[WIN32]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / cryptui / lang / cryptui_Sq.rc
1 /*
2 * cryptui dll resources
3 *
4 * Copyright 2008 Juan Lang
5 * Translation: Ardit Dani (Albanian Translation Resource File)
6 *
7 * This library is free software; you can redistribute it and/or
8 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9 * License as published by the Free Software Foundation; either
10 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11 *
12 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
13 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
15 * Lesser General Public License for more details.
16 *
17 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18 * License along with this library; if not, write to the Free Software
19 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
20 */
21
22 #include "cryptuires.h"
23
24 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
25
26 STRINGTABLE
27 {
28 IDS_CERTIFICATE "Çertifikate"
29 IDS_CERTIFICATEINFORMATION "Informacion Çertifikate"
30 IDS_CERT_INFO_BAD_SIG "Kjo çertifikate ka firme te pavelfshme. Çertifikata mund te jete ndryshuar ose korruptuar."
31 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_CA "Kjo çertifikate root nuk ështët e besushme. Për ta besuar, shtoje tek dyqani i besuar i çertifikatave root."
32 IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_ROOT "Kjo certifikatë nuk mund të miratohet si një certifikatë e besuar rrënjë."
33 IDS_CERT_INFO_PARTIAL_CHAIN "Leshuesi i kesaj certifikatë nuk mund të gjendet."
34 IDS_CERT_INFO_BAD_PURPOSES "Të gjitha qëllimet e synuara të këtij certifikatë nuk mund të verifikohet."
35 IDS_CERT_INFO_PURPOSES "Kjo çertifikatë është lëshuar për qëllimet e mëposhtme:"
36 IDS_SUBJECT_HEADING "Lëshuar për: "
37 IDS_ISSUER_HEADING "Lëshuar nga: "
38 IDS_VALID_FROM "Vlefshme nga "
39 IDS_VALID_TO " tek "
40 IDS_CERTIFICATE_BAD_SIGNATURE "Kjo certifikatë ka nënshkrim të pavlefshëm."
41 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIME "Kjo certifikatë ka skaduar ose nuk është ende e vlefshme."
42 IDS_CERTIFICATE_BAD_TIMENEST "Periudha e vlefshmërisë së kësaj certifikatës tejkalon atë të lëshuesit të saj."
43 IDS_CERTIFICATE_REVOKED "Kjo certifikatë ishte revokuar nga leshuesi i saj."
44 IDS_CERTIFICATE_VALID "Kjo çertifikate është OK."
45 IDS_FIELD "Fushë"
46 IDS_VALUE "Vlera"
47 IDS_FIELDS_ALL "<All>"
48 IDS_FIELDS_V1 "Versioni 1 Vetem Fushë"
49 IDS_FIELDS_EXTENSIONS "Vetem Zgjatues"
50 IDS_FIELDS_CRITICAL_EXTENSIONS "Vetem Zgjatues Kritik"
51 IDS_FIELDS_PROPERTIES "Vetem Tiparet"
52 IDS_FIELD_VERSION "Versioni"
53 IDS_FIELD_SERIAL_NUMBER "Numri Serial"
54 IDS_FIELD_ISSUER "Leshuesi"
55 IDS_FIELD_VALID_FROM "Vlefshme nga"
56 IDS_FIELD_VALID_TO "Vlefshme deri"
57 IDS_FIELD_SUBJECT "Subjekti"
58 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY "Çelesi Publik"
59 IDS_FIELD_PUBLIC_KEY_FORMAT "%1 (%2!d! bits)"
60 IDS_PROP_HASH "SHA1 hash"
61 IDS_PROP_ENHKEY_USAGE "Zgjtja Perdorimmi i çelesit (tipare)"
62 IDS_PROP_FRIENDLY_NAME "Emer miqesor"
63 IDS_PROP_DESCRIPTION "Pershkrimi"
64 IDS_CERTIFICATE_PROPERTIES "Tiparet e Çertifikates"
65 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_ERROR "Ju lutem fusni OID në forme 1.2.3.4"
66 IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_EXISTS "OID'ja e perzgjedhur ekziston."
67 IDS_SELECT_STORE_TITLE "Perzgjedh dyqanin e çertifikates"
68 IDS_SELECT_STORE "Ju lutem perzgjidhni dyqanin e çertifikates."
69 IDS_IMPORT_WIZARD "Importuesi Wizard i Çertifikates"
70 IDS_IMPORT_TYPE_MISMATCH "Dosja përmban objektet që nuk përputhen kriteret e dhëna. Ju lutem zgjidhni nje dokument tjeter."
71 IDS_IMPORT_FILE_TITLE "Dokument per importim"
72 IDS_IMPORT_FILE_SUBTITLE "Specifiko dokumentin per tu importuar."
73 IDS_IMPORT_STORE_TITLE "Dyqani i Çertifikates"
74 IDS_IMPORT_STORE_SUBTITLE "Dyqane Certifikata janë koleksionet e certifikatave, listat certifikatë revokimit, dhe listat e besimit certifikatë."
75 IDS_IMPORT_FILTER_CERT "X.509 Çertifikate (*.cer; *.crt)"
76 IDS_IMPORT_FILTER_PFX "Shkembim Informacionesh Personale (*.pfx; *.p12)"
77 IDS_IMPORT_FILTER_CRL "Lista e revokimit te çertifikatave (*.crl)"
78 IDS_IMPORT_FILTER_CTL "Lista e besuar e çertifikatave (*.stl)"
79 IDS_IMPORT_FILTER_SERIALIZED_STORE "Dyqani i Microsoft Çertifikatave te Serializuara (*.sst)"
80 IDS_IMPORT_FILTER_CMS "CMS/PKCS #7 Mesazhe (*.spc; *.p7b)"
81 IDS_IMPORT_FILTER_ALL "Te gjith Dokumentet (*.*)"
82 IDS_IMPORT_EMPTY_FILE "Ju lutem zgjidhni nje dokument."
83 IDS_IMPORT_BAD_FORMAT "Formati i dokumentit nuk njihet. Ju lutem zgjidhni nje dokument tjeter."
84 IDS_IMPORT_OPEN_FAILED "Nuk mund te hapet "
85 IDS_IMPORT_DEST_DETERMINED "Përcaktohet nga programi"
86 IDS_IMPORT_SELECT_STORE "Ju lutem zgjidhni nje dyqan"
87 IDS_IMPORT_STORE_SELECTION "Dyqani i Çertifikatave u zgjidh"
88 IDS_IMPORT_DEST_AUTOMATIC "Mënyrë automatike nga programi"
89 IDS_IMPORT_FILE "Dokument"
90 IDS_IMPORT_CONTENT "Përmbajtje"
91 IDS_IMPORT_CONTENT_CERT "Çertifikate"
92 IDS_IMPORT_CONTENT_CRL "Lista revokuese e Çertifikatave"
93 IDS_IMPORT_CONTENT_CTL "Lista e besueshme e Çertifikatave"
94 IDS_IMPORT_CONTENT_CMS "CMS/PKCS #7 Mesazhe"
95 IDS_IMPORT_CONTENT_PFX "Shkembim Informacionesh Personale"
96 IDS_IMPORT_CONTENT_STORE "Dyqani i Çertifikates"
97 IDS_IMPORT_SUCCEEDED "Importimi me sukses."
98 IDS_IMPORT_FAILED "Importimi deshtoj."
99 IDS_WIZARD_TITLE_FONT "Arial"
100 IDS_PURPOSE_ALL "<All>"
101 IDS_PURPOSE_ADVANCED "<Advanced Purposes>"
102 IDS_SUBJECT_COLUMN "Lëshuar për"
103 IDS_ISSUER_COLUMN "Lëshuar nga"
104 IDS_EXPIRATION_COLUMN "Data e skadimit"
105 IDS_FRIENDLY_NAME_COLUMN "Emer Miqesor"
106 IDS_ALLOWED_PURPOSE_ALL "<Te gjith>"
107 IDS_ALLOWED_PURPOSE_NONE "<Asnje>"
108 IDS_WARN_REMOVE_MY "Ju nuk do të jenë më në gjendje të decrypt mesazhe me këtë certifikatë, ose të nënshkruajë mesazhe me të.\nJeni te sigurte qe doni te hiqni këtë certifikatë?"
109 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_MY "Ju nuk do të jenë më në gjendje të decrypt mesazhe me këto certifikata, ose të nënshkruajë mesazhe me ta.\nJeni te sigurte qe doni te hiqni këto certifikata?"
110 IDS_WARN_REMOVE_ADDRESSBOOK "Ju nuk do të jenë më në gjendje të encrypt mesazhe me këtë certifikatë, ose të verifikojë mesazhe të nënshkruara me të.\n\Jeni te sigurte qe doni te hiqni këtë certifikatë?"
111 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ADDRESSBOOK "Ju do të jenë më në gjendje të encrypt mesazhe me këtë certifikatë, ose të verifikojë mesazhe të nënshkruara me të.\n\Jeni te sigurte qe doni te hiqni këto certifikata?"
112 IDS_WARN_REMOVE_CA "Certifikatat e lëshuara nga ky autoritet certifikues nuk do t'i besohet më.\nJeni te sigurte qe doni te hiqni këtë certifikatë?"
113 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_CA "Certifikatat e lëshuara nga ky autoritet certifikues nuk do t'i besohet më.\nJeni te sigurte qe doni te hiqni këto certifikata?"
114 IDS_WARN_REMOVE_ROOT "Certifikatat e lëshuara nga ky autoritet certifikues rrënjë, ose çdo autoritet certifikimit të lëshuara, më nuk do të besohet.\n\Jeni te sigurte qe doni te hiqni certifikatën root te besuar?"
115 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ROOT "Certifikatat e lëshuara nga ky autoritet certifikues rrënjë, ose çdo autoritet certifikimit të lëshuara, më nuk do të besohet.\n\Jeni te sigurte qe doni te hiqni certifikatën root te besuar?"
116 IDS_WARN_REMOVE_TRUSTEDPUBLISHER "Software nënshkruar nga ky botues nuk do t'i besohet.\nJeni te sigurte qe doni te hiqni këtë certifikatë?"
117 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_TRUSTEDPUBLISHER "Software nënshkruar nga ky botues nuk do t'i besohet.\nJeni te sigurte qe doni te hiqni këto certifikata?"
118 IDS_WARN_REMOVE_DEFAULT "Jeni te sigurte qe doni te hiqni këtë certifikatë?"
119 IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_DEFAULT "Jeni te sigurte qe doni te hiqni këto certifikata?"
120 IDS_CERT_MGR "Çertifikata"
121 IDS_FRIENDLY_NAME_NONE "<Asnje>"
122 IDS_PURPOSE_SERVER_AUTH "Siguron identitetin e një kompjuter në distancë"
123 IDS_PURPOSE_CLIENT_AUTH "Provon identitetin tuaj në një kompjuter në distancë"
124 IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Siguron software erdhi nga botuesit software\n\Mbron software nga ndryshimi pas publikimit"
125 IDS_PURPOSE_EMAIL_PROTECTION "Mbron mesazhe e-maili"
126 IDS_PURPOSE_IPSEC "Lejon komunikim të sigurt në Internet"
127 IDS_PURPOSE_TIMESTAMP_SIGNING "Lejon të dhënave të nënshkruar me kohën aktuale"
128 IDS_PURPOSE_CTL_USAGE_SIGNING "Ju lejon nënshkrimin digjital në listën e besuar të certifikatë"
129 IDS_PURPOSE_EFS "Lejon të dhënat në disk për të kryptuar"
130 IDS_PURPOSE_EFS_RECOVERY "Sherim Dokumentash"
131 IDS_PURPOSE_WHQL "Verifikim Windows Hardware Driver"
132 IDS_PURPOSE_NT5 "Verifikim Pjesesh Windows System"
133 IDS_PURPOSE_OEM_WHQL "Verifikim Pjesesh OEM Windows System"
134 IDS_PURPOSE_EMBEDDED_NT "Verifikim Pjesesh Embedded Windows System"
135 IDS_PURPOSE_ROOT_LIST_SIGNER "Liste Firme Root"
136 IDS_PURPOSE_QUALIFIED_SUBORDINATION "Varshmëria kualifikuar"
137 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY "Sherim Çelesi"
138 IDS_PURPOSE_DOCUMENT_SIGNING "Firme Dokumentash"
139 IDS_PURPOSE_LIFETIME_SIGNING "Firme kohejetegjatesine"
140 IDS_PURPOSE_DRM "Te Drejtat Digjitale"
141 IDS_PURPOSE_LICENSES "Pako Liçense Çelesi"
142 IDS_PURPOSE_LICENSE_SERVER "Verifikim License Serveri"
143 IDS_PURPOSE_ENROLLMENT_AGENT "Axhend Kerkues Çertifikate"
144 IDS_PURPOSE_SMARTCARD_LOGON "Smart Card Logon"
145 IDS_PURPOSE_CA_EXCHANGE "Arkivim Çeles Privat"
146 IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY_AGENT "Axhend Sherim Çelesi"
147 IDS_PURPOSE_DS_EMAIL_REPLICATION "Replikim i Sherbimeve Directorie Emaili"
148 IDS_EXPORT_WIZARD "Çertifikata Eksport Wizard"
149 IDS_EXPORT_FORMAT_TITLE "Formati Eksportit"
150 IDS_EXPORT_FORMAT_SUBTITLE "Zgjidhni formatin në të cilën përmbajtja do të ruhen."
151 IDS_EXPORT_FILE_TITLE "Exporto Dokumentin"
152 IDS_EXPORT_FILE_SUBTITLE "Specifikoni emrin e skedarit në të cilën përmbajtja do të shpëtohet."
153 IDS_EXPORT_FILE_EXISTS "Dosja e specifikuar tashmë ekziston. A doni të zëvendësuar atë?"
154 IDS_EXPORT_FILTER_CERT "DER-Encoded Binary X.509 (*.cer)"
155 IDS_EXPORT_FILTER_BASE64_CERT "Base64-Encoded X.509 (*.cer)"
156 IDS_EXPORT_FILTER_CRL "Lista Rivokimit Çertifikates (*.crl)"
157 IDS_EXPORT_FILTER_CTL "Lista e Besuar e Çertifikatave (*.stl)"
158 IDS_EXPORT_FILTER_CMS "CMS/PKCS #7 Meszhe (*.p7b)"
159 IDS_EXPORT_FILTER_PFX "Shkembim Informacinesh Personale (*.pfx)"
160 IDS_EXPORT_FILTER_SERIALIZED_CERT_STORE "Dyqani i Çertifikates (*.sst)"
161 IDS_EXPORT_FORMAT "Formati Dokumentave"
162 IDS_EXPORT_INCLUDE_CHAIN "Përfshirja e të gjitha certifikatat në rrugën e certifikatës"
163 IDS_EXPORT_KEYS "Çelesi Eksportit"
164 IDS_YES "Po"
165 IDS_NO "Jo"
166 IDS_EXPORT_SUCCEEDED "Eksportim me sukses."
167 IDS_EXPORT_FAILED "Eksportimi Deshtoj."
168 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_TITLE "Eksporot Çeles Privat"
169 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_SUBTITLE "Certifikata përmban një çelës privat që mund të eksportohen së bashku me certifikatën e."
170 IDS_EXPORT_PASSWORD_TITLE "Fut Passwordin"
171 IDS_EXPORT_PASSWORD_SUBTITLE "Mund te mbroni nje çeles privat."
172 IDS_EXPORT_PASSWORD_MISMATCH "Passwordi nuk perputhet."
173 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE "Shenim: Çelësi privat për këtë certifikatë nuk mund të hapet."
174 IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_NON_EXPORTABLE "Shenim: Çelësi privat për këtë certifikatë nuk është eksportueshme."
175 }
176
177 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
178 CAPTION "Përgjithshëm"
179 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
180 FONT 8, "MS Shell Dlg"
181 BEGIN
182 CONTROL "", -1, "Statik", WS_BORDER|SS_WHITERECT, 6,10,241,200
183 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_ICON,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,8,11,26,26
184 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_INFO,"RichEdit20W", ES_READONLY|WS_DISABLED,34,11,212,26
185 CONTROL "", -1, "Statik", SS_BLACKFRAME, 16,37,222,1
186 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_STATUS,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE,8,38,238,78
187 CONTROL "", -1, "Statik", SS_BLACKFRAME, 16,116,222,1
188 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_NAMES,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,8,118,238,90
189 PUSHBUTTON "&Instalo Çertifikaten...", IDC_ADDTOSTORE,53,216,95,14
190 PUSHBUTTON "Deklarate Leshuesit", IDC_ISSUERSTATEMENT,152,216,95,14
191 END
192
193 IDD_DETAIL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
194 CAPTION "Detaje"
195 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
196 FONT 8, "MS Shell Dlg"
197 BEGIN
198 LTEXT "&Shfaq:", -1, 6,12,40,14
199 COMBOBOX IDC_DETAIL_SELECT, 48,10,100,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
200 CONTROL "", IDC_DETAIL_LIST, "SysListView32",
201 LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 6,28,241,100
202 CONTROL "", IDC_DETAIL_VALUE, "RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP, 6,136,241,70
203 PUSHBUTTON "Modifiko Tiparet...", IDC_EDITPROPERTIES,53,216,95,14
204 PUSHBUTTON "Kopjo Dokumentin...", IDC_EXPORT,152,216,95,14
205 END
206
207 IDD_HIERARCHY DIALOGEX 0, 0, 255, 236
208 CAPTION "Rruga Çertifikimit"
209 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
210 FONT 8, "MS Shell Dlg"
211 BEGIN
212 GROUPBOX "Rruga Çertifikimit", -1,6,10,245,165, BS_GROUPBOX
213 CONTROL "",IDC_CERTPATH, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER,
214 13,22,231,130
215 PUSHBUTTON "&Vëzhgo Çertifikaten", IDC_VIEWCERTIFICATE,155,156,90,14
216 LTEXT "Çertifikate &status:", IDC_CERTIFICATESTATUS,6,183,200,14
217 CONTROL "", IDC_CERTIFICATESTATUSTEXT,"RichEdit20W",
218 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,195,245,36
219 END
220
221 IDD_USERNOTICE DIALOGEX 0, 0, 255, 256
222 CAPTION "Mohim"
223 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
224 FONT 8, "MS Shell Dlg"
225 BEGIN
226 CONTROL "", IDC_USERNOTICE,"RichEdit20W",
227 WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,10,241,200
228 PUSHBUTTON "Mbyll", IDOK,73,216,85,14
229 PUSHBUTTON "Më Shum &Info", IDC_CPS,162,216,85,14
230 END
231
232 IDD_CERT_PROPERTIES_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
233 CAPTION "Përgjithshëm"
234 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
235 FONT 8, "MS Shell Dlg"
236 BEGIN
237 LTEXT "Emer Miqesor:", -1, 6,14,60,14
238 EDITTEXT IDC_FRIENDLY_NAME, 70,12,181,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
239 LTEXT "Përshkrim:", -1, 6,32,60,14
240 EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70,30,181,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
241 GROUPBOX "Arsye Çertifikimi", -1,6,48,245,185, BS_GROUPBOX
242 AUTORADIOBUTTON "Aktivizo të gjitha qëllimet për këtë certifikatë",
243 IDC_ENABLE_ALL_PURPOSES, 12,58,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
244 AUTORADIOBUTTON "Ç'aktivizo të gjitha qëllimet për këtë certifikatë",
245 IDC_DISABLE_ALL_PURPOSES, 12,70,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
246 AUTORADIOBUTTON "Aktivizo vetëm qëllimet e mëposhtme për këtë certifikatë:",
247 IDC_ENABLE_SELECTED_PURPOSES, 12,82,230,14, BS_AUTORADIOBUTTON
248 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
249 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
250 24,100,220,106
251 PUSHBUTTON "Shto Arsyet...", IDC_ADD_PURPOSE,174,212,70,14
252 END
253
254 IDD_ADD_CERT_PURPOSE DIALOGEX 0,0,200,68
255 CAPTION "Shto Arsyet"
256 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
257 FONT 8, "MS Shell Dlg"
258 BEGIN
259 LTEXT "Shto identifikues objekt (oid) me qëllim certifikatës ju dëshironi të shtoni:",
260 -1, 6,6,190,28
261 EDITTEXT IDC_NEW_PURPOSE, 6,28,190,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
262 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 33,48,60,14
263 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 100,48,60,14
264 END
265
266 IDD_SELECT_STORE DIALOGEX 0,0,200,136
267 CAPTION "Përzgjedh Dyqanin e Çertifikatave"
268 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
269 FONT 8, "MS Shell Dlg"
270 BEGIN
271 LTEXT "Zgjidhni dyqanin e certifikatave që dëshironi të përdorni:", IDC_STORE_TEXT, 6,6,190,28
272 CONTROL "",IDC_STORE_LIST, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER|WS_TABSTOP,
273 6,28,188,70
274 CHECKBOX "&Shfaq dyqanet fizike", IDC_SHOW_PHYSICAL_STORES, 6,102,180,14, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP
275 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 90,118,50,14, BS_DEFPUSHBUTTON
276 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 144,118,50,14
277 END
278
279 IDD_IMPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
280 CAPTION "Magjistrari Importimit Çetifikatave"
281 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
282 FONT 8, "MS Shell Dlg"
283 BEGIN
284 LTEXT "Mirë se vini në Magjistarin Importues te Certifikatave", IDC_IMPORT_TITLE, 115,7,195,30
285 LTEXT "Ky magjistar ju ndihmon ne importimin e certifikatave, listen e revokimit te certifikatave, dhe listen e besuar te certifikatave nga nje dokument ne certifikate dyqani.\n\n\
286 Certifikata mund të përdoret për të identifikuar ju ose kompjuterin me të cilën ju komunikoni. Ajo gjithashtu mund të përdoret për të legalizuara, dhe për të nënshkruar mesazhe. Dyqanet e Certifikatave janë koleksionet e certifikatave, listat certifikatë revokimit, dhe listat e besimit te certifikatave.\n\n\
287 Për të vazhduar, klikoni Tjetër.",
288 -1, 115,40,195,120
289 END
290
291 IDD_IMPORT_FILE DIALOGEX 0,0,317,178
292 CAPTION "Magjistrari Importimit Çetifikatave"
293 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
294 FONT 8, "MS Shell Dlg"
295 BEGIN
296 LTEXT "Emri Dokumentit:", -1, 21,1,195,10
297 EDITTEXT IDC_IMPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
298 PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_IMPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
299 LTEXT "Shenim: Formati i mëposhtme mund të përmbajë më shumë se një certifikatë, certifikatë listë revokimi ose certifikatën listën e besimit:",
300 -1, 21,30,265,16
301 LTEXT "Mesazh kriptografike Sintaksa Standard/PKCS #7 Messages (*.p7b)",
302 -1, 31,53,265,10
303 LTEXT "Shkëmbim Informacione Personale/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)",
304 -1, 31,68,265,10
305 LTEXT "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)",
306 -1, 31,83,265,10
307 END
308
309 IDD_IMPORT_STORE DIALOGEX 0,0,317,143
310 CAPTION "Magjistrari Importimit Çetifikatave"
311 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
312 FONT 8, "MS Shell Dlg"
313 BEGIN
314 LTEXT "Wine mund të zgjedh automatikisht dyqanin e certifikatës, ose ju mund të specifikoni një vend për certifikatat.",
315 -1, 21,1,220,25
316 AUTORADIOBUTTON "&Automatikisht zgjidhni dyqan certifikatë",
317 IDC_IMPORT_AUTO_STORE, 31,28,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
318 AUTORADIOBUTTON "Vendi të gjitha certifikatat në dyqan në vijim:",
319 IDC_IMPORT_SPECIFY_STORE, 31,42,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON
320 EDITTEXT IDC_IMPORT_STORE, 44,61,185,14, ES_READONLY
321 PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_IMPORT_BROWSE_STORE, 236,61,60,14
322 END
323
324 IDD_IMPORT_FINISH DIALOGEX 0,0,317,178
325 CAPTION "Magjistrari Importimit Çetifikatave"
326 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
327 FONT 8, "MS Shell Dlg"
328 BEGIN
329 LTEXT "Plotësimi Magjistarit per Importin e Certifikatave", IDC_IMPORT_TITLE,
330 115,1,195,40
331 LTEXT "Ju keni përfunduar me sukses Magjistarin e Importimit te Certifikatave.",
332 -1, 115,33,195,24
333 LTEXT "Ju keni specifikuar konfigurimet e metejshme:",
334 -1, 115,57,195,12
335 CONTROL "", IDC_IMPORT_SETTINGS, "SysListView32",
336 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
337 115,67,174,100
338 END
339
340 IDD_CERT_MGR DIALOGEX 0,0,335,270
341 CAPTION "Çertifikata"
342 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
343 FONT 8, "MS Shell Dlg"
344 BEGIN
345 LTEXT "Arsyeja e Qëllimit:", -1, 7,9,100,12
346 COMBOBOX IDC_MGR_PURPOSE_SELECTION, 83,7,245,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
347 CONTROL "", IDC_MGR_STORES, "SysTabControl32", WS_CLIPSIBLINGS|WS_TABSTOP, 7,25,321,140
348 CONTROL "", IDC_MGR_CERTS, "SysListView32", LVS_REPORT|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 15,46,305,111
349 PUSHBUTTON "&Importo...", IDC_MGR_IMPORT, 7,172,65,14
350 PUSHBUTTON "&Eksporto...", IDC_MGR_EXPORT, 76,172,65,14, WS_DISABLED
351 PUSHBUTTON "Hiq", IDC_MGR_REMOVE, 145,172,65,14, WS_DISABLED
352 PUSHBUTTON "&Avancume...", IDC_MGR_ADVANCED, 263,172,65,14
353 GROUPBOX "Arsyeja dhe Qëllimi certifikimit", -1,7,194,321,47, BS_GROUPBOX
354 LTEXT "", IDC_MGR_PURPOSES, 13,206,252,32
355 PUSHBUTTON "&Vëzhgo", IDC_MGR_VIEW, 269,218,51,14, WS_DISABLED
356 PUSHBUTTON "Mbyll", IDCANCEL, 277,249,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
357 END
358
359 IDD_CERT_MGR_ADVANCED DIALOGEX 0,0,248,176
360 CAPTION "Opsione Përparuara"
361 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
362 FONT 8, "MS Shell Dlg"
363 BEGIN
364 GROUPBOX "Aryeja Çertifikimit", -1, 7,7,234,141, BS_GROUPBOX
365 LTEXT "Zgjidh nje ose me shume arsye te listimit kur behet perzgjedhja e Aryest te perparuar.",
366 -1, 14,18,220,16
367 LTEXT "Aryeja Çertifikimit:", -1, 14,41,90,12, WS_TABSTOP
368 CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
369 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
370 14,51,220,90
371 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 132,155,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
372 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 190,155,51,14
373 END
374
375 IDD_EXPORT_WELCOME DIALOGEX 0,0,317,143
376 CAPTION "Magjistrari Eksportimit Çetifikatave"
377 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
378 FONT 8, "MS Shell Dlg"
379 BEGIN
380 LTEXT "Mirë se vini në Magjistarin Eksportues te Certifikatave", IDC_EXPORT_TITLE, 115,7,195,30
381 LTEXT "Ky magjistar ju ndihmon ne eksmportimin e certifikatave, listen e revokimit te certifikatave, dhe listen e besuar te certifikatave nga nje dokument ne certifikate dyqani.\n\n\
382 Certifikata mund të përdoret për të identifikuar ju ose kompjuterin me të cilën ju komunikoni. Ajo gjithashtu mund të përdoret për të legalizuara, dhe për të nënshkruar mesazhe. Dyqanet e Certifikatave janë koleksionet e certifikatave, listat certifikatë revokimit, dhe listat e besimit te certifikatave.\n\n\
383 Për të vazhduar, klikoni Tjetër.",
384 -1, 115,40,195,120
385 END
386
387 IDD_EXPORT_PRIVATE_KEY DIALOGEX 0,0,317,143
388 CAPTION "Magjistrari Eksportimit Çetifikatave"
389 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
390 FONT 8, "MS Shell Dlg"
391 BEGIN
392 LTEXT "Nëse ju vendosni për të eksportuar çelësin privat, do ju kerkohet fjalëkalimi për të mbrojtur/kyç privattish në një faqe të mëvonshme.", -1, 21,1,195,25
393 LTEXT "A dëshironi të eksportojë çelësin privat?", -1, 21,27,195,10
394 AUTORADIOBUTTON "Po, eksport çelësin privat",
395 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_YES, 31,36,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
396 AUTORADIOBUTTON "Jo, mos eksporto çelësin privat",
397 IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_NO, 31,48,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON
398 LTEXT "", IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE, 21,60,200,24
399 END
400
401 IDD_EXPORT_PASSWORD DIALOGEX 0,0,317,143
402 CAPTION "Magjistrari Eksportimit Çetifikatave"
403 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
404 FONT 8, "MS Shell Dlg"
405 BEGIN
406 LTEXT "&Password:", -1, 21,1,195,10
407 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
408 LTEXT "Konfirmo passwordin:", -1, 21,35,195,10
409 EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD_CONFIRM, 21,45,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
410 END
411
412 IDD_EXPORT_FORMAT DIALOGEX 0,0,317,143
413 CAPTION "Magjistrari Eksportimit Çetifikatave"
414 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
415 FONT 8, "MS Shell Dlg"
416 BEGIN
417 LTEXT "Zgjidhni formatin që dëshironi të përdorni:", -1, 21,1,195,10
418 AUTORADIOBUTTON "&DER-encoded X.509 (*.cer)",
419 IDC_EXPORT_FORMAT_DER, 31,18,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
420 AUTORADIOBUTTON "Ba&se64-encoded X.509 (*.cer):",
421 IDC_EXPORT_FORMAT_BASE64, 31,30,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
422 AUTORADIOBUTTON "Mesazh kriptografike Sintaksa Standard/PKCS #7 Message (*.p7b)",
423 IDC_EXPORT_FORMAT_CMS, 31,42,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
424 CHECKBOX "Përfshirja e të gjitha certifikatat në rrugën e certifikimit nëse është e mundur",
425 IDC_EXPORT_CMS_INCLUDE_CHAIN, 44,57,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
426 AUTORADIOBUTTON "Shkëmbim Informacione Personale/PKCS #12 (*.pfx)",
427 IDC_EXPORT_FORMAT_PFX, 31,72,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_DISABLED
428 CHECKBOX "Përfshirja e të gjitha certifikatat në rrugën e certifikimit nëse është e mundur",
429 IDC_EXPORT_PFX_INCLUDE_CHAIN, 44,87,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
430 CHECKBOX "Aktivizo kryptim të fortë",
431 IDC_EXPORT_PFX_STRONG_ENCRYPTION, 44,102,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
432 CHECKBOX "Fshije çelesat privat në qoftë se eksporti është i suksesshëm",
433 IDC_EXPORT_PFX_DELETE_PRIVATE_KEY, 44,117,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
434 END
435
436 IDD_EXPORT_FILE DIALOGEX 0,0,317,143
437 CAPTION "Magjistrari Eksportimit Çetifikatave"
438 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
439 FONT 8, "MS Shell Dlg"
440 BEGIN
441 LTEXT "Emri Dokumentit:", -1, 21,1,195,10
442 EDITTEXT IDC_EXPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
443 PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_EXPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
444 END
445
446 IDD_EXPORT_FINISH DIALOGEX 0,0,317,178
447 CAPTION "Magjistrari Eksportimit Çetifikatave"
448 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE
449 FONT 8, "MS Shell Dlg"
450 BEGIN
451 LTEXT "Plotësimi Magjistarit per Eksportin e Certifikatave", IDC_EXPORT_TITLE,
452 115,1,195,40
453 LTEXT "Ju keni përfunduar me sukses Magjistarin e Eksportimit te Certifikatave.",
454 -1, 115,33,195,24
455 LTEXT "Ju keni specifikuar konfigurimet e metejshme:",
456 -1, 115,57,195,12
457 CONTROL "", IDC_EXPORT_SETTINGS, "SysListView32",
458 LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
459 115,67,174,100
460 END