f6115c78409c8e6a820958507df71eeb81d4a7ef
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2014-04-25
4 * THANKS TO: navaraf, who translated major part of this file
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 MENU_001 MENU
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
12 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
13 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
14 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
15 END
16
17 /* shellview background menu */
18 MENU_002 MENU
19 BEGIN
20 POPUP ""
21 BEGIN
22 POPUP "Z&obrazit"
23 BEGIN
24 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
25 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
26 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
27 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
28 END
29 MENUITEM SEPARATOR
30 POPUP "Seřadit &ikony"
31 BEGIN
32 MENUITEM "Podle &Názvu", 0x30 /* column 0 */
33 MENUITEM "Podle &Typu", 0x32 /* column 2 */
34 MENUITEM "Podle &Velikosti", 0x31 /* ... */
35 MENUITEM "Podle &Data", 0x33
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
38 END
39 MENUITEM "Zarovnat ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "A&ktualizovat", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
42 MENUITEM SEPARATOR
43 MENUITEM "V&ložit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
44 MENUITEM "Vložit zást&upce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
45 MENUITEM SEPARATOR
46 MENUITEM "&Vlastnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
47 END
48 END
49
50 /* shellview item menu */
51 MENU_SHV_FILE MENU
52 BEGIN
53 POPUP ""
54 BEGIN
55 MENUITEM "P&rozkoumat", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
56 MENUITEM "O&tevřít", FCIDM_SHVIEW_OPEN
57 MENUITEM SEPARATOR
58 MENUITEM "Vyj&mout", FCIDM_SHVIEW_CUT
59 MENUITEM "&Kopírovat", FCIDM_SHVIEW_COPY
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "Vytvořit zástupc&e", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
62 MENUITEM "O&dstranit", FCIDM_SHVIEW_DELETE
63 MENUITEM "&Přejmenovat", FCIDM_SHVIEW_RENAME
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "&Vlastnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
66 END
67 END
68
69 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
70 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
71 CAPTION "Procházet..."
72 FONT 8, "MS Shell Dlg"
73 BEGIN
74 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
75 PUSHBUTTON "Storno", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
76 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
77 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
78 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
79 END
80
81 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Procházet pro složku"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
87 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
88 LTEXT "Složka:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
89 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
90 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
91 PUSHBUTTON "&Vytvořit novou složku", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
92 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
93 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
94 END
95
96 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Zpráva"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 PUSHBUTTON "Ano &všem", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
106 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
107 END
108
109 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "O aplikaci %s"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
115 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
116 LTEXT "Verze ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
117 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
118 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
119 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
120 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
121 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
122 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
123 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
124 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
125 LTEXT "Tato verze ReactOS je zaregistrována na:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
126 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
127 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
128 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
129 LTEXT "Instalovaná fyzická paměť:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
130 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
131 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
132 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
133 END
134
135 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
136 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
137 FONT 8, "MS Shell Dlg"
138 BEGIN
139 LTEXT "ReactOS je dílem:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
140 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
141 END
142
143 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
144 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
145 CAPTION "Spustit"
146 FONT 8, "MS Shell Dlg"
147 BEGIN
148 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
149 LTEXT "Zadejte název programu, složky, dokumentu, nebo zdroje v síti Internet a ReactOS jej pro vás otevře.", 12289, 36, 11, 182, 18
150 LTEXT "&Otevřít:", 12305, 7, 39, 24, 10
151 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
152 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
153 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
154 PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
155 END
156
157 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
158 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
159 CAPTION "Zástupce"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
161 BEGIN
162 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
163 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
164 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
165 LTEXT "Typ cíle:", 14004, 8, 38, 68, 10
166 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
167 LTEXT "Umístění cíle:", 14006, 8, 55, 68, 10
168 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
169 LTEXT "&Cíl:", 14008, 8, 71, 68, 10
170 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
171 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
172 LTEXT "&Spustit v:", 14010, 8, 98, 68, 10
173 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
174 LTEXT "Klávesová zk&ratka:", 14014, 8, 117, 68, 10
175 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
176 LTEXT "Spusti&t:", 14016, 8, 136, 68, 10
177 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
178 LTEXT "&Komentář:", 14018, 8, 154, 68, 10
179 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
180 PUSHBUTTON "&Najít cíl...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
181 PUSHBUTTON "&Změnit ikonu...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
182 PUSHBUTTON "R&ozšířené...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
183 END
184
185 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
186 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
187 CAPTION "Rozšířené vlastnosti"
188 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
189 BEGIN
190 LTEXT "Zvolte rozšířené vlastnosti, které požadujtete pro tohoto zástupce.", -1, 5, 30, 210, 10
191 CHECKBOX "Spustit s jinými pověřeními", 14000, 25, 50, 150, 10
192 LTEXT "Tato možnost umožní spustit tohoto zástupce jako jiný uživatel nebo při spuštění se současným uživatelem chránit počítač před nepovolenou aktivitou programu.", -1, 50, 60, 175, 40
193 CHECKBOX "Spustit v odděleném paměťovém prostoru", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
194 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
195 PUSHBUTTON "Storno", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
196 END
197
198 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
199 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
200 CAPTION "Obecné"
201 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
202 BEGIN
203 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
204 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
205 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 40, 55, 10
206 CONTROL "Složka", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
207 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
208 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 56, 55, 10
209 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
210 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 72, 55, 10
211 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
212 LTEXT "Velikost na disku:", 140101, 8, 88, 55, 10
213 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
214 LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
215 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
216 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
217 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 128, 55, 10
218 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
219 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
220 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 152, 46, 10
221 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 56, 152, 70, 10
222 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 56, 166, 70, 10
223 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 56, 180, 70, 10
224 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
225 END
226
227 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
228 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
229 CAPTION "Obecné"
230 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
231 BEGIN
232 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
233 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
234 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
235 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
236 CONTROL "Soubor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
237 LTEXT "Otevírat v:", 14006, 8, 53, 50, 10
238 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
239 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
240 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
241 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
242 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 75, 45, 10
243 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
244 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 91, 45, 10
245 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
246 LTEXT "Velikost na disku:", 140112, 8, 107, 55, 10
247 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
248 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
249 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 131, 45, 10
250 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
251 LTEXT "Změněno:", 14016, 8, 147, 45, 10
252 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
253 LTEXT "Otevřeno:", 14018, 8, 163, 45, 10
254 EDITTEXT 14019, 68, 160, 163, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
255 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
256 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 189, 45, 10
257 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 189, 67, 10
258 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
259 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 189, 49, 10
260 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
261 END
262
263 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
264 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
265 CAPTION "Verze"
266 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
267 BEGIN
268 LTEXT "Verze souboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
269 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
270 LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
271 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
272 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
273 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
274 GROUPBOX "Další informace o verzi: ", 14006, 6, 70, 222, 115
275 LTEXT "Název položky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
276 LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
277 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
278 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
279 END
280
281 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
282 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
283 CAPTION "Obecné"
284 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
285 BEGIN
286 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
287 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
288 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
289 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
290 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
291 LTEXT "Souborový systém:", -1, 8, 51, 95, 10
292 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
293 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
294 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
295 LTEXT "Využité místo:", -1, 25, 69, 80, 10
296 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
297 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
298 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
299 LTEXT "Volné místo:", -1, 25, 82, 80, 10
300 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
301 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
302 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
303 LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 103, 80, 10
304 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
305 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
306 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
307 LTEXT "Disk %c", 14009, 100, 150, 70, 10
308 PUSHBUTTON "Vyčištění &disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
309 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
310 CHECKBOX "Šetřit místo na disku jeho kompresí", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
311 CHECKBOX "Povolit indexování disku pro rychlejší vyhledávání", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
312 END
313
314 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
315 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
316 CAPTION "Nástroje"
317 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
318 BEGIN
319 GROUPBOX "Kontrola chyb", -1, 5, 5, 230, 60
320 LTEXT "Tento nástroj otestuje svazek na chyby.", -1, 40, 25, 160, 20
321 PUSHBUTTON "Zkontrolovat...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
322 GROUPBOX "Defragmentace", -1, 5, 65, 230, 60
323 LTEXT "Tento nástroj zdefragmentuje soubory na svazku", -1, 40, 85, 160, 20
324 PUSHBUTTON "Defragmentovat...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
325 GROUPBOX "Záloha", -1, 5, 130, 230, 60
326 LTEXT "Tímto nástrojem zazálohuje soubory na svazku.", -1, 40, 150, 160, 20
327 PUSHBUTTON "Zálohovat...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
328 END
329
330 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
331 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
332 CAPTION "Hardware"
333 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
334 BEGIN
335 END
336
337 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
338 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
339 CAPTION "Spustit jako"
340 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
341 BEGIN
342 LTEXT "Jaký uživatelský účet chcete použít ke spuštění tohoto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
343 CHECKBOX "Současný uživatel: %s", 14000, 10, 45, 150, 10
344 LTEXT "Chránit počítač a data před nedovolenou aktivitou programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
345 CHECKBOX "Tato volba může zabránit počítačovým virům v poškození vašeho počítače nebo osobních dat, ale její vybrání může způsobit nesprávné fungování programu.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
346 CHECKBOX "Následující uživatel:", 14002, 10, 100, 90, 10
347 LTEXT "Uživatelské jméno:", -1, 20, 118, 54, 10
348 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
349 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
350 LTEXT "Heslo:", -1, 20, 143, 53, 10
351 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
352 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
353 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
354 PUSHBUTTON "Storno", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
355 END
356
357 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
358 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
359 CAPTION "Vlastnosti Koše"
360 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
361 BEGIN
362 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
363 GROUPBOX "Nastavení pro vybrané umístění", -1, 10, 72, 220, 70
364 RADIOBUTTON "&Zvolená velikost:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
365 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
366 LTEXT "M&aximální velikost (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
367 RADIOBUTTON "&Nepřesouvat soubory do Koše, odstraňovat okamžitě při smazání.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
368 AUTOCHECKBOX "Při mazání souborů žá&dat potvrzení", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
369 END
370
371 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
372 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
373 CAPTION "Otevřít v..."
374 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
375 BEGIN
376 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
377 LTEXT "Vyberte program, ve kterém chcete otevřít tento soubor: ", -1, 44, 12, 211, 10
378 LTEXT "Soubor: ", 14001, 44, 25, 188, 10
379 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
380 CONTROL "Programy", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
381 AUTOCHECKBOX "&Vždy použít vybraný program k otevření tohoto typu souboru", 14003, 20, 193, 225, 10
382 PUSHBUTTON "P&rocházet...", 14004, 198, 207, 50, 14
383 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
384 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
385 END
386
387 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
388 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
389 CAPTION "Kopírování..."
390 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
391 BEGIN
392 PUSHBUTTON "Storno", 14002, 195, 14, 60, 16
393 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
394 LTEXT "Soubor", 14001, 8, 6, 169, 10
395 END
396
397 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
398 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
399 CAPTION "Obecné"
400 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
401 BEGIN
402 GROUPBOX "Úkoly", -1, 7, 10, 249, 45
403 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
404 AUTORADIOBUTTON "&Zobrazit běžné operace ve složkách", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
405 AUTORADIOBUTTON "Použít klas&ické složky ReactOS", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
406 GROUPBOX "Procházení složek", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP | WS_GROUP
407 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
408 AUTORADIOBUTTON "Otevírat každou složku ve stejné&m okně", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
409 AUTORADIOBUTTON "Ote&vírat každou složku ve svém vlastním okně", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
410 GROUPBOX "Klikání na položky", -1, 7, 110, 249, 60
411 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
412 AUTORADIOBUTTON "Jedno kliknutí k &otevření položky (vybrat ukázáním)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
413 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon podle &nastavení prohlížeče", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
414 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon jen &při ukázání na ně", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
415 AUTORADIOBUTTON "&Dvojkliknutí k otevření položky (vybrat kliknutím)", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
416 PUSHBUTTON "O&bnovit výchozí", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
417 END
418
419 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
420 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
421 CAPTION "Zobrazení"
422 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
423 BEGIN
424 GROUPBOX "Zobrazení složky", -1, 7, 10, 249, 60
425 //ICON
426 LTEXT "Zobrazení použité pro tuto složku (jako třeba Podrobnosti nebo Miniatury)\n lze použít pro všechny složky.", -1, 60, 20, 180, 20
427 PUSHBUTTON "&Použít pro všechny složky", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
428 PUSHBUTTON "Ob&novit všechny složky", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
429 LTEXT "Pokročilá nastavení:", -1, 7, 80, 100, 10
430 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
431 PUSHBUTTON "Obnovit výchozí", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
432 END
433
434 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
435 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
436 CAPTION "Typy souborů"
437 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
438 BEGIN
439 LTEXT "Registrované &typy souborů:", -1, 7, 10, 70, 10
440 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
441 PUSHBUTTON "&Nový", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
442 PUSHBUTTON "O&dstranit", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
443 GROUPBOX "Podrobnosti pro typ souborů '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
444 LTEXT "Otevírat v:", -1, 12, 140, 40, 10
445 //ICON
446 LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
447 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
448 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
449 PUSHBUTTON "&Pokročilé", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
450 END
451
452 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
453 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
454 CAPTION "Potvrdit nahrazení souboru"
455 FONT 8, "MS Shell Dlg"
456 BEGIN
457 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 20, 122, 60, 14
458 PUSHBUTTON "Ano vš&em", 12807, 85, 122, 60, 14
459 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 150, 122, 60, 14
460 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
461 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
462 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
463 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor pouze pro čtení s názvem '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
464 LTEXT "Tato složka již obsahuje systémový soubor s názvem '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
465 LTEXT "Chcete nahradit existující soubor", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
466 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
467 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
468 LTEXT "tímto?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
469 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
470 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
471 END
472
473 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
474 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
475 CAPTION "Odhlásit se ze systému ReactOS"
476 FONT 8, "MS Shell Dlg"
477 BEGIN
478 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
479 LTEXT "Opravdu se chcete odhlásit?", -1, 43, 11, 140, 22
480 DEFPUSHBUTTON "&Odhlásit", IDOK, 57, 40, 60, 14
481 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
482 END
483
484 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
485 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
486 CAPTION "Odpojit se od systému ReactOS" //jak to prelozit, kde to v realu uvidim?
487 FONT 8, "MS Shell Dlg"
488 BEGIN
489 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
490 LTEXT "Opravdu se chcete odpojit?", -1, 49, 12, 137, 23
491 DEFPUSHBUTTON "&Odpojit", IDOK, 57, 40, 60, 14
492 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
493 END
494
495 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
496 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
497 CAPTION "Autopřehrávání"
498 FONT 8, "MS Shell Dlg"
499 BEGIN
500 LTEXT "Vyberte &typ obsahu a akci, kterou systém ReactOS automaticky provede když se v tomto zařízení objeví tento typ obsahu:", 1000, 7, 7, 215, 20
501 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
502 GROUPBOX "Akce", -1, 7, 45, 212, 146
503 AUTORADIOBUTTON "Zvolte akci, která bude &provedena:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
504 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
505 AUTORADIOBUTTON "&Vždy se zeptat se na výběr akce", 1006, 14, 177, 202, 10
506 PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
507 END
508
509 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
510 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
511 CAPTION "Smíšený obsah"
512 FONT 8, "MS Shell Dlg"
513 BEGIN
514 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
515 LTEXT "Tento disk nebo zařízení obsahuje víc než jeden typ obsahu.", 1001, 32, 7, 191, 20
516 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 188, 8
517 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
518 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
519 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
520 END
521
522 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
523 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
524 CAPTION "Smíšený obsah"
525 FONT 8, "MS Shell Dlg"
526 BEGIN
527 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
528 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když vložíte disk či připojíte zařízení s tímto druhem souboru:", 1001, 30, 7, 193, 20
529 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
530 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
531 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 41, 190, 8
532 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
533 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést vždy.", 1004, 32, 171, 190, 10
534 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
535 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
536 END
537
538 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
539 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
540 CAPTION "Autopřehrávání"
541 FONT 8, "MS Shell Dlg"
542 BEGIN
543 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
544 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když připojíte toto zařízení.", 1001, 32, 7, 190, 22
545 LTEXT "&Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 190, 8
546 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
547 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést &vždy", 1004, 32, 143, 190, 8
548 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
549 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
550 END
551
552 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
553 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
554 CAPTION "Vypnout ReactOS"
555 FONT 8, "MS Shell Dlg"
556 BEGIN
557 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
558 LTEXT "Co má počítač provést?", -1, 39, 7, 167, 10
559 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
560 LTEXT "Uchová toto sezení, počítač poběží se sníženou spotřebou s daty stále v paměti. Probudí se při stisknutí klávesu nebo pohybu myši.", 8225, 39, 40, 167, 37
561 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
562 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
563 PUSHBUTTON "&Nápověda", IDHELP, 144, 82, 60, 14
564 END
565
566 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
567 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
568 CAPTION "Formátování"
569 FONT 8, "MS Shell Dlg"
570 BEGIN
571 DEFPUSHBUTTON "&Spustit", IDOK, 53, 198, 60, 14
572 PUSHBUTTON "&Zavřít", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
573 LTEXT "&Kapacita:", -1, 7, 6, 169, 9
574 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
575 LTEXT "Souborový systé&m", -1, 7, 35, 170, 9
576 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
577 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
578 LTEXT "&Velikost alokační jednotky", -1, 7, 64, 170, 9
579 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
580 LTEXT "&Jmenovka svazku", -1, 7, 93, 170, 9
581 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
582 GROUPBOX "Možnosti &formátování", 4610, 7, 121, 170, 49
583 AUTOCHECKBOX "&Rychlé formátování", 28674, 16, 135, 155, 10
584 AUTOCHECKBOX "&Aktivovat kompresi", 28675, 16, 152, 155, 10
585 END
586
587 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
588 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
589 CAPTION "Zkontrolovat disk"
590 FONT 8, "MS Shell Dlg"
591 BEGIN
592 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 53, 100, 60, 14
593 GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 50
594 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
595 AUTOCHECKBOX "Automaticky opravovat chyby souborového systému", 14000, 16, 15, 155, 10
596 AUTOCHECKBOX "&Vyhledat a pokusit se obnovit vadné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
597 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
598 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
599 END
600
601 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
602 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
603 CAPTION "Změnit ikonu"
604 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
605 BEGIN
606 LTEXT "Název souboru:", -1, 7, 14, 208, 10
607 PUSHBUTTON "Procházet...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
608 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
609 LTEXT "Ikony:", -1, 7, 47, 208, 10
610 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
611 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
612 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
613 END
614
615 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
616 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
617 CAPTION "Caution"
618 FONT 8, "MS Shell Dlg"
619 BEGIN
620 ICON IDI_SHELL_DOCUMENT, IDI_SHELL_DOCUMENT, 5, 5, 21, 20
621 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
622 another application. Modifying this file might damage your\n\
623 system or make it less functional.\n\n\
624 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
625 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
626 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
627 END
628
629 STRINGTABLE
630 BEGIN
631 /* columns in the shellview */
632 IDS_SHV_COLUMN1 "Název"
633 IDS_SHV_COLUMN2 "Velikost"
634 IDS_SHV_COLUMN3 "Typ"
635 IDS_SHV_COLUMN4 "Změněno"
636 IDS_SHV_COLUMN5 "Atributy"
637 IDS_SHV_COLUMN6 "Velikost"
638 IDS_SHV_COLUMN7 "Volné místo"
639 IDS_SHV_COLUMN8 "Jméno"
640 IDS_SHV_COLUMN9 "Komentář"
641 IDS_SHV_COLUMN10 "Vlastník"
642 IDS_SHV_COLUMN11 "Skupina"
643 IDS_SHV_COLUMN12 "Název souboru"
644 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategorie"
645 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Původní umístění"
646 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstraněno"
647 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Druh písma" //fonttype
648 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Pracovní skupina"
649 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Síťové umístění"
650 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
651 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Status"
652 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentáře"
653 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Umístění"
654 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
655
656 /* special folders */
657 IDS_DESKTOP "Plocha"
658 IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
659 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Koš"
660 IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panely"
661 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje správy"
662
663 /* context menus */
664 IDS_VIEW_LARGE "&Vedle sebe"
665 IDS_VIEW_SMALL "&Ikony"
666 IDS_VIEW_LIST "&Seznam"
667 IDS_VIEW_DETAILS "&Podrobnosti"
668 IDS_SELECT "Vybrat"
669 IDS_OPEN "Otevřít"
670 IDS_CREATELINK "Vytvořit zástupc&e"
671 IDS_COPY "&Kopírovat"
672 IDS_DELETE "O&dstranit"
673 IDS_PROPERTIES "&Vlastnosti"
674 IDS_CUT "Vyj&mout"
675 IDS_RESTORE "Obnovit"
676 IDS_FORMATDRIVE "Formátovat..."
677 IDS_RENAME "Přejmenovat"
678 IDS_INSERT "Vložit"
679
680 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nelze vytvořit novou složku, protože přístup byl odepřen."
681 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Chyba při pokusu vytvořit novou složku"
682 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdit odstranění souboru"
683 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdit odstranění složky"
684 IDS_DELETEITEM_TEXT "Opravdu chcete odstranit '%1'?"
685 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete odstranit těchto %1 položek?"
686 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Opravdu chcete odstranit zvolené položky?"
687 IDS_TRASHITEM_TEXT "Opravdu chcete přesunout '%1' do Koše?"
688 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Opravdu chcete přesunout složku '%1' a všechen její obsah do Koše?"
689 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete přesunout těchto %1 položek do Koše?"
690 IDS_CANTTRASH_TEXT "Položka '%1' nemůže být přesunuta do Koše. Chcete ji místo toho smazat?"
691 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%1'.\n\nChcete jej přepsat?"
692 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdit přepsání souboru"
693 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tato složka již obsahuje složku s názvem '%1'.\n\nPokud mají soubory v cílové složce stejné názvy jako soubory ve zvolené\nsložce, budou přepsány. Opravdu chcete přesunout nebo zkopírovat tuto složku?"
694
695 /* message box strings */
696 IDS_RESTART_TITLE "Restartovat"
697 IDS_RESTART_PROMPT "Opravdu chcete restartovat systém?"
698 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnout"
699 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Opravdu chcete vypnout počítač?"
700 IDS_LOGOFF_TITLE "Odhlásit se"
701 IDS_LOGOFF_PROMPT "Opravdu se chcete odhlásit?"
702
703 /* Run File dialog */
704 IDS_RUNDLG_ERROR "Nelze zobrazit dialog Spustit soubor (interní chyba)"
705 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nelze zobrazit dialog Procházet (interní chyba)"
706 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Procházet"
707 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0Všechnysoubory (*.*)\0*.*\0"
708
709 /* shell folder path default values */
710 IDS_PROGRAMS "Nabídka Start\\Programy"
711 IDS_PERSONAL "Dokumenty"
712 IDS_FAVORITES "Oblíbené"
713 IDS_STARTUP "Nabídka Start\\Programy\\Po spuštění"
714 IDS_RECENT "Poslední dokumenty"
715 IDS_SENDTO "SendTo"
716 IDS_STARTMENU "Nabídka Start"
717 IDS_MYMUSIC "Hudba"
718 IDS_MYVIDEO "Filmy"
719 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Plocha"
720 IDS_NETHOOD "Okolní síť"
721 IDS_TEMPLATES "Šablony"
722 IDS_APPDATA "Data aplikací"
723 IDS_PRINTHOOD "Okolní tiskárny"
724 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Data aplikací"
725 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
726 IDS_COOKIES "Cookies"
727 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
728 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
729 IDS_MYPICTURES "Obrázky"
730 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
731 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenty"
732 IDS_ADMINTOOLS "Nabídka Start\\Programy\\Nástroje pro správu"
733 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\Hudba"
734 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\Obrázky"
735 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\Filmy"
736 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Data aplikací\\Microsoft\\CD Burning"
737 IDS_NETWORKPLACE "Místa v síti"
738
739 IDS_NEWFOLDER "Nová složka"
740
741 IDS_DRIVE_FIXED "Místní disk"
742 IDS_DRIVE_CDROM "CDROM"
743 IDS_DRIVE_NETWORK "Síťový Disk"
744
745 /* Open With */
746 IDS_OPEN_WITH "Otevřít v"
747 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zvolit program..."
748 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Doporučené programy:"
749 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Ostatní programy:"
750
751 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autoři"
752 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Zpět"
753 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nový"
754 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Nová &složka"
755 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Nový &zástupce"
756 IDS_FOLDER_OPTIONS "Možnosti složky"
757 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Umístění koše"
758 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Dostupné místo"
759 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Vysypat koš"
760 IDS_PICK_ICON_TITLE "Zvolit ikonu"
761 IDS_PICK_ICON_FILTER "Soubory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
762 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
763 IDS_DIRECTORY "Složka"
764 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Virtuální ovladač zařízení"
765 IDS_BAT_FILE "ReactOS dávkový soubor"
766 IDS_CMD_FILE "ReactOS příkazový skript"
767 IDS_COM_FILE "DOSová aplikace"
768 IDS_CPL_FILE "Položka Ovládacích panelů"
769 IDS_CUR_FILE "Kurzor"
770 IDS_DLL_FILE "Rozšíření aplikace"
771 IDS_DRV_FILE "Ovladač zařízení"
772 IDS_EXE_FILE "Aplikace"
773 IDS_FON_FILE "Soubor písma"
774 IDS_TTF_FILE "Soubor písma TrueType"
775 IDS_HLP_FILE "Soubor nápovědy"
776 IDS_INI_FILE "Konfigurační nastavení"
777 IDS_LNK_FILE "Zástupce"
778 IDS_SYS_FILE "Systémový soubor"
779
780 IDS_OPEN_VERB "Otevřít"
781 IDS_EXPLORE_VERB "Prozkoumat"
782 IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako "
783 IDS_EDIT_VERB "Upravit"
784 IDS_FIND_VERB "Najít"
785 IDS_PRINT_VERB "Tisknout"
786
787 IDS_FILE_FOLDER "%u souborů, %u složek"
788 IDS_PRINTERS "Tiskárny"
789 IDS_FONTS "Písma"
790 IDS_INSTALLNEWFONT "Nainstalovat nové písmo..."
791
792 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Výchozí alokační velikost"
793 IDS_COPY_OF "Kopie "
794
795 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Pro otevření tohoto souboru není nakonfigurován žádný program."
796
797 IDS_FILE_DETAILS "Podrobnosti pro typ souborů '%s'"
798 IDS_FILE_DETAILSADV "Soubory s příponou '%s' jsou typu '%s'. Kliknutím na tlačítko Pokročilé lze změnit nastavení pro všechny soubory '%s'."
799 IDS_FILE_TYPES "Typy souborů"
800 IDS_COLUMN_EXTENSION "Přípony"
801 IDS_BYTES_FORMAT "bajtů"
802 IDS_UNKNOWN_APP "Neznámá aplikace"
803 IDS_EXE_DESCRIPTION "Popis:"
804 END