- part 2/2 of bulgarian translation update
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / timedate / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
4 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Äàòà &è âðåìå"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 GROUPBOX "&Äàòà", -1, 4, 2, 122, 125
9 COMBOBOX IDC_MONTHCB, 11, 17, 50, 120, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
10 EDITTEXT IDC_YEARTEXT,65, 17, 55, 12, ES_RIGHT | WS_GROUP | ES_READONLY
11 CONTROL "", IDC_YEAR, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_NOTHOUSANDS |
12 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
13 WS_BORDER | WS_GROUP, 120, 17, 50, 12
14
15 CONTROL "", IDC_MONTHCALENDAR, "MonthCalWnd",
16 WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
17 11, 37, 108, 80, WS_EX_CLIENTEDGE
18 GROUPBOX "&Âðåìå", -1, 132, 2, 113, 125
19 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32",
20 DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
21 144, 105, 90, 12
22 LTEXT "", IDC_TIMEZONE, 6, 132, 242, 11
23 CONTROL "", IDC_CLOCKWND, "ClockWndClass",
24 WS_CHILD | WS_VISIBLE, 138, 12, 102, 89
25 END
26
27
28 IDD_TIMEZONEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
29 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
30 CAPTION "×àñîâè ïîÿñ"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
32 BEGIN
33 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 5, 4, 241, 136,
34 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
35 CONTROL "", IDC_WORLD_BACKGROUND, "Static", SS_OWNERDRAW, 5, 20, 240, 110, WS_EX_STATICEDGE
36 AUTOCHECKBOX "Ñàìîíàñòðîéêà íà ÷àñîâíèêà ïðè ïðîìÿíà íà çèìíî è ëÿòíî âðåìå",
37 IDC_AUTODAYLIGHT, 6, 132, 242, 11, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
38 END
39
40
41 IDD_INETTIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
42 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
43 CAPTION "Ñâåðÿâàíå îò èíòåðíåò"
44 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
45 BEGIN
46 COMBOBOX IDC_SERVERLIST, 65, 22, 117, 136, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
47 AUTOCHECKBOX "Ñàìîñâåðÿâàíå ïðåç èíòåðíåò îò ñúðâúð çà âðåìåòî", IDC_AUTOSYNC,
48 11 ,7, 241, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
49 LTEXT "Ñúðâúð:", IDC_SERVERTEXT, 34, 22, 28, 13
50 PUSHBUTTON "Îíîâè âåäíàãà", IDC_UPDATEBUTTON, 187, 22, 49, 14
51 LTEXT "", IDC_SUCSYNC, 12, 54, 214, 23
52 LTEXT "", IDC_NEXTSYNC, 12, 96, 137, 12
53 LTEXT "Ñâåðÿâàíåòî ìîæå äà ñå îñúùåñòâè ñàìî, êîãàòî êîìïþòúðúò âè å ñâúðçàí ñ èíòåðíåò.", -1, 12, 114, 225, 25
54 END
55
56
57 STRINGTABLE
58 BEGIN
59 IDS_CPLNAME "Äàòà/ âðåìå"
60 IDS_CPLDESCRIPTION "Ïðîìåíÿ âðåìåòî, äàòàòà è ÷àñîâèÿ ïîÿñ."
61 IDS_TIMEZONETEXT "Òåêóù ÷àñîâè ïîÿñ: %s"
62 IDS_TIMEZONEINVALID "Íåïðàâèëíî"
63 IDS_TIMEZONEUNKNOWN "Íåèçâåñòíî"
64 IDS_INETTIMESUCSYNC "Âðåìåòî áå óñïåøíî ñâåðåíî ñ %s íà %s â %s"
65 IDS_INETTIMENEXTSYNC "Ñëåäâàùî ñâåðÿâàíå: %s at %s"
66 IDS_INETTIMESYNCING "Ïî÷àêàéòå, äîêàòî ÐåàêòÎÑ ñâåðÿâà âðåìåòî ñ %s"
67 IDS_INETTIMEERROR "Âúçíèêíà ãðåøêà, ïðè ñâåðÿâàíå íà âðåìåòî %s"
68 END