adb0a7fdd7afe062db07a5ab4c88ff4c4b8cc84e
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: System Control Panel Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for System Applet
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Çàãàëüí³"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Îïåðàö³éíà ñèñòåìà:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
19 LTEXT "Âåðñ³ÿ ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
22 LTEXT "Êîìï'þòåð:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
28 CONTROL "³äâ³äàºòå <A HREF=""http://www.reactos.org/"">äîìàøíþ ñòîð³íêó ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 8
29 PUSHBUTTON "&˳öåíç³ÿ...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
30 END
31
32
33 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
34 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
35 CAPTION "Óñòàòêóâàííÿ"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
37 BEGIN
38 GROUPBOX "Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
39 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
40 LTEXT "Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â ïåðåë³÷óº âñå óñòàòêóâàííÿ, óñòàíîâëåíå íà öüîìó êîìï'þòåð³. Çà éîãî äîïîìîãîþ ìîæíà çì³íèòè âëàñòèâîñò³ áóäü-ÿêîãî ïðèñòðîþ.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
41 PUSHBUTTON "&Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
42
43 GROUPBOX "Óñòàíîâêà óñòàòêóâàííÿ", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
44 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
45 LTEXT "Ìàéñòåð óñòàíîâêè óñòàòêóâàííÿ äîïîìàãຠóñòàíîâèòè, â³äêëþ÷èòè, â³äíîâèòè, âèòÿãíóòè, òà íàëàøòóâàòè âàøå óñòàòêóâàííÿ.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
46 PUSHBUTTON "&Óñòàíîâêà óñòàòêóâàííÿ...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
47
48 GROUPBOX "Ïðîô³ë³ óñòàòêóâàííÿ", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
49 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
50 LTEXT "Ïðîô³ë³ óñòàòêóâàííÿ äàþòü çìîãó óñòàíîâëþâàòè é çáåð³ãàòè ð³çí³ êîíô³ãóðàö³¿ óñòàòêóâàííÿ.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
51 PUSHBUTTON "&Ïðîô³ë³ óñòàòêóâàííÿ...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
52 END
53
54 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
55 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
56 CAPTION "System Settings"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
58 BEGIN
59 GROUPBOX "Version Info",IDC_STATIC,6,3,210,73
60 CONTROL "Report as Workstation",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
61 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.",IDC_STATIC,15,15,183,41
62 PUSHBUTTON "OK",IDOK,166,83,50,14
63 END
64
65 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
66 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
67 CAPTION "Äîäàòêîâî"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
69 BEGIN
70 LTEXT "Ïîòð³áíî ìàòè ïðàâà àäì³í³ñòðàòîðà, ùîá âèêîíàòè á³ëüøó ÷àñòèíó öèõ çì³í.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
71 GROUPBOX "Øâèäêîä³ÿ", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
72 LTEXT "³çóàëüí³ åôåêòè, âèêîðèñòàííÿ ïðîöåñîðà, îïåðàòèâíî¿ òà â³ðòóàëüíî¿ ïàì'ÿò³.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
73 PUSHBUTTON "Ïàðàìåòðè", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 14
74
75 GROUPBOX "Ïðîô³ë³ êîðèñòóâà÷³â", IDC_STATIC, 6,75,244,48
76 LTEXT "Ïàðàìåòðè ðîáî÷îãî ñòîëà, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ âõîäó äî ñèñòåìè", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
77 PUSHBUTTON "Ïàðàìåòðè", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 14
78
79 GROUPBOX "Çàâàíòàæåííÿ é â³äíîâëåííÿ", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
80 LTEXT "Çàâàíòàæåííÿ é â³äíîâëåííÿ ñèñòåìè, íàëàãîäæóâàëüíà ³íôîðìàö³ÿ", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
81 PUSHBUTTON "Ïàðàìåòðè", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 14
82
83 PUSHBUTTON "Çì³íí³ îòî÷åííÿ", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 14
84 PUSHBUTTON "Çâ³ò ïðî ïîìèëêè", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 14
85 END
86
87
88 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
89 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
90 CAPTION "Ïðîô³ë³ óñòàòêóâàííÿ"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg"
92 BEGIN
93 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
94 LTEXT "Ìîæíà ñòâîðèòè äåê³ëüêà ïðîô³ë³â äëÿ ð³çíèõ êîíô³ãóðàö³é óñòàòêóâàííÿ é âèáèðàòè ïîòð³áíèé ïðîô³ëü ï³ä ÷àñ çàâàíòàæåííÿ ñèñòåìè.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
95 LTEXT "Íàÿâí³ ïðîô³ë³ óñòàòêóâàííÿ:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
96 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
97 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON
98 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON
99 PUSHBUTTON "Â&ëàñòèâîñò³", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14
100 PUSHBUTTON "&Êîï³þâàòè", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14
101 PUSHBUTTON "Ïåðåé&ìåíóâàòè", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14
102 PUSHBUTTON "Â&èäàëèòè", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14
103
104 GROUPBOX "Âèá³ð ïðîô³ëþ óñòàòêóâàííÿ", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
105 LTEXT "ϳä ÷àñ çàâàíòàæåííÿ ReactOS ñë³ä:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
106 AUTORADIOBUTTON "çà÷åêàòè, ï&îêè êîðèñòóâà÷ íå âèáåðå ïðîô³ëü", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
107 AUTORADIOBUTTON "âè&áðàòè ïåðøèé ïðîô³ëü ó ñïèñêó, ÿêùî âèá³ð íå çðîáëåíî çà", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
108 LTEXT "ñåê", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
109 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
110 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
111
112 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
113 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
114 END
115
116
117 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
118 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
119 CAPTION "Ïåðåéìåíóâàííÿ ïðîô³ëþ"
120 FONT 8, "MS Shell Dlg"
121 BEGIN
122 LTEXT "Ç:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
123 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
124 LTEXT "Íà:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
125 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
126
127 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
128 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
129 END
130
131
132 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
133 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
134 CAPTION "Ïðîô³ë³ êîðèñòóâà÷³â"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
138 LTEXT "Ïðîô³ë³ êîðèñòóâà÷³â ì³ñòÿòü ïàðàìåòðè ðîáî÷îãî ñòîëà òà ³íø³ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî îáë³êîâèõ çàïèñ³â êîðèñòóâà÷³â. Âè ìîæåòå ñòâîðèòè îêðåì³ ïðîô³ë³ äëÿ êîæíîãî ç êîìï'þòåð³â, íà ÿêèõ âè ïðàöþºòå, àáî âèêîðèñòîâóâàòè îäèí ñï³ëüíèé ïðîô³ëü äëÿ âñ³õ êîìï'þòåð³â.",
139 IDC_STATIC, 40, 11, 204, 35
140 LTEXT "Ïðîô³ë³, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ íà öüîìó êîìï'þòåð³:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
141 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
142 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
143 PUSHBUTTON "Çì³íèòè òèï", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 14
144 PUSHBUTTON "Âèäàëèòè", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 14
145 PUSHBUTTON "Êîï³þâàòè...", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 14
146
147 CONTROL "Äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî ïðîô³ëþ â³äêðèéòå <A>Ïðîô³ë³ êîðèñòóâà÷³â</A> â Ïàíåë³ êåðóâàííÿ.", IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
148
149 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 14
150 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 196, 200, 54, 14
151 END
152
153
154 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Çàâàíòàæåííÿ é â³äíîâëåííÿ"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 GROUPBOX "Çàâàíòàæåííÿ îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
160 LTEXT "&Îïåðàö³éíà ñèñòåìà çà çàìîâ÷óâàííÿì:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
161 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
162 AUTOCHECKBOX "&Ïîêàçóâàòè ñïèñîê îïåðàö³éíèõ ñèñòåì:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
163 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
164 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
165 LTEXT "ñåê", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
166 AUTOCHECKBOX "Ïî&êàçóâàòè âàð³àíòè â³äíîâëåííÿ:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
167 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
168 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
169 LTEXT "ñåê", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
170 LTEXT "³äðåäàãóâàòè ñïèñîê çàâàíòàæåííÿ âðó÷íó.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
171 PUSHBUTTON "&Çì³íèòè", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
172
173 GROUPBOX "³äìîâà ñèñòåìè", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
174 AUTOCHECKBOX "Çàïèñàòè ïîä³þ äî ñèñòåìíîãî &æóðíàëó", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
175 AUTOCHECKBOX "&Íàä³ñëàòè àäì³í³ñòðàòèâíå îïîâ³ùåííÿ", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
176 AUTOCHECKBOX "&Àâòîìàòè÷íå ïåðåçàâàíòàæåííÿ", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
177
178 GROUPBOX "Çàïèñàòè íàëàãîäæóâàëüíó ³íôîðìàö³þ", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
179 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
180 LTEXT "&Ôàéë äàìïà ïàì'ÿò³:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
181 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
182 AUTOCHECKBOX "Çà&ì³íþâàòè íàÿâíèé ôàéë", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
183
184 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
185 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
186 END
187
188
189 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
190 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
191 CAPTION "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü"
192 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
193 BEGIN
194 LTEXT "Äèñê [ì³òêà òîìó]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
195 LTEXT "Ôàéë äîâàíòàæåííÿ (ÌÁ)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
196 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
197 GROUPBOX "Ðîçì³ð ôàéëó äîâàíòàæåííÿ äëÿ âèáðàíîãî äèñêà", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
198 LTEXT "Äèñê:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
199 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
200 LTEXT "Äîñòóïíî:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
201 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
202 LTEXT "&Âèõ³äíèé ðîçì³ð (ÌÁ):", -1, 22, 118, 54, 9
203 LTEXT "&Ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð (ÌÁ):", -1, 22, 131, 64, 9
204 AUTORADIOBUTTON "&Îñîáëèâèé ðîçì³ð", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
205 AUTORADIOBUTTON "&Ðîçì³ð, óñòàíîâëþâàíèé ñèñòåìîþ", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
206 AUTORADIOBUTTON "&Áåç ôàéëó äîâàíòàæåííÿ", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
207 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
208 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
209 PUSHBUTTON "Óñòàíîâèòè", IDC_SET, 158, 155, 50, 14
210
211 GROUPBOX "Çàãàëüíèé ðîçì³ð ôàéëó äîâàíòàæåííÿ äëÿ âñ³õ äèñê³â", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
212 LTEXT "̳í³ìàëüíèé ðîçì³ð:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
213 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
214 LTEXT "Ðåêîìåíäîâàíî:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
215 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 197, 100, 9
216 LTEXT "Ïîòî÷íèé ðîçì³ð:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
217 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 208, 100, 9
218
219 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 14
220 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 168, 232, 48, 14
221 END
222
223
224 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
225 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
226 CAPTION "Çì³íí³ îòî÷åííÿ"
227 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
228 BEGIN
229 GROUPBOX "Çì³íí³ êîðèñòóâà÷à", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
230
231 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
232 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
233 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
234 PUSHBUTTON "&Ñòâîðèòè...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
235 PUSHBUTTON "&Çì³íèòè...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
236 PUSHBUTTON "Â&èäàëèòè", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
237 GROUPBOX "Ñèñòåìí³ çì³íí³", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
238
239 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
240 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
241 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
242 PUSHBUTTON "&Ñòâîðèòè...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
243 PUSHBUTTON "&Çì³íèòè...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
244 PUSHBUTTON "Â&èäàëèòè", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
245 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
246 PUSHBUTTON "Ñèñòåìí³ çì³íí³", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
247 END
248
249
250 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
251 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
252 CAPTION "Ðåäàãóâàííÿ çì³ííî¿"
253 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
254 BEGIN
255 LTEXT "&²ì'ÿ çì³ííî¿:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
256 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
257 LTEXT "&Çíà÷åííÿ çì³ííî¿:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
258 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
259 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
260 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
261 END
262
263
264 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
265 CAPTION "˳öåíç³éíà óãîäà"
266 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
267 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
268 BEGIN
269 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
270 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 14
271 END
272
273
274 STRINGTABLE DISCARDABLE
275 BEGIN
276 IDS_CPLSYSTEMNAME "Ñèñòåìà"
277 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ïåðåãëÿä â³äîìîñòåé ïðî ñèñòåìó êîìï'þòåðà òà çì³íà ïàðàìåòð³â óñòàòêóâàííÿ, øâèäêî䳿, àâòîìàòè÷íèõ îíîâëåíü."
278 IDS_MEGABYTE "Ìá ÎÇÏ"
279 IDS_GIGABYTE "Ãá ÎÇÏ"
280 IDS_TERABYTE "Òá ÎÇÏ"
281 IDS_PETABYTE "Ïá ÎÇÏ"
282 IDS_VARIABLE "Çì³ííà"
283 IDS_VALUE "Çíà÷åííÿ"
284 IDS_NO_DUMP "(íåìàº)"
285 IDS_MINI_DUMP "̳í³äàìï(64Êá)"
286 IDS_KERNEL_DUMP "Äàìï ÿäðà"
287 IDS_FULL_DUMP "Ïîâíèé äàìï"
288 IDS_USERPROFILE_NAME "²ì'ÿ"
289 IDS_USERPROFILE_SIZE "Ðîçì³ð"
290 IDS_USERPROFILE_TYPE "Òèï"
291 IDS_USERPROFILE_STATUS "Ñòàí"
292 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Çì³íåíî"
293 END