[CONSOLE]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / netid / lang / sq-Al.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TRANSLATION: 23-01-2014
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 IDD_PROPPAGECOMPUTER DIALOGEX 0, 0, 256, 218
8 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
9 CAPTION "Emri Kompjuterit"
10 FONT 8, "MS Shell Dlg"
11 BEGIN
12 ICON IDI_COMPNAME, IDC_STATIC, 4, 3, 26, 24, SS_ICON
13 LTEXT "ReactOS përdor informacionin e mëposhtëm për të identifikuar kompjuterin tuaj në rrjet.", IDC_STATIC, 40, 5, 204, 20
14 LTEXT "Përshkrimi Kompjuterit:", IDC_STATIC, 6, 40, 90, 9
15 EDITTEXT IDC_COMPDESC, 98, 38, 146, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
16 LTEXT "Emri plotë kompjuterit:", IDC_STATIC, 6, 68, 85, 9
17 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 98, 68, 144, 12, ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
18 LTEXT "GrupPune:", IDC_WORKGROUPDOMAIN, 6, 84, 64, 9
19 EDITTEXT IDC_WORKGROUPDOMAIN_NAME, 98, 84, 144, 12, ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
20 LTEXT "Për të përdorur Magjistarin Rrjetit Identifikues për t'u futur në një domain dhe për të krijuar një përdorues lokal, klikoni ""ID Rrjetit"".", IDC_STATIC, 6, 113, 172, 24
21 PUSHBUTTON "&ID Rrjetit...", IDC_NETWORK_ID, 190, 114, 58, 15
22 LTEXT "Për të riemërtuar këtë kompjuter apo të bashkohet me një domain, klikoni ""Ndrysho"".", IDC_STATIC, 6, 149, 170, 17
23 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", IDC_NETWORK_PROPERTY, 190, 149, 58, 15
24 LTEXT "Shënim: Vetëm Administratorët mund të ndryshojnë identifikimin e këtij kompjuteri.", IDC_STATIC, 6, 179, 300, 9
25 END
26
27 IDD_PROPPAGECOMPNAMECHENGE DIALOGEX 0, 0, 232, 222
28 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
29 CAPTION "Emri Kompjuterit Ndryshon"
30 FONT 8, "MS Shell Dlg"
31 BEGIN
32 LTEXT "(mesazhi shkon këtu)", 1017, 7, 5, 218, 30
33 LTEXT "&Emri kompjuterit:", -1, 7, 41, 219, 8
34 EDITTEXT 1002, 7, 53, 218, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT
35 LTEXT "Emri plotë kompjuterit:", 1016, 7, 72, 218, 10
36 EDITTEXT 1001, 7, 82, 219, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
37 PUSHBUTTON "&M'shumë...", 1003, 150, 102, 75, 14
38 GROUPBOX "Anëtarë i", 1018, 7, 119, 219, 73
39 AUTORADIOBUTTON "&Domain:", 1008, 17, 132, 192, 10, WS_GROUP
40 AUTORADIOBUTTON "&GrupPune:", 1004, 17, 161, 191, 10
41 EDITTEXT 116, 28, 144, 181, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_GROUP
42 PUSHBUTTON "&Gjej domain tim", 1010, 7, 203, 109, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
43 EDITTEXT 1007, 28, 172, 181, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT
44 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 121, 203, 50, 14, WS_GROUP
45 PUSHBUTTON "Anulo", 2, 176, 203, 50, 14
46 END
47
48 IDD_PROPPAGEDNSANDNETBIOS DIALOGEX 0, 0, 266, 125
49 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
50 CAPTION "DNS prapashtesë dhe NetBIOS emri kompjuterit"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg"
52 BEGIN
53 LTEXT "&Prapashtesa priamre e DNS'së të këtij kompjuterit:", -1, 7, 5, 253, 8
54 EDITTEXT 1011, 7, 17, 252, 14, ES_AUTOHSCROLL
55 AUTOCHECKBOX "&Ndrysho prapashtesëm primare DNS'së kur antarësimi i domain-it ndryshon", 115, 11, 39, 250, 10
56 LTEXT "&NetBIOS emri kompjuterit:", -1, 7, 57, 148, 8
57 EDITTEXT 1013, 7, 69, 150, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
58 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 153, 104, 50, 14
59 PUSHBUTTON "Anulo", 2, 209, 104, 50, 14
60 LTEXT "Ky emër është përdorur për ndërveprim me kompjutera të vjetër dhe shërbimet.", 13, 7, 88, 253, 8
61 END
62
63 STRINGTABLE
64 BEGIN
65 1 "* panjohur *"
66 2 "GRUPPUNE"
67 3 "Gabimi në vijim ndodhi duke u përpjekur për të lexuar informacionin e anëtarësimit të domain-it:"
68 4 "Emri Kompjuterit Ndryshon"
69 5 "GrupPune:"
70 6 "Domain:"
71 22 "Mirësivine tek %1 grupipunës."
72 23 "Mirësivine tek %1 domain."
73 24 "Ju duhet të rinisni këtë kompjuter që ndryshimet të hyjnë në fuqi."
74 25 "Ju mund të ndryshoni emrin dhe anëtarësimin e këtij kompjuteri. Ndryshimet mund të ndikojnë në hyrjet e burimeve në rrjet."
75 1021 "Shenime: Vetëm Administratorët mund të ndryshojnë identifikimin e këtij kompjuteri."
76 1022 "Shenim: Identifikimi i kompjuterit nuk mund të ndryshohet sepse:"
77 1030 "Emri i ri kompjuterik ""%s"" përmban karaktere të cilat nuk janë të lejuara. Karakterët të cilat nuk janë të lejuar përfshijnë ` ~ ! @ # $ %% ^ & * ( ) = + _ [ ] { } \\ | ; : ' "" , . < > / and ?"
78 /* Windows allows using these characters, although it displays a warning message.
79 Forbidding the use of these characters means incompatibility with Windows. */
80 3210 "&Detaje >>"
81 3220 "<< &Detaje"
82 4000 "Informacion"
83 4001 "Nuk mund të vihet një emër i ri kompjuterik!"
84 END