c4a500f5eaf61fcaab46e0e9b994b33925865ee8
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / newdev / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: New device installer
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/win32/newdev/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for newdev
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
12 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
13 WS_SYSMENU
14 CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg"
16 BEGIN
17 LTEXT "Ëàñêàâî ïðîñèìî",IDC_WELCOMETITLE,120,8,195,24
18 LTEXT "Öåé ìàéñòåð âñòàíîâëþº íîâèé äðàéâåð ïðèñòðîþ äëÿ:",
19 IDC_STATIC,120,21,195,16
20 LTEXT "Íàòèñí³òü ""Äàë³"" äëÿ ïðîäîâæåííÿ.",IDC_STATIC,120,169,195,17
21 LTEXT "ÍŲÄÎÌÈÉ ÏÐÈÑÒвÉ",IDC_DEVICE,134,36,164,11
22 LTEXT "ÏÎÏÅÐÅÄÆÅÍÍß! ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÑÒÐÎÞ ÌÎÆÅ ÇÀÌÎÐÎÇÈÒÈ ÂÀØ ÊÎÌÏ'ÞÒÅÐ ÀÁÎ ÇÐÎÁÈÒÈ ÉÎÃÎ ÍÅÇÄÀÒÍÈÌ ÄÎ ÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß!",IDC_STATIC,120,59,195,16
23 CONTROL "Âñòàíîâèòè äðàéâåð àâòîìàòè÷íî",IDC_RADIO_AUTO,"Button",
24 BS_AUTORADIOBUTTON,120,112,178,13
25 CONTROL "Âñòàíîâèòè äðàéâåð ç âêàçàíîãî ì³ñöÿ",IDC_RADIO_MANUAL,
26 "Button",BS_AUTORADIOBUTTON,120,133,164,14
27 END
28
29 IDD_NODRIVER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
30 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
31 WS_SYSMENU
32 CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
33 FONT 8, "MS Shell Dlg"
34 BEGIN
35 LTEXT "Óñòàíîâêà íå âäàëàñÿ",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
36 LTEXT "Ïðèñòð³é íå âñòàíîâëåíî, òîìó ùî äðàéâåð íå çíàéäåíî.",
37 IDC_STATIC,120,40,195,19
38 LTEXT "Íàòèñí³òü ""Íàçàä"", ÿêùî ó Âàñ º äèñê äðàéâåðà àáî çíàºòå øëÿõ äî äðàéâåðà.",
39 IDC_STATIC,120,98,181,24
40 CONTROL "Á³ëüøå íå ïîêàçóâàòè öåé ä³àëîã",IDC_DONOTSHOWDLG,"Button",
41 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,120,170,180,11
42 END
43
44 IDD_INSTALLFAILED DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
45 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
46 WS_SYSMENU
47 CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 LTEXT "Óñòàíîâêà íå âäàëàñÿ",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
51 LTEXT "Ïðèñòð³é íå âñòàíîâëåíî òîìó ùî ñòàëàñÿ íåñïîä³âàíà ïîìèëêà.",
52 IDC_STATIC,120,40,195,19
53 LTEXT "ÍŲÄÎÌÈÉ ÏÐÈÑÒвÉ",IDC_DEVICE,134,55,164,11
54 END
55
56 IDD_CHSOURCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 CONTROL "Ïîøóê ïî öèõ øëÿõàõ",IDC_RADIO_SEARCHHERE,"Button",
62 BS_AUTORADIOBUTTON,27,11,239,13
63 CONTROL "Âèáðàòè äðàéâåð âðó÷íó",IDC_RADIO_CHOOSE,"Button",
64 BS_AUTORADIOBUTTON,27,98,171,12
65 CONTROL "Øóêàòè íà çì³ííèõ íîñ³ÿõ",IDC_CHECK_MEDIA,"Button",
66 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,47,33,163,9
67 CONTROL "Âêëþ÷èòè öåé øëÿõ",IDC_CHECK_PATH,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
68 WS_TABSTOP,47,54,162,10
69 PUSHBUTTON "Îãëÿä",IDC_BROWSE,248,69,50,14
70 COMBOBOX IDC_COMBO_PATH,61,71,176,12,CBS_DROPDOWN | CBS_SORT |
71 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
72 END
73
74 IDD_SEARCHDRV DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg"
78 BEGIN
79 LTEXT "ÍŲÄÎÌÈÉ ÏÐÈÑÒвÉ",IDC_DEVICE,51,20,169,16
80 END
81
82 IDD_INSTALLDRV DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 LTEXT "ÍŲÄÎÌÈÉ ÏÐÈÑÒвÉ",IDC_DEVICE,51,20,169,16
88 END
89
90 IDD_NEEDREBOOT DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
91 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
92 WS_SYSMENU
93 CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
94 FONT 8, "MS Shell Dlg"
95 BEGIN
96 LTEXT "Óñòàíîâêà çàâåðøåíà",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
97 LTEXT "Âè ìàºòå ïåðåçàïóñòèòè êîìï\92þòåð, ùîá çàê³í÷èòè óñòàíîâêó:",
98 IDC_STATIC,120,32,195,19
99 LTEXT "Íàòèñí³òü ""Çàâåðøèòè"" äëÿ âèõîäó ç ìàéñòðà.",IDC_STATIC,120,174,
100 179,11
101 LTEXT "ÍŲÄÎÌÈÉ ÏÐÈÑÒвÉ",IDC_DEVICE,148,53,147,12
102 END
103
104 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
105 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
106 WS_SYSMENU
107 CAPTION "Óñòàíîâêà ïðèñòðîþ"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 LTEXT "Óñòàíîâêà çàâåðøåíà",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
111 LTEXT "Ìàéñòåð çàê³í÷èâ óñòàíîâêó äðàéâåðà äëÿ:",
112 IDC_STATIC,120,32,195,19
113 LTEXT "Íàòèñí³òü ""Çàâåðøèòè"" äëÿ âèõîäó ç ìàéñòðà.",IDC_STATIC,120,174,
114 179,11
115 LTEXT "ÍŲÄÎÌÈÉ ÏÐÈÑÒвÉ",IDC_DEVICE,148,53,147,12
116 END
117
118