[MSGINA]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / msgina / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TRANSLATION: 23-01-2014
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 80
8 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
9 CAPTION "Ju Lutem Prisni..."
10 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
11 BEGIN
12 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
13 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 62, 261, 12, SS_WORDELLIPSIS
14 END
15
16 IDD_NOTICE_DLG DIALOGEX 0, 0, 186, 32
17 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
18 CAPTION "Mirë se vini në ReactOS"
19 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
20 BEGIN
21 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 5, 32, 32
22 LTEXT "Shtyp Ctrl-Alt-Del kombinimin butonave", IDC_STATIC, 38, 10, 144, 14
23 END
24
25 IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 147
26 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
27 CAPTION "Hzr"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
29 BEGIN
30 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
31 LTEXT "Përdoruesi:", IDC_STATIC, 6, 60, 52, 8
32 EDITTEXT IDC_USERNAME, 60, 57, 155, 14, ES_AUTOHSCROLL
33 LTEXT "Fjalëkalimi:", IDC_STATIC, 6, 78, 52, 8
34 EDITTEXT IDC_PASSWORD, 60, 76, 155, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
35 LTEXT "Log on to:", IDC_STATIC, 6, 96, 52, 8
36 COMBOBOX IDC_LOGON_TO, 60, 95, 155, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
37 PUSHBUTTON "OK",IDOK, 106, 122, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
38 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 122, 50, 14
39 PUSHBUTTON "Fikje", IDC_SHUTDOWN, 214, 122, 50, 14
40 END
41
42 IDD_LOGGEDON_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 175
43 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
44 CAPTION "Siguria"
45 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
46 BEGIN
47 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
48 GROUPBOX "Informacionet Hzrese", IDC_STATIC, 7, 61, 261, 52
49 LTEXT "<Message>", IDC_LOGONMSG, 15, 73, 245, 18
50 LTEXT "<Logon date>", IDC_LOGONDATE, 15, 94, 245, 8
51 CTEXT "Çfarë doni të bëni?", IDC_STATIC, 10, 119, 255, 8
52 PUSHBUTTON "Kyç kompjuterin", IDC_LOCK, 10, 135, 76, 14
53 PUSHBUTTON "Dilni...", IDC_LOGOFF, 100, 135, 75, 14
54 PUSHBUTTON "Fikje", IDC_SHUTDOWN, 189, 135, 76, 14
55 PUSHBUTTON "Ndrysho Fjalëkalimin", IDC_CHANGEPWD, 10, 154, 76, 14
56 PUSHBUTTON "Menaxhues detyrash", IDC_TASKMGR, 100, 154, 75, 14
57 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 189, 154, 76, 14
58 END
59
60 IDD_LOCKED_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 121
61 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
62 CAPTION "Kompjuteri u kyç"
63 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
64 BEGIN
65 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
66 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 59, 20, 20
67 LTEXT "Ky kompjuter është në përdorim dhe ka qenë i mbyllur.", IDC_STATIC, 36, 61, 232, 8
68 LTEXT "Mesazhe", IDC_LOCKMSG, 37, 75, 231, 26
69 LTEXT "Shtzp Ctrl-Alt-Del për të zhbllokuar këtë kompjuter.", IDC_STATIC, 36, 106, 232, 8
70 END
71
72 IDD_UNLOCK_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 179
73 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
74 CAPTION "Zblloko Kompjuterin"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
76 BEGIN
77 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
78 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 59, 20, 20
79 LTEXT "Ky kompjuter është në përdorim dhe ka qenë e mbyllur.", IDC_STATIC, 36, 61, 232, 8
80 LTEXT "Mesazhe", IDC_LOCKMSG, 36, 75, 232, 26
81 LTEXT "Përdoruesi:", IDC_STATIC, 36, 107, 40, 8
82 EDITTEXT IDC_USERNAME, 84, 104, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL
83 LTEXT "Fjalëkalimi:", IDC_STATIC, 36, 125, 42, 8
84 EDITTEXT IDC_PASSWORD, 84, 123, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
85 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 80, 154, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
86 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 144, 154, 50, 14
87 END
88
89 IDD_CHANGE_PASSWORD DIALOGEX 0, 0, 275, 166
90 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
91 CAPTION "Ndrysho Fjalëkalimin"
92 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
93 BEGIN
94 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
95 LTEXT "Përdoruesi:", IDC_STATIC, 7, 61, 78, 8
96 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_USERNAME, 90, 59, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL
97 LTEXT "Hzr në:", IDC_STATIC, 7, 78, 78, 8
98 COMBOBOX IDC_CHANGEPWD_DOMAIN, 90, 75, 127, 144, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT
99 LTEXT "Fjalëkalimi vjetër:", IDC_STATIC, 7, 95, 78, 8
100 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_OLDPWD, 90, 92, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
101 LTEXT "Fjalëkalimi Ri:", IDC_STATIC, 7, 111, 78, 8
102 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_NEWPWD1, 90, 109, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
103 LTEXT "Konfirmo Fjalëkalimin e ri:", IDC_STATIC, 7, 127, 78, 8
104 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_NEWPWD2, 90, 125, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
105 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 164, 145, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
106 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 218, 145, 50, 14
107 END
108
109 IDD_LOGOFF_DLG DIALOGEX 0, 0, 188, 60
110 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_POPUP
111 CAPTION "Dil nga ReactOS"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
113 BEGIN
114 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 7, 20, 20
115 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni te dilni?", IDC_STATIC, 35, 16, 146, 8
116 PUSHBUTTON "Po", IDYES, 41, 39, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
117 PUSHBUTTON "Jo", IDNO, 95, 39, 50, 14
118 END
119
120 STRINGTABLE
121 BEGIN
122 IDS_LOGGEDOUTSAS "Mirëseerdhët!"
123 IDS_LOCKEDSAS "Kompjuteri është i bllokuar aktualisht."
124 IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Shtypni Control+Alt+Delete për të hzrë."
125 IDS_ASKFORUSER "Përdoruesi: "
126 IDS_ASKFORPASSWORD "Fjalëkalimi: "
127 IDS_FORCELOGOFF "Kjo do të nxjerrë përdoruesin aktual jashtë dhe do humbasin të gjitha të dhënat e paruajtura. vazhdo?"
128 IDS_LOCKMSG "Vetëm %s ose një Administrator mund të zhbllokoj këtë kompjuter."
129 IDS_LOGONMSG "Ju jeni i lidhur si %s."
130 IDS_LOGONDATE "Data Hzrjes: %s %s"
131 IDS_COMPUTERLOCKED "Kompjuter mbyllur"
132 IDS_LOCKEDWRONGPASSWORD "Fjalëkalimi është gabim. Ju lutem shkruani fjalëkalimin tuaj përsëri. Gërmat në fjalëkalim duhet të shkruhen duke përdorur rastin e duhur."
133 IDS_LOCKEDWRONGUSER "Ky kompjuter është i bllokuar. Vetëm %s\\%s ose një Administrator mund të zhbllokoj këtë kompjuter."
134 END