dc3e6ebca3eb6c743dbdde7d29ea45a8c7a4f85b
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / msgina / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Logon GINA DLL
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/win32/msgina/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for msgina
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0,0,274,26
12 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
13 CAPTION "Çà÷åêàéòå..."
14 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
15 BEGIN
16 LTEXT "",IDC_STATUSLABEL,7,8,234,12,SS_WORDELLIPSIS
17 END
18
19 IDD_NOTICE_DLG DIALOGEX 0, 0, 186, 32
20 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
21 CAPTION "Welcome to ReactOS"
22 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
23 BEGIN
24 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 5, 32, 32
25 LTEXT "Íàòèñí³òü êëàâ³ø³ Ctrl+Alt+Del",IDC_STATIC, 38, 10, 144, 14
26 END
27
28 IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0,0,275,147
29 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
30 CAPTION "Logon"
31 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
32 BEGIN
33 PUSHBUTTON "OK",IDOK,37, 122, 50, 14,BS_DEFPUSHBUTTON
34 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè",IDCANCEL,93, 122, 50, 14
35 PUSHBUTTON "Çàâåðøåííÿ ðîáîòè...",IDC_SHUTDOWN,148, 122, 86, 14
36 LTEXT "Êîðèñòóâà÷:",IDC_STATIC,33, 75, 48, 8
37 LTEXT "Ïàðîëü:",IDC_STATIC,48, 93, 34, 8
38 EDITTEXT IDC_USERNAME,84,72,119,14,ES_AUTOHSCROLL
39 EDITTEXT IDC_PASSWORD,84,91,119,14,ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
40 CONTROL IDI_ROSLOGO,IDC_ROSLOGO,"Static",SS_BITMAP,0,0,275,59
41 END
42
43 IDD_LOGGEDON_DLG DIALOGEX 0, 0, 257, 116
44 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP | WS_SYSMENU
45 CAPTION "Áåçïåêà"
46 FONT 8,"MS Shell Dlg",400,0,1
47 BEGIN
48 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè",IDCANCEL, 165, 95, 86, 14
49 PUSHBUTTON "Âèõ³ä ³ç ñèñòåìè...",IDC_LOGOFF, 80, 76, 80, 14
50 PUSHBUTTON "Çàâåðøåííÿ ðîáîòè...",IDC_SHUTDOWN, 165, 76, 86, 14
51 LTEXT "Ùî Âè õî÷åòå çðîáèòè?",IDC_STATIC, 86, 60, 87, 8
52 PUSHBUTTON "Áëîêóâàííÿ",IDC_LOCK, 6, 76, 70, 14
53 PUSHBUTTON "Äèñïåò÷åð çàâäàíü",IDC_TASKMGR, 80, 95, 80, 14
54 CONTROL IDI_ROSLOGO,IDC_ROSLOGO,"Static",SS_BITMAP,0,0,247,53
55 END
56
57 STRINGTABLE
58 BEGIN
59 IDS_LOGGEDOUTSAS "Ëàñêàâî ïðîñèìî!"
60 IDS_LOCKEDSAS "Öåé êîìï'þòåð çàðàç çàáëîêîâàíèé."
61 IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Íàòèñí³òü êëàâ³ø³ Press Control+Alt+Delete äëÿ âõîäó."
62 IDS_ASKFORUSER "Êîðèñòóâà÷: "
63 IDS_ASKFORPASSWORD "Ïàðîëü: "
64 IDS_FORCELOGOFF "Öå çàâåðøèòü ñåàíñ ïîòî÷íîãî êîðèñòóâà÷à ³ âñ³ íåçáåðåæåí³ äàí³ áóäóòü çàãóáëåí³. Ïðîäîâæèòè?"
65 END