Fix the units
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / netshell / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_NETPROPERTIES DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 246
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
5 CAPTION "Ogólne"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_COMPONENTSLIST, "SysListView32", LVS_LIST | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 9, 71, 230, 55
9 LTEXT "Po³¹cz u¿ywaj¹c:", -1, 9,9,217,8
10 EDITTEXT IDC_NETCARDNAME, 9, 21, 230, 12, WS_BORDER | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
11 PUSHBUTTON "&Konfiguruj", IDC_CONFIGURE, 189, 38, 50, 14
12 LTEXT "To po³¹czenie wykorzystuje nastêpuj¹ce sk³adniki:", -1, 9, 59, 217, 8
13 PUSHBUTTON "&Zainstaluj", IDC_INSTALL, 9, 130, 65, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
14 PUSHBUTTON "&Odinstaluj", IDC_UNINSTALL, 90, 130, 65, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
15 PUSHBUTTON "&W³a\9cciwo\9cci", IDC_PROPERTIES, 174, 130, 65, 14
16 GROUPBOX "Opis", -1, 9, 153, 230, 46, BS_GROUPBOX
17 LTEXT "Tutaj pojawi siê opis sk³adnika...", IDC_DESCRIPTION, 15, 165, 217, 28, WS_GROUP
18 CHECKBOX "Pokazuj ikonê w obszarze powiadomieñ podczas po³¹czenia", IDC_SHOWTASKBAR, 9, 206, 230, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
19 CHECKBOX "Powiadom mnie, gdy to po³¹czenie ma ograniczon¹ ³¹czno\9cæ lub brak ³¹czno\9cci", IDC_NOTIFYNOCONNECTION, 9, 220, 230, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
20 END
21
22 IDD_STATUS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 200, 280
23 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Properties"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg"
26 BEGIN
27 END
28
29 IDD_LAN_NETSTATUS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 200,180
30 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
31 CAPTION "Ogólne"
32 FONT 8, "MS Shell Dlg"
33 BEGIN
34 GROUPBOX "Po³¹czenie", -1, 9, 8, 182, 58, BS_GROUPBOX
35 LTEXT "Status:", -1, 19, 20, 60, 8
36 LTEXT "Czas trwania:", -1, 19, 34, 60, 8
37 LTEXT "Szybko\9cæ:", -1, 19, 48, 60, 8
38 GROUPBOX "Aktywno\9cæ", -1, 9, 74, 182, 70, BS_GROUPBOX
39 RTEXT "Wys³ano", -1, 26, 90, 60, 8
40 ICON IDI_NETSTAT, -1, 110, 85, 32, 32
41 LTEXT "Odebrano", -1, 149, 90, 37, 8
42 LTEXT "bajtów:", -1, 17, 115, 32, 8
43 RTEXT "000.000.000", IDC_SEND, 63, 115, 44, 8
44 RTEXT "000.000.000", IDC_RECEIVED, 139, 115, 44, 8
45 PUSHBUTTON "&W³a\9cciwo\9cci", IDC_STATUS_PROPERTIES, 10, 150, 50, 14
46 PUSHBUTTON "W&y³¹cz", IDC_ENDISABLE, 66, 150, 50, 14
47 RTEXT "",IDC_STATUS,83,20,98,8
48 RTEXT "",IDC_DURATION,83,34,98,8
49 RTEXT "",IDC_SPEED,83,48,98,8
50 END
51
52 IDD_LAN_NETSTATUSADVANCED DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 200,180
53 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
54 CAPTION "Szczegó³y"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg"
56 BEGIN
57 GROUPBOX "Status po³¹czenia", -1, 9, 8, 200, 88, BS_GROUPBOX
58 LTEXT "Typ adresu:", -1, 22, 20, 80, 8
59 LTEXT "Adres IP:", -1, 22, 34, 80, 8
60 LTEXT "Maska podsieci:", -1, 22, 48, 80, 8
61 LTEXT "Domy\9clna brama:", -1, 22, 62, 80, 8
62
63 RTEXT "N/A", IDC_DETAILSTYPE, 122, 20, 80, 8
64 RTEXT "000.000.000.000", IDC_DETAILSIP, 122, 34, 80, 8
65 RTEXT "000.000.000.000", IDC_DETAILSSUBNET, 122, 48, 80, 8
66 RTEXT "000.000.000.000", IDC_DETAILSGATEWAY, 122, 62, 80, 8
67
68 PUSHBUTTON "&Szczegó³y...", IDC_DETAILS, 22, 76, 62, 14
69 END
70
71 STRINGTABLE DISCARDABLE
72 BEGIN
73 IDS_NETWORKCONNECTION "Po³¹czenie sieciowe"
74 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Nazwa"
75 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Typ"
76 IDS_SHV_COLUMN_STATE "Status"
77 IDS_SHV_COLUMN_DEVNAME "Nazwa urz¹dzenia"
78 IDS_SHV_COLUMN_PHONE "Numer telefonu lub adres hosta"
79 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "W³a\9cciciel"
80 IDS_TYPE_ETHERNET "Sieæ LAN lub szerokopasmowy Internet"
81 IDS_STATUS_NON_OPERATIONAL "Wy³¹czony"
82 IDS_STATUS_UNREACHABLE "Niepo³¹czony"
83 IDS_STATUS_DISCONNECTED "Kabel sieciowy od³¹czony"
84 IDS_STATUS_CONNECTING "Pobieranie adresu sieciowego"
85 IDS_STATUS_CONNECTED "Po³¹czony"
86 IDS_STATUS_OPERATIONAL "Po³¹czony"
87
88 IDS_NET_ACTIVATE "W³¹cz"
89 IDS_NET_DEACTIVATE "Wy³¹cz"
90 IDS_NET_STATUS "Status"
91 IDS_NET_REPAIR "Napraw"
92 IDS_NET_CREATELINK "Utwórz skrót"
93 IDS_NET_DELETE "Usuñ"
94 IDS_NET_PROPERTIES "W³a\9cciwo\9cci"
95
96 IDS_FORMAT_BIT "%u Bit/s"
97 IDS_FORMAT_KBIT "%u KBit/s"
98 IDS_FORMAT_MBIT "%u MBit/s"
99 IDS_FORMAT_GBIT "%u GBit/s"
100 IDS_DURATION_DAY "%d Day %s"
101 IDS_DURATION_DAYS "%d Days %s"
102 END
103