[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / zh-CN.rc
1 /*
2 * Simplified Chinese Resource for Sysdm (dll/cpl/sysdm/lang/zh-CN.rc)
3 * CREATED: Jingjing Fu (jingjingf AT 188.com) 2009-05-02
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
7
8 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "³£¹æ"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
12 BEGIN
13 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
14 LTEXT "ϵͳ:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
15 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
16 LTEXT "°æ±¾ ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
17 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
19 LTEXT "¼ÆËã»ú:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
25 CONTROL "Çë·ÃÎÊ<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Ö÷Ò³</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
26 PUSHBUTTON "²é¿´°æȨÐÅÏ¢(&L)...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
27 END
28
29
30 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
31 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
32 CAPTION "Ó²¼þ"
33 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
34 BEGIN
35 GROUPBOX "É豸¹ÜÀíÆ÷", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
36 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "É豸¹ÜÀíÆ÷ÁгöËùÓа²×°ÔÚ¼ÆËã»úÉϵÄÓ²¼þÉ豸¡£ÇëʹÓÃÉ豸¹ÜÀíÆ÷À´¸ü¸ÄÉ豸µÄÊôÐÔ¡£", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
38 PUSHBUTTON "É豸¹ÜÀíÆ÷(&D)...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
39
40 GROUPBOX "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
41 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "¡°Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼¡±°ïÖúÄú°²×°ÐµÄÓ²¼þ¡£", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
43 PUSHBUTTON "Ìí¼ÓÓ²¼þÏòµ¼(&H)", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
44
45 GROUPBOX "Ó²¼þÅäÖÃÎļþ", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
46 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
47 LTEXT "Ó²¼þÅäÖÃÎļþÏòÄúÌṩ½¨Á¢ºÍ±£´æ²»Í¬Ó²¼þÅäÖõķ½·¨¡£", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
48 PUSHBUTTON "Ó²¼þÅäÖÃÎļþ(&W)...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
49 END
50
51
52 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
53 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
54 CAPTION "¸ß¼¶"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
56 BEGIN
57 LTEXT "Òª½øÐдó¶àÊý¸Ä¶¯£¬Äú±ØÐë×÷Ϊ¹ÜÀíÔ±µÇ¼¡£", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
58 GROUPBOX "ÐÔÄÜ", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
59 LTEXT "ÐÔÄÜÑ¡Ïî¿ØÖÆÓ¦ÓóÌÐòÈçºÎʹÓÃÄÚ´æ¡£Õ⽫»áÓ°Ïìµ½¼ÆËã»úÔËÐÐËٶȡ£", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
60 PUSHBUTTON "ÉèÖÃ", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
61
62 GROUPBOX "Óû§ÅäÖÃÎļþ", IDC_STATIC, 6,75,244,48
63 LTEXT "ÓëÄúµÇ½Ïà¹ØµÄ×ÀÃæÉèÖÃ", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
64 PUSHBUTTON "ÉèÖÃ", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
65
66 GROUPBOX "Æô¶¯ºÍ¹ÊÕϻָ´", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
67 LTEXT "Æô¶¯ºÍ¹ÊÕϻָ´Ñ¡ÏîÖ¸¶¨¼ÆËã»úÈçºÎÆô¶¯²¢É趨ϵͳʧ°ÜʱËùÐèÒª²ÉÈ¡µÄ¶¯×÷¡£", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
68 PUSHBUTTON "ÉèÖÃ", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
69
70 PUSHBUTTON "»·¾³±äÁ¿", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 15
71 PUSHBUTTON "´íÎ󱨸æ", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
72 END
73
74 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
75 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
76 CAPTION "System Settings"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
78 BEGIN
79 GROUPBOX "Version Info",IDC_STATIC,6,3,210,73
80 CONTROL "Report as Workstation",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,88,10
81 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.",IDC_STATIC,15,15,183,41
82 PUSHBUTTON "OK",IDOK,166,83,50,14
83 END
84
85 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
86 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
87 CAPTION "Ó²¼þÅäÖÃÎļþ"
88 FONT 8, "MS Shell Dlg"
89 BEGIN
90 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
91 LTEXT "¿ÉÒÔΪ²»Í¬µÄÓ²¼þÅäÖô´½¨Ó²¼þÅäÖÃÎļþ¡£ÔÚÆô¶¯Ê±£¬¿ÉÒÔÑ¡ÔñÏ£ÍûʹÓõÄÅäÖÃÎļþ¡£", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
92 LTEXT "¿ÉÓõÄÓ²¼þÅäÖÃÎļþ:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
93 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
94 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON
95 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON
96 PUSHBUTTON "ÊôÐÔ(&P)", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14
97 PUSHBUTTON "¸´ÖÆ(&C)", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14
98 PUSHBUTTON "ÖØÃüÃû(&R)", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14
99 PUSHBUTTON "ɾ³ý(&D)", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14
100
101 GROUPBOX "Ó²¼þÅäÖÃÎļþÑ¡Ôñ", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
102 LTEXT "Æô¶¯ ReactOS ʱ:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
103 AUTORADIOBUTTON "µÈ´ýÓû§Ñ¡¶¨Ó²¼þÅäÖÃÎļþ(&W)", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
104 AUTORADIOBUTTON "ÃëÄÚ»¹Ã»ÓÐÑ¡¶¨ÅäÖÃÎļþ£¬¾ÍÇë´ÓÁгöµÄÎļþÖÐÑ¡ÔñµÚÒ»¸ö(&S)", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
105 LTEXT "Ãë", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
106 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
107 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
108
109 DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, 143, 213, 50, 14
110 PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
111 END
112
113
114 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
115 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
116 CAPTION "ÖØÃüÃûÅäÖÃÎļþ"
117 FONT 8, "MS Shell Dlg"
118 BEGIN
119 LTEXT "´Ó:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
120 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
121 LTEXT "µ½:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
122 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
123
124 DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, 199, 9, 50, 14
125 PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
126 END
127
128
129 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
130 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
131 CAPTION "Óû§ÅäÖÃÎļþ"
132 FONT 8, "MS Shell Dlg"
133 BEGIN
134 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
135 LTEXT "Óû§ÅäÖÃÎļþ±£´æ×ÀÃæÉèÖúÍÆäËûÓëÄúµÄÓû§ÕÊ»§ÓйصÄÐÅÏ¢¡£¿ÉÔÚÄúʹÓõÄÿ̨¼ÆËã»úÉÏ´´½¨²»Í¬µÄÅäÖÃÎļþ£¬»òÑ¡¶¨Ò»¸öÂþÓÎÅäÖÃÎļþÓÃÔÚÄúʹÓõÄÿ̨¼ÆËã»úÉÏ¡£",
136 IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
137 LTEXT "´¢´æÔÚ±¾»úÉϵÄÅäÖÃÎļþ:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
138 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
139 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
140 PUSHBUTTON "¸ü¸ÄÀàÐÍ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
141 PUSHBUTTON "ɾ³ý", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
142 PUSHBUTTON "¸´ÖƵ½", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
143
144 CONTROL "Òª´´½¨Ò»¸öеÄÓû§ÕÊ»§£¬ÔÚ¿ØÖÆÃæ°åÖдò¿ª<A>Óû§ÕÊ»§</A> ¡£", IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
145
146 DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, 134, 200, 54, 13
147 PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
148 END
149
150
151 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
152 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
153 CAPTION "Æô¶¯ºÍ¹ÊÕϻָ´"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 BEGIN
156 GROUPBOX "ϵͳÆô¶¯", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
157 LTEXT "ĬÈϲÙ×÷ϵͳ(&S):", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
158 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
159 AUTOCHECKBOX "ÏÔʾ²Ù×÷ϵͳÁбíµÄʱ¼ä(&T):", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
160 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
161 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
162 LTEXT "Ãë", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
163 AUTOCHECKBOX "ÔÚÐèҪʱÏÔʾ»Ö¸´Ñ¡ÏîµÄʱ¼ä(&D):", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
164 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
165 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
166 LTEXT "Ãë", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
167 LTEXT "ÒªÊÖ¶¯±à¼­Æô¶¯Ñ¡ÏÇëµ¥»÷¡°±à¼­¡±¡£", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
168 PUSHBUTTON "Ãë", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
169
170 GROUPBOX "ϵͳʧ°Ü", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
171 AUTOCHECKBOX "½«Ê¼þдÈëϵͳÈÕÖ¾(&W)", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
172 AUTOCHECKBOX "·¢Ë͹ÜÀí¾¯±¨(&N)", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
173 AUTOCHECKBOX "×Ô¶¯ÖØÐÂÆô¶¯(&R)", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
174
175 GROUPBOX "дÈëµ÷ÊÔÐÅÏ¢", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
176 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
177 LTEXT "ת´¢Îļþ(&F):", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
178 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
179 AUTOCHECKBOX "¸²¸ÇÈκÎÏÖÓÐÎļþ(&O)", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
180
181 DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, 141, 259, 50, 14
182 PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
183 END
184
185
186 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
187 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
188 CAPTION "ÐéÄâÄÚ´æ"
189 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
190 BEGIN
191 LTEXT "Çý¶¯Æ÷ [¾í±ê]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
192 LTEXT "Ò³ÃæÎļþ´óС(MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
193 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
194 GROUPBOX "ËùÑ¡Çý¶¯Æ÷µÄÒ³ÃæÎļþ´óС", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
195 LTEXT "Çý¶¯Æ÷:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
196 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
197 LTEXT "¿ÉÓÿռä:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
198 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
199 LTEXT "³õʼ´óС(MB)(&I):", -1, 22, 118, 75, 9
200 LTEXT "×î´óÖµ(MB)(&X):", -1, 22, 131, 75, 9
201 AUTORADIOBUTTON "×Ô¶¨Òå´óС(&C):", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
202 AUTORADIOBUTTON "ϵͳ¹ÜÀíµÄ´óС(&Y)", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
203 AUTORADIOBUTTON "ÎÞ·ÖÒ³Îļþ(&N)", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
204 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
205 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
206 PUSHBUTTON "ÉèÖÃ(&S)", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
207
208 GROUPBOX "ËùÓÐÇý¶¯Æ÷Ò³ÃæÎļþ´óСµÄ×ÜÊý", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
209 LTEXT "ÔÊÐíµÄ×îСֵ:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
210 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
211 LTEXT "ÍƼö:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
212 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
213 LTEXT "µ±Ç°ÒÑ·ÖÅä:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
214 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
215
216 DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, 114, 232, 48, 13
217 PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
218 END
219
220
221 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
222 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
223 CAPTION "»·¾³±äÁ¿"
224 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
225 BEGIN
226 GROUPBOX "Óû§±äÁ¿", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
227
228 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
229 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
230 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
231 PUSHBUTTON "н¨(&N)", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
232 PUSHBUTTON "±à¼­(&E)", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
233 PUSHBUTTON "ɾ³ý(&D)", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
234 GROUPBOX "ϵͳ±äÁ¿", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
235
236 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
237 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
238 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
239 PUSHBUTTON "н¨(&W)", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
240 PUSHBUTTON "±à¼­(&I)", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
241 PUSHBUTTON "ɾ³ý(&L)", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
242 DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
243 PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
244 END
245
246
247 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
248 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
249 CAPTION "±à¼­±äÁ¿"
250 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
251 BEGIN
252 LTEXT "±äÁ¿Ãû³Æ(&N):", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
253 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
254 LTEXT "±äÁ¿Öµ(&V):", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
255 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
256 DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, 116, 50, 50, 14
257 PUSHBUTTON "È¡Ïû", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
258 END
259
260
261 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
262 CAPTION "°æȨ"
263 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
264 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
265 BEGIN
266 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
267 DEFPUSHBUTTON "È·¶¨", IDOK, 106, 142, 54, 13
268 END
269
270
271 STRINGTABLE DISCARDABLE
272 BEGIN
273 IDS_CPLSYSTEMNAME "ϵͳ"
274 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "²é¿´ÄúµÄ¼ÆËã»úϵͳµÄÐÅÏ¢²¢¸ü¸Ä¸÷ÖÖϵͳ¼°Ó²¼þÉèÖÃ"
275 IDS_MEGABYTE "MBÄÚ´æ"
276 IDS_GIGABYTE "GBÄÚ´æ"
277 IDS_TERABYTE "TBÄÚ´æ"
278 IDS_PETABYTE "PBÄÚ´æ"
279 IDS_VARIABLE "±äÁ¿"
280 IDS_VALUE "ֵ"
281 IDS_NO_DUMP "(ÎÞ)"
282 IDS_MINI_DUMP "СÄÚ´æת´¢(64KB)"
283 IDS_KERNEL_DUMP "ºËÐÄÄÚ´æת´¢"
284 IDS_FULL_DUMP "ÍêÈ«ÄÚ´æת´¢"
285 IDS_USERPROFILE_NAME "Ãû³Æ"
286 IDS_USERPROFILE_SIZE "´óС"
287 IDS_USERPROFILE_TYPE "ÀàÐÍ"
288 IDS_USERPROFILE_STATUS "״̬"
289 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "ÐÞ¸Ä"
290 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
291 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
292 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
293 END