Autosyncing with Wine HEAD
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / comdlg32 / cdlg_Uk.rc
1 /*
2 * Copyright 2004 Ilya Korniyko
3 *
4 * This library is free software; you can redistribute it and/or
5 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
6 * License as published by the Free Software Foundation; either
7 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
8 *
9 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
10 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
12 * Lesser General Public License for more details.
13 *
14 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
15 * License along with this library; if not, write to the Free Software
16 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
17 */
18
19 /*
20 * WARNING: DO NOT CHANGE THE SIZE OF THE STANDARD DIALOG TEMPLATES.
21 */
22
23 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
24
25 OPEN_FILE DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 275, 134
26 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "³äêðèòè"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 {
30 LTEXT "&²ì'ÿ ôàéëó:", 1090, 6, 6, 76, 9
31 EDITTEXT 1152, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
32 LISTBOX 1120, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
33 LTEXT "&Òåêè:", -1, 110, 6, 92, 9
34 LTEXT "", 1088, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
35 LISTBOX 1121, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
36 LTEXT "Ïîêàçóâàòè ôàéëè &òèïó:", 1089, 6, 104, 90, 9
37 COMBOBOX 1136, 6, 114, 90, 36, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
38 LTEXT "&Äèñêè:", 1091, 110, 104, 92, 9
39 COMBOBOX 1137, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
40 DEFPUSHBUTTON "³äêðèòè", IDOK, 208, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
41 PUSHBUTTON "³äì³íà", IDCANCEL, 208, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
42 PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà", 1038, 208, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
43 CHECKBOX "&Ëèøå äëÿ ÷èòàííÿ", 1040, 208, 68, 54, 24, BS_AUTOCHECKBOX | BS_MULTILINE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
44 }
45
46
47 SAVE_FILE DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 275, 134
48 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
49 CAPTION "Çáåðåãòè ÿê..."
50 FONT 8, "MS Shell Dlg"
51 {
52 LTEXT "&&²ì'ÿ ôàéëó:", 1090, 6, 6, 76, 9
53 EDITTEXT 1152, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
54 LISTBOX 1120, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
55 LTEXT "&Òåêè:", -1, 110, 6, 92, 9
56 LTEXT "", 1088, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
57 LISTBOX 1121, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
58 LTEXT "Ïîêàçóâàòè ôàéëè &òèïó:", 1089, 6, 104, 90, 9
59 COMBOBOX 1136, 6, 114, 90, 36, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
60 LTEXT "&Äèñêè:", 1091, 110, 104, 92, 9
61 COMBOBOX 1137, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
62 DEFPUSHBUTTON "Çáåðåãòè ÿê", IDOK, 208, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
63 PUSHBUTTON "³äì³íà", IDCANCEL, 208, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
64 PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà", 1038, 208, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
65 CHECKBOX "&Ëèøå äëÿ ÷èòàííÿ", 1040, 208, 68, 54, 24, BS_AUTOCHECKBOX | BS_MULTILINE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
66 }
67
68
69 PRINT DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 264, 134
70 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
71 CAPTION "Äðóê"
72 FONT 8, "MS Shell Dlg"
73 {
74 LTEXT "Ïðèíòåð:", 1088, 6, 6, 40, 9
75 LTEXT "", 1089, 60, 6, 150, 9
76 GROUPBOX "Äðóêóâàòè", 1072, 6, 30, 160, 65, BS_GROUPBOX
77 RADIOBUTTON "&Âñå", 1056, 16, 45, 60, 12
78 RADIOBUTTON "Â&èä³ëåííèé ôðàãìåíò", 1057, 16, 60, 60, 12
79 RADIOBUTTON "&Ñòîð³íêè", 1058, 16, 75, 60, 12
80 DEFPUSHBUTTON "Äðóê", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
81 PUSHBUTTON "³äì³íà", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
82 PUSHBUTTON "Âëàñòèâîñò³", 1024, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
83 LTEXT "&ç:", 1090, 60, 80, 30, 9
84 LTEXT "&äî:", 1091, 120, 80, 30, 9
85 LTEXT "&ßê³ñòü äðóêó:", 1092, 6, 100, 76, 9
86 COMBOBOX 1136, 80, 100, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
87 CHECKBOX "Äðóê äî ôàéëó", 1040, 20, 100, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
88 CHECKBOX "Ñòèñëî", 1041, 160, 100, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
89 }
90
91
92 PRINT_SETUP DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 264, 134
93 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Íàñòðîéêà ïðèíòåðà"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 {
97 GROUPBOX "Ïðèíòåð", 1072, 6, 10, 180, 65, BS_GROUPBOX
98 RADIOBUTTON "Ïðèíòåð çà &îáóìîâëåííÿì", 1056, 16, 20, 80, 12
99 LTEXT "[Íåìà]", 1088, 35, 35, 120, 9
100 RADIOBUTTON "&²íøèé ïðèíòåð", 1057, 16, 50, 80, 12
101 COMBOBOX 1136, 35, 65, 149, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
102 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 PUSHBUTTON "³äì³íà", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "&Íàñòðîéêà", 1024, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 GROUPBOX "Îð³ºíòàö³ÿ", 1073, 6, 85, 100, 50, BS_GROUPBOX
106 RADIOBUTTON "&Êíèæíà", 1058, 50, 100, 40, 12
107 RADIOBUTTON "&Àëüáîìíà", 1059, 50, 115, 40, 12
108 ICON "LANDSCAP", 1097, 10, 95, 32, 32
109 ICON "PORTRAIT", 1098, 10, 95, 32, 32
110 GROUPBOX "Ïàï³ð", 1074, 120, 85, 180, 50, BS_GROUPBOX
111 LTEXT "Ðî&çì³ð", 1089, 130, 95, 30, 9
112 LTEXT "&Äæåðåëî", 1090, 130, 110, 30, 9
113 COMBOBOX 1137, 155, 95, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
114 COMBOBOX 1138, 155, 110, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
115 }
116
117
118 CHOOSE_FONT DIALOG DISCARDABLE 13, 54, 264, 147
119 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
120 CAPTION "Øðèôò"
121 FONT 8, "MS Shell Dlg"
122 {
123 LTEXT "&Øðèôò:",1088 ,6,3,40,9
124 COMBOBOX 1136 ,6,13,94,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
125 CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
126 LTEXT "&Ñòèëü:",1089 ,108,3,44,9
127 COMBOBOX 1137,108,13,64,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
128 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
129 LTEXT "&Ðîçì³ð:",1090,179,3,30,9
130 COMBOBOX 1138,179,13,32,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
131 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE | CBS_SORT
132 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,218,6,40,14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
133 PUSHBUTTON "³äì³íà",IDCANCEL,218,23,40,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
134 PUSHBUTTON "&Çàñòîñóâàòè", 1026,218,40,40,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
135 PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà" , 1038,218,57,40,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
136 GROUPBOX "Àòðèáóòè",1072,6,72,84,34,WS_GROUP
137 CHECKBOX "&Çàêðåñëåíèé", 1040, 10,82,75,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
138 CHECKBOX "&ϳäêðåñëåíèé", 1041, 10,94,75,10, BS_AUTOCHECKBOX
139 LTEXT "&Êîë³ð:", 1091 ,6,110,30,9
140 COMBOBOX 1139,6,120,84,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS |
141 CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
142 GROUPBOX "&Çðàçîê",grp2,98,72,120,36,WS_GROUP
143 CTEXT "ÀàÁáAaBb",stc5,103,80,109,24,SS_NOPREFIX | NOT WS_VISIBLE
144 LTEXT "Ñêðèïò:",stc7 ,98,114,80,9
145 COMBOBOX cmb5,98,124,120,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS |
146 CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
147 }
148
149
150 CHOOSE_COLOR DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 310, 185
151 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
152 CAPTION "Çì³íà ïàë³òðè"
153 FONT 8, "MS Shell Dlg"
154 {
155 LTEXT "&Áàçîâà ïàë³òðà:", 1088, 4, 4, 140, 10
156 LTEXT "Ä&îäàòêîâ³ êîëüîðè:", 1089, 4, 106, 140, 10
157 LTEXT "Êîë³ð|Çà&ëèâêà", 1090, 150, 151, 48, 10
158 LTEXT "&×åðâîíèé:", 726 /*1094*/,254,126,32,10
159 EDITTEXT 706, 288,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
160 LTEXT "&Çåëåíèé:",727/*1095*/,254,140,32,10
161 EDITTEXT 707, 288,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
162 LTEXT "Ñ&èí³é:",728 /*1096*/,264,154,24,10
163 EDITTEXT 708, 288,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
164 LTEXT "³ä&ò³íîê:" ,723 /*1091*/,202,126,30,10
165 EDITTEXT 703, 234,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
166 LTEXT "&Êîíòðàñò:" ,724 /*1092*/,199,140,34,10
167 EDITTEXT 704, 234,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
168 LTEXT "&ßñêðàâ³ñòü:" ,725 /*1093*/,202,154,30,10
169 EDITTEXT 705, 234,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
170 CONTROL "" ,720,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,14,140,86
171 CONTROL "" ,721,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,116,140,28
172 CONTROL "" ,710,"STATIC",WS_BORDER|SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,4,118,116
173 CONTROL "" ,702,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 278,4,8,116
174 CONTROL "" ,709,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,124,40,26
175 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 4, 166, 44, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
176 PUSHBUTTON "³äì³íà", IDCANCEL, 52, 166, 44, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
177 PUSHBUTTON "Äîâ³äêà", 1038,100,166, 44, 14
178 PUSHBUTTON "&Äîäàòè äî íàáîðó", 712/*1024*/, 152, 166, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
179 PUSHBUTTON "&Âèçíà÷èòè êîë³ð >>", 719/*1025*/, 4, 150, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
180 PUSHBUTTON "&i",713,300,200,4,14 /* just a dummy: 'i' is like &i in "sol&id" */
181 }
182
183
184 FINDDLGORD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 245, 62
185 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
186 CAPTION "Ïîøóê"
187 FONT 8, "MS Shell Dlg"
188 {
189 LTEXT "&Çðàçîê:", -1, 4, 8, 42, 8
190 EDITTEXT 1152, 47, 7, 138, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
191 CHECKBOX "&Ëèøå ñëîâî ö³ëêîì", 1040, 4, 26, 100, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
192 CHECKBOX "Çàë³ê &ðå´³ñòðó", 1041, 4, 42, 100, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
193 GROUPBOX "Íàïðÿì", 1072, 107, 26, 78, 28
194 CONTROL "&Âãîðó", 1056, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 111, 38, 40, 12
195 CONTROL "Â&íèç", 1057, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 152, 38, 30, 12
196
197 DEFPUSHBUTTON "Ç&íàéòè äàë³", IDOK, 190, 5, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
198 PUSHBUTTON "³äì³íà", IDCANCEL , 190, 23, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
199 PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà", pshHelp , 190, 45, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
200 }
201
202
203 REPLACEDLGORD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 230, 94
204 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
205 CAPTION "Çàì³íà"
206 FONT 8, "MS Shell Dlg"
207 {
208 LTEXT "&Çðàçîê:", -1, 4, 9, 48, 8
209 EDITTEXT 1152, 54, 7, 114, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
210 LTEXT "Ç&àì³íèòè íà:", -1, 4, 26, 48, 8
211 EDITTEXT 1153, 54, 24, 114, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
212 CHECKBOX "&Ëèøå ñëîâî ö³ëêîì", 1040, 5, 46, 104, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
213 CHECKBOX "Çàë³ê &ðå´³ñòðó", 1041, 5, 62, 104, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
214
215 DEFPUSHBUTTON "Ç&íàéòè äàë³", IDOK, 174, 4, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
216 PUSHBUTTON "&Çàì³íèòè", psh1 , 174, 21, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
217 PUSHBUTTON "Çàì³íèòè &âñå", psh2 , 174, 38, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
218 PUSHBUTTON "³äì³íà", IDCANCEL , 174, 55, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
219 PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà", pshHelp , 174, 75, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
220 }
221
222 PRINT32 DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 32, 32, 288, 186
223 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
224 DS_CONTEXTHELP | DS_3DLOOK
225 CAPTION "Äðóê"
226 FONT 8, "MS Shell Dlg"
227 {
228 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 180,164, 48,14, WS_GROUP | BS_DEFPUSHBUTTON
229 PUSHBUTTON "³äì³íà", IDCANCEL, 232,164, 48,14, WS_GROUP
230 PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà", pshHelp, 50, 161, 48,14, WS_GROUP
231
232 GROUPBOX "Ïðèíòåð", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
233 CONTROL "Äðóê ó ôàé&ë", chx1, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,212,70,64,12
234 PUSHBUTTON "&Âëàñòèâîñò³", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
235 LTEXT "&²ì'ÿ:", stc6, 16, 20, 46,8
236 COMBOBOX cmb4, 64, 18, 140,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
237 LTEXT "Ñòàòóñ:", stc8, 16, 36, 46,10, SS_NOPREFIX
238 LTEXT "Åìóëüîâàíî", stc12, 64, 36, 100,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
239 LTEXT "Òèï:", stc7, 16, 48, 46,10, SS_NOPREFIX
240 LTEXT "Åìóëüîâàíî", stc11, 64, 48, 100,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
241 LTEXT "̳ñöå:", stc10, 16, 60, 46,10, SS_NOPREFIX
242 LTEXT "Åìóëüîâàíî", stc14, 64, 60, 100,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
243 LTEXT "Ïðèì³òêà:", stc9, 16, 72, 46,10, SS_NOPREFIX
244 LTEXT "Åìóëüîâàíî", stc13, 64, 72, 100,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
245
246 GROUPBOX "Êîﳿ", grp2, 160, 92, 120,64, WS_GROUP
247 LTEXT "×èñëî &êîï³é:",stc5,168,108,68,8
248 ICON "", ico3, 162,124, 60,24, WS_GROUP | SS_CENTERIMAGE
249 CONTROL "&Ðîçáèòè", chx2,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,230,130,42,12
250 EDITTEXT edt3, 230,106, 42,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
251
252 GROUPBOX "Äðóêóâàòè", grp1, 8,92, 144,64, WS_GROUP
253 CONTROL "&Âñå", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,16,106,64,12
254 CONTROL "&Ñòîð³íêè", rad3,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,122,50,12
255 CONTROL "&Âèä³ëåííÿ", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,138,64,12
256 EDITTEXT edt1, 85,122, 20,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
257 EDITTEXT edt2, 120,122, 20,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
258 RTEXT "&â³ä:", stc2, 70,124, 12,8
259 RTEXT "&äî:", stc3, 106,124, 10,8
260 }
261
262 PRINT32_SETUP DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 32, 32, 288, 178
263 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
264 DS_CONTEXTHELP | DS_3DLOOK
265 CAPTION "Óñòàíîâêè ïðèíòåðà"
266 FONT 8, "MS Shell Dlg"
267 BEGIN
268 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,180,156,48,14,WS_GROUP
269 PUSHBUTTON "³äì³íà",IDCANCEL,232,156,48,14
270 /* PUSHBUTTON "ѳòêà...", psh5, 284,156,48,14 */
271
272 GROUPBOX "Ïðèíòåð", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
273 PUSHBUTTON "&Âëàñòèâîñò³", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
274 LTEXT "&²ì'ÿ:", stc6, 16, 20, 36,8
275 COMBOBOX cmb1, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
276 LTEXT "Ñòàòóñ:", stc8, 16, 36, 36,10, SS_NOPREFIX
277 LTEXT "Åìóëüîâàíî", stc12, 52, 36, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
278 LTEXT "Òèï:", stc7, 16, 48, 36,10, SS_NOPREFIX
279 LTEXT "Åìóëüîâàíî", stc11, 52, 48, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
280 LTEXT "̳ñöå:", stc10, 16, 60, 36,10, SS_NOPREFIX
281 LTEXT "Åìóëüîâàíî", stc14, 52, 60, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
282 LTEXT "Ïðèì³òêè:", stc9, 16, 72, 36,10, SS_NOPREFIX
283 LTEXT "Åìóëüîâàí³", stc13, 52, 72, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
284
285 GROUPBOX "Ïàï³ð", grp2, 8, 92, 164,56, WS_GROUP
286 LTEXT "Ðîç&ì³ð:", stc2, 16,108, 36, 8
287 COMBOBOX cmb2, 52,106, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
288 LTEXT "&Äæåðåëî:", stc3, 16,128, 36, 8
289 COMBOBOX cmb3, 52,126, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
290
291 GROUPBOX "Îð³ºíòàö³ÿ", grp1, 180, 92, 100,56, WS_GROUP
292 ICON "", ico1, 195,112, 18,20, WS_GROUP
293 CONTROL "&Ïîðòðåò", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP |WS_TABSTOP,224,106,52,12
294 CONTROL "Ë&àíäøàôò", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,224,126,52,12
295 END
296
297 NEWFILEOPENORD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 280, 164
298 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN
299 CAPTION "³äêðèòè"
300 FONT 8, "MS Shell Dlg"
301 {
302 LTEXT "Øóêàòè &â",IDC_LOOKINSTATIC,4,6,43,8, SS_NOTIFY
303 COMBOBOX IDC_LOOKIN,49,3,132,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
304
305 LTEXT "" , IDC_TOOLBARSTATIC, 181, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
306 LISTBOX IDC_SHELLSTATIC,4,20,272,85, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
307
308 LTEXT "²ì'ÿ &ôàéëó:",IDC_FILENAMESTATIC,5,112,46,8, SS_NOTIFY
309 EDITTEXT IDC_FILENAME,54,110,155,12,ES_AUTOHSCROLL
310
311 LTEXT "Ôàéëè &òèïó",IDC_FILETYPESTATIC,5,128,42,8, SS_NOTIFY
312 COMBOBOX IDC_FILETYPE,54,126,155,53,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
313
314 CONTROL "Ëèøå äëÿ &÷èòàííÿ",IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,54,145,100,10
315
316 DEFPUSHBUTTON "&³äêðèòè", IDOK,222,110,50,14
317 PUSHBUTTON "³äì³íà", IDCANCEL,222,128,50,14
318 PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà", pshHelp,222,145,50,14
319 }
320
321 STRINGTABLE DISCARDABLE
322 {
323 IDS_ABOUTBOX "&Ïðî òåñò Âèá³ðÒåêè"
324 IDS_DOCUMENTFOLDERS "Òåêè äîêóìåíò³â"
325 IDS_PERSONAL "Ìî¿ äîêóìåíòè"
326 IDS_FAVORITES "Çàêëàäêè"
327 IDS_PATH "Ñèñòåìíèé øëÿõ"
328 IDS_DESKTOP "Ñò³ëüíèöÿ"
329 IDS_FONTS "Øðèôòè"
330 IDS_MYCOMPUTER "̳é êîìï'þòåð"
331 }
332
333 STRINGTABLE DISCARDABLE
334 {
335 IDS_SYSTEMFOLDERS "Ñèñòåìí³ òåêè"
336 IDS_LOCALHARDRIVES "Ëîêàëüí³ æîðñòê³ äèñêè"
337 IDS_FILENOTFOUND "Ôàéë íå çíàéäåíî"
338 IDS_VERIFYFILE "Ïåðåâ³ðòå, ÷è ïðàâèëüíî âêàçàíî ³ì'ÿ ôàéëó"
339 IDS_CREATEFILE "Ôàéë íå ³ñíóº\n×è õî÷åòå Âè éîãî ñòâîðèòè?"
340 IDS_OVERWRITEFILE "Ôàéë óæå ³ñíóº.\nÇàì³íèòè éîãî?"
341 IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Íåâ³ðíèé ñèìâîë â çàïèñó øëÿõó"
342 IDS_INVALID_FILENAME "²ì'ÿ ôàéëó íå ìîæå ì³ñòèòè íàñòóïí³ ñèìâîëè:\n / : < > |"
343 IDS_PATHNOTEXISTING "Øëÿõ íå ³ñíóº"
344 IDS_FILENOTEXISTING "Ôàéë íå ³ñíóº"
345 }
346
347 STRINGTABLE DISCARDABLE
348 {
349 IDS_UPFOLDER "Âãîðó íà îäèí ð³âåíü"
350 IDS_NEWFOLDER "Ñòâîðèòè íîâó òåêó"
351 IDS_LISTVIEW "Ñïèñîê"
352 IDS_REPORTVIEW "Ïîäðîáèö³"
353 IDS_TODESKTOP "Ïåðåõ³ä íà ñò³ëüíèöþ"
354 }
355
356 STRINGTABLE DISCARDABLE
357 {
358 PD32_PRINT_TITLE "Äðóê"
359
360 PD32_VALUE_UREADABLE "Íå÷èòàºìèé åëåìåíò"
361 PD32_INVALID_PAGE_RANGE "Öå çíà÷åííÿ íå ëåæèòü ó ä³àïàçîí³ ñòîð³íîê\n\
362 Ââåä³òü çíà÷åííå ì³æ %d òà %d"
363 PD32_FROM_NOT_ABOVE_TO "Çíà÷åííÿ Â²Ä íå ïîâèííî ïåðåâèùóâàòè ÄÎ:"
364 PD32_MARGINS_OVERLAP "Ìåæ³ ïåðåêðèâàþòü ÷è ïåðåâèùóþòü \
365 ðîçì³ðè ïàïåðó.\nÂâåä³òü ¿õ íàíîâî"
366 PD32_NR_OF_COPIES_EMPTY "Çíà÷åííÿ ×èñëà Êîï³é íå ìîæå áóòè \
367 ïóñòèì"
368 PD32_TOO_LARGE_COPIES "Òàêà âåëèêà ê³ëüê³ñòü êîï³é íå \
369 ìîæå áóòè íàäðóêîâàíà Âàøèì ïðèíòåðîì.\nÂâåä³òü çíà÷åííÿ ì³æ 1 òà %d"
370 PD32_PRINT_ERROR "Âèíèêëà ïîìèëêà ïðèíòåðà"
371 PD32_NO_DEFAULT_PRINTER "Íåìຠïðèíòåðà, ïîñòàâëåíîãî çà îáóìîâëåííÿì"
372 PD32_CANT_FIND_PRINTER "Íå âäàëîñü çíàéòè ïðèíòåð"
373 PD32_OUT_OF_MEMORY "Ìàëî ïàì'ÿò³"
374 PD32_GENERIC_ERROR "Âèíèêëà(è) ïîìèëêà(è)"
375 PD32_DRIVER_UNKNOWN "Íåâ³äîìèé äðàéâåð ïðèíòåðà"
376 PD32_NO_DEVICES "Before you can perform printer-related tasks \
377 such as page setup or printing a document, you need to install a printer. \
378 Please install one and retry."
379
380 PD32_DEFAULT_PRINTER "Ïðèíòåð çà îáóìîâëåííÿì; "
381 PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE "%d äîêóìåíò³â ó ÷åðç³"
382 PD32_MARGINS_IN_INCHES "Ìåæ³ [äþéìè]"
383 PD32_MARGINS_IN_MILIMETERS "Ìåæ³ [ìì]"
384 PD32_MILIMETERS "ìì"
385
386 PD32_PRINTER_STATUS_READY "Ãîòîâî"
387 PD32_PRINTER_STATUS_PAUSED "Ïðèçóïèíåíî; "
388 PD32_PRINTER_STATUS_ERROR "Ïîìèëêà; "
389 PD32_PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION "×åêàííÿ âèäàëåííÿ; "
390 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_JAM "Ïàï³ð çàñòðÿã; "
391 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_OUT "Íå âèñòà÷ຠïàïåðó; "
392 PD32_PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED "Ïîñòàâòå ïàï³ð âðó÷íó; "
393 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM "Ïðîáëåìà ñ ïàïåðîì; "
394 PD32_PRINTER_STATUS_OFFLINE "Ïðèíòåð â ðåæèì³ offline; "
395 PD32_PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE "Ââ³ä/Âèâ³ä àêòèâíèé; "
396 PD32_PRINTER_STATUS_BUSY "Çàéíÿòèé; "
397 PD32_PRINTER_STATUS_PRINTING "Éäå äðóê; "
398 PD32_PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL "Ëîòîê ïåðåïîâíåíèé ïàïåðîì; "
399 PD32_PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE "Íå äîñòóïíèé; "
400 PD32_PRINTER_STATUS_WAITING "×åêàííÿ; "
401 PD32_PRINTER_STATUS_PROCESSING "Îáðîáêà; "
402 PD32_PRINTER_STATUS_INITIALIZING "Ãîòóâàííÿ; "
403 PD32_PRINTER_STATUS_WARMING_UP "Ïðîãð³â; "
404 PD32_PRINTER_STATUS_TONER_LOW "Òîíåð ïðè ê³íö³; "
405 PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER "Íåìà òîíåðà; "
406 PD32_PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT "Page punt; "
407 PD32_PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION "Ïåðåðâàíî êîðèñòóâà÷åì; "
408 PD32_PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY "Ìàëî ïàì'ÿò³; "
409 PD32_PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN "Êðèøêà ïðèíòåðà â³äêðèòà; "
410 PD32_PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN "Íåâ³äîìèé ñåðâåð ïðèíòåðà; "
411 PD32_PRINTER_STATUS_POWER_SAVE "Æèâëåííÿ â áåçïå÷íîìó ðåæèì³; "
412 }
413
414 STRINGTABLE DISCARDABLE /* Color names */
415 {
416 IDS_COLOR_BLACK "×îðíèé"
417 IDS_COLOR_MAROON "Áðóíàòíèé"
418 IDS_COLOR_GREEN "Çåëåíèé"
419 IDS_COLOR_OLIVE "Îëèâêîâèé"
420 IDS_COLOR_NAVY "Ñèí³é"
421 IDS_COLOR_PURPLE "Ïóðïóðíèé"
422 IDS_COLOR_TEAL "Çåëåíî-ñèí³é"
423 IDS_COLOR_GRAY "ѳðèé"
424 IDS_COLOR_SILVER "Ñð³áíèé"
425 IDS_COLOR_RED "×åðâîíèé"
426 IDS_COLOR_LIME "Ñàëàòîâèé"
427 IDS_COLOR_YELLOW "Æîâòèé"
428 IDS_COLOR_BLUE "Ãîëóáèé"
429 IDS_COLOR_FUCHSIA "Ô³îëåòîâèé"
430 IDS_COLOR_AQUA "Àêâàìàðèí"
431 IDS_COLOR_WHITE "Á³ëèé"
432 }