðàö³éíà ñèñòåìà:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
19 LTEXT "Âåðñ³ÿ ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
22 LTEXT "Êîìï'þòåð:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
28 CONTROL "³äâ³äàºòå <A HREF=""http://www.reactos.org/"">äîìàøíþ ñòîð³íêó ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 8
29 PUSHBUTTON "&˳öåíç³ÿ...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
30 END
31
32
33 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
34 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
35 CAPTION "Óñòàòêóâàííÿ"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
37 BEGIN
38 GROUPBOX "Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
39 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
40 LTEXT "Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â ïåðåë³÷óº âñå óñòàòêóâàííÿ, óñòàíîâëåíå íà öüîìó êîìï'þòåð³. Çà éîãî äîïîìîãîþ ìîæíà çì³íèòè âëàñòèâîñò³ áóäü-ÿêîãî ïðèñòðîþ.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
41 PUSHBUTTON "&Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
42
43 GROUPBOX "Óñòàíîâêà óñòàòêóâàííÿ", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
44 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
45 LTEXT "Ìàéñòåð óñòàíîâêè óñòàòêóâàííÿ äîïîìàãຠóñòàíîâèòè, â³äêëþ÷èòè, â³äíîâèòè, âèòÿãíóòè, òà íàëàøòóâàòè âàøå óñòàòêóâàííÿ.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
46 PUSHBUTTON "&Óñòàíîâêà óñòàòêóâàííÿ...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
47
48 GROUPBOX "Ïðîô³ë³ óñòàòêóâàííÿ", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
49 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
50 LTEXT "Ïðîô³ë³ óñòàòêóâàííÿ äàþòü çìîãó óñòàíîâëþâàòè é çáåð³ãàòè ð³çí³ êîíô³ãóðàö³¿ óñòàòêóâàííÿ.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
51 PUSHBUTTON "&Ïðîô³ë³ óñòàòêóâàííÿ...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
52 END
53
54 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
55 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
56 CAPTION "Íàëàøòóâàííÿ ñèñòåìè"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
58 BEGIN
59 GROUPBOX "²íôîðìàö³ÿ ïðî âåðñ³þ",IDC_STATIC,6,3,210,73
60 CONTROL "Ïîçíà÷èòè ÿê ðîáî÷ó ñòàíö³þ",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
61 CONTROL "Ïîçíà÷èòè ÿê ðîáî÷ó ñòàíö³þ",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
62 LTEXT "ReactOS áóäóºòüñÿ ÿê ñåðâåðíà ÎÑ. Îáðàòè ïðàïîðåöü, ùîá çì³íèòè ëèøå öåé äîäàòîê.",IDC_STATIC,15,15,183,41
63 PUSHBUTTON "OK",IDOK,166,83,50,14
64 END
65
66 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
67 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
68 CAPTION "Äîäàòêîâî"
69 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
70 BEGIN
71 LTEXT "Ïîòð³áíî ìàòè ïðàâà àäì³í³ñòðàòîðà, ùîá âèêîíàòè á³ëüøó ÷àñòèíó öèõ çì³í.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
72 GROUPBOX "Øâèäêîä³ÿ", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
73 LTEXT "³çóàëüí³ åôåêòè, âèêîðèñòàííÿ ïðîöåñîðà, îïåðàòèâíî¿ òà â³ðòóàëüíî¿ ïàì'ÿò³.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
74 PUSHBUTTON "Ïàðàìåòðè", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 14
75
76 GROUPBOX "Ïðîô³ë³ êîðèñòóâà÷³â", IDC_STATIC, 6,75,244,48
77 LTEXT "Ïàðàìåòðè ðîáî÷îãî ñòîëà, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ âõîäó äî ñèñòåìè", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
78 PUSHBUTTON "Ïàðàìåòðè", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 14
79
80 GROUPBOX "Çàâàíòàæåííÿ é â³äíîâëåííÿ", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
81 LTEXT "Çàâàíòàæåííÿ é â³äíîâëåííÿ ñèñòåìè, íàëàãîäæóâàëüíà ³íôîðìàö³ÿ", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
82 PUSHBUTTON "Ïàðàìåòðè", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 14
83
84 PUSHBUTTON "Çì³íí³ îòî÷åííÿ", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 14
85 PUSHBUTTON "Çâ³ò ïðî ïîìèëêè", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 14
86 END
87
88
89 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
90 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
91 CAPTION "Ïðîô³ë³ óñòàòêóâàííÿ"
92 FONT 8, "MS Shell Dlg"
93 BEGIN
94 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
95 LTEXT "Ìîæíà ñòâîðèòè äåê³ëüêà ïðîô³ë³â äëÿ ð³çíèõ êîíô³ãóðàö³é óñòàòêóâàííÿ é âèáèðàòè ïîòð³áíèé ïðîô³ëü ï³ä ÷àñ çàâàíòàæåííÿ ñèñòåìè.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
96 LTEXT "Íàÿâí³ ïðîô³ë³ óñòàòêóâàííÿ:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
97 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
98 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON
99 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON
100 PUSHBUTTON "Â&ëàñòèâîñò³", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14
101 PUSHBUTTON "&Êîï³þâàòè", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14
102 PUSHBUTTON "Ïåðåé&ìåíóâàòè", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14
103 PUSHBUTTON "Â&èäàëèòè", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14
104
105 GROUPBOX "Âèá³ð ïðîô³ëþ óñòàòêóâàííÿ", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
106 LTEXT "ϳä ÷àñ çàâàíòàæåííÿ ReactOS ñë³ä:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
107 AUTORADIOBUTTON "çà÷åêàòè, ï&îêè êîðèñòóâà÷ íå âèáåðå ïðîô³ëü", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
108 AUTORADIOBUTTON "âè&áðàòè ïåðøèé ïðîô³ëü ó ñïèñêó, ÿêùî âèá³ð íå çðîáëåíî çà", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
109 LTEXT "ñåê", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
110 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
111 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
112
113 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
114 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
115 END
116
117
118 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
119 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
120 CAPTION "Ïåðåéìåíóâàííÿ ïðîô³ëþ"
121 FONT 8, "MS Shell Dlg"
122 BEGIN
123 LTEXT "Ç:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
124 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
125 LTEXT "Íà:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
126 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
127
128 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
129 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
130 END
131
132
133 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
134 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
135 CAPTION "Ïðîô³ë³ êîðèñòóâà÷³â"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
139 LTEXT "Ïðîô³ë³ êîðèñòóâà÷³â ì³ñòÿòü ïàðàìåòðè ðîáî÷îãî ñòîëà òà ³íø³ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî îáë³êîâèõ çàïèñ³â êîðèñòóâà÷³â. Âè ìîæåòå ñòâîðèòè îêðåì³ ïðîô³ë³ äëÿ êîæíîãî ç êîìï'þòåð³â, íà ÿêèõ âè ïðàöþºòå, àáî âèêîðèñòîâóâàòè îäèí ñï³ëüíèé ïðîô³ëü äëÿ âñ³õ êîìï'þòåð³â.",
140 IDC_STATIC, 40, 11, 204, 35
141 LTEXT "Ïðîô³ë³, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ íà öüîìó êîìï'þòåð³:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
142 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
143 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
144 PUSHBUTTON "Çì³íèòè òèï", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 14
145 PUSHBUTTON "Âèäàëèòè", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 14
146 PUSHBUTTON "Êîï³þâàòè...", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 14
147
148 CONTROL "Äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî ïðîô³ëþ â³äêðèéòå <A>Ïðîô³ë³ êîðèñòóâà÷³â</A> â Ïàíåë³ êåðóâàííÿ.", IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
149
150 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 14
151 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 196, 200, 54, 14
152 END
153
154
155 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
156 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
157 CAPTION "Çàâàíòàæåííÿ é â³äíîâëåííÿ"
158 FONT 8, "MS Shell Dlg"
159 BEGIN
160 GROUPBOX "Çàâàíòàæåííÿ îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
161 LTEXT "&Îïåðàö³éíà ñèñòåìà çà çàìîâ÷óâàííÿì:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
162 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
163 AUTOCHECKBOX "&Ïîêàçóâàòè ñïèñîê îïåðàö³éíèõ ñèñòåì:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
164 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
165 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
166 LTEXT "ñåê", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
167 AUTOCHECKBOX "Ïî&êàçóâàòè âàð³àíòè â³äíîâëåííÿ:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
168 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
169 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
170 LTEXT "ñåê", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
171 LTEXT "³äðåäàãóâàòè ñïèñîê çàâàíòàæåííÿ âðó÷íó.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
172 PUSHBUTTON "&Çì³íèòè", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
173
174 GROUPBOX "³äìîâà ñèñòåìè", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
175 AUTOCHECKBOX "Çàïèñàòè ïîä³þ äî ñèñòåìíîãî &æóðíàëó", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
176 AUTOCHECKBOX "&Íàä³ñëàòè àäì³í³ñòðàòèâíå îïîâ³ùåííÿ", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
177 AUTOCHECKBOX "&Àâòîìàòè÷íå ïåðåçàâàíòàæåííÿ", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
178
179 GROUPBOX "Çàïèñàòè íàëàãîäæóâàëüíó ³íôîðìàö³þ", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
180 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
181 LTEXT "&Ôàéë äàìïà ïàì'ÿò³:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
182 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
183 AUTOCHECKBOX "Çà&ì³íþâàòè íàÿâíèé ôàéë", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
184
185 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
186 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
187 END
188
189
190 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
191 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
192 CAPTION "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü"
193 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
194 BEGIN
195 LTEXT "Äèñê [ì³òêà òîìó]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
196 LTEXT "Ôàéë äîâàíòàæåííÿ (ÌÁ)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
197 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
198 GROUPBOX "Ðîçì³ð ôàéëó äîâàíòàæåííÿ äëÿ âèáðàíîãî äèñêà", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
199 LTEXT "Äèñê:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
200 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
201 LTEXT "Äîñòóïíî:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
202 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
203 LTEXT "&Âèõ³äíèé ðîçì³ð (ÌÁ):", -1, 22, 118, 54, 9
204 LTEXT "&Ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð (ÌÁ):", -1, 22, 131, 64, 9
205 AUTORADIOBUTTON "&Îñîáëèâèé ðîçì³ð", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
206 AUTORADIOBUTTON "&Ðîçì³ð, óñòàíîâëþâàíèé ñèñòåìîþ", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
207 AUTORADIOBUTTON "&Áåç ôàéëó äîâàíòàæåííÿ", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
208 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
209 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
210 PUSHBUTTON "Óñòàíîâèòè", IDC_SET, 158, 155, 50, 14
211
212 GROUPBOX "Çàãàëüíèé ðîçì³ð ôàéëó äîâàíòàæåííÿ äëÿ âñ³õ äèñê³â", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
213 LTEXT "̳í³ìàëüíèé ðîçì³ð:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
214 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
215 LTEXT "Ðåêîìåíäîâàíî:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
216 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 197, 100, 9
217 LTEXT "Ïîòî÷íèé ðîçì³ð:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
218 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 208, 100, 9
219
220 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 14
221 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 168, 232, 48, 14
222 END
223
224
225 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
226 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
227 CAPTION "Çì³íí³ îòî÷åííÿ"
228 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
229 BEGIN
230 GROUPBOX "Çì³íí³ êîðèñòóâà÷à", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
231
232 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
233 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
234 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
235 PUSHBUTTON "&Ñòâîðèòè...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
236 PUSHBUTTON "&Çì³íèòè...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
237 PUSHBUTTON "Â&èäàëèòè", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
238 GROUPBOX "Ñèñòåìí³ çì³íí³", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
239
240 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
241 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
242 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
243 PUSHBUTTON "&Ñòâîðèòè...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
244 PUSHBUTTON "&Çì³íèòè...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
245 PUSHBUTTON "Â&èäàëèòè", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
246 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
247 PUSHBUTTON "Ñèñòåìí³ çì³íí³", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
248 END
249
250
251 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
252 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
253 CAPTION "Ðåäàãóâàííÿ çì³ííî¿"
254 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
255 BEGIN
256 LTEXT "&²ì'ÿ çì³ííî¿:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
257 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
258 LTEXT "&Çíà÷åííÿ çì³ííî¿:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
259 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
260 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
261 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
262 END
263
264
265 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
266 CAPTION "˳öåíç³éíà óãîäà"
267 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
268 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
269 BEGIN
270 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
271 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 14
272 END
273
274
275 STRINGTABLE DISCARDABLE
276 BEGIN
277 IDS_CPLSYSTEMNAME "Ñèñòåìà"
278 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ïåðåãëÿä â³äîìîñòåé ïðî ñèñòåìó êîìï'þòåðà òà çì³íà ïàðàìåòð³â óñòàòêóâàííÿ, øâèäêî䳿, àâòîìàòè÷íèõ îíîâëåíü."
279 IDS_MEGABYTE "Ìá ÎÇÏ"
280 IDS_GIGABYTE "Ãá ÎÇÏ"
281 IDS_TERABYTE "Òá ÎÇÏ"
282 IDS_PETABYTE "Ïá ÎÇÏ"
283 IDS_VARIABLE "Çì³ííà"
284 IDS_VALUE "Çíà÷åííÿ"
285 IDS_NO_DUMP "(íåìàº)"
286 IDS_MINI_DUMP "̳í³äàìï(64Êá)"
287 IDS_KERNEL_DUMP "Äàìï ÿäðà"
288 IDS_FULL_DUMP "Ïîâíèé äàìï"
289 IDS_USERPROFILE_NAME "²ì'ÿ"
290 IDS_USERPROFILE_SIZE "Ðîçì³ð"
291 IDS_USERPROFILE_TYPE "Òèï"
292 IDS_USERPROFILE_STATUS "Ñòàí"
293 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Çì³íåíî"
294 END