[SHELL32]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 MENU_001 MENU
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Големи значета", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Малки значета", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "&Списък", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Подробен", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 END
10
11 /* shellview background menu */
12 MENU_002 MENU
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 POPUP "Из&глед"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Големи значета", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
19 MENUITEM "&Малки значета", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
20 MENUITEM "&Списък", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
21 MENUITEM "&Подробен", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
22 END
23 MENUITEM SEPARATOR
24 POPUP "Подреждане на &значетата"
25 BEGIN
26 MENUITEM "По &име", 0x30 /* column 0 */
27 MENUITEM "По &вид", 0x32 /* column 2 */
28 MENUITEM "По &размер", 0x31 /* ... */
29 MENUITEM "По &дата", 0x33
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "&Самоподреждане", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
32 END
33 MENUITEM "Подравнени значета", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Опресняване", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "Поставяне", FCIDM_SHVIEW_INSERT
38 MENUITEM "Поставяне като връзка", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "Свойства", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
41 END
42 END
43
44 /* menubar EDIT menu */
45 MENU_003 MENU
46 BEGIN
47 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
48 MENUITEM SEPARATOR
49 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
50 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
51 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
52 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
55 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
58 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
59 END
60
61 /* shellview item menu */
62 MENU_SHV_FILE MENU
63 BEGIN
64 POPUP ""
65 BEGIN
66 MENUITEM "&Обзор", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
67 MENUITEM "О&тваряне", FCIDM_SHVIEW_OPEN
68 MENUITEM SEPARATOR
69 MENUITEM "Из&рязване", FCIDM_SHVIEW_CUT
70 MENUITEM "За&помняне", FCIDM_SHVIEW_COPY
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Създаване на &връзка", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
73 MENUITEM "Из&триване", FCIDM_SHVIEW_DELETE
74 MENUITEM "Пре&именуване", FCIDM_SHVIEW_RENAME
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "&Свойства", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
77 END
78 END
79
80 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "Търсене на папка"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 DEFPUSHBUTTON "Добре", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 PUSHBUTTON "Отказ", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
88 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
89 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
90 END
91
92 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Търсене на папка"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
98 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
99 LTEXT "Папка:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 156, 40, 12
100 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
101 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 PUSHBUTTON "&Създаване на нова папка", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 10, 174, 92, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 END
106
107 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "Съобщение"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 DEFPUSHBUTTON "&Да", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 PUSHBUTTON "Да за вси&чки", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 PUSHBUTTON "&Не", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 PUSHBUTTON "&Отказ" , IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
117 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
118 END
119
120 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
121 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
122 CAPTION "За %s"
123 FONT 8, "MS Shell Dlg"
124 BEGIN
125 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
126 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
127 LTEXT "Версия ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
128 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
129 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
130 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
131 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
132 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
133 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
134 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
135 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
136 LTEXT "Тази версия на РеактОС е записана на:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
137 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
138 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
139 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
140 LTEXT "Налична физическа памет:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
142 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 220, 178, 50, 14
143 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
144 END
145
146 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
147 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 LTEXT "РеактОС достигна до вас, благодарение на:", IDC_STATIC, 0, 0, 250, 10
151 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
152 END
153
154 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Run"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 ICON IDI_SHELL_RUN, IDC_STATIC, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
160 LTEXT "Напишете името на приложение, папка, документ или интернет източник и РеактОС ще го отвори.", 12289, 36, 11, 182, 18
161 LTEXT "&Отваряне:", 12305, 7, 39, 40, 10
162 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 46, 37, 180, 100
163 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
164 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
165 PUSHBUTTON "&Обзор...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
166 END
167
168 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
169 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
170 CAPTION "Препратка"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
172 BEGIN
173 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
174 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
175 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
176 LTEXT "Вид на целта:", 14004, 8, 38, 68, 10
177 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
178 LTEXT "Място на целта:", 14006, 8, 55, 68, 10
179 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
180 LTEXT "&Цел:", 14008, 8, 71, 68, 10
181 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
183 LTEXT "&Изпълняване в:", 14010, 8, 98, 68, 10
184 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
185 LTEXT "Бърз &клавиш:", 14014, 8, 117, 68, 10
186 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
187 LTEXT "Из&пълняване:", 14016, 8, 136, 68, 10
188 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
189 LTEXT "&Забележка:", 14018, 8, 154, 68, 10
190 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
191 PUSHBUTTON "&Намиране на целта...", 14020, 10, 115, 75, 14, ES_LEFT
192 PUSHBUTTON "&Смяна на значето...", 14021, 86, 115, 72, 14, ES_LEFT
193 PUSHBUTTON "Раз&ширени...", 14022, 160, 115, 60, 14, ES_LEFT
194 END
195
196 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 260, 150
197 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
198 CAPTION "Допълнителни свойства"
199 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
200 BEGIN
201 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
202 LTEXT "Укажете желаните допълнителни свойства за препратката.", -1, 5, 30, 246, 10
203 CHECKBOX "Изпълняване с различни правомощия", 14000, 30, 50, 150, 10
204 LTEXT "Тази възможност ви позволява да изпълните препратката като друг потребител или да продължите като себе си, като предпазвате компютъра и данните от неупълномощена дейност на приложенията.", -1, 50, 60, 200, 40
205 CHECKBOX "Изпълняване в отделен дял от паметта", 14001, 30, 100, 170, 10, WS_DISABLED
206 PUSHBUTTON "Добре", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
207 PUSHBUTTON "Прекъсване", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
208 END
209
210 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
211 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
212 CAPTION "Общи"
213 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
214 BEGIN
215 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
216 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
217 LTEXT "Вид на файла:", 14004, 8, 40, 55, 10
218 CONTROL "Папка", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 35, 160, 10
219 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
220 LTEXT "Място:", 14008, 8, 56, 55, 10
221 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
222 LTEXT "Размер:", 14010, 8, 72, 55, 10
223 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
224 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
225 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
226 LTEXT "Съдържа:", 14026, 8, 104, 55, 10
227 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
228 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
229 LTEXT "Създадено:", 14014, 8, 128, 55, 10
230 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
231 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
232 LTEXT "Принадлежности", 14020, 8, 152, 46, 10
233 AUTOCHECKBOX "&Само за четене", 14021, 56, 152, 70, 10
234 AUTOCHECKBOX "&Скрит", 14022, 56, 166, 70, 10
235 AUTOCHECKBOX "&Сбит", 14023, 56, 180, 70, 10
236 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
237 END
238
239 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
240 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
241 CAPTION "Общи"
242 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
243 BEGIN
244 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
245 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
246 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
247 LTEXT "Вид файл:", 14004, 8, 35, 50, 10
248 CONTROL "Файл", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
249 LTEXT "Отваряне с:", 14006, 8, 53, 50, 10
250 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
251 PUSHBUTTON "C&hange...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
252 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
253 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
254 LTEXT "Местоположение:", 14008, 8, 75, 61, 10
255 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
256 LTEXT "Размер:", 14010, 8, 91, 45, 10
257 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
258 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
259 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
260 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
261 LTEXT "Създаден:", 14014, 8, 131, 45, 10
262 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
263 LTEXT "Променен:", 14016, 8, 147, 45, 10
264 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
265 LTEXT "Използван:", 14018, 8, 163, 45, 10
266 EDITTEXT 14019, 68, 160, 163, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
267 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
268 LTEXT "Принадлежности", 14020, 8, 189, 60, 10
269 AUTOCHECKBOX "Само за &четене", 14021, 61, 189, 67, 10
270 AUTOCHECKBOX "С&крит", 14022, 129, 189, 50, 10
271 AUTOCHECKBOX "&Сбит", 14023, 181, 189, 49, 10
272 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
273 END
274
275 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
276 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
277 CAPTION "Издание"
278 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
279 BEGIN
280 LTEXT "Издание на файла: ", 14000, 10, 10, 67, 10
281 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
282 LTEXT "Описание: ", 14002, 10, 27, 45, 10
283 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
284 LTEXT "Възпроизводствено право: ", 14004, 10, 46, 68, 16
285 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
286 GROUPBOX "Други сведения за изданието", 14006, 6, 70, 222, 115
287 LTEXT "Име на предмета: ", 14007, 13, 82, 90, 10
288 LTEXT "Стойност: ", 14008, 112, 82, 45, 10
289 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
290 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
291 END
292
293 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
294 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
295 CAPTION "Общи"
296 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
297 BEGIN
298 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
299 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
300 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
301 LTEXT "Вид:", -1, 8, 38, 95, 10
302 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
303 LTEXT "Файлова уредба:", -1, 8, 51, 95, 10
304 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
305 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
306 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
307 LTEXT "Използвано място:", -1, 25, 69, 80, 10
308 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
309 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
310 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
311 LTEXT "Свободно място:", -1, 25, 82, 80, 10
312 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
314 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
315 LTEXT "Обем:", -1, 25, 103, 80, 10
316 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
318 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
319 LTEXT "Устройство %c", 14009, 100, 150, 70, 10
320 PUSHBUTTON "Почистване на &диска", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
321 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
322 CHECKBOX "Уплътняване на устройството за спестяване на място", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
323 CHECKBOX "Индексиращата услуга да индексира диска за по- бързо търсене", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
324 END
325
326 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
327 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
328 CAPTION "Средства"
329 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
330 BEGIN
331 GROUPBOX "Проверка за грешки", -1, 5, 5, 230, 60
332 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
333 LTEXT "Този избор ще провери тома за грешки.", -1, 40, 25, 160, 20
334 PUSHBUTTON "Провери веднага...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
335 GROUPBOX "Подреждане", -1, 5, 65, 230, 60
336 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
337 LTEXT "Този избор ще подреди (дефрагментира) файловете на тома", -1, 40, 85, 160, 20
338 PUSHBUTTON "Подреди веднага...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
339 GROUPBOX "Запасяване", -1, 5, 130, 230, 60
340 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
341 LTEXT "Този избор ще направи запасно съхранение на файловете на диска.", -1, 40, 150, 160, 20
342 PUSHBUTTON "Запаси веднага", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
343 END
344
345 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 130
346 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
347 CAPTION "Оборудване"
348 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
349 BEGIN
350 END
351
352 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
353 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
354 CAPTION "Изпълняване като"
355 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
356 BEGIN
357 LTEXT "От чия потребителска сметка искате да изпълните приложението?", -1, 10, 20, 220, 20
358 CHECKBOX "Сегашен потребител %s", 14000, 10, 45, 150, 10
359 LTEXT "Защита на компютъра и данните от неупълномощена дейност на приложенията", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
360 CHECKBOX "Този избор може да попречи на вирусите да повредят компютъра или данните ви, но може и да попречи на редовната работа на приложението.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
361 CHECKBOX "Следният потребител:", 14002, 10, 100, 90, 10
362 LTEXT "Потребител:", -1, 20, 115, 60, 10
363 COMBOBOX 14003, 70, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
364 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
365 LTEXT "Парола:", -1, 20, 143, 53, 10
366 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
367 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
368 PUSHBUTTON "Добре", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
369 PUSHBUTTON "Отказ", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
370 END
371
372 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
373 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
374 CAPTION "Свойства на кошчето"
375 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
376 BEGIN
377 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
378 GROUPBOX "Настройки за избраното място", -1, 10, 72, 220, 70
379 RADIOBUTTON "У&казан размер:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
380 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
381 LTEXT "Размер до (МБ):", -1, 20, 105, 70, 10
382 RADIOBUTTON "Файловете се изтриват веднага, без да се местят в кошчето.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
383 AUTOCHECKBOX "&Питане преди изтриване", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
384 END
385
386 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
387 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
388 CAPTION "Отваряне с"
389 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
390 BEGIN
391 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
392 LTEXT "Изберете приложение, което да отвори този файл:", -1, 44, 12, 211, 10
393 LTEXT "Файл: ", 14001, 44, 25, 188, 20
394 GROUPBOX "&Приложения", -1, 7, 42, 249, 187
395 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
396 AUTOCHECKBOX "&Винаги избраното приложение да отваря този вид файлове.", 14003, 20, 193, 225, 10
397 PUSHBUTTON "&Обзор...", 14004, 198, 207, 50, 14
398 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 150, 236, 50, 14
399 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
400 END
401
402 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
403 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
404 CAPTION "Общи"
405 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
406 BEGIN
407 GROUPBOX "Задачи", -1, 7, 10, 249, 45
408 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
409 AUTORADIOBUTTON "Показване на общите задачи в папките", 14001, 20, 25, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
410 AUTORADIOBUTTON "Използване на обичайните папки на Windows", 14002, 20, 37, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
411 GROUPBOX "Обзор на папките", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
412 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
413 AUTORADIOBUTTON "Отваряне на всички папки в &един прозорец", 14004, 20, 70, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
414 AUTORADIOBUTTON "Отваряне на всяка папка в от&делен прозорец", 14005, 20, 82, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
415 GROUPBOX "Цъкането действа така:", -1, 7, 110, 249, 60
416 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
417 AUTORADIOBUTTON "&Отваряне с единично цъкане (избор с посочване)", 14007, 20, 120, 210, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
418 AUTORADIOBUTTON "Подчертаване заглавията на значетата съгласно &обзорника ми", 14008, 30, 220, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
419 AUTORADIOBUTTON "Подчертаване на заглавията на значетата при &посочване", 14009, 30, 144, 220, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "&Отваряне с двойно цъкане (избиране с единично)", 14010, 20, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
421 PUSHBUTTON "От под&разбираните", 14011, 160, 180, 75, 14, WS_TABSTOP
422 END
423
424 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
425 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
426 CAPTION "Изглед"
427 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
428 BEGIN
429 GROUPBOX "Изглед на папките", -1, 7, 10, 249, 60
430 //ICON
431 LTEXT "Можете да прилагате изгледа (от рода на подробен\nи настелен) на тази папка за всички папки.", -1, 60, 20, 190, 20
432 PUSHBUTTON "Прилагане върху ви&чки папки", 14001, 20, 50, 115, 14, WS_TABSTOP
433 PUSHBUTTON "&Зачистване на всички папки", 14002, 140, 50, 115, 14, WS_TABSTOP
434 LTEXT "Разширени настройки", -1, 7, 80, 100, 10
435 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
436 PUSHBUTTON "От под&разбираните", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
437 END
438
439 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
440 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
441 CAPTION "Видове файлове"
442 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
443 BEGIN
444 LTEXT "Вписани &видове файлове:", -1, 7, 10, 170, 10
445 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
446 PUSHBUTTON "&Нов", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
447 PUSHBUTTON "Из&триване", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
448 GROUPBOX "Подробности за разширение '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
449 LTEXT "Отваряне с:", -1, 12, 140, 40, 10
450 //ICON
451 LTEXT "Име на приложение", 14005, 100, 140, 40, 10
452 PUSHBUTTON "Про&мяна...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
453 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 32
454 PUSHBUTTON "Раз&ширени", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
455 END
456
457 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
458 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
459 CAPTION "Потвърждение за замяна на файл"
460 FONT 8, "MS Shell Dlg"
461 BEGIN
462 DEFPUSHBUTTON "&Да", IDYES, 20, 122, 60, 14
463 PUSHBUTTON "Да за вси&чки", 12807, 85, 122, 60, 14
464 PUSHBUTTON "&Не", IDNO, 150, 122, 60, 14
465 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
466 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
467 LTEXT "Папката вече съдържа файл с име '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
468 LTEXT "Папката вече съдържа файл само за четене с име '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
469 LTEXT "Папката вече съдържа системен файл с име '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
470 LTEXT "Желаете ли да замените съществуващия файл", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
471 LTEXT "(неизвестни дата и размер)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
472 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "с този?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
474 LTEXT "(неизвестни дата и размер)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
475 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
476 END
477
478 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
479 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
480 CAPTION "Излизане от РеактОС"
481 FONT 8, "MS Shell Dlg"
482 BEGIN
483 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
484 LTEXT "Сигурни ли сте, че искате да излезете?", -1, 43, 11, 140, 22
485 DEFPUSHBUTTON "&Излизане", IDOK, 57, 40, 60, 14
486 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
487 END
488
489 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
490 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
491 CAPTION "Откачане от РеактОС"
492 FONT 8, "MS Shell Dlg"
493 BEGIN
494 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
495 LTEXT "Сигурни ли сте, че искате да се откачите?", -1, 49, 12, 137, 23
496 DEFPUSHBUTTON "&Откачане", IDOK, 57, 40, 60, 14
497 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
498 END
499
500 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
501 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
502 CAPTION "Самозапускане"
503 FONT 8, "MS Shell Dlg"
504 BEGIN
505 LTEXT "&Изберете вид съдържание, след това изберете действие, което да извършва РеактОС, когато този вид се използва в устройството:", 1000, 7, 2, 215, 24
506 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
507 GROUPBOX "Действия", -1, 7, 45, 212, 146
508 AUTORADIOBUTTON "Изберете &действие:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
509 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
510 AUTORADIOBUTTON "Всеки път питане за &избор на действие", 1006, 14, 177, 202, 10
511 PUSHBUTTON "&Връщане на под&разбираните", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
512 END
513
514 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
515 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
516 CAPTION "Смесено съдържание"
517 FONT 8, "MS Shell Dlg"
518 BEGIN
519 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
520 LTEXT "На този носител има повече от един вид съдържание.", 1001, 32, 7, 191, 20
521 LTEXT "Какво искате да направи РеактОС?", 1002, 32, 31, 188, 8
522 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
523 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 96, 186, 60, 14
524 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
525 END
526
527 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
528 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
529 CAPTION "Смесено съдържание"
530 FONT 8, "MS Shell Dlg"
531 BEGIN
532 ICON "", 1000, 5, 2, 21, 24
533 LTEXT "РеактОС може да извършва същото действие при всяко поставяне на носител или свързване на устройство с такъв вид файл:", 1001, 30, 7, 193, 20
534 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
535 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
536 LTEXT "Какво да направи РеактОС?", 1002, 32, 41, 190, 8
537 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
538 AUTOCHECKBOX "Винаги прави избраното.", 1004, 32, 171, 190, 10
539 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 96, 185, 60, 14
540 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
541 END
542
543 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
544 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
545 CAPTION "Самозапускане"
546 FONT 8, "MS Shell Dlg"
547 BEGIN
548 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
549 LTEXT "РеактОС може да извършва същото действие при всяко свързване на това устройство.", 1001, 32, 7, 190, 22
550 LTEXT "&Какво да направи РеактОС?", 1002, 32, 31, 190, 8
551 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
552 AUTOCHECKBOX "Извършване на избраното действие &всеки път", 1004, 32, 143, 190, 8
553 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 94, 160, 60, 14
554 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
555 END
556
557 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
558 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
559 CAPTION "Изключване на РеактОС"
560 FONT 8, "MS Shell Dlg"
561 BEGIN
562 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
563 LTEXT "Какво искате да направи компютъра?", -1, 39, 7, 167, 10
564 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
565 LTEXT "Поддържа занятието ви, като държи компютъра на ниско потребление със запазени в паметта данни. Компютърът се събужда при натискане на клавиш или преместване на мишката", 8225, 37, 40, 167, 40
566 DEFPUSHBUTTON "Добре", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
567 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
568 PUSHBUTTON "Помо&щ", IDHELP, 144, 82, 60, 14
569 END
570
571 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
572 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
573 CAPTION "Оразмеряване (форматиране)"
574 FONT 8, "MS Shell Dlg"
575 BEGIN
576 DEFPUSHBUTTON "&Начало", IDOK, 53, 198, 60, 14
577 PUSHBUTTON "&Затваряне", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
578 LTEXT "&Обем:", -1, 7, 6, 169, 9
579 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
580 LTEXT "&Файлова уредба", -1, 7, 35, 170, 9
581 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
582 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
583 LTEXT "&Размер на разпределените участъци", -1, 7, 64, 170, 9
584 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
585 LTEXT "Етикет на& тома:", -1, 7, 93, 170, 9
586 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
587 GROUPBOX "&Възможности за оразмеряване", 4610, 7, 121, 170, 49
588 AUTOCHECKBOX "&Бързо оразмеряване", 28674, 16, 135, 155, 10
589 AUTOCHECKBOX "&Използване на уплътняване", 28675, 16, 152, 155, 10
590 END
591
592 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 244, 120
593 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
594 CAPTION "Проверка на диска"
595 FONT 8, "MS Shell Dlg"
596 BEGIN
597 DEFPUSHBUTTON "Начало", IDOK, 63, 95, 60, 14
598 GROUPBOX "Настройки за проверката", -1, 7, 6, 229, 50
599 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
600 AUTOCHECKBOX "Самопоправяне на системните грешки на файловете", 14000, 16, 15, 210, 10
601 AUTOCHECKBOX "Об&хождане и опит за възстановяване на лошите сектори", 14001, 16, 30, 210, 10
602 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 42, 60, 170, 8
603 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
604 END
605
606 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
607 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
608 CAPTION "Смяна на значе"
609 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
610 BEGIN
611 LTEXT "Файлов име:", -1, 7, 14, 208, 10
612 PUSHBUTTON "Обзор...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
613 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
614 LTEXT "Значета:", -1, 7, 47, 208, 10
615 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
616 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 107, 181, 50, 14
617 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
618 END
619
620 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
621 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
622 CAPTION "Caution"
623 FONT 8, "MS Shell Dlg"
624 BEGIN
625 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
626 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
627 another application. Modifying this file might damage your\n\
628 system or make it less functional.\n\n\
629 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
630 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
631 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
632 END
633
634 STRINGTABLE
635 BEGIN
636 /* columns in the shellview */
637 IDS_SHV_COLUMN1 "Файл"
638 IDS_SHV_COLUMN2 "Размер"
639 IDS_SHV_COLUMN3 "Вид"
640 IDS_SHV_COLUMN4 "Променен"
641 IDS_SHV_COLUMN5 "Признак"
642 IDS_SHV_COLUMN6 "Размер"
643 IDS_SHV_COLUMN7 "Наличен размер"
644 IDS_SHV_COLUMN8 "Име"
645 IDS_SHV_COLUMN9 "Забележки"
646 IDS_SHV_COLUMN10 "Собственик"
647 IDS_SHV_COLUMN11 "Група"
648 IDS_SHV_COLUMN12 "Файлово име"
649 IDS_SHV_COLUMN13 "Раздел"
650 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Първоначално място"
651 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Дата на изтриване"
652 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Вид шрифт"
653 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Работна група"
654 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Място в мрежата"
655 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Книжа"
656 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Състояние"
657 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Забележки"
658 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Място"
659 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Модел"
660
661 /* special folders */
662 IDS_DESKTOP "Работна площ"
663 IDS_MYCOMPUTER "Моят компютър"
664 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Кошче"
665 IDS_CONTROLPANEL "Крило за управление"
666 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Управнически средства"
667
668 /* context menus */
669 IDS_VIEW_LARGE "&Големи значета"
670 IDS_VIEW_SMALL "&Малки значета"
671 IDS_VIEW_LIST "&Списък"
672 IDS_VIEW_DETAILS "&Подробен"
673 IDS_SELECT "Избор"
674 IDS_OPEN "Отваряне"
675 IDS_CREATELINK "Създаване на &връзка"
676 IDS_COPY "За&помняне"
677 IDS_DELETE "Из&триване"
678 IDS_PROPERTIES "&Свойства"
679 IDS_CUT "Из&рязване"
680 IDS_RESTORE "Възвръщане"
681 IDS_FORMATDRIVE "Оразмеряване..."
682 IDS_RENAME "Преименуване"
683 IDS_PASTE "Вмъкване"
684
685 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Създаването на нова папка е невъзможно: недостатъчни права."
686 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Грешка при създаване на нова папка"
687 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Потвърдете изтриване на файла"
688 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Потвърдете изтриване на папката"
689 IDS_DELETEITEM_TEXT "Сигурен ли сте, че искате да изтриете '%1'?"
690 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Сигурен ли сте, че искате да изтриете тези %1 предмета?"
691 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Да бъдат ли изтрити избраните файлове?"
692 IDS_TRASHITEM_TEXT "Да бъде ли изпратен '%1' в кошчето?"
693 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Да бъдат ли изпратени '%1' и съдържанието й в кошчето?"
694 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Да бъдат ли изпратени тези %1 предмета в кошчето?"
695 IDS_CANTTRASH_TEXT "Предметът '%1' не може да бъде изпратен в кошчето. Искате ли направо да го изтриете?"
696 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Папката вече съдържа файл с име '%1'.\n\nИскате ли да го замените?"
697 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Потвърждаване замяната на файла"
698 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Тази папка вече съдържа папка с име '%1'.\n\nАко файловете в целевата папка имат същите имена като файловете в\nизбраната папка, те ще бъдат заменени. Все още ли искате да преместите\nили презапишете папката?"
699
700 IDS_FILEOOP_COPYING "Copying..."
701 IDS_FILEOOP_MOVING "Moving..."
702 IDS_FILEOOP_DELETING "Deleting..."
703 IDS_FILEOOP_FROM_TO "From %1 to %2"
704 IDS_FILEOOP_FROM "From %1"
705 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
706
707 /* message box strings */
708 IDS_RESTART_TITLE "Презапуск"
709 IDS_RESTART_PROMPT "Искате ли да презапуснете системата?"
710 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Изключване"
711 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Искате ли да изключите компютъра?"
712 IDS_LOGOFF_TITLE "Излизане"
713 IDS_LOGOFF_PROMPT "Искате ли да излезете?"
714
715 /* Run File dialog */
716 IDS_RUNDLG_ERROR "Unable to display Run File dialog box (internal error)"
717 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Unable to display Browse dialog box (internal error)"
718 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Browse"
719 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Executable Files (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
720
721 /* shell folder path default values */
722 IDS_PROGRAMS "Пусков изборник\\Приложения"
723 IDS_PERSONAL "Книжа"
724 IDS_FAVORITES "Любимки"
725 IDS_STARTUP "Пусков изборник\\Приложения\\Самозапускащи"
726 IDS_RECENT "Скорошни"
727 IDS_SENDTO "Изпращане"
728 IDS_STARTMENU "Пусков изборник"
729 IDS_MYMUSIC "Музиката ми"
730 IDS_MYVIDEO "Лентите ми"
731 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Работна площ"
732 IDS_NETHOOD "Мрежова околност"
733 IDS_TEMPLATES "Шаблони"
734 IDS_APPDATA "Приложни данни"
735 IDS_PRINTHOOD "Съседски печатачи"
736 IDS_LOCAL_APPDATA "Местни настройки\\Приложни данни"
737 IDS_INTERNET_CACHE "Местни настройки\\Temporary Internet Files"
738 IDS_COOKIES "Бисквитки"
739 IDS_HISTORY "Местни настройки\\History"
740 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
741 IDS_MYPICTURES "Моите изображения"
742 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
743 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Документи"
744 IDS_ADMINTOOLS "Пусков изборник\\Приложения\\Управнически средства"
745 IDS_COMMON_MUSIC "Документи\\Музиката ми"
746 IDS_COMMON_PICTURES "Документи\\Рисунките ми"
747 IDS_COMMON_VIDEO "Документи\\Лентите ми"
748 IDS_CDBURN_AREA "Местни настройки\\Приложни данни\\Microsoft\\CD Burning"
749 IDS_NETWORKPLACE "Моята мрежа"
750
751 IDS_NEWFOLDER "Нова папка"
752
753 IDS_DRIVE_FIXED "Местен диск"
754 IDS_DRIVE_CDROM "КД четец"
755 IDS_DRIVE_NETWORK "Мрежов диск"
756 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
757 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Removable Disk"
758 IDS_FS_UNKNOWN "Unknown"
759
760 /* Open With */
761 IDS_OPEN_WITH "Отваряне с"
762 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Избор на приложение..."
763 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
764 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
765
766 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Създатели"
767 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Назад"
768 FCIDM_SHVIEW_NEW "Нови"
769 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Нова &папка"
770 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Нова &връзка"
771 IDS_FOLDER_OPTIONS "Настройки на папките"
772 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Място на кошчето"
773 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Свободно място"
774 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Empty Recycle Bin"
775 IDS_PICK_ICON_TITLE "Изберете значе"
776 IDS_PICK_ICON_FILTER "Файлове със значета (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
777 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Изпълними файлове (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
778 IDS_DIRECTORY "Папка"
779 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Водач на привидно устройство"
780 IDS_BAT_FILE "Пакетен файл на РеактОС"
781 IDS_CMD_FILE "Писание за управление на РеактОС"
782 IDS_COM_FILE "Приложение за ДОС"
783 IDS_CPL_FILE "Предмет от крилото за управление"
784 IDS_CUR_FILE "Показалец"
785 IDS_DLL_FILE "Разширение за приложения"
786 IDS_DRV_FILE "Водача на устройство"
787 IDS_EXE_FILE "Приложение"
788 IDS_FON_FILE "Шрифтов файл"
789 IDS_TTF_FILE "Файл с шрифт TrueType "
790 IDS_HLP_FILE "Помощен файл"
791 IDS_INI_FILE "Настроечен файл"
792 IDS_LNK_FILE "Препратка"
793 IDS_SYS_FILE "Системен файл"
794
795 IDS_OPEN_VERB "Отваряне"
796 IDS_EXPLORE_VERB "Explore"
797 IDS_RUNAS_VERB "Изпълняване като..."
798 IDS_EDIT_VERB "Обработка"
799 IDS_FIND_VERB "Търсене"
800 IDS_PRINT_VERB "Разпечатване"
801
802 IDS_FILE_FOLDER "%u файла, %u папки"
803 IDS_PRINTERS "Печатачи"
804 IDS_FONTS "Шрифтове"
805 IDS_INSTALLNEWFONT "Слагане на нов шрифт..."
806
807 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Подразбиран разпределителен размер"
808 IDS_COPY_OF "Презапис на"
809
810 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Няма приложение за Уиндоус, настроено да отваря този вид файлове."
811
812 IDS_FILE_DETAILS "Подробности за разширение '%s"
813 IDS_FILE_DETAILSADV "Файловете с разширение '%s' са от вида '%s'. За да промените настройките, за всички '%s' файлове, натиснете „Разширени”."
814 IDS_FILE_TYPES "FileTypes"
815 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensions"
816 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
817 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
818 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
819
820 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
821 IDS_OBJECTS "%d Objects"
822 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
823 END