- part 2/2 of bulgarian translation update
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / aclui / aclui_Bg.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_SECPAGE DIALOGEX 0, 0, 227, 215
4 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
5 CAPTION "Ñèãóðíîñò"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 LTEXT "&Ãðóïà èëè ïîòðåáèòåëñêè èìåíà:", -1, 7, 21, 105, 8
9 CONTROL "", IDC_PRINCIPALS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 31, 213, 52, WS_EX_NOPARENTNOTIFY | WS_EX_CLIENTEDGE
10 /* LTEXT "&Owner:", -1, 7, 7, 49, 8 */
11 LTEXT "&Ñîáñòâåíèê:", -1, 7, 7, 49, 14
12 EDITTEXT IDC_OWNER, 63, 4, 156, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
13 PUSHBUTTON "&Äîáàâÿíå...", IDC_ADD_PRINCIPAL, 116, 87, 50, 14
14 PUSHBUTTON "Ïðå&ìàõâàíå", IDC_REMOVE_PRINCIPAL, 170, 87, 50, 14
15 LTEXT "", IDC_LABEL_PERMISSIONS_FOR, 7, 107, 105, 8, SS_LEFT | SS_NOPREFIX
16 LTEXT "Ïîçâîëåíî", IDC_LABEL_ALLOW, 135, 107, 32, 8, SS_CENTER
17 LTEXT "Çàáðàíåíî", IDC_LABEL_DENY, 176, 107, 32, 8, SS_CENTER
18 CONTROL "", IDC_ACE_CHECKLIST, "CHECKLIST_ACLUI", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 117, 213, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
19 LTEXT "Çà èçâúíðåäíè ïðàâà èëè ðàçøèðåíè íàñòðîéêè, íàòèñíåòå 'Ðàçøèðåíè'.", IDC_LABEL_ADVANCED, 7, 194, 153, 16, SS_LEFT
20 PUSHBUTTON "Ðàç&øèðåíè", IDC_ADVANCED, 165, 194, 55, 14
21 END
22
23 STRINGTABLE DISCARDABLE
24 {
25 IDS_PSP_TITLE "Ïðàâà çà %1"
26 IDS_UNKNOWN "Íåèçâåñòíî"
27 IDS_SPECIAL_PERMISSIONS "Èçâúíðåäíè ïðàâà"
28 IDS_PERMISSIONS_FOR "Ïðàâà çà %1"
29 IDS_PERMISSIONS "Ïðàâà"
30 IDS_USERDOMAINFORMAT "%1 (%2\\%3)"
31 IDS_USERFORMAT "%1"
32 }
33