[SHELL32] Fix the grouping of folder options radiobuttons CORE-10837
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2015-04-12
4 * THANKS TO: navaraf, who translated major part of this file
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 MENU_001 MENU
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
12 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
13 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
14 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
15 END
16
17 /* shellview background menu */
18 MENU_002 MENU
19 BEGIN
20 POPUP ""
21 BEGIN
22 POPUP "Z&obrazit"
23 BEGIN
24 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
25 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
26 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
27 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
28 END
29 MENUITEM SEPARATOR
30 POPUP "Seřadit &ikony"
31 BEGIN
32 MENUITEM "Podle &Názvu", 0x30 /* column 0 */
33 MENUITEM "Podle &Typu", 0x32 /* column 2 */
34 MENUITEM "Podle &Velikosti", 0x31 /* ... */
35 MENUITEM "Podle &Data", 0x33
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
38 END
39 MENUITEM "Zarovnat ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "A&ktualizovat", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
42 MENUITEM SEPARATOR
43 MENUITEM "V&ložit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
44 MENUITEM "Vložit zást&upce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
45 MENUITEM SEPARATOR
46 MENUITEM "&Vlastnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
47 END
48 END
49
50 /* menubar EDIT menu */
51 MENU_003 MENU
52 BEGIN
53 MENUITEM "&Zpět\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Vy&jmou&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
56 MENUITEM "&Kopírovat\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
57 MENUITEM "&Vložit\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
58 MENUITEM "Vložit zá&stupce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Ko&pírovat do složky...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
61 MENUITEM "Pře&sunout do složky...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "Vybr&at vše\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
64 MENUITEM "&Invertovat výběr", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
65 END
66
67 /* shellview item menu */
68 MENU_SHV_FILE MENU
69 BEGIN
70 POPUP ""
71 BEGIN
72 MENUITEM "P&rozkoumat", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
73 MENUITEM "O&tevřít", FCIDM_SHVIEW_OPEN
74 MENUITEM SEPARATOR
75 MENUITEM "Vyj&mout", FCIDM_SHVIEW_CUT
76 MENUITEM "&Kopírovat", FCIDM_SHVIEW_COPY
77 MENUITEM SEPARATOR
78 MENUITEM "Vytvořit zástupc&e", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
79 MENUITEM "O&dstranit", FCIDM_SHVIEW_DELETE
80 MENUITEM "&Přejmenovat", FCIDM_SHVIEW_RENAME
81 MENUITEM SEPARATOR
82 MENUITEM "&Vlastnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
83 END
84 END
85
86 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "Procházet..."
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
92 PUSHBUTTON "Storno", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
93 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
94 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
95 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
96 END
97
98 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
99 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
100 CAPTION "Procházet pro složku"
101 FONT 8, "MS Shell Dlg"
102 BEGIN
103 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
104 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
105 LTEXT "Složka:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
106 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
107 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 PUSHBUTTON "&Vytvořit novou složku", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
109 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
110 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
111 END
112
113 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
114 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
115 CAPTION "Zpráva"
116 FONT 8, "MS Shell Dlg"
117 BEGIN
118 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "Ano &všem", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
121 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
123 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
124 END
125
126 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
127 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
128 CAPTION "O aplikaci %s"
129 FONT 8, "MS Shell Dlg"
130 BEGIN
131 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
132 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
133 LTEXT "Verze ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
134 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
135 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
136 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
137 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
138 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
139 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
140 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
142 LTEXT "Tato verze ReactOS je zaregistrována na:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
143 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
144 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
145 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
146 LTEXT "Instalovaná fyzická paměť:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
147 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
148 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
149 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
150 END
151
152 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
153 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 BEGIN
156 LTEXT "ReactOS je dílem:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
157 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
158 END
159
160 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
161 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
162 CAPTION "Spustit"
163 FONT 8, "MS Shell Dlg"
164 BEGIN
165 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
166 LTEXT "Zadejte název programu, složky, dokumentu, nebo zdroje v síti Internet a ReactOS jej pro vás otevře.", 12289, 36, 11, 182, 18
167 LTEXT "&Otevřít:", 12305, 7, 39, 24, 10
168 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
169 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
170 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
171 PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
172 END
173
174 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
175 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
176 CAPTION "Zástupce"
177 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
178 BEGIN
179 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
180 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
181 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
182 LTEXT "Typ cíle:", 14004, 8, 38, 68, 10
183 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
184 LTEXT "Umístění cíle:", 14006, 8, 55, 68, 10
185 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
186 LTEXT "&Cíl:", 14008, 8, 71, 68, 10
187 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
188 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
189 LTEXT "&Spustit v:", 14010, 8, 98, 68, 10
190 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
191 LTEXT "Klávesová zk&ratka:", 14014, 8, 117, 68, 10
192 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
193 LTEXT "Spusti&t:", 14016, 8, 136, 68, 10
194 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
195 LTEXT "&Komentář:", 14018, 8, 154, 68, 10
196 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
197 PUSHBUTTON "&Najít cíl...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
198 PUSHBUTTON "&Změnit ikonu...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
199 PUSHBUTTON "R&ozšířené...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
200 END
201
202 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
203 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
204 CAPTION "Rozšířené vlastnosti"
205 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
206 BEGIN
207 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
208 LTEXT "Zvolte rozšířené vlastnosti, které požadujtete pro tohoto zástupce.", -1, 5, 30, 210, 10
209 CHECKBOX "Spustit s jinými pověřeními", 14000, 25, 50, 150, 10
210 LTEXT "Tato možnost umožní spustit tohoto zástupce jako jiný uživatel nebo při spuštění se současným uživatelem chránit počítač před nepovolenou aktivitou programu.", -1, 50, 60, 175, 40
211 CHECKBOX "Spustit v odděleném paměťovém prostoru", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
212 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
213 PUSHBUTTON "Storno", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
214 END
215
216 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
217 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
218 CAPTION "Obecné"
219 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
220 BEGIN
221 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
222 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
223 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 40, 55, 10
224 CONTROL "Složka", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
225 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
226 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 56, 55, 10
227 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
228 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 72, 55, 10
229 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
230 LTEXT "Velikost na disku:", 140101, 8, 88, 55, 10
231 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
232 LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
233 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
234 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
235 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 128, 55, 10
236 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
237 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
238 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 152, 46, 10
239 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 56, 152, 70, 10
240 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 56, 166, 70, 10
241 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 56, 180, 70, 10
242 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
243 END
244
245 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
246 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
247 CAPTION "Obecné"
248 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
249 BEGIN
250 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
251 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
252 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
253 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
254 CONTROL "Soubor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
255 LTEXT "Otevírat v:", 14006, 8, 53, 50, 10
256 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
257 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
258 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
259 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
260 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 75, 45, 10
261 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
262 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 91, 45, 10
263 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
264 LTEXT "Velikost na disku:", 140112, 8, 107, 55, 10
265 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
266 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
267 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 131, 45, 10
268 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
269 LTEXT "Změněno:", 14016, 8, 147, 45, 10
270 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
271 LTEXT "Otevřeno:", 14018, 8, 163, 45, 10
272 EDITTEXT 14019, 68, 160, 163, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
273 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
274 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 189, 45, 10
275 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 189, 67, 10
276 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
277 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 189, 49, 10
278 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
279 END
280
281 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
282 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
283 CAPTION "Verze"
284 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
285 BEGIN
286 LTEXT "Verze souboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
287 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
288 LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
289 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
290 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
291 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
292 GROUPBOX "Další informace o verzi: ", 14006, 6, 70, 222, 115
293 LTEXT "Název položky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
294 LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
295 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
296 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
297 END
298
299 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
300 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
301 CAPTION "Obecné"
302 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
303 BEGIN
304 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
305 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
306 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
307 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
308 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
309 LTEXT "Souborový systém:", -1, 8, 51, 95, 10
310 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
311 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
312 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
313 LTEXT "Využité místo:", -1, 25, 69, 80, 10
314 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
315 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
316 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
317 LTEXT "Volné místo:", -1, 25, 82, 80, 10
318 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
319 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
320 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
321 LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 103, 80, 10
322 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
323 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
324 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
325 LTEXT "Disk %c", 14009, 100, 150, 70, 10
326 PUSHBUTTON "Vyčištění &disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
327 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
328 CHECKBOX "Šetřit místo na disku jeho kompresí", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
329 CHECKBOX "Povolit indexování disku pro rychlejší vyhledávání", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
330 END
331
332 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
333 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
334 CAPTION "Nástroje"
335 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
336 BEGIN
337 GROUPBOX "Kontrola chyb", -1, 5, 5, 230, 60
338 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
339 LTEXT "Tento nástroj otestuje svazek na chyby.", -1, 40, 25, 160, 20
340 PUSHBUTTON "Zkontrolovat...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
341 GROUPBOX "Defragmentace", -1, 5, 65, 230, 60
342 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
343 LTEXT "Tento nástroj zdefragmentuje soubory na svazku.", -1, 40, 85, 160, 20
344 PUSHBUTTON "Defragmentovat...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
345 GROUPBOX "Záloha", -1, 5, 130, 230, 60
346 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
347 LTEXT "Tento nástroj zazálohuje soubory na svazku.", -1, 40, 150, 160, 20
348 PUSHBUTTON "Zálohovat...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
349 END
350
351 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
352 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
353 CAPTION "Hardware"
354 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
355 BEGIN
356 END
357
358 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
359 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
360 CAPTION "Spustit jako"
361 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
362 BEGIN
363 LTEXT "Jaký uživatelský účet chcete použít ke spuštění tohoto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
364 CHECKBOX "Současný uživatel: %s", 14000, 10, 45, 150, 10
365 LTEXT "Chránit počítač a data před nedovolenou aktivitou programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
366 CHECKBOX "Tato volba může zabránit počítačovým virům v poškození vašeho počítače nebo osobních dat, ale její vybrání může způsobit nesprávné fungování programu.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
367 CHECKBOX "Následující uživatel:", 14002, 10, 100, 90, 10
368 LTEXT "Uživatelské jméno:", -1, 20, 118, 54, 10
369 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
370 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
371 LTEXT "Heslo:", -1, 20, 143, 53, 10
372 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
373 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
374 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
375 PUSHBUTTON "Storno", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
376 END
377
378 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
379 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
380 CAPTION "Vlastnosti Koše"
381 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
382 BEGIN
383 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
384 GROUPBOX "Nastavení pro vybrané umístění", -1, 10, 72, 220, 70
385 RADIOBUTTON "&Zvolená velikost:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
386 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
387 LTEXT "M&aximální velikost (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
388 RADIOBUTTON "&Nepřesouvat soubory do Koše, odstraňovat okamžitě při smazání.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
389 AUTOCHECKBOX "Při mazání souborů žá&dat potvrzení", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
390 END
391
392 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
393 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
394 CAPTION "Otevřít v..."
395 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
396 BEGIN
397 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
398 LTEXT "Vyberte program, ve kterém chcete otevřít tento soubor: ", -1, 44, 12, 211, 10
399 LTEXT "Soubor: ", 14001, 44, 25, 188, 20
400 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
401 CONTROL "Programy", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
402 AUTOCHECKBOX "&Vždy použít vybraný program k otevření tohoto typu souboru", 14003, 20, 193, 225, 10
403 PUSHBUTTON "P&rocházet...", 14004, 198, 207, 50, 14
404 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
405 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
406 END
407
408 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
409 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
410 CAPTION "Obecné"
411 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
412 BEGIN
413 GROUPBOX "Úkoly", -1, 7, 10, 249, 45
414 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
415 AUTORADIOBUTTON "&Zobrazit běžné operace ve složkách", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
416 AUTORADIOBUTTON "Použít klas&ické složky ReactOS", 14002, 40, 37, 120, 10
417 GROUPBOX "Procházení složek", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP | WS_GROUP
418 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
419 AUTORADIOBUTTON "Otevírat každou složku ve stejné&m okně", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "Ote&vírat každou složku ve svém vlastním okně", 14005, 40, 82, 140, 10
421 GROUPBOX "Klikání na položky", -1, 7, 110, 249, 60
422 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
423 AUTORADIOBUTTON "Jedno kliknutí k &otevření položky (vybrat ukázáním)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
424 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon podle &nastavení prohlížeče", 14008, 50, 132, 170, 10
425 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon jen &při ukázání na ně", 14009, 50, 144, 170, 10
426 AUTORADIOBUTTON "&Dvojkliknutí k otevření položky (vybrat kliknutím)", 14010, 40, 156, 170, 10
427 PUSHBUTTON "O&bnovit výchozí", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
428 END
429
430 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
431 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
432 CAPTION "Zobrazení"
433 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
434 BEGIN
435 GROUPBOX "Zobrazení složky", -1, 7, 10, 249, 60
436 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
437 LTEXT "Zobrazení použité pro tuto složku (jako třeba Podrobnosti nebo Miniatury)\n lze použít pro všechny složky.", -1, 60, 20, 180, 20
438 PUSHBUTTON "&Použít pro všechny složky", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
439 PUSHBUTTON "Ob&novit všechny složky", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
440 LTEXT "Pokročilá nastavení:", -1, 7, 80, 100, 10
441 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
442 PUSHBUTTON "Obnovit výchozí", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
443 END
444
445 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
446 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
447 CAPTION "Typy souborů"
448 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
449 BEGIN
450 LTEXT "Registrované &typy souborů:", -1, 7, 10, 70, 10
451 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
452 PUSHBUTTON "&Nový", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
453 PUSHBUTTON "O&dstranit", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
454 GROUPBOX "Podrobnosti pro typ souborů '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
455 LTEXT "Otevírat v:", -1, 12, 140, 40, 10
456 //ICON
457 LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
458 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
459 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
460 PUSHBUTTON "&Pokročilé", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
461 END
462
463 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
464 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
465 CAPTION "Potvrdit nahrazení souboru"
466 FONT 8, "MS Shell Dlg"
467 BEGIN
468 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 20, 122, 60, 14
469 PUSHBUTTON "Ano vš&em", 12807, 85, 122, 60, 14
470 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 150, 122, 60, 14
471 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
472 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
474 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor pouze pro čtení s názvem '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
475 LTEXT "Tato složka již obsahuje systémový soubor s názvem '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
476 LTEXT "Chcete nahradit existující soubor", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
477 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
478 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
479 LTEXT "tímto?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
480 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
481 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
482 END
483
484 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
485 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
486 CAPTION "Odhlásit se ze systému ReactOS"
487 FONT 8, "MS Shell Dlg"
488 BEGIN
489 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
490 LTEXT "Opravdu se chcete odhlásit?", -1, 43, 11, 140, 22
491 DEFPUSHBUTTON "&Odhlásit", IDOK, 57, 40, 60, 14
492 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
493 END
494
495 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
496 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
497 CAPTION "Odpojit se od systému ReactOS" //jak to prelozit, kde to v realu uvidim?
498 FONT 8, "MS Shell Dlg"
499 BEGIN
500 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
501 LTEXT "Opravdu se chcete odpojit?", -1, 49, 12, 137, 23
502 DEFPUSHBUTTON "&Odpojit", IDOK, 57, 40, 60, 14
503 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
504 END
505
506 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
507 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
508 CAPTION "Autopřehrávání"
509 FONT 8, "MS Shell Dlg"
510 BEGIN
511 LTEXT "Vyberte &typ obsahu a akci, kterou systém ReactOS automaticky provede když se v tomto zařízení objeví tento typ obsahu:", 1000, 7, 7, 215, 20
512 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
513 GROUPBOX "Akce", -1, 7, 45, 212, 146
514 AUTORADIOBUTTON "Zvolte akci, která bude &provedena:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
515 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
516 AUTORADIOBUTTON "&Vždy se zeptat se na výběr akce", 1006, 14, 177, 202, 10
517 PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
518 END
519
520 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
521 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
522 CAPTION "Smíšený obsah"
523 FONT 8, "MS Shell Dlg"
524 BEGIN
525 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
526 LTEXT "Tento disk nebo zařízení obsahuje víc než jeden typ obsahu.", 1001, 32, 7, 191, 20
527 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 188, 8
528 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
529 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
530 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
531 END
532
533 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
534 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
535 CAPTION "Smíšený obsah"
536 FONT 8, "MS Shell Dlg"
537 BEGIN
538 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
539 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když vložíte disk či připojíte zařízení s tímto druhem souboru:", 1001, 30, 7, 193, 20
540 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
541 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
542 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 41, 190, 8
543 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
544 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést vždy.", 1004, 32, 171, 190, 10
545 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
546 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
547 END
548
549 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
550 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
551 CAPTION "Autopřehrávání"
552 FONT 8, "MS Shell Dlg"
553 BEGIN
554 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
555 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když připojíte toto zařízení.", 1001, 32, 7, 190, 22
556 LTEXT "&Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 190, 8
557 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
558 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést &vždy", 1004, 32, 143, 190, 8
559 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
560 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
561 END
562
563 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
564 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
565 CAPTION "Vypnout ReactOS"
566 FONT 8, "MS Shell Dlg"
567 BEGIN
568 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
569 LTEXT "Co má počítač provést?", -1, 39, 7, 167, 10
570 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
571 LTEXT "Uchová toto sezení, počítač poběží se sníženou spotřebou s daty stále v paměti. Probudí se při stisknutí klávesu nebo pohybu myši.", 8225, 39, 40, 167, 37
572 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
573 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
574 PUSHBUTTON "&Nápověda", IDHELP, 144, 82, 60, 14
575 END
576
577 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
578 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
579 CAPTION "Formátování"
580 FONT 8, "MS Shell Dlg"
581 BEGIN
582 DEFPUSHBUTTON "&Spustit", IDOK, 53, 198, 60, 14
583 PUSHBUTTON "&Zavřít", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
584 LTEXT "&Kapacita:", -1, 7, 6, 169, 9
585 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
586 LTEXT "Souborový systé&m", -1, 7, 35, 170, 9
587 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
588 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
589 LTEXT "&Velikost alokační jednotky", -1, 7, 64, 170, 9
590 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
591 LTEXT "&Jmenovka svazku", -1, 7, 93, 170, 9
592 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
593 GROUPBOX "Možnosti &formátování", 4610, 7, 121, 170, 49
594 AUTOCHECKBOX "&Rychlé formátování", 28674, 16, 135, 155, 10
595 AUTOCHECKBOX "&Aktivovat kompresi", 28675, 16, 152, 155, 10
596 END
597
598 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
599 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
600 CAPTION "Zkontrolovat disk"
601 FONT 8, "MS Shell Dlg"
602 BEGIN
603 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 63, 95, 60, 14
604 GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 40
605 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
606 AUTOCHECKBOX "Automaticky opravovat chyby", 14000, 12, 15, 155, 10
607 AUTOCHECKBOX "&Vyhledat a pokusit se obnovit vadné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
608 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
609 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
610 END
611
612 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
613 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
614 CAPTION "Změnit ikonu"
615 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
616 BEGIN
617 LTEXT "Název souboru:", -1, 7, 14, 208, 10
618 PUSHBUTTON "Procházet...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
619 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
620 LTEXT "Ikony:", -1, 7, 47, 208, 10
621 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
622 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
623 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
624 END
625
626 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
627 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
628 CAPTION "Varování"
629 FONT 8, "MS Shell Dlg"
630 BEGIN
631 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
632 LTEXT "Tento soubor může být využíván operačním systémem nebo\n\
633 jinou aplikací. Změnou tohoto souboru může být systém\n\
634 poškozen nebo omezena jeho funkcionalita.\n\n\
635 Určitě chcete otevřít tento soubor?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
636 DEFPUSHBUTTON "Ano", IDYES, 125, 55, 50, 14
637 PUSHBUTTON "Ne", IDNO, 180, 55, 50, 14
638 END
639
640 STRINGTABLE
641 BEGIN
642 /* columns in the shellview */
643 IDS_SHV_COLUMN1 "Název"
644 IDS_SHV_COLUMN2 "Velikost"
645 IDS_SHV_COLUMN3 "Typ"
646 IDS_SHV_COLUMN4 "Změněno"
647 IDS_SHV_COLUMN5 "Atributy"
648 IDS_SHV_COLUMN6 "Velikost"
649 IDS_SHV_COLUMN7 "Volné místo"
650 IDS_SHV_COLUMN8 "Jméno"
651 IDS_SHV_COLUMN9 "Komentář"
652 IDS_SHV_COLUMN10 "Vlastník"
653 IDS_SHV_COLUMN11 "Skupina"
654 IDS_SHV_COLUMN12 "Název souboru"
655 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategorie"
656 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Původní umístění"
657 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstraněno"
658 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Druh písma" //fonttype
659 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Pracovní skupina"
660 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Síťové umístění"
661 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
662 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Status"
663 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentáře"
664 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Umístění"
665 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
666
667 /* special folders */
668 IDS_DESKTOP "Plocha"
669 IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
670 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Koš"
671 IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panely"
672 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje správy"
673
674 /* context menus */
675 IDS_VIEW_LARGE "&Vedle sebe"
676 IDS_VIEW_SMALL "&Ikony"
677 IDS_VIEW_LIST "&Seznam"
678 IDS_VIEW_DETAILS "&Podrobnosti"
679 IDS_SELECT "Vybrat"
680 IDS_OPEN "Otevřít"
681 IDS_CREATELINK "Vytvořit zástupc&e"
682 IDS_COPY "&Kopírovat"
683 IDS_DELETE "O&dstranit"
684 IDS_PROPERTIES "&Vlastnosti"
685 IDS_CUT "Vyj&mout"
686 IDS_RESTORE "Obnovit"
687 IDS_FORMATDRIVE "Formátovat..."
688 IDS_RENAME "Přejmenovat"
689 IDS_PASTE "Vložit"
690
691 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nelze vytvořit novou složku, protože přístup byl odepřen."
692 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Chyba při pokusu vytvořit novou složku"
693 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdit odstranění souboru"
694 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdit odstranění složky"
695 IDS_DELETEITEM_TEXT "Opravdu chcete odstranit '%1'?"
696 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete odstranit těchto %1 položek?"
697 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Opravdu chcete odstranit zvolené položky?"
698 IDS_TRASHITEM_TEXT "Opravdu chcete přesunout '%1' do Koše?"
699 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Opravdu chcete přesunout složku '%1' a všechen její obsah do Koše?"
700 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete přesunout těchto %1 položek do Koše?"
701 IDS_CANTTRASH_TEXT "Položka '%1' nemůže být přesunuta do Koše. Chcete ji místo toho smazat?"
702 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%1'.\n\nChcete jej přepsat?"
703 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdit přepsání souboru"
704 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tato složka již obsahuje složku s názvem '%1'.\n\nPokud mají soubory v cílové složce stejné názvy jako soubory ve zvolené\nsložce, budou přepsány. Opravdu chcete přesunout nebo zkopírovat tuto složku?"
705
706 IDS_FILEOOP_COPYING "Kopírování"
707 IDS_FILEOOP_MOVING "Přesouvání"
708 IDS_FILEOOP_DELETING "Odstraňování"
709 IDS_FILEOOP_FROM_TO "Z %1 do %2"
710 IDS_FILEOOP_FROM "Z %1"
711 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
712
713 /* message box strings */
714 IDS_RESTART_TITLE "Restartovat"
715 IDS_RESTART_PROMPT "Opravdu chcete restartovat systém?"
716 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnout"
717 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Opravdu chcete vypnout počítač?"
718 IDS_LOGOFF_TITLE "Odhlásit se"
719 IDS_LOGOFF_PROMPT "Opravdu se chcete odhlásit?"
720
721 /* Run File dialog */
722 IDS_RUNDLG_ERROR "Nelze zobrazit dialog Spustit soubor (interní chyba)"
723 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nelze zobrazit dialog Procházet (interní chyba)"
724 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Procházet"
725 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0Všechnysoubory (*.*)\0*.*\0"
726
727 /* shell folder path default values */
728 IDS_PROGRAMS "Nabídka Start\\Programy"
729 IDS_PERSONAL "Dokumenty"
730 IDS_FAVORITES "Oblíbené"
731 IDS_STARTUP "Nabídka Start\\Programy\\Po spuštění"
732 IDS_RECENT "Poslední dokumenty"
733 IDS_SENDTO "SendTo"
734 IDS_STARTMENU "Nabídka Start"
735 IDS_MYMUSIC "Hudba"
736 IDS_MYVIDEO "Filmy"
737 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Plocha"
738 IDS_NETHOOD "Okolní síť"
739 IDS_TEMPLATES "Šablony"
740 IDS_APPDATA "Data aplikací"
741 IDS_PRINTHOOD "Okolní tiskárny"
742 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Data aplikací"
743 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
744 IDS_COOKIES "Cookies"
745 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
746 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
747 IDS_MYPICTURES "Obrázky"
748 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
749 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenty"
750 IDS_ADMINTOOLS "Nabídka Start\\Programy\\Nástroje pro správu"
751 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\Hudba"
752 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\Obrázky"
753 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\Filmy"
754 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Data aplikací\\Microsoft\\CD Burning"
755 IDS_NETWORKPLACE "Místa v síti"
756
757 IDS_NEWFOLDER "Nová složka"
758
759 IDS_DRIVE_FIXED "Místní disk"
760 IDS_DRIVE_CDROM "CD Drive"
761 IDS_DRIVE_NETWORK "Síťový Disk"
762 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
763 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Removable Disk"
764 IDS_FS_UNKNOWN "Unknown"
765
766 /* Open With */
767 IDS_OPEN_WITH "Otevřít v"
768 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zvolit program..."
769 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Doporučené programy:"
770 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Ostatní programy:"
771
772 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autoři"
773 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Zpět"
774 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nový"
775 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Nová &složka"
776 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Nový &zástupce"
777 IDS_FOLDER_OPTIONS "Možnosti složky"
778 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Umístění koše"
779 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Dostupné místo"
780 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Vysypat koš"
781 IDS_PICK_ICON_TITLE "Zvolit ikonu"
782 IDS_PICK_ICON_FILTER "Soubory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
783 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
784
785 IDS_DIRECTORY "Složka"
786 IDS_BAT_FILE "ReactOS dávkový soubor"
787 IDS_CMD_FILE "ReactOS příkazový skript"
788 IDS_COM_FILE "DOS Aplikace"
789 IDS_CPL_FILE "Položka Ovládacích panelů"
790 IDS_CUR_FILE "Kurzor"
791 IDS_DLL_FILE "Rozšíření aplikace"
792 IDS_DRV_FILE "Ovladač zařízení"
793 IDS_EXE_FILE "Aplikace"
794 IDS_FON_FILE "Soubor písma"
795 IDS_TTF_FILE "Soubor písma TrueType"
796 IDS_OTF_FILE "Soubor písma OpenType"
797 IDS_HLP_FILE "Soubor nápovědy"
798 IDS_ICO_FILE "Icon"
799 IDS_INI_FILE "Konfigurační nastavení"
800 IDS_LNK_FILE "Zástupce"
801 IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
802 IDS_SCR_FILE "Screen Saver"
803 IDS_SYS_FILE "Systémový soubor"
804 IDS_VXD_FILE "Virtuální ovladač zařízení"
805
806 IDS_OPEN_VERB "Otevřít"
807 IDS_EXPLORE_VERB "Prozkoumat"
808 IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako..."
809 IDS_EDIT_VERB "Upravit"
810 IDS_FIND_VERB "Najít"
811 IDS_PRINT_VERB "Tisknout"
812
813 IDS_FILE_FOLDER "%u souborů, %u složek"
814 IDS_PRINTERS "Tiskárny"
815 IDS_FONTS "Písma"
816 IDS_INSTALLNEWFONT "Nainstalovat nové písmo..."
817
818 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Výchozí alokační velikost"
819 IDS_COPY_OF "Kopie "
820
821 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Pro otevření tohoto souboru není nakonfigurován žádný program."
822
823 IDS_FILE_DETAILS "Podrobnosti pro typ souborů '%s'"
824 IDS_FILE_DETAILSADV "Soubory s příponou '%s' jsou typu '%s'. Kliknutím na tlačítko Pokročilé lze změnit nastavení pro všechny soubory '%s'."
825 IDS_FILE_TYPES "Typy souborů"
826 IDS_COLUMN_EXTENSION "Přípony"
827
828 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
829 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
830 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s File"
831
832 IDS_BYTES_FORMAT "bajtů"
833 IDS_UNKNOWN_APP "Neznámá aplikace"
834 IDS_EXE_DESCRIPTION "Popis:"
835
836 IDS_MENU_EMPTY "(Prázdné)"
837 IDS_OBJECTS "%d Objects"
838 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
839 END