5b0865a7c247e7fb54cbf6c13449fefe0083ef35
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / comdlg32 / cdlg_Bg.rc
1 /*
2 * Copyright 2005 Milko Krachounov
3 *
4 * This library is free software; you can redistribute it and/or
5 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
6 * License as published by the Free Software Foundation; either
7 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
8 *
9 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
10 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
12 * Lesser General Public License for more details.
13 *
14 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
15 * License along with this library; if not, write to the Free Software
16 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
17 */
18
19 #include "cdlg.h"
20 #include "filedlgbrowser.h"
21
22 /*
23 * Òóê èçðè÷íî ïèøåøå äà íå ïèïàì íåùî, àìà àç ãî ïèïíàõ.
24 * Àêî èìà ïðîáëåìè íÿêîé äà ãè îïðàâè.
25 */
26
27 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
28
29 OPEN_FILE DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 275, 134
30 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
31 CAPTION "Îòâîðè"
32 FONT 8, "MS Shell Dlg"
33 {
34 LTEXT "&Èìå íà ôàéë:", 1090, 6, 6, 76, 9
35 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
36 LISTBOX 1120, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
37 LTEXT "&Äèðåêòîðèè:", -1, 110, 6, 92, 9
38 LTEXT "", 1088, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
39 LISTBOX 1121, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
40 LTEXT "&Òèï ôàéëîâå:", 1089, 6, 104, 90, 9
41 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 36, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
42 LTEXT "&Óñòðîéñòâà:", 1091, 110, 104, 92, 9
43 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
44 DEFPUSHBUTTON "Îòâîðè", 1, 208, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
45 PUSHBUTTON "Îòìåíè", 2, 208, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
46 PUSHBUTTON "&Ïîìîù", pshHelp, 208, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
47 CHECKBOX "Ñàìî çà &÷åòåíå", chx1, 208, 68, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
48 }
49
50
51 SAVE_FILE DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 275, 134
52 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
53 CAPTION "Ñúõðàíè êàòî..."
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 {
56 LTEXT "&Èìå íà ôàéë:", 1090, 6, 6, 76, 9
57 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
58 LISTBOX 1120, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
59 LTEXT "&Äèðåêòîðèè:", -1, 110, 6, 92, 9
60 LTEXT "", 1088, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
61 LISTBOX 1121, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
62 LTEXT "&Òèï ôàéëîâå:", 1089, 6, 104, 90, 9
63 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 36, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
64 LTEXT "&Óñòðîéñòâà:", 1091, 110, 104, 92, 9
65 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
66 DEFPUSHBUTTON "Ñúõðàíè", 1, 208, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
67 PUSHBUTTON "Îòìåíè", 2, 208, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
68 PUSHBUTTON "&Ïîìîù", pshHelp, 208, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
69 CHECKBOX "Ñàìî çà &÷åòåíå", chx1, 208, 68, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
70 }
71
72
73 PRINT DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 264, 134
74 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
75 CAPTION "Ïå÷àò"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg"
77 {
78 LTEXT "Ïðèíòåð:", 1088, 6, 6, 40, 9
79 LTEXT "", 1089, 60, 6, 150, 9
80 GROUPBOX "Ðàçïå÷àòàé", grp1, 6, 30, 160, 65, BS_GROUPBOX
81 RADIOBUTTON "&Âñè÷êî", rad1, 16, 45, 60, 12
82 RADIOBUTTON "&Èçáðàíîòî", rad2, 16, 60, 60, 12
83 RADIOBUTTON "&Ñòðàíèöè", rad3, 16, 75, 60, 12
84 DEFPUSHBUTTON "Ðàçïå÷àòàé", 1, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
85 PUSHBUTTON "Îòìåíè", 2, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 PUSHBUTTON "&Íàñòðîéêè", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 LTEXT "&Îò:", 1090, 60, 80, 30, 9
88 LTEXT "&Äî:", 1091, 120, 80, 30, 9
89 LTEXT "&Êà÷åñòâî:", 1092, 6, 100, 76, 9
90 COMBOBOX cmb1, 80, 100, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
91 CHECKBOX "Ïå÷àò âúâ &ôàéë", chx1, 20, 100, 60, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
92 CHECKBOX "Ñãúñòåíî", chx2, 160, 100, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
93 }
94
95
96 PRINT_SETUP DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 264, 134
97 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Íàñòðîéêè íà ïå÷àòàíåòî"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 {
101 GROUPBOX "Ïðèíòåð", grp1, 6, 10, 180, 65, BS_GROUPBOX
102 RADIOBUTTON "Ïðèíòåð ïî ïîä&ðàçáèðàíå", rad1, 16, 20, 80, 12
103 LTEXT "[íÿìà]", 1088, 35, 35, 120, 9
104 RADIOBUTTON "Äðóã &ïðèíòåð", rad2, 16, 50, 80, 12
105 COMBOBOX cmb1, 35, 65, 149, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
106 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
107 PUSHBUTTON "Îòìåíè", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 PUSHBUTTON "&Íàñòðîéêè", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
109 GROUPBOX "Îðèåíòàöèÿ", grp2, 6, 85, 100, 50, BS_GROUPBOX
110 RADIOBUTTON "Ïîð&òðåò", rad3, 50, 100, 40, 12
111 RADIOBUTTON "Ïåéçà&æ", rad4, 50, 115, 40, 12
112 ICON "LANDSCAP", stc10, 10, 95, 32, 32
113 ICON "PORTRAIT", stc11, 10, 95, 32, 32
114 GROUPBOX "Paper", grp3, 120, 85, 180, 50, BS_GROUPBOX
115 LTEXT "Ðàç&ìåð", 1089, 130, 95, 30, 9
116 LTEXT "&Èçòî÷íèê", 1090, 130, 110, 30, 9
117 COMBOBOX cmb2, 155, 95, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
118 COMBOBOX cmb3, 155, 110, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
119 }
120
121
122 CHOOSE_FONT DIALOG DISCARDABLE 13, 54, 264, 147
123 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "Øðèôò"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 {
127 LTEXT "&Øðèôò:",stc1 ,6,3,40,9
128 COMBOBOX cmb1, 6,13,94,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
129 CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
130 LTEXT "&Ñòèë:",stc2 ,108,3,44,9
131 COMBOBOX cmb2,108,13,64,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
132 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
133 LTEXT "Ðà&çìåð:",stc3,179,3,30,9
134 COMBOBOX cmb3,179,13,32,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
135 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE | CBS_SORT
136 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,218,6,40,14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
137 PUSHBUTTON "Îòìåíè",IDCANCEL,218,23,40,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
138 PUSHBUTTON "Ïðè&ëîæè", psh3,218,40,40,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
139 PUSHBUTTON "&Ïîìîù" , pshHelp,218,57,40,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
140 GROUPBOX "Åôåêòè",grp1,6,72,84,34,WS_GROUP
141 CHECKBOX "&Çà÷åðòàí", chx1, 10,82,50,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
142 CHECKBOX "Ïîä&÷åðòàí", chx2, 10,94,50,10, BS_AUTOCHECKBOX
143 LTEXT "&Öâÿò:", stc4 ,6,110,30,9
144 COMBOBOX cmb4,6,120,84,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS |
145 CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
146 GROUPBOX "Ïðèìåð",grp2,98,72,120,36,WS_GROUP
147 CTEXT "AaBbYyZz",stc5,103,80,109,24,SS_NOPREFIX | NOT WS_VISIBLE
148 LTEXT "&Àçáóêà:",stc7 ,98,114,40,9
149 COMBOBOX cmb5,98,124,120,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS |
150 CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
151 }
152
153
154 CHOOSE_COLOR DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 314, 185
155 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Öâÿò"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 {
159 LTEXT "&Îñíîâíè öâåòîâå:", 1088, 4, 4, 140, 10
160 LTEXT "&Ïîòðåáèòåëñêè öâåòîâå:", 1089, 4, 106, 140, 10
161 LTEXT "Öâÿò|&Ïëúòåí", 1090, 150, 151, 48, 10
162 LTEXT "&×åðâåíî:", 726 /*1094*/,261,126,32,10
163 EDITTEXT 706, 295,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
164 LTEXT "&Çåëåíî:",727/*1095*/,261,140,32,10
165 EDITTEXT 707, 295,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
166 LTEXT "&Ñèíüî:",728 /*1096*/,261,154,32,10
167 EDITTEXT 708, 295,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
168 LTEXT "&Òîí:" ,723 /*1091*/,197,126,42,10
169 EDITTEXT 703, 241,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
170 LTEXT "&Íàñèòåíîñò:" ,724 /*1092*/,197,140,42,10
171 EDITTEXT 704, 241,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
172 LTEXT "&Îñâåòåíîñò:" ,725 /*1093*/,197,154,42,10
173 EDITTEXT 705, 241,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
174 CONTROL "" ,720,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,14,140,86
175 CONTROL "" ,721,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,116,140,28
176 CONTROL "" ,710,"STATIC",WS_BORDER|SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,4,118,116
177 CONTROL "" ,702,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 278,4,8,116
178 CONTROL "" ,709,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,124,40,26
179 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 4, 166, 44, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
180 PUSHBUTTON "Îòìåíè", 2, 52, 166, 44, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
181 PUSHBUTTON "Ïîìîù", pshHelp,100,166, 44, 14
182 PUSHBUTTON "&Äîáàâè ïîòðåáèòåëñêè öâÿò", 712/*1024*/, 152, 166, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
183 PUSHBUTTON "&Îïðåäåëè öâåòîâå >>", 719/*1025*/, 4, 150, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
184 PUSHBUTTON "&Ï",713,300,200,4,14 /* just a dummy: 'Ï' is like &Ï in "&Ïëúòåí" */
185 }
186
187
188 FINDDLGORD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 281, 62
189 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
190 CAPTION "Òúðñåíå"
191 FONT 8, "MS Shell Dlg"
192 {
193 LTEXT "Òúðñè &çà:", -1, 4, 8, 42, 8
194 EDITTEXT edt1, 47, 7, 158, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
195 CHECKBOX "&Ñàìî öåëè äóìè", chx1, 4, 26, 100, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
196 CHECKBOX "&×óâñòâèòåëåí ðåãèñòúð", chx2, 4, 42, 96, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
197 GROUPBOX "Ïîñîêà", grp1, 107, 26, 98, 28
198 CONTROL "Íà&ãîðå", rad1, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 111, 38, 40, 12
199 CONTROL "Íà&äîëó", rad2, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 158, 38, 40, 12
200
201 DEFPUSHBUTTON "&Íàìåðè ñëåäâàù", IDOK, 212, 5, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
202 PUSHBUTTON "Îòìåíè", IDCANCEL , 212, 23, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
203 PUSHBUTTON "&Ïîìîù", pshHelp , 212, 45, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
204 }
205
206
207 REPLACEDLGORD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 281, 94
208 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
209 CAPTION "Çàìÿíà"
210 FONT 8, "MS Shell Dlg"
211 {
212 LTEXT "Òúðñè &çà:", -1, 4, 9, 48, 8
213 EDITTEXT edt1, 47, 7, 158, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
214 LTEXT "Çà&ìÿíà ñ:", -1, 4, 26, 48, 8
215 EDITTEXT edt2, 47, 24, 158, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
216 CHECKBOX "&Ñàìî öåëè äóìè", chx1, 5, 46, 104, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
217 CHECKBOX "&×óâñòâèòåëåí ðåãèñòúð", chx2, 5, 62, 100, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
218
219 DEFPUSHBUTTON "&Íàìåðè ñëåäâàù", IDOK, 212, 4, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
220 PUSHBUTTON "&Çàìåíè", psh1 , 212, 21, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
221 PUSHBUTTON "Çàìåíè &âñè÷êè", psh2 , 212, 38, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
222 PUSHBUTTON "Îòìÿíà", IDCANCEL , 212, 55, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
223 PUSHBUTTON "&Ïîìîù", pshHelp , 212, 75, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
224 }
225
226
227 PRINT32 DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 32, 32, 321, 186
228 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
229 DS_CONTEXTHELP | DS_3DLOOK
230 CAPTION "Ïå÷àò"
231 FONT 8, "MS Shell Dlg"
232 {
233 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 180,164, 48,14, WS_GROUP | BS_DEFPUSHBUTTON
234 PUSHBUTTON "Îòìåíè", IDCANCEL, 232,164, 48,14, WS_GROUP
235 PUSHBUTTON "&Ïîìîù", pshHelp, 50, 161, 48,14, WS_GROUP
236
237 GROUPBOX "Ïðèíòåð", grp4, 8, 4, 305,84, WS_GROUP
238 CONTROL "Ïå÷àò âúâ &ôàéë", chx1, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,217,70,74,12
239 PUSHBUTTON "Ñâî&éñòâà", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
240 LTEXT "&Èìå:", stc6, 16, 20, 36,8
241 COMBOBOX cmb4, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
242 LTEXT "Ñúñòîÿíèå:", stc8, 16, 36, 36,10, SS_NOPREFIX
243 LTEXT "Òåêñò", stc12, 57, 36, 219,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
244 LTEXT "Òèï:", stc7, 16, 48, 36,10, SS_NOPREFIX
245 LTEXT "Òåêñò", stc11, 57, 48, 219,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
246 LTEXT "Ìÿñòî:", stc10, 16, 60, 36,10, SS_NOPREFIX
247 LTEXT "Òåêñò", stc14, 57, 60, 219,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
248 LTEXT "Êîìåíòàð:", stc9, 16, 72, 36,10, SS_NOPREFIX
249 LTEXT "Òåêñò", stc13, 57, 72, 152,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
250
251 GROUPBOX "Êîïèÿ", grp2, 172, 92, 141,64, WS_GROUP
252 LTEXT "Áðîé &êîïèÿ:",stc5,180,108,68,8
253 ICON "", ico3, 174,124, 76,24, WS_GROUP | SS_CENTERIMAGE
254 CONTROL "Ïîä&ðåæäàíå", chx2,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,252,130,57,12
255 EDITTEXT edt3, 252,106, 32,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
256
257 GROUPBOX "Ðàçïå÷àòàé", grp1, 8,92, 156,64, WS_GROUP
258 CONTROL "&Âñè÷êî", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,16,106,64,12
259 CONTROL "&Ñòðàíèöè", rad3,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,122,48,12
260 CONTROL "&Èçáðàíîòî", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,138,64,12
261 EDITTEXT edt1, 86,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
262 EDITTEXT edt2, 130,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
263 RTEXT "&îò:", stc2, 64,124, 20,8
264 RTEXT "&äî:", stc3, 112,124, 16,8
265 }
266
267 PRINT32_SETUP DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 32, 32, 288, 178
268 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
269 DS_CONTEXTHELP | DS_3DLOOK
270 CAPTION "Íàñòðîéêè íà ïå÷àòàíåòî"
271 FONT 8, "MS Shell Dlg"
272 BEGIN
273 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,180,156,48,14,WS_GROUP
274 PUSHBUTTON "Îòìåíè",IDCANCEL,232,156,48,14
275 /* PUSHBUTTON "Ìðåæà...", psh5, 284,156,48,14 */
276
277 GROUPBOX "Ïðèíòåð", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
278 PUSHBUTTON "Ñâî&éñòâà", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
279 LTEXT "&Èìå:", stc6, 16, 20, 36,8
280 COMBOBOX cmb1, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
281 LTEXT "Ñúñòîÿíèå:", stc8, 16, 36, 36,10, SS_NOPREFIX
282 LTEXT "Òåêñò", stc12, 57, 36, 219,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
283 LTEXT "Òèï:", stc7, 16, 48, 36,10, SS_NOPREFIX
284 LTEXT "Òåêñò", stc11, 57, 48, 219,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
285 LTEXT "Ìÿñòî:", stc10, 16, 60, 36,10, SS_NOPREFIX
286 LTEXT "Òåêñò", stc14, 57, 60, 219,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
287 LTEXT "Êîìåíòàð:", stc9, 16, 72, 36,10, SS_NOPREFIX
288 LTEXT "Òåêñò", stc13, 57, 72, 219,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
289
290 GROUPBOX "Õàðòèÿ", grp2, 8, 92, 164,56, WS_GROUP
291 LTEXT "Ðàç&ìåð:", stc2, 16,108, 36, 8
292 COMBOBOX cmb2, 52,106, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
293 LTEXT "&Èçòî÷íèê:", stc3, 16,128, 36, 8
294 COMBOBOX cmb3, 52,126, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
295
296 GROUPBOX "Îðèåíòàöèÿ", grp1, 180, 92, 100,56, WS_GROUP
297 ICON "", ico1, 195,112, 18,20, WS_GROUP
298 CONTROL "Ïîð&òðåò", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP |WS_TABSTOP,224,106,52,12
299 CONTROL "Ïåéçà&æ", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,224,126,52,12
300 END
301
302 PAGESETUPDLGORD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 32, 32, 240, 240
303 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
304 CAPTION "Íàñòðîéêè íà ñòðàíèöàòà"
305 FONT 8, "MS Shell Dlg"
306 BEGIN
307 CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 80, 8, 80, 80
308 CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 160, 12, 4, 80
309 CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT, 84, 88, 80, 4
310 GROUPBOX "Õàðòèÿ", grp2, 8, 96, 224, 56, BS_GROUPBOX
311 LTEXT "Ðàç&ìåð:", stc2, 16, 112, 36, 8
312 COMBOBOX cmb2, 64, 110, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
313 LTEXT "&Êîíòåéíåð:", stc3, 16, 132, 36, 8
314 COMBOBOX cmb3, 64, 130, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
315 GROUPBOX "Îðèåíòàöèÿ", grp1, 8, 156, 64, 56, BS_GROUPBOX
316 AUTORADIOBUTTON "Ïîð&òðåò", rad1, 16, 170, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
317 AUTORADIOBUTTON "Ïåéçà&æ", rad2, 16, 190, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
318 GROUPBOX "Ðàìêè", grp4, 80, 156, 152, 56, BS_GROUPBOX
319 LTEXT "&Ëÿâà:", stc15, 88, 172, 21, 8
320 EDITTEXT edt4, 111, 170, 39, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
321 LTEXT "&Äÿñíà:", stc16, 159, 172, 27, 8
322 EDITTEXT edt6, 187, 170, 39, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
323 LTEXT "&Ãîðíà:", stc17, 88, 192, 21, 8
324 EDITTEXT edt5, 111, 190, 39, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
325 LTEXT "Ä&îëíà:", stc18, 159, 192, 23, 8
326 EDITTEXT edt7, 187, 190, 39, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
327 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 71, 220, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
328 PUSHBUTTON "Îòìåíè", IDCANCEL, 126, 220, 50, 14
329 PUSHBUTTON "&Ïðèíòåð...", psh3, 184, 220, 48, 14
330 END
331
332 NEWFILEOPENORD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 280, 164
333 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN
334 CAPTION "Îòâîðè"
335 FONT 8, "MS Shell Dlg"
336 {
337 LTEXT "Ì&ÿñòî:",IDC_LOOKINSTATIC,4,6,43,8, SS_NOTIFY
338 COMBOBOX IDC_LOOKIN,49,3,132,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
339
340 LTEXT "" , IDC_TOOLBARSTATIC, 181, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
341 LISTBOX IDC_SHELLSTATIC,4,20,272,85, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
342
343 LTEXT "&Èìå íà ôàéë:",IDC_FILENAMESTATIC,5,112,46,8, SS_NOTIFY
344 EDITTEXT IDC_FILENAME,54,110,155,12,ES_AUTOHSCROLL
345
346 LTEXT "&Òèï ôàéëîâå:",IDC_FILETYPESTATIC,5,128,42,8, SS_NOTIFY
347 COMBOBOX IDC_FILETYPE,54,126,155,53,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
348
349 CONTROL "Ñàìî çà &÷åòåíå",IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,54,145,100,10
350
351 DEFPUSHBUTTON "&Îòâîðè", IDOK,222,110,50,14
352 PUSHBUTTON "Îòìåíè", IDCANCEL,222,128,50,14
353 PUSHBUTTON "&Ïîìîù", pshHelp,222,145,50,14
354 }
355
356 STRINGTABLE DISCARDABLE
357 {
358 IDS_ABOUTBOX "&Îòíîñíî FolderPicker òåñòà"
359 IDS_DOCUMENTFOLDERS "Ïàïêè ñ äîêóìåíòè"
360 IDS_PERSONAL "Ìîèòå äîêóìåíòè"
361 IDS_FAVORITES "Îòìåòêè"
362 IDS_PATH "Ñèñòåìåí ïúò"
363 IDS_DESKTOP "Ðàáîòåí ïëîò"
364 IDS_FONTS "Øðèôòîâå"
365 IDS_MYCOMPUTER "Ìîÿ êîìïþòúð"
366 }
367
368 STRINGTABLE DISCARDABLE
369 {
370 IDS_SYSTEMFOLDERS "Ñèñòåìíè ïàïêè"
371 IDS_LOCALHARDRIVES "Ëîêàëíè óñòðîéñòâà"
372 IDS_FILENOTFOUND "Ôàéëúò íå å íàìåðåí"
373 IDS_VERIFYFILE "Ïðîâåðåòå äàëè ñòå âúâåëè ïðàâèëíî èìåòî íà ôàéëà"
374 IDS_CREATEFILE "Ôàéëúò íå ñúùåñòâóâà.\nÈñêàòå ëè äà ãî ñúçäàäåòå?"
375 IDS_OVERWRITEFILE "Ôàéëúò âå÷å ñúùåñòâóâà.\nÈñêàòå ëè äà ãî çàìåíèòå?"
376 IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Íåâàëèäíè çíàöè â ïúòÿ"
377 IDS_INVALID_FILENAME "Èìåòî íà ôàéëà íå ìîæå äà ñúäúðæà ñëåäíèòå ñèìâîëè:\n / : < > |"
378 IDS_PATHNOTEXISTING "Ïúòÿò íå ñúùåñòâóâà"
379 IDS_FILENOTEXISTING "Ôàéëúò íå ñúùåñòâóâà"
380 }
381
382 STRINGTABLE DISCARDABLE
383 {
384 IDS_UPFOLDER "Åäíî íèâî íàãîðå"
385 IDS_NEWFOLDER "Ñúçäàé íîâà ïàïêà"
386 IDS_LISTVIEW "Ñïèñúê"
387 IDS_REPORTVIEW "Ïîäðîáíîñòè"
388 IDS_TODESKTOP "Ïðåìèíè êúì ðàáîòíèÿ ïëîò"
389 }
390
391 STRINGTABLE DISCARDABLE
392 {
393 PD32_PRINT_TITLE "Ïå÷àò"
394
395 PD32_VALUE_UREADABLE "Íå÷åòèì åëåìåíò"
396 PD32_INVALID_PAGE_RANGE "Íåâàëèäåí íîìåð íà ñòðàíèöà.\n\
397 Èçïîëçâàéòå ñòîéíîñòè ìåæäó %d è %d."
398 PD32_FROM_NOT_ABOVE_TO "Ñòîéíîñòòà 'îò' íå ìîæå äà å ïî-ãîëÿìà îò \
399 ñòîéíîñòòà 'äî'."
400 PD32_MARGINS_OVERLAP "Ãðàíèöèòå ñå ïðåïîêðèâàò èëè èçëèçàò èçâúí \
401 êðàÿ íà ñòðàíèöàòà.\nÊîðèãèðàéòå ãè."
402 PD32_NR_OF_COPIES_EMPTY "Òðÿáâà äà âúâåäåòå áðîé êîïèÿ, êîèòî \
403 äà áúäàò îòïå÷àòàíè."
404 PD32_TOO_LARGE_COPIES "Âúâåëè ñòå ïî-ãîëÿì áðîé êîïèÿ, îòêîëêîòî \
405 âàøèÿò ïðèíòåð ïîääúðæà.\nÂúâåäåòå ÷èñëî ìåæäó 1 è %d."
406 PD32_PRINT_ERROR "Ïîÿâè ñå ãðåøêà ïðè ïå÷àòàíåòî."
407 PD32_NO_DEFAULT_PRINTER "Íå å çàäàäåí ïðèíòåð ïî ïîäðàçáèðàíå."
408 PD32_CANT_FIND_PRINTER "Ïðèíòåðúò íå ìîæå äà áúäå íàìåðåí."
409 PD32_OUT_OF_MEMORY "Íåäîñòèã íà ïàìåò."
410 PD32_GENERIC_ERROR "Ïîÿâè ñå ãðåøêà."
411 PD32_DRIVER_UNKNOWN "Íåïîçíàò äðàéâåð çà ïðèíòåðà."
412 PD32_NO_DEVICES "Ïðåäè äà ìîæåòå äà èçâúðøâàòå îïàðåöèè, \
413 ñâúðçàíè ñ ïå÷àò êàòî íàñòðîéêà íà ñòðàíèöàòà èëè ðàçïå÷àòâàíå íà äîêóìåíò, \
414 ñàìî àêî èìàòå èíñòàëèðàí ïðèíòåð. Èíñòàëèðàéòå ïðèíòåð è îïèòàéòå îòíîâî."
415
416 PD32_DEFAULT_PRINTER "Ïðèíòåð ïî ïîäðàçáèðàíå; "
417 PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE "Èìà %d äîêóìåíòà â îïàøêàòà"
418 PD32_MARGINS_IN_INCHES "Ãðàíèöè [èí÷îâå]"
419 PD32_MARGINS_IN_MILLIMETERS "Ãðàíèöè [ìì]"
420 PD32_MILLIMETERS "ìì"
421
422 PD32_PRINTER_STATUS_READY "Ãîòîâî"
423 PD32_PRINTER_STATUS_PAUSED "Ïðåóñòàíîâåíî; "
424 PD32_PRINTER_STATUS_ERROR "Ãðåøêà; "
425 PD32_PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION "Ïðåäñòîÿùî èçòðèâàíå; "
426 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_JAM "Çàäðúñòâàíå íà õàðòèÿòà; "
427 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_OUT "Íÿìà õàðòèÿ; "
428 PD32_PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED "Ïîñòàâåòå õàðòèÿ ðú÷íî; "
429 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM "Ïðîáëåì ñ õàðòèÿòà; "
430 PD32_PRINTER_STATUS_OFFLINE "Ïðèíòåðà èçêëþ÷åí; "
431 PD32_PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE "Âõîä/Èçõîä àêòèâåí; "
432 PD32_PRINTER_STATUS_BUSY "Çàåò; "
433 PD32_PRINTER_STATUS_PRINTING "Ïå÷àòè; "
434 PD32_PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL "Èçõîäíèÿ êîíòåéíåð å ïúëåí; "
435 PD32_PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE "Íå å íàëè÷åí; "
436 PD32_PRINTER_STATUS_WAITING "Èç÷àêâàíå; "
437 PD32_PRINTER_STATUS_PROCESSING "Îáðàáîòêà; "
438 PD32_PRINTER_STATUS_INITIALIZING "Ïîäãîòîâêà; "
439 PD32_PRINTER_STATUS_WARMING_UP "Çàãðÿâàíå; "
440 PD32_PRINTER_STATUS_TONER_LOW "Òîíåðà íà ïðèâúðøâàíå; "
441 PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER "Íÿìà òîíåð; "
442 PD32_PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT "Ïîäàâàíå íà õàðòèÿòà; "
443 PD32_PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION "Ïðåêúñíàòî îò ïîòðåáèòåëÿ; "
444 PD32_PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY "Íåäîñòèã íà ïàìåò; "
445 PD32_PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN "Êàïàêà íà ïðèíòåðà å îòâîðåí; "
446 PD32_PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN "Íåèçâåñòåí ïðèíòåð ñúðâúð; "
447 PD32_PRINTER_STATUS_POWER_SAVE "Ðåæèì íà ïåñòåíå íà åíåðãèÿ; "
448 }
449
450 STRINGTABLE DISCARDABLE /* Color names */
451 {
452 IDS_COLOR_BLACK "×åðíî"
453 IDS_COLOR_MAROON "Øàòåí" /* Maroon? ×åðâåíèêàâî êàôÿâ? */
454 IDS_COLOR_GREEN "Çåëåí"
455 IDS_COLOR_OLIVE "Ìàñëèíåí"
456 IDS_COLOR_NAVY "Òúìíîñèí"
457 IDS_COLOR_PURPLE "Ìîðàâ"
458 IDS_COLOR_TEAL "Ñèíüîçåëåí"
459 IDS_COLOR_GRAY "Ñèâ"
460 IDS_COLOR_SILVER "Ñðåáúðåí"
461 IDS_COLOR_RED "×åðâåí"
462 IDS_COLOR_LIME "Æúëòîçåëåí" /* Áÿõ ãî êðúñòèë Ëèìîíåí, íî ìè óáèõà äåòñêèòå ìå÷òè, ëèìîíà íå áèë æúëòîçåëåí */
463 IDS_COLOR_YELLOW "Æúëò"
464 IDS_COLOR_BLUE "Ñèí"
465 IDS_COLOR_FUCHSIA "Ïóðïóðåí" /* Áàõ'ìààìó */
466 IDS_COLOR_AQUA "Àêâàìàðèí" /* Çåëåíîñèí */
467 IDS_COLOR_WHITE "Áÿëî"
468 }
469
470 STRINGTABLE DISCARDABLE
471 {
472 IDS_FONT_SIZE "Èçáåðåòå ðàçìåð íà øðèôòà ìåæäó %d è %d ïóíêòà."
473 IDS_SAVE_BUTTON "&Ñúõðàíè"
474 IDS_SAVE_IN "Ñúõðàíè &â:"
475 IDS_SAVE "Ñúõðàíè"
476 IDS_SAVE_AS "Ñúõðàíè êàòî"
477 IDS_OPEN_FILE "Îòâîðè ôàéë"
478 }