02f75a53457d843e3b3ae185be1595a99e782b52
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 MENU_001 MENU
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Големи значета", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Малки значета", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "&Списък", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Подробен", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 END
10
11 /* shellview background menu */
12 MENU_002 MENU
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 POPUP "Из&глед"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Големи значета", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
19 MENUITEM "&Малки значета", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
20 MENUITEM "&Списък", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
21 MENUITEM "&Подробен", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
22 END
23 MENUITEM SEPARATOR
24 POPUP "Подреждане на &значетата"
25 BEGIN
26 MENUITEM "По &име", 0x30 /* column 0 */
27 MENUITEM "По &вид", 0x32 /* column 2 */
28 MENUITEM "По &размер", 0x31 /* ... */
29 MENUITEM "По &дата", 0x33
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "&Самоподреждане", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
32 END
33 MENUITEM "Подравнени значета", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Опресняване", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "Поставяне", FCIDM_SHVIEW_INSERT
38 MENUITEM "Поставяне като връзка", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "Свойства", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
41 END
42 END
43
44 /* shellview item menu */
45 MENU_SHV_FILE MENU
46 BEGIN
47 POPUP ""
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Обзор", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
50 MENUITEM "О&тваряне", FCIDM_SHVIEW_OPEN
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "Из&рязване", FCIDM_SHVIEW_CUT
53 MENUITEM "За&помняне", FCIDM_SHVIEW_COPY
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Създаване на &връзка", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
56 MENUITEM "Из&триване", FCIDM_SHVIEW_DELETE
57 MENUITEM "Пре&именуване", FCIDM_SHVIEW_RENAME
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "&Свойства", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
60 END
61 END
62
63 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 CAPTION "Търсене на папка"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 DEFPUSHBUTTON "Добре", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
69 PUSHBUTTON "Отказ", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
70 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
71 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
72 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
73 END
74
75 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Търсене на папка"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
81 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
82 LTEXT "Папка:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 156, 40, 12
83 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
84 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
85 PUSHBUTTON "&Създаване на нова папка", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 10, 174, 92, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
88 END
89
90 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
91 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
92 CAPTION "Съобщение"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 DEFPUSHBUTTON "&Да", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
96 PUSHBUTTON "Да за вси&чки", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
97 PUSHBUTTON "&Не", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
98 PUSHBUTTON "&Отказ" , IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
99 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
100 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
101 END
102
103 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "За %s"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
109 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
110 LTEXT "Версия ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
111 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
112 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
113 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
114 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
115 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
116 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
117 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
118 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
119 LTEXT "Тази версия на РеактОС е записана на:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
120 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
121 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
122 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
123 LTEXT "Налична физическа памет:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
124 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
125 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 220, 178, 50, 14
126 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
127 END
128
129 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
130 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
131 FONT 8, "MS Shell Dlg"
132 BEGIN
133 LTEXT "РеактОС достигна до вас, благодарение на:", IDC_STATIC, 0, 0, 250, 10
134 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
135 END
136
137 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
138 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
139 CAPTION "Run"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg"
141 BEGIN
142 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
143 LTEXT "Напишете името на приложение, папка, документ или интернет източник и РеактОС ще го отвори.", 12289, 36, 11, 182, 18
144 LTEXT "&Отваряне:", 12305, 7, 39, 40, 10
145 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 46, 37, 180, 100
146 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
147 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
148 PUSHBUTTON "&Обзор...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
149 END
150
151 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
152 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
153 CAPTION "Препратка"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
155 BEGIN
156 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
157 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
158 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
159 LTEXT "Вид на целта:", 14004, 8, 38, 68, 10
160 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
161 LTEXT "Място на целта:", 14006, 8, 55, 68, 10
162 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
163 LTEXT "&Цел:", 14008, 8, 71, 68, 10
164 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
165 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
166 LTEXT "&Изпълняване в:", 14010, 8, 98, 68, 10
167 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
168 LTEXT "Бърз &клавиш:", 14014, 8, 117, 68, 10
169 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
170 LTEXT "Из&пълняване:", 14016, 8, 136, 68, 10
171 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
172 LTEXT "&Забележка:", 14018, 8, 154, 68, 10
173 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
174 PUSHBUTTON "&Намиране на целта...", 14020, 10, 115, 75, 14, ES_LEFT
175 PUSHBUTTON "&Смяна на значето...", 14021, 86, 115, 72, 14, ES_LEFT
176 PUSHBUTTON "Раз&ширени...", 14022, 160, 115, 60, 14, ES_LEFT
177 END
178
179 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 260, 150
180 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
181 CAPTION "Допълнителни свойства"
182 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
183 BEGIN
184 LTEXT "Укажете желаните допълнителни свойства за препратката.", -1, 5, 30, 246, 10
185 CHECKBOX "Изпълняване с различни правомощия", 14000, 30, 50, 150, 10
186 LTEXT "Тази възможност ви позволява да изпълните препратката като друг потребител или да продължите като себе си, като предпазвате компютъра и данните от неупълномощена дейност на приложенията.", -1, 50, 60, 200, 40
187 CHECKBOX "Изпълняване в отделен дял от паметта", 14001, 30, 100, 170, 10, WS_DISABLED
188 PUSHBUTTON "Добре", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
189 PUSHBUTTON "Прекъсване", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
190 END
191
192 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
193 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
194 CAPTION "Общи"
195 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
196 BEGIN
197 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
198 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
199 LTEXT "Вид на файла:", 14004, 8, 40, 55, 10
200 CONTROL "Папка", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 35, 160, 10
201 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
202 LTEXT "Място:", 14008, 8, 56, 55, 10
203 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
204 LTEXT "Размер:", 14010, 8, 72, 55, 10
205 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
206 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
207 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
208 LTEXT "Съдържа:", 14026, 8, 104, 55, 10
209 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
210 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
211 LTEXT "Създадено:", 14014, 8, 128, 55, 10
212 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
213 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
214 LTEXT "Принадлежности", 14020, 8, 152, 46, 10
215 AUTOCHECKBOX "&Само за четене", 14021, 56, 152, 70, 10
216 AUTOCHECKBOX "&Скрит", 14022, 56, 166, 70, 10
217 AUTOCHECKBOX "&Сбит", 14023, 56, 180, 70, 10
218 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
219 END
220
221 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
222 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
223 CAPTION "Общи"
224 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
225 BEGIN
226 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
227 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
228 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
229 LTEXT "Вид файл:", 14004, 8, 35, 50, 10
230 CONTROL "Файл", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
231 LTEXT "Отваряне с:", 14006, 8, 53, 50, 10
232 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
233 PUSHBUTTON "C&hange...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
234 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
235 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
236 LTEXT "Местоположение:", 14008, 8, 75, 61, 10
237 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
238 LTEXT "Размер:", 14010, 8, 91, 45, 10
239 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
240 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
241 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
242 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
243 LTEXT "Създаден:", 14014, 8, 131, 45, 10
244 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
245 LTEXT "Променен:", 14016, 8, 147, 45, 10
246 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
247 LTEXT "Използван:", 14018, 8, 163, 45, 10
248 EDITTEXT 14019, 68, 160, 163, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
249 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
250 LTEXT "Принадлежности", 14020, 8, 189, 60, 10
251 AUTOCHECKBOX "Само за &четене", 14021, 61, 189, 67, 10
252 AUTOCHECKBOX "С&крит", 14022, 129, 189, 50, 10
253 AUTOCHECKBOX "&Сбит", 14023, 181, 189, 49, 10
254 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
255 END
256
257 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
258 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
259 CAPTION "Издание"
260 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
261 BEGIN
262 LTEXT "Издание на файла: ", 14000, 10, 10, 67, 10
263 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
264 LTEXT "Описание: ", 14002, 10, 27, 45, 10
265 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
266 LTEXT "Възпроизводствено право: ", 14004, 10, 46, 68, 16
267 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
268 GROUPBOX "Други сведения за изданието", 14006, 6, 70, 222, 115
269 LTEXT "Име на предмета: ", 14007, 13, 82, 90, 10
270 LTEXT "Стойност: ", 14008, 112, 82, 45, 10
271 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
272 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
273 END
274
275 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
276 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
277 CAPTION "Общи"
278 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
279 BEGIN
280 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
281 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
282 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
283 LTEXT "Вид:", -1, 8, 38, 95, 10
284 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
285 LTEXT "Файлова уредба:", -1, 8, 51, 95, 10
286 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
287 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
288 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
289 LTEXT "Използвано място:", -1, 25, 69, 80, 10
290 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
291 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
292 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
293 LTEXT "Свободно място:", -1, 25, 82, 80, 10
294 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
295 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
296 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
297 LTEXT "Обем:", -1, 25, 103, 80, 10
298 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
299 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
300 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
301 LTEXT "Устройство %c", 14009, 100, 150, 70, 10
302 PUSHBUTTON "Почистване на &диска", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
303 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
304 CHECKBOX "Уплътняване на устройството за спестяване на място", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
305 CHECKBOX "Индексиращата услуга да индексира диска за по- бързо търсене", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
306 END
307
308 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
309 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
310 CAPTION "Средства"
311 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
312 BEGIN
313 GROUPBOX "Проверка за грешки", -1, 5, 5, 230, 60
314 LTEXT "Този избор ще провери тома за грешки.", -1, 40, 25, 160, 20
315 PUSHBUTTON "Провери веднага...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
316 GROUPBOX "Подреждане", -1, 5, 65, 230, 60
317 LTEXT "Този избор ще подреди (дефрагментира) файловете на тома", -1, 40, 85, 160, 20
318 PUSHBUTTON "Подреди веднага...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
319 GROUPBOX "Запасяване", -1, 5, 130, 230, 60
320 LTEXT "Този избор ще направи запасно съхранение на файловете на диска.", -1, 40, 150, 160, 20
321 PUSHBUTTON "Запаси веднага", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
322 END
323
324 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 130
325 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
326 CAPTION "Оборудване"
327 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
328 BEGIN
329 END
330
331 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
332 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
333 CAPTION "Изпълняване като"
334 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
335 BEGIN
336 LTEXT "От чия потребителска сметка искате да изпълните приложението?", -1, 10, 20, 220, 20
337 CHECKBOX "Сегашен потребител %s", 14000, 10, 45, 150, 10
338 LTEXT "Защита на компютъра и данните от неупълномощена дейност на приложенията", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
339 CHECKBOX "Този избор може да попречи на вирусите да повредят компютъра или данните ви, но може и да попречи на редовната работа на приложението.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
340 CHECKBOX "Следният потребител:", 14002, 10, 100, 90, 10
341 LTEXT "Потребител:", -1, 20, 115, 60, 10
342 COMBOBOX 14003, 70, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
343 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
344 LTEXT "Парола:", -1, 20, 143, 53, 10
345 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
346 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
347 PUSHBUTTON "Добре", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
348 PUSHBUTTON "Отказ", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
349 END
350
351 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
352 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
353 CAPTION "Свойства на кошчето"
354 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
355 BEGIN
356 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
357 GROUPBOX "Настройки за избраното място", -1, 10, 72, 220, 70
358 RADIOBUTTON "У&казан размер:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
359 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
360 LTEXT "Размер до (МБ):", -1, 20, 105, 70, 10
361 RADIOBUTTON "Файловете се изтриват веднага, без да се местят в кошчето.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
362 AUTOCHECKBOX "&Питане преди изтриване", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
363 END
364
365 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
366 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
367 CAPTION "Отваряне с"
368 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
369 BEGIN
370 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
371 LTEXT "Изберете приложение, което да отвори този файл:", -1, 44, 12, 211, 10
372 LTEXT "Файл: ", 14001, 44, 25, 188, 10
373 GROUPBOX "&Приложения", -1, 7, 42, 249, 187
374 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
375 AUTOCHECKBOX "&Винаги избраното приложение да отваря този вид файлове.", 14003, 20, 193, 225, 10
376 PUSHBUTTON "&Обзор...", 14004, 198, 207, 50, 14
377 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 150, 236, 50, 14
378 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
379 END
380
381 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
382 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
383 CAPTION "Copying..."
384 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
385 BEGIN
386 PUSHBUTTON "Cancel", 14002, 195, 14, 60, 16
387 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
388 LTEXT "File", 14001, 8, 6, 169, 10
389 END
390
391 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
392 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
393 CAPTION "Общи"
394 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
395 BEGIN
396 GROUPBOX "Задачи", -1, 7, 10, 249, 45
397 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
398 AUTORADIOBUTTON "Показване на общите задачи в папките", 14001, 20, 25, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
399 AUTORADIOBUTTON "Използване на обичайните папки на Windows", 14002, 20, 37, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
400 GROUPBOX "Обзор на папките", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
401 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
402 AUTORADIOBUTTON "Отваряне на всички папки в &един прозорец", 14004, 20, 70, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
403 AUTORADIOBUTTON "Отваряне на всяка папка в от&делен прозорец", 14005, 20, 82, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
404 GROUPBOX "Цъкането действа така:", -1, 7, 110, 249, 60
405 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
406 AUTORADIOBUTTON "&Отваряне с единично цъкане (избор с посочване)", 14007, 20, 120, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
407 AUTORADIOBUTTON "Подчертаване заглавията на значетата съгласно &обзорника ми", 14008, 30, 220, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
408 AUTORADIOBUTTON "Подчертаване на заглавията на значетата при &посочване", 14009, 30, 144, 220, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
409 AUTORADIOBUTTON "&Отваряне с двойно цъкане (избиране с единично)", 14010, 20, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
410 PUSHBUTTON "От под&разбираните", 14011, 160, 180, 75, 14, WS_TABSTOP
411 END
412
413 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
414 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
415 CAPTION "Изглед"
416 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
417 BEGIN
418 GROUPBOX "Изглед на папките", -1, 7, 10, 249, 60
419 //ICON
420 LTEXT "Можете да прилагате изгледа (от рода на подробен\nи настелен) на тази папка за всички папки.", -1, 60, 20, 190, 20
421 PUSHBUTTON "Прилагане върху ви&чки папки", 14001, 20, 50, 115, 14, WS_TABSTOP
422 PUSHBUTTON "&Зачистване на всички папки", 14002, 140, 50, 115, 14, WS_TABSTOP
423 LTEXT "Разширени настройки", -1, 7, 80, 100, 10
424 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
425 PUSHBUTTON "От под&разбираните", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
426 END
427
428 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
429 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
430 CAPTION "Видове файлове"
431 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
432 BEGIN
433 LTEXT "Вписани &видове файлове:", -1, 7, 10, 170, 10
434 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
435 PUSHBUTTON "&Нов", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
436 PUSHBUTTON "Из&триване", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
437 GROUPBOX "Подробности за разширение '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
438 LTEXT "Отваряне с:", -1, 12, 140, 40, 10
439 //ICON
440 LTEXT "Име на приложение", 14005, 100, 140, 40, 10
441 PUSHBUTTON "Про&мяна...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
442 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 32
443 PUSHBUTTON "Раз&ширени", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
444 END
445
446 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
447 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
448 CAPTION "Потвърждение за замяна на файл"
449 FONT 8, "MS Shell Dlg"
450 BEGIN
451 DEFPUSHBUTTON "&Да", IDYES, 20, 122, 60, 14
452 PUSHBUTTON "Да за вси&чки", 12807, 85, 122, 60, 14
453 PUSHBUTTON "&Не", IDNO, 150, 122, 60, 14
454 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
455 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
456 LTEXT "Папката вече съдържа файл с име '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
457 LTEXT "Папката вече съдържа файл само за четене с име '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
458 LTEXT "Папката вече съдържа системен файл с име '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
459 LTEXT "Желаете ли да замените съществуващия файл", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
460 LTEXT "(неизвестни дата и размер)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
461 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
462 LTEXT "с този?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
463 LTEXT "(неизвестни дата и размер)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
464 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
465 END
466
467 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
468 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
469 CAPTION "Излизане от РеактОС"
470 FONT 8, "MS Shell Dlg"
471 BEGIN
472 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "Сигурни ли сте, че искате да излезете?", -1, 43, 11, 140, 22
474 DEFPUSHBUTTON "&Излизане", IDOK, 57, 40, 60, 14
475 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
476 END
477
478 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
479 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
480 CAPTION "Откачане от РеактОС"
481 FONT 8, "MS Shell Dlg"
482 BEGIN
483 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
484 LTEXT "Сигурни ли сте, че искате да се откачите?", -1, 49, 12, 137, 23
485 DEFPUSHBUTTON "&Откачане", IDOK, 57, 40, 60, 14
486 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
487 END
488
489 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
490 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
491 CAPTION "Самозапускане"
492 FONT 8, "MS Shell Dlg"
493 BEGIN
494 LTEXT "&Изберете вид съдържание, след това изберете действие, което да извършва РеактОС, когато този вид се използва в устройството:", 1000, 7, 2, 215, 24
495 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
496 GROUPBOX "Действия", -1, 7, 45, 212, 146
497 AUTORADIOBUTTON "Изберете &действие:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
498 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
499 AUTORADIOBUTTON "Всеки път питане за &избор на действие", 1006, 14, 177, 202, 10
500 PUSHBUTTON "&Връщане на под&разбираните", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
501 END
502
503 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
504 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
505 CAPTION "Смесено съдържание"
506 FONT 8, "MS Shell Dlg"
507 BEGIN
508 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
509 LTEXT "На този носител има повече от един вид съдържание.", 1001, 32, 7, 191, 20
510 LTEXT "Какво искате да направи РеактОС?", 1002, 32, 31, 188, 8
511 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
512 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 96, 186, 60, 14
513 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
514 END
515
516 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
517 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
518 CAPTION "Смесено съдържание"
519 FONT 8, "MS Shell Dlg"
520 BEGIN
521 ICON "", 1000, 5, 2, 21, 24
522 LTEXT "РеактОС може да извършва същото действие при всяко поставяне на носител или свързване на устройство с такъв вид файл:", 1001, 30, 7, 193, 20
523 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
524 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
525 LTEXT "Какво да направи РеактОС?", 1002, 32, 41, 190, 8
526 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
527 AUTOCHECKBOX "Винаги прави избраното.", 1004, 32, 171, 190, 10
528 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 96, 185, 60, 14
529 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
530 END
531
532 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
533 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
534 CAPTION "Самозапускане"
535 FONT 8, "MS Shell Dlg"
536 BEGIN
537 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
538 LTEXT "РеактОС може да извършва същото действие при всяко свързване на това устройство.", 1001, 32, 7, 190, 22
539 LTEXT "&Какво да направи РеактОС?", 1002, 32, 31, 190, 8
540 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
541 AUTOCHECKBOX "Извършване на избраното действие &всеки път", 1004, 32, 143, 190, 8
542 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 94, 160, 60, 14
543 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
544 END
545
546 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
547 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
548 CAPTION "Изключване на РеактОС"
549 FONT 8, "MS Shell Dlg"
550 BEGIN
551 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
552 LTEXT "Какво искате да направи компютъра?", -1, 39, 7, 167, 10
553 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
554 LTEXT "Поддържа занятието ви, като държи компютъра на ниско потребление със запазени в паметта данни. Компютърът се събужда при натискане на клавиш или преместване на мишката", 8225, 37, 40, 167, 40
555 DEFPUSHBUTTON "Добре", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
556 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
557 PUSHBUTTON "Помо&щ", IDHELP, 144, 82, 60, 14
558 END
559
560 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
561 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
562 CAPTION "Оразмеряване (форматиране)"
563 FONT 8, "MS Shell Dlg"
564 BEGIN
565 DEFPUSHBUTTON "&Начало", IDOK, 53, 198, 60, 14
566 PUSHBUTTON "&Затваряне", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
567 LTEXT "&Обем:", -1, 7, 6, 169, 9
568 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
569 LTEXT "&Файлова уредба", -1, 7, 35, 170, 9
570 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
571 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
572 LTEXT "&Размер на разпределените участъци", -1, 7, 64, 170, 9
573 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
574 LTEXT "Етикет на& тома:", -1, 7, 93, 170, 9
575 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
576 GROUPBOX "&Възможности за оразмеряване", 4610, 7, 121, 170, 49
577 AUTOCHECKBOX "&Бързо оразмеряване", 28674, 16, 135, 155, 10
578 AUTOCHECKBOX "&Използване на уплътняване", 28675, 16, 152, 155, 10
579 END
580
581 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 244, 120
582 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
583 CAPTION "Проверка на диска"
584 FONT 8, "MS Shell Dlg"
585 BEGIN
586 DEFPUSHBUTTON "Начало", IDOK, 53, 100, 60, 14
587 GROUPBOX "Настройки за проверката", -1, 7, 6, 229, 50
588 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
589 AUTOCHECKBOX "Самопоправяне на системните грешки на файловете", 14000, 16, 15, 210, 10
590 AUTOCHECKBOX "Об&хождане и опит за възстановяване на лошите сектори", 14001, 16, 30, 210, 10
591 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 42, 60, 170, 8
592 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
593 END
594
595 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
596 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
597 CAPTION "Смяна на значе"
598 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
599 BEGIN
600 LTEXT "Файлов име:", -1, 7, 14, 208, 10
601 PUSHBUTTON "Обзор...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
602 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
603 LTEXT "Значета:", -1, 7, 47, 208, 10
604 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
605 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 107, 181, 50, 14
606 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
607 END
608
609 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
610 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
611 CAPTION "Caution"
612 FONT 8, "MS Shell Dlg"
613 BEGIN
614 ICON IDI_SHELL_DOCUMENT, IDI_SHELL_DOCUMENT, 5, 5, 21, 20
615 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
616 another application. Modifying this file might damage your\n\
617 system or make it less functional.\n\n\
618 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
619 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
620 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
621 END
622
623 STRINGTABLE
624 BEGIN
625 /* columns in the shellview */
626 IDS_SHV_COLUMN1 "Файл"
627 IDS_SHV_COLUMN2 "Размер"
628 IDS_SHV_COLUMN3 "Вид"
629 IDS_SHV_COLUMN4 "Променен"
630 IDS_SHV_COLUMN5 "Признак"
631 IDS_SHV_COLUMN6 "Размер"
632 IDS_SHV_COLUMN7 "Наличен размер"
633 IDS_SHV_COLUMN8 "Име"
634 IDS_SHV_COLUMN9 "Забележки"
635 IDS_SHV_COLUMN10 "Собственик"
636 IDS_SHV_COLUMN11 "Група"
637 IDS_SHV_COLUMN12 "Файлово име"
638 IDS_SHV_COLUMN13 "Раздел"
639 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Първоначално място"
640 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Дата на изтриване"
641 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Вид шрифт"
642 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Работна група"
643 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Място в мрежата"
644 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Книжа"
645 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Състояние"
646 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Забележки"
647 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Място"
648 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Модел"
649
650 /* special folders */
651 IDS_DESKTOP "Работна площ"
652 IDS_MYCOMPUTER "Моят компютър"
653 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Кошче"
654 IDS_CONTROLPANEL "Крило за управление"
655 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Управнически средства"
656
657 /* context menus */
658 IDS_VIEW_LARGE "&Големи значета"
659 IDS_VIEW_SMALL "&Малки значета"
660 IDS_VIEW_LIST "&Списък"
661 IDS_VIEW_DETAILS "&Подробен"
662 IDS_SELECT "Избор"
663 IDS_OPEN "Отваряне"
664 IDS_CREATELINK "Създаване на &връзка"
665 IDS_COPY "За&помняне"
666 IDS_DELETE "Из&триване"
667 IDS_PROPERTIES "&Свойства"
668 IDS_CUT "Из&рязване"
669 IDS_RESTORE "Възвръщане"
670 IDS_FORMATDRIVE "Оразмеряване..."
671 IDS_RENAME "Преименуване"
672 IDS_INSERT "Вмъкване"
673
674 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Създаването на нова папка е невъзможно: недостатъчни права."
675 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Грешка при създаване на нова папка"
676 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Потвърдете изтриване на файла"
677 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Потвърдете изтриване на папката"
678 IDS_DELETEITEM_TEXT "Сигурен ли сте, че искате да изтриете '%1'?"
679 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Сигурен ли сте, че искате да изтриете тези %1 предмета?"
680 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Да бъдат ли изтрити избраните файлове?"
681 IDS_TRASHITEM_TEXT "Да бъде ли изпратен '%1' в кошчето?"
682 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Да бъдат ли изпратени '%1' и съдържанието й в кошчето?"
683 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Да бъдат ли изпратени тези %1 предмета в кошчето?"
684 IDS_CANTTRASH_TEXT "Предметът '%1' не може да бъде изпратен в кошчето. Искате ли направо да го изтриете?"
685 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Папката вече съдържа файл с име '%1'.\n\nИскате ли да го замените?"
686 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Потвърждаване замяната на файла"
687 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Тази папка вече съдържа папка с име '%1'.\n\nАко файловете в целевата папка имат същите имена като файловете в\nизбраната папка, те ще бъдат заменени. Все още ли искате да преместите\nили презапишете папката?"
688
689 /* message box strings */
690 IDS_RESTART_TITLE "Презапуск"
691 IDS_RESTART_PROMPT "Искате ли да презапуснете системата?"
692 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Изключване"
693 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Искате ли да изключите компютъра?"
694 IDS_LOGOFF_TITLE "Излизане"
695 IDS_LOGOFF_PROMPT "Искате ли да излезете?"
696
697 /* Run File dialog */
698 IDS_RUNDLG_ERROR "Unable to display Run File dialog box (internal error)"
699 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Unable to display Browse dialog box (internal error)"
700 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Browse"
701 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Executable Files (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
702
703 /* shell folder path default values */
704 IDS_PROGRAMS "Пусков изборник\\Приложения"
705 IDS_PERSONAL "Книжа"
706 IDS_FAVORITES "Любимки"
707 IDS_STARTUP "Пусков изборник\\Приложения\\Самозапускащи"
708 IDS_RECENT "Скорошни"
709 IDS_SENDTO "Изпращане"
710 IDS_STARTMENU "Пусков изборник"
711 IDS_MYMUSIC "Музиката ми"
712 IDS_MYVIDEO "Лентите ми"
713 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Работна площ"
714 IDS_NETHOOD "Мрежова околност"
715 IDS_TEMPLATES "Шаблони"
716 IDS_APPDATA "Приложни данни"
717 IDS_PRINTHOOD "Съседски печатачи"
718 IDS_LOCAL_APPDATA "Местни настройки\\Приложни данни"
719 IDS_INTERNET_CACHE "Местни настройки\\Temporary Internet Files"
720 IDS_COOKIES "Бисквитки"
721 IDS_HISTORY "Местни настройки\\History"
722 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
723 IDS_MYPICTURES "Моите изображения"
724 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
725 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Документи"
726 IDS_ADMINTOOLS "Пусков изборник\\Приложения\\Управнически средства"
727 IDS_COMMON_MUSIC "Документи\\Музиката ми"
728 IDS_COMMON_PICTURES "Документи\\Рисунките ми"
729 IDS_COMMON_VIDEO "Документи\\Лентите ми"
730 IDS_CDBURN_AREA "Местни настройки\\Приложни данни\\Microsoft\\CD Burning"
731 IDS_NETWORKPLACE "Моята мрежа"
732
733 IDS_NEWFOLDER "Нова папка"
734
735 IDS_DRIVE_FIXED "Местен диск"
736 IDS_DRIVE_CDROM "КД четец"
737 IDS_DRIVE_NETWORK "Мрежов диск"
738
739 /* Open With */
740 IDS_OPEN_WITH "Отваряне с"
741 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Избор на приложение..."
742 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
743 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
744
745 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Създатели"
746 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Назад"
747 FCIDM_SHVIEW_NEW "Нови"
748 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Нова &папка"
749 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Нова &връзка"
750 IDS_FOLDER_OPTIONS "Настройки на папките"
751 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Място на кошчето"
752 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Свободно място"
753 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Empty Recycle Bin"
754 IDS_PICK_ICON_TITLE "Изберете значе"
755 IDS_PICK_ICON_FILTER "Файлове със значета (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
756 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Изпълними файлове (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
757 IDS_DIRECTORY "Папка"
758 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Водач на привидно устройство"
759 IDS_BAT_FILE "Пакетен файл на РеактОС"
760 IDS_CMD_FILE "Писание за управление на РеактОС"
761 IDS_COM_FILE "Приложение за ДОС"
762 IDS_CPL_FILE "Предмет от крилото за управление"
763 IDS_CUR_FILE "Показалец"
764 IDS_DLL_FILE "Разширение за приложения"
765 IDS_DRV_FILE "Водача на устройство"
766 IDS_EXE_FILE "Приложение"
767 IDS_FON_FILE "Шрифтов файл"
768 IDS_TTF_FILE "Файл с шрифт TrueType "
769 IDS_HLP_FILE "Помощен файл"
770 IDS_INI_FILE "Настроечен файл"
771 IDS_LNK_FILE "Препратка"
772 IDS_SYS_FILE "Системен файл"
773
774 IDS_OPEN_VERB "Отваряне"
775 IDS_EXPLORE_VERB "Explore"
776 IDS_RUNAS_VERB "Изпълняване като "
777 IDS_EDIT_VERB "Обработка"
778 IDS_FIND_VERB "Търсене"
779 IDS_PRINT_VERB "Разпечатване"
780
781 IDS_FILE_FOLDER "%u файла, %u папки"
782 IDS_PRINTERS "Печатачи"
783 IDS_FONTS "Шрифтове"
784 IDS_INSTALLNEWFONT "Слагане на нов шрифт..."
785
786 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Подразбиран разпределителен размер"
787 IDS_COPY_OF "Презапис на"
788
789 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Няма приложение за Уиндоус, настроено да отваря този вид файлове."
790
791 IDS_FILE_DETAILS "Подробности за разширение '%s"
792 IDS_FILE_DETAILSADV "Файловете с разширение '%s' са от вида '%s'. За да промените настройките, за всички '%s' файлове, натиснете „Разширени”."
793 IDS_FILE_TYPES "FileTypes"
794 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensions"
795 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
796 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
797 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
798 END