4125e50fdf89ed8a1c6a230bb773bd96b5960937
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / newdev / Ru.rc
1 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
5 WS_SYSMENU
6 CAPTION "Óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ"
7 FONT 8, "MS Shell Dlg"
8 BEGIN
9 LTEXT "Âàñ ïðèâåòñòâóåò ìàñòåð óñòàíîâêè íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ",IDC_WELCOMETITLE,120,8,195,24
10 LTEXT "Ýòîò ìàñòåð óñòàíàâëèâàåò äðàéâåð äëÿ:",
11 IDC_STATIC,120,40,195,16
12 LTEXT "Äëÿ ïðîäîëæåíèÿ íàæìèòå êíîïêó ""Äàëåå"".",IDC_STATIC,120,169,195,17
13 LTEXT "Íåèçâåñòíîå óñòðîéñòâî",IDC_DEVICE,134,55,164,11
14 CONTROL "Óñòàíîâèòü äðàéâåð àâòîìàòè÷åñêè",IDC_RADIO_AUTO,"Button",
15 BS_AUTORADIOBUTTON,120,112,178,13
16 CONTROL "Óñòàíîâèòü äðàéâåð èç óêàçàííîãî ìåñòà",IDC_RADIO_MANUAL,
17 "Button",BS_AUTORADIOBUTTON,120,133,164,14
18 END
19
20 IDD_NODRIVER DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
21 STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
22 WS_SYSMENU
23 CAPTION "Óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ"
24 FONT 8, "MS Shell Dlg"
25 BEGIN
26 LTEXT "Óñòàíîâêà íå óäàëàñü",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
27 LTEXT "Óñòðîéñòâî íå óñòàíîâëåíî, ïîòîìó ÷òî äðàéâåð íå íàéäåí.",
28 IDC_STATIC,120,40,195,19
29 LTEXT "Íàæìèòå êíîïêó ""Íàçàä"", åñëè ó Âàñ åñòü óñòàíîâî÷íûé äèñê ñ äðàéâåðîì, èëè ÷òîáû óêàçàòü ìåñòîïîëîæåíèå äðàéâåðà",
30 IDC_STATIC,120,98,181,24
31 CONTROL "Íå ïîêàçûâàòü ýòîò äèàëîã â áóäóùåì",IDC_DONOTSHOWDLG,"Button",
32 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,120,170,180,11
33 END
34
35 IDD_CHSOURCE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
36 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
37 CAPTION "Óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ"
38 FONT 8, "MS Shell Dlg"
39 BEGIN
40 CONTROL "Èñêàòü ïî ýòèì ïóòÿì",IDC_RADIO_SEARCHHERE,"Button",
41 BS_AUTORADIOBUTTON,27,11,239,13
42 CONTROL "Âûáðàòü äðàéâåð âðó÷íóþ",IDC_RADIO_CHOOSE,"Button",
43 BS_AUTORADIOBUTTON,27,98,171,12
44 CONTROL "Èñêàòü íà ñìåííûõ íîñèòåëÿõ",IDC_CHECK_MEDIA,"Button",
45 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,47,33,163,9
46 CONTROL "Âêëþ÷èòü ýòîò ïóòü",IDC_CHECK_PATH,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
47 WS_TABSTOP,47,54,162,10
48 PUSHBUTTON "Îáçîð",IDC_BROWSE,248,69,50,14
49 COMBOBOX IDC_COMBO_PATH,61,71,176,12,CBS_DROPDOWN | CBS_SORT |
50 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
51 END
52
53 IDD_SEARCHDRV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
54 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
55 CAPTION "Óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ"
56 FONT 8, "MS Shell Dlg"
57 BEGIN
58 LTEXT "Íåèçâåñòíîå óñòðîéñòâî",IDC_DEVICE,51,20,169,16
59 END
60
61 IDD_FINISHPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
62 STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
63 WS_SYSMENU
64 CAPTION "Óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ"
65 FONT 8, "MS Shell Dlg"
66 BEGIN
67 LTEXT "Óñòàíîâêà çàâåðøåíà",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
68 LTEXT "Ìàñòåð çàêîí÷èë óñòàíîâêó äðàéâåðà äëÿ:",
69 IDC_STATIC,120,32,195,19
70 LTEXT "Äëÿ âûõîäà èç ìàñòåðà íàæìèòå êíîïêó ""Ãîòîâî"".",IDC_STATIC,120,174,
71 179,11
72 LTEXT "Íåèçâåñòíîå óñòðîéñòâî",IDC_DEVICE,148,53,147,12
73 END
74