98bca2ab33836f88356bc7dd9615265fc7cca0c8
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / newdev / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Слагане на устройство"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Здравейте", IDC_WELCOMETITLE, 120, 8, 195, 24
9 LTEXT "Вълшебникът ще сложи водач за ново устройство:", IDC_STATIC, 120, 21, 195, 16
10 LTEXT "Натиснете „Напред“ за продължение.", IDC_STATIC, 120, 169, 195, 17
11 LTEXT "НЕИЗВЕСТНО УСТРОЙСТВО", IDC_DEVICE, 134, 36, 164, 11
12 LTEXT "ВНИМАНИЕ! СЛАГАНЕТО НА ИЗБРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСТРОЙСТВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗАБИВАНЕ НА КОМПЮТЪРА ВИ ИЛИ ДА ГО НАПРАВИ НЕЗАПУСКАЕМ!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 24
13 CONTROL "Сам сложи водача", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 178, 13
14 CONTROL "Слагане на водача от определено място", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 164, 14
15 END
16
17 IDD_NODRIVER DIALOGEX 0, 0, 317, 193
18 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
19 CAPTION "Слагане на устройство"
20 FONT 8, "MS Shell Dlg"
21 BEGIN
22 LTEXT "Слагането неуспешно", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 24
23 LTEXT "Устройството не можа да бъде подкарано, защото не бе намерен водач.", IDC_STATIC, 120, 40, 195, 19
24 LTEXT "Натиснете „Назад“, ако имате диск с водач или знаете пътя към него.", IDC_STATIC, 120, 98, 181, 24
25 CONTROL "Този прозорец да не се показва повече", IDC_DONOTSHOWDLG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 120, 170, 180, 11
26 END
27
28 IDD_INSTALLFAILED DIALOGEX 0, 0, 317, 193
29 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
30 CAPTION "Слагане на устройство"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg"
32 BEGIN
33 LTEXT "Слагането неуспешно", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 24
34 LTEXT "Устройството не можа да бъде подкарано, поради неочавана грешка.", IDC_STATIC, 120, 40, 195, 19
35 LTEXT "НЕИЗВЕСТНО УСТРОЙСТВО", IDC_DEVICE, 134, 55, 164, 11
36 END
37
38 IDD_CHSOURCE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
39 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
40 CAPTION "Слагане на устройство"
41 FONT 8, "MS Shell Dlg"
42 BEGIN
43 CONTROL "Търсене на тези места", IDC_RADIO_SEARCHHERE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 11, 239, 13
44 CONTROL "Ръчно избиране на водача", IDC_RADIO_CHOOSE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 98, 171, 12
45 CONTROL "Търсене в изваждаеми носители", IDC_CHECK_MEDIA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 33, 163, 9
46 CONTROL "Търсене и в", IDC_CHECK_PATH, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 54, 162, 10
47 PUSHBUTTON "Обзор", IDC_BROWSE, 248, 69, 50, 14
48 COMBOBOX IDC_COMBO_PATH, 61, 71, 176, 12, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
49 END
50
51 IDD_SEARCHDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
52 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
53 CAPTION "Слагане на устройство"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 BEGIN
56 LTEXT "НЕИЗВЕСТНО УСТРОЙСТВО", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
57 END
58
59 IDD_INSTALLDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
60 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
61 CAPTION "Слагане на устройство"
62 FONT 8, "MS Shell Dlg"
63 BEGIN
64 LTEXT "НЕИЗВЕСТНО УСТРОЙСТВО", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
65 END
66
67 IDD_NEEDREBOOT DIALOGEX 0, 0, 317, 193
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
69 CAPTION "Слагане на устройство"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg"
71 BEGIN
72 LTEXT "Слагането приключи", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 11
73 LTEXT "Трябва да презапуснете компютъра, за да завърши слагането на:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 19
74 LTEXT "Натиснете „Край“, за да затворите вълшебника.", IDC_STATIC, 120, 174, 179, 11
75 LTEXT "НЕИЗВЕСТНО УСТРОЙСТВО", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
76 END
77
78 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 CAPTION "Слагане на устройство"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 LTEXT "Слагането завърши", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 11
84 LTEXT "Вълшебникът завърши слагането на водач за:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 19
85 LTEXT "Натиснете „Край“ за затваряне на вълшебника.", IDC_STATIC, 120, 174, 179, 11
86 LTEXT "НЕИЗВЕСТНО УСТРОЙСТВО", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
87 END
88
89 STRINGTABLE
90 BEGIN
91 IDS_INSTALLWIZARDTITLE "New hardware wizard"
92 IDS_UPDATEWIZARDTITLE "Update driver wizard"
93 IDS_CHSOURCE_TITLE "Choose search and install options"
94 IDS_SEARCHDRV_TITLE "Searching..."
95 IDS_INSTALLDRV_TITLE "Installing..."
96 END