[SHELL32] Sync translations to the English one. Translators, you're on!
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 MENU_001 MENU
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Големи значета", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Малки значета", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "&Списък", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Подробен", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 END
10
11 /* shellview background menu */
12 MENU_002 MENU
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 POPUP "Из&глед"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Големи значета", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
19 MENUITEM "&Малки значета", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
20 MENUITEM "&Списък", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
21 MENUITEM "&Подробен", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
22 END
23 MENUITEM SEPARATOR
24 POPUP "Подреждане на &значетата"
25 BEGIN
26 MENUITEM "По &име", 0x30 /* column 0 */
27 MENUITEM "По &вид", 0x32 /* column 2 */
28 MENUITEM "По &размер", 0x31 /* ... */
29 MENUITEM "По &дата", 0x33
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "&Самоподреждане", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
32 END
33 MENUITEM "Подравнени значета", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Опресняване", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "Поставяне", FCIDM_SHVIEW_INSERT
38 MENUITEM "Поставяне като връзка", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "Свойства", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
41 END
42 END
43
44 /* menubar EDIT menu */
45 MENU_003 MENU
46 BEGIN
47 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
48 MENUITEM SEPARATOR
49 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
50 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
51 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
52 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
55 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
58 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
59 END
60
61 /* shellview item menu */
62 MENU_SHV_FILE MENU
63 BEGIN
64 POPUP ""
65 BEGIN
66 MENUITEM "&Обзор", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
67 MENUITEM "О&тваряне", FCIDM_SHVIEW_OPEN
68 MENUITEM SEPARATOR
69 MENUITEM "Из&рязване", FCIDM_SHVIEW_CUT
70 MENUITEM "За&помняне", FCIDM_SHVIEW_COPY
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Създаване на &връзка", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
73 MENUITEM "Из&триване", FCIDM_SHVIEW_DELETE
74 MENUITEM "Пре&именуване", FCIDM_SHVIEW_RENAME
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "&Свойства", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
77 END
78 END
79
80 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "Търсене на папка"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 DEFPUSHBUTTON "Добре", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 PUSHBUTTON "Отказ", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
88 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
89 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
90 END
91
92 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Търсене на папка"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
98 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
99 LTEXT "Папка:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 156, 40, 12
100 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
101 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 PUSHBUTTON "&Създаване на нова папка", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 10, 174, 92, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 END
106
107 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "Съобщение"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 DEFPUSHBUTTON "&Да", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 PUSHBUTTON "Да за вси&чки", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 PUSHBUTTON "&Не", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 PUSHBUTTON "&Отказ" , IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
117 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
118 END
119
120 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
121 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
122 CAPTION "За %s"
123 FONT 8, "MS Shell Dlg"
124 BEGIN
125 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
126 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
127 LTEXT "Версия ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
128 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
129 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
130 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
131 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
132 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
133 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
134 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
135 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
136 LTEXT "Тази версия на РеактОС е записана на:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
137 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
138 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
139 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
140 LTEXT "Налична физическа памет:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
142 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 220, 178, 50, 14
143 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
144 END
145
146 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
147 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 LTEXT "РеактОС достигна до вас, благодарение на:", IDC_STATIC, 0, 0, 250, 10
151 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
152 END
153
154 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Run"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
160 LTEXT "Напишете името на приложение, папка, документ или интернет източник и РеактОС ще го отвори.", 12289, 36, 11, 182, 18
161 LTEXT "&Отваряне:", 12305, 7, 39, 40, 10
162 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 46, 37, 180, 100
163 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
164 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
165 PUSHBUTTON "&Обзор...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
166 END
167
168 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
169 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
170 CAPTION "Препратка"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
172 BEGIN
173 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
174 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
175 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
176 LTEXT "Вид на целта:", 14004, 8, 38, 68, 10
177 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
178 LTEXT "Място на целта:", 14006, 8, 55, 68, 10
179 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
180 LTEXT "&Цел:", 14008, 8, 71, 68, 10
181 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
183 LTEXT "&Изпълняване в:", 14010, 8, 98, 68, 10
184 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
185 LTEXT "Бърз &клавиш:", 14014, 8, 117, 68, 10
186 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
187 LTEXT "Из&пълняване:", 14016, 8, 136, 68, 10
188 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
189 LTEXT "&Забележка:", 14018, 8, 154, 68, 10
190 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
191 PUSHBUTTON "&Намиране на целта...", 14020, 10, 115, 75, 14, ES_LEFT
192 PUSHBUTTON "&Смяна на значето...", 14021, 86, 115, 72, 14, ES_LEFT
193 PUSHBUTTON "Раз&ширени...", 14022, 160, 115, 60, 14, ES_LEFT
194 END
195
196 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 260, 150
197 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
198 CAPTION "Допълнителни свойства"
199 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
200 BEGIN
201 LTEXT "Укажете желаните допълнителни свойства за препратката.", -1, 5, 30, 246, 10
202 CHECKBOX "Изпълняване с различни правомощия", 14000, 30, 50, 150, 10
203 LTEXT "Тази възможност ви позволява да изпълните препратката като друг потребител или да продължите като себе си, като предпазвате компютъра и данните от неупълномощена дейност на приложенията.", -1, 50, 60, 200, 40
204 CHECKBOX "Изпълняване в отделен дял от паметта", 14001, 30, 100, 170, 10, WS_DISABLED
205 PUSHBUTTON "Добре", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
206 PUSHBUTTON "Прекъсване", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
207 END
208
209 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
210 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
211 CAPTION "Общи"
212 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
213 BEGIN
214 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
215 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
216 LTEXT "Вид на файла:", 14004, 8, 40, 55, 10
217 CONTROL "Папка", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 35, 160, 10
218 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
219 LTEXT "Място:", 14008, 8, 56, 55, 10
220 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
221 LTEXT "Размер:", 14010, 8, 72, 55, 10
222 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
223 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
224 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
225 LTEXT "Съдържа:", 14026, 8, 104, 55, 10
226 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
227 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
228 LTEXT "Създадено:", 14014, 8, 128, 55, 10
229 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
230 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
231 LTEXT "Принадлежности", 14020, 8, 152, 46, 10
232 AUTOCHECKBOX "&Само за четене", 14021, 56, 152, 70, 10
233 AUTOCHECKBOX "&Скрит", 14022, 56, 166, 70, 10
234 AUTOCHECKBOX "&Сбит", 14023, 56, 180, 70, 10
235 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
236 END
237
238 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
239 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
240 CAPTION "Общи"
241 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
242 BEGIN
243 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
244 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
245 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
246 LTEXT "Вид файл:", 14004, 8, 35, 50, 10
247 CONTROL "Файл", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
248 LTEXT "Отваряне с:", 14006, 8, 53, 50, 10
249 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
250 PUSHBUTTON "C&hange...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
251 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
252 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
253 LTEXT "Местоположение:", 14008, 8, 75, 61, 10
254 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
255 LTEXT "Размер:", 14010, 8, 91, 45, 10
256 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
257 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
258 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
259 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
260 LTEXT "Създаден:", 14014, 8, 131, 45, 10
261 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
262 LTEXT "Променен:", 14016, 8, 147, 45, 10
263 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
264 LTEXT "Използван:", 14018, 8, 163, 45, 10
265 EDITTEXT 14019, 68, 160, 163, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
266 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
267 LTEXT "Принадлежности", 14020, 8, 189, 60, 10
268 AUTOCHECKBOX "Само за &четене", 14021, 61, 189, 67, 10
269 AUTOCHECKBOX "С&крит", 14022, 129, 189, 50, 10
270 AUTOCHECKBOX "&Сбит", 14023, 181, 189, 49, 10
271 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
272 END
273
274 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
275 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
276 CAPTION "Издание"
277 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
278 BEGIN
279 LTEXT "Издание на файла: ", 14000, 10, 10, 67, 10
280 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
281 LTEXT "Описание: ", 14002, 10, 27, 45, 10
282 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
283 LTEXT "Възпроизводствено право: ", 14004, 10, 46, 68, 16
284 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
285 GROUPBOX "Други сведения за изданието", 14006, 6, 70, 222, 115
286 LTEXT "Име на предмета: ", 14007, 13, 82, 90, 10
287 LTEXT "Стойност: ", 14008, 112, 82, 45, 10
288 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
289 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
290 END
291
292 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
293 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
294 CAPTION "Общи"
295 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
296 BEGIN
297 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
298 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
299 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
300 LTEXT "Вид:", -1, 8, 38, 95, 10
301 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
302 LTEXT "Файлова уредба:", -1, 8, 51, 95, 10
303 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
304 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
305 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
306 LTEXT "Използвано място:", -1, 25, 69, 80, 10
307 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
308 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
309 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
310 LTEXT "Свободно място:", -1, 25, 82, 80, 10
311 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
312 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
314 LTEXT "Обем:", -1, 25, 103, 80, 10
315 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
316 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
318 LTEXT "Устройство %c", 14009, 100, 150, 70, 10
319 PUSHBUTTON "Почистване на &диска", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
320 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
321 CHECKBOX "Уплътняване на устройството за спестяване на място", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
322 CHECKBOX "Индексиращата услуга да индексира диска за по- бързо търсене", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
323 END
324
325 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
326 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
327 CAPTION "Средства"
328 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
329 BEGIN
330 GROUPBOX "Проверка за грешки", -1, 5, 5, 230, 60
331 LTEXT "Този избор ще провери тома за грешки.", -1, 40, 25, 160, 20
332 PUSHBUTTON "Провери веднага...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
333 GROUPBOX "Подреждане", -1, 5, 65, 230, 60
334 LTEXT "Този избор ще подреди (дефрагментира) файловете на тома", -1, 40, 85, 160, 20
335 PUSHBUTTON "Подреди веднага...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
336 GROUPBOX "Запасяване", -1, 5, 130, 230, 60
337 LTEXT "Този избор ще направи запасно съхранение на файловете на диска.", -1, 40, 150, 160, 20
338 PUSHBUTTON "Запаси веднага", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
339 END
340
341 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 130
342 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
343 CAPTION "Оборудване"
344 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
345 BEGIN
346 END
347
348 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
349 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
350 CAPTION "Изпълняване като"
351 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
352 BEGIN
353 LTEXT "От чия потребителска сметка искате да изпълните приложението?", -1, 10, 20, 220, 20
354 CHECKBOX "Сегашен потребител %s", 14000, 10, 45, 150, 10
355 LTEXT "Защита на компютъра и данните от неупълномощена дейност на приложенията", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
356 CHECKBOX "Този избор може да попречи на вирусите да повредят компютъра или данните ви, но може и да попречи на редовната работа на приложението.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
357 CHECKBOX "Следният потребител:", 14002, 10, 100, 90, 10
358 LTEXT "Потребител:", -1, 20, 115, 60, 10
359 COMBOBOX 14003, 70, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
360 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
361 LTEXT "Парола:", -1, 20, 143, 53, 10
362 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
363 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
364 PUSHBUTTON "Добре", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
365 PUSHBUTTON "Отказ", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
366 END
367
368 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
369 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
370 CAPTION "Свойства на кошчето"
371 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
372 BEGIN
373 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
374 GROUPBOX "Настройки за избраното място", -1, 10, 72, 220, 70
375 RADIOBUTTON "У&казан размер:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
376 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
377 LTEXT "Размер до (МБ):", -1, 20, 105, 70, 10
378 RADIOBUTTON "Файловете се изтриват веднага, без да се местят в кошчето.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
379 AUTOCHECKBOX "&Питане преди изтриване", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
380 END
381
382 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
383 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
384 CAPTION "Отваряне с"
385 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
386 BEGIN
387 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
388 LTEXT "Изберете приложение, което да отвори този файл:", -1, 44, 12, 211, 10
389 LTEXT "Файл: ", 14001, 44, 25, 188, 10
390 GROUPBOX "&Приложения", -1, 7, 42, 249, 187
391 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
392 AUTOCHECKBOX "&Винаги избраното приложение да отваря този вид файлове.", 14003, 20, 193, 225, 10
393 PUSHBUTTON "&Обзор...", 14004, 198, 207, 50, 14
394 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 150, 236, 50, 14
395 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
396 END
397
398 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
399 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
400 CAPTION "Copying..."
401 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
402 BEGIN
403 PUSHBUTTON "Cancel", 14002, 195, 14, 60, 16
404 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
405 LTEXT "File", 14001, 8, 6, 169, 10
406 END
407
408 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
409 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
410 CAPTION "Общи"
411 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
412 BEGIN
413 GROUPBOX "Задачи", -1, 7, 10, 249, 45
414 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
415 AUTORADIOBUTTON "Показване на общите задачи в папките", 14001, 20, 25, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
416 AUTORADIOBUTTON "Използване на обичайните папки на Windows", 14002, 20, 37, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
417 GROUPBOX "Обзор на папките", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
418 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
419 AUTORADIOBUTTON "Отваряне на всички папки в &един прозорец", 14004, 20, 70, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "Отваряне на всяка папка в от&делен прозорец", 14005, 20, 82, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
421 GROUPBOX "Цъкането действа така:", -1, 7, 110, 249, 60
422 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
423 AUTORADIOBUTTON "&Отваряне с единично цъкане (избор с посочване)", 14007, 20, 120, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
424 AUTORADIOBUTTON "Подчертаване заглавията на значетата съгласно &обзорника ми", 14008, 30, 220, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
425 AUTORADIOBUTTON "Подчертаване на заглавията на значетата при &посочване", 14009, 30, 144, 220, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
426 AUTORADIOBUTTON "&Отваряне с двойно цъкане (избиране с единично)", 14010, 20, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
427 PUSHBUTTON "От под&разбираните", 14011, 160, 180, 75, 14, WS_TABSTOP
428 END
429
430 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
431 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
432 CAPTION "Изглед"
433 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
434 BEGIN
435 GROUPBOX "Изглед на папките", -1, 7, 10, 249, 60
436 //ICON
437 LTEXT "Можете да прилагате изгледа (от рода на подробен\nи настелен) на тази папка за всички папки.", -1, 60, 20, 190, 20
438 PUSHBUTTON "Прилагане върху ви&чки папки", 14001, 20, 50, 115, 14, WS_TABSTOP
439 PUSHBUTTON "&Зачистване на всички папки", 14002, 140, 50, 115, 14, WS_TABSTOP
440 LTEXT "Разширени настройки", -1, 7, 80, 100, 10
441 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
442 PUSHBUTTON "От под&разбираните", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
443 END
444
445 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
446 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
447 CAPTION "Видове файлове"
448 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
449 BEGIN
450 LTEXT "Вписани &видове файлове:", -1, 7, 10, 170, 10
451 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
452 PUSHBUTTON "&Нов", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
453 PUSHBUTTON "Из&триване", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
454 GROUPBOX "Подробности за разширение '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
455 LTEXT "Отваряне с:", -1, 12, 140, 40, 10
456 //ICON
457 LTEXT "Име на приложение", 14005, 100, 140, 40, 10
458 PUSHBUTTON "Про&мяна...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
459 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 32
460 PUSHBUTTON "Раз&ширени", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
461 END
462
463 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
464 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
465 CAPTION "Потвърждение за замяна на файл"
466 FONT 8, "MS Shell Dlg"
467 BEGIN
468 DEFPUSHBUTTON "&Да", IDYES, 20, 122, 60, 14
469 PUSHBUTTON "Да за вси&чки", 12807, 85, 122, 60, 14
470 PUSHBUTTON "&Не", IDNO, 150, 122, 60, 14
471 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
472 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "Папката вече съдържа файл с име '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
474 LTEXT "Папката вече съдържа файл само за четене с име '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
475 LTEXT "Папката вече съдържа системен файл с име '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
476 LTEXT "Желаете ли да замените съществуващия файл", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
477 LTEXT "(неизвестни дата и размер)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
478 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
479 LTEXT "с този?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
480 LTEXT "(неизвестни дата и размер)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
481 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
482 END
483
484 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
485 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
486 CAPTION "Излизане от РеактОС"
487 FONT 8, "MS Shell Dlg"
488 BEGIN
489 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
490 LTEXT "Сигурни ли сте, че искате да излезете?", -1, 43, 11, 140, 22
491 DEFPUSHBUTTON "&Излизане", IDOK, 57, 40, 60, 14
492 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
493 END
494
495 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
496 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
497 CAPTION "Откачане от РеактОС"
498 FONT 8, "MS Shell Dlg"
499 BEGIN
500 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
501 LTEXT "Сигурни ли сте, че искате да се откачите?", -1, 49, 12, 137, 23
502 DEFPUSHBUTTON "&Откачане", IDOK, 57, 40, 60, 14
503 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
504 END
505
506 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
507 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
508 CAPTION "Самозапускане"
509 FONT 8, "MS Shell Dlg"
510 BEGIN
511 LTEXT "&Изберете вид съдържание, след това изберете действие, което да извършва РеактОС, когато този вид се използва в устройството:", 1000, 7, 2, 215, 24
512 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
513 GROUPBOX "Действия", -1, 7, 45, 212, 146
514 AUTORADIOBUTTON "Изберете &действие:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
515 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
516 AUTORADIOBUTTON "Всеки път питане за &избор на действие", 1006, 14, 177, 202, 10
517 PUSHBUTTON "&Връщане на под&разбираните", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
518 END
519
520 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
521 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
522 CAPTION "Смесено съдържание"
523 FONT 8, "MS Shell Dlg"
524 BEGIN
525 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
526 LTEXT "На този носител има повече от един вид съдържание.", 1001, 32, 7, 191, 20
527 LTEXT "Какво искате да направи РеактОС?", 1002, 32, 31, 188, 8
528 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
529 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 96, 186, 60, 14
530 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
531 END
532
533 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
534 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
535 CAPTION "Смесено съдържание"
536 FONT 8, "MS Shell Dlg"
537 BEGIN
538 ICON "", 1000, 5, 2, 21, 24
539 LTEXT "РеактОС може да извършва същото действие при всяко поставяне на носител или свързване на устройство с такъв вид файл:", 1001, 30, 7, 193, 20
540 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
541 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
542 LTEXT "Какво да направи РеактОС?", 1002, 32, 41, 190, 8
543 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
544 AUTOCHECKBOX "Винаги прави избраното.", 1004, 32, 171, 190, 10
545 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 96, 185, 60, 14
546 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
547 END
548
549 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
550 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
551 CAPTION "Самозапускане"
552 FONT 8, "MS Shell Dlg"
553 BEGIN
554 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
555 LTEXT "РеактОС може да извършва същото действие при всяко свързване на това устройство.", 1001, 32, 7, 190, 22
556 LTEXT "&Какво да направи РеактОС?", 1002, 32, 31, 190, 8
557 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
558 AUTOCHECKBOX "Извършване на избраното действие &всеки път", 1004, 32, 143, 190, 8
559 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 94, 160, 60, 14
560 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
561 END
562
563 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
564 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
565 CAPTION "Изключване на РеактОС"
566 FONT 8, "MS Shell Dlg"
567 BEGIN
568 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
569 LTEXT "Какво искате да направи компютъра?", -1, 39, 7, 167, 10
570 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
571 LTEXT "Поддържа занятието ви, като държи компютъра на ниско потребление със запазени в паметта данни. Компютърът се събужда при натискане на клавиш или преместване на мишката", 8225, 37, 40, 167, 40
572 DEFPUSHBUTTON "Добре", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
573 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
574 PUSHBUTTON "Помо&щ", IDHELP, 144, 82, 60, 14
575 END
576
577 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
578 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
579 CAPTION "Оразмеряване (форматиране)"
580 FONT 8, "MS Shell Dlg"
581 BEGIN
582 DEFPUSHBUTTON "&Начало", IDOK, 53, 198, 60, 14
583 PUSHBUTTON "&Затваряне", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
584 LTEXT "&Обем:", -1, 7, 6, 169, 9
585 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
586 LTEXT "&Файлова уредба", -1, 7, 35, 170, 9
587 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
588 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
589 LTEXT "&Размер на разпределените участъци", -1, 7, 64, 170, 9
590 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
591 LTEXT "Етикет на& тома:", -1, 7, 93, 170, 9
592 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
593 GROUPBOX "&Възможности за оразмеряване", 4610, 7, 121, 170, 49
594 AUTOCHECKBOX "&Бързо оразмеряване", 28674, 16, 135, 155, 10
595 AUTOCHECKBOX "&Използване на уплътняване", 28675, 16, 152, 155, 10
596 END
597
598 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 244, 120
599 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
600 CAPTION "Проверка на диска"
601 FONT 8, "MS Shell Dlg"
602 BEGIN
603 DEFPUSHBUTTON "Начало", IDOK, 53, 100, 60, 14
604 GROUPBOX "Настройки за проверката", -1, 7, 6, 229, 50
605 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
606 AUTOCHECKBOX "Самопоправяне на системните грешки на файловете", 14000, 16, 15, 210, 10
607 AUTOCHECKBOX "Об&хождане и опит за възстановяване на лошите сектори", 14001, 16, 30, 210, 10
608 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 42, 60, 170, 8
609 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
610 END
611
612 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
613 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
614 CAPTION "Смяна на значе"
615 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
616 BEGIN
617 LTEXT "Файлов име:", -1, 7, 14, 208, 10
618 PUSHBUTTON "Обзор...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
619 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
620 LTEXT "Значета:", -1, 7, 47, 208, 10
621 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
622 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 107, 181, 50, 14
623 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
624 END
625
626 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
627 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
628 CAPTION "Caution"
629 FONT 8, "MS Shell Dlg"
630 BEGIN
631 ICON IDI_SHELL_DOCUMENT, IDI_SHELL_DOCUMENT, 5, 5, 21, 20
632 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
633 another application. Modifying this file might damage your\n\
634 system or make it less functional.\n\n\
635 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
636 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
637 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
638 END
639
640 STRINGTABLE
641 BEGIN
642 /* columns in the shellview */
643 IDS_SHV_COLUMN1 "Файл"
644 IDS_SHV_COLUMN2 "Размер"
645 IDS_SHV_COLUMN3 "Вид"
646 IDS_SHV_COLUMN4 "Променен"
647 IDS_SHV_COLUMN5 "Признак"
648 IDS_SHV_COLUMN6 "Размер"
649 IDS_SHV_COLUMN7 "Наличен размер"
650 IDS_SHV_COLUMN8 "Име"
651 IDS_SHV_COLUMN9 "Забележки"
652 IDS_SHV_COLUMN10 "Собственик"
653 IDS_SHV_COLUMN11 "Група"
654 IDS_SHV_COLUMN12 "Файлово име"
655 IDS_SHV_COLUMN13 "Раздел"
656 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Първоначално място"
657 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Дата на изтриване"
658 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Вид шрифт"
659 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Работна група"
660 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Място в мрежата"
661 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Книжа"
662 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Състояние"
663 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Забележки"
664 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Място"
665 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Модел"
666
667 /* special folders */
668 IDS_DESKTOP "Работна площ"
669 IDS_MYCOMPUTER "Моят компютър"
670 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Кошче"
671 IDS_CONTROLPANEL "Крило за управление"
672 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Управнически средства"
673
674 /* context menus */
675 IDS_VIEW_LARGE "&Големи значета"
676 IDS_VIEW_SMALL "&Малки значета"
677 IDS_VIEW_LIST "&Списък"
678 IDS_VIEW_DETAILS "&Подробен"
679 IDS_SELECT "Избор"
680 IDS_OPEN "Отваряне"
681 IDS_CREATELINK "Създаване на &връзка"
682 IDS_COPY "За&помняне"
683 IDS_DELETE "Из&триване"
684 IDS_PROPERTIES "&Свойства"
685 IDS_CUT "Из&рязване"
686 IDS_RESTORE "Възвръщане"
687 IDS_FORMATDRIVE "Оразмеряване..."
688 IDS_RENAME "Преименуване"
689 IDS_INSERT "Вмъкване"
690
691 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Създаването на нова папка е невъзможно: недостатъчни права."
692 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Грешка при създаване на нова папка"
693 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Потвърдете изтриване на файла"
694 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Потвърдете изтриване на папката"
695 IDS_DELETEITEM_TEXT "Сигурен ли сте, че искате да изтриете '%1'?"
696 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Сигурен ли сте, че искате да изтриете тези %1 предмета?"
697 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Да бъдат ли изтрити избраните файлове?"
698 IDS_TRASHITEM_TEXT "Да бъде ли изпратен '%1' в кошчето?"
699 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Да бъдат ли изпратени '%1' и съдържанието й в кошчето?"
700 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Да бъдат ли изпратени тези %1 предмета в кошчето?"
701 IDS_CANTTRASH_TEXT "Предметът '%1' не може да бъде изпратен в кошчето. Искате ли направо да го изтриете?"
702 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Папката вече съдържа файл с име '%1'.\n\nИскате ли да го замените?"
703 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Потвърждаване замяната на файла"
704 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Тази папка вече съдържа папка с име '%1'.\n\nАко файловете в целевата папка имат същите имена като файловете в\nизбраната папка, те ще бъдат заменени. Все още ли искате да преместите\nили презапишете папката?"
705
706 /* message box strings */
707 IDS_RESTART_TITLE "Презапуск"
708 IDS_RESTART_PROMPT "Искате ли да презапуснете системата?"
709 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Изключване"
710 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Искате ли да изключите компютъра?"
711 IDS_LOGOFF_TITLE "Излизане"
712 IDS_LOGOFF_PROMPT "Искате ли да излезете?"
713
714 /* Run File dialog */
715 IDS_RUNDLG_ERROR "Unable to display Run File dialog box (internal error)"
716 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Unable to display Browse dialog box (internal error)"
717 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Browse"
718 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Executable Files (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
719
720 /* shell folder path default values */
721 IDS_PROGRAMS "Пусков изборник\\Приложения"
722 IDS_PERSONAL "Книжа"
723 IDS_FAVORITES "Любимки"
724 IDS_STARTUP "Пусков изборник\\Приложения\\Самозапускащи"
725 IDS_RECENT "Скорошни"
726 IDS_SENDTO "Изпращане"
727 IDS_STARTMENU "Пусков изборник"
728 IDS_MYMUSIC "Музиката ми"
729 IDS_MYVIDEO "Лентите ми"
730 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Работна площ"
731 IDS_NETHOOD "Мрежова околност"
732 IDS_TEMPLATES "Шаблони"
733 IDS_APPDATA "Приложни данни"
734 IDS_PRINTHOOD "Съседски печатачи"
735 IDS_LOCAL_APPDATA "Местни настройки\\Приложни данни"
736 IDS_INTERNET_CACHE "Местни настройки\\Temporary Internet Files"
737 IDS_COOKIES "Бисквитки"
738 IDS_HISTORY "Местни настройки\\History"
739 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
740 IDS_MYPICTURES "Моите изображения"
741 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
742 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Документи"
743 IDS_ADMINTOOLS "Пусков изборник\\Приложения\\Управнически средства"
744 IDS_COMMON_MUSIC "Документи\\Музиката ми"
745 IDS_COMMON_PICTURES "Документи\\Рисунките ми"
746 IDS_COMMON_VIDEO "Документи\\Лентите ми"
747 IDS_CDBURN_AREA "Местни настройки\\Приложни данни\\Microsoft\\CD Burning"
748 IDS_NETWORKPLACE "Моята мрежа"
749
750 IDS_NEWFOLDER "Нова папка"
751
752 IDS_DRIVE_FIXED "Местен диск"
753 IDS_DRIVE_CDROM "КД четец"
754 IDS_DRIVE_NETWORK "Мрежов диск"
755
756 /* Open With */
757 IDS_OPEN_WITH "Отваряне с"
758 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Избор на приложение..."
759 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
760 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
761
762 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Създатели"
763 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Назад"
764 FCIDM_SHVIEW_NEW "Нови"
765 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Нова &папка"
766 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Нова &връзка"
767 IDS_FOLDER_OPTIONS "Настройки на папките"
768 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Място на кошчето"
769 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Свободно място"
770 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Empty Recycle Bin"
771 IDS_PICK_ICON_TITLE "Изберете значе"
772 IDS_PICK_ICON_FILTER "Файлове със значета (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
773 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Изпълними файлове (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
774 IDS_DIRECTORY "Папка"
775 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Водач на привидно устройство"
776 IDS_BAT_FILE "Пакетен файл на РеактОС"
777 IDS_CMD_FILE "Писание за управление на РеактОС"
778 IDS_COM_FILE "Приложение за ДОС"
779 IDS_CPL_FILE "Предмет от крилото за управление"
780 IDS_CUR_FILE "Показалец"
781 IDS_DLL_FILE "Разширение за приложения"
782 IDS_DRV_FILE "Водача на устройство"
783 IDS_EXE_FILE "Приложение"
784 IDS_FON_FILE "Шрифтов файл"
785 IDS_TTF_FILE "Файл с шрифт TrueType "
786 IDS_HLP_FILE "Помощен файл"
787 IDS_INI_FILE "Настроечен файл"
788 IDS_LNK_FILE "Препратка"
789 IDS_SYS_FILE "Системен файл"
790
791 IDS_OPEN_VERB "Отваряне"
792 IDS_EXPLORE_VERB "Explore"
793 IDS_RUNAS_VERB "Изпълняване като "
794 IDS_EDIT_VERB "Обработка"
795 IDS_FIND_VERB "Търсене"
796 IDS_PRINT_VERB "Разпечатване"
797
798 IDS_FILE_FOLDER "%u файла, %u папки"
799 IDS_PRINTERS "Печатачи"
800 IDS_FONTS "Шрифтове"
801 IDS_INSTALLNEWFONT "Слагане на нов шрифт..."
802
803 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Подразбиран разпределителен размер"
804 IDS_COPY_OF "Презапис на"
805
806 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Няма приложение за Уиндоус, настроено да отваря този вид файлове."
807
808 IDS_FILE_DETAILS "Подробности за разширение '%s"
809 IDS_FILE_DETAILSADV "Файловете с разширение '%s' са от вида '%s'. За да промените настройките, за всички '%s' файлове, натиснете „Разширени”."
810 IDS_FILE_TYPES "FileTypes"
811 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensions"
812 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
813 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
814 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
815
816 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
817 END