b1377a5c017dbb9fd333614ea300d9922da644b9
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 MENU_001 MENU
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Store ikoner", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Små ikoner", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "&Liste", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Detaljer", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 END
10
11 /* shellview background menu */
12 MENU_002 MENU
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 POPUP "&Vis"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Store ikoner", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
19 MENUITEM "S&må ikoner", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
20 MENUITEM "&Liste", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
21 MENUITEM "&Detaljer", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
22 END
23 MENUITEM SEPARATOR
24 POPUP "Ordne &ikoner"
25 BEGIN
26 MENUITEM "Etter &navn", 0x30 /* column 0 */
27 MENUITEM "Etter &type", 0x32 /* column 2 */
28 MENUITEM "Etter &størrelse", 0x31 /* ... */
29 MENUITEM "Etter &dato", 0x33
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "Ordne &automatisk", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
32 END
33 MENUITEM "Still opp ikoner", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Oppdater", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "Lim inn", FCIDM_SHVIEW_INSERT
38 MENUITEM "Lim inn som snarvei", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "Egenskaper", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
41 END
42 END
43
44 /* shellview item menu */
45 MENU_SHV_FILE MENU
46 BEGIN
47 POPUP ""
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Utforsk", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
50 MENUITEM "&Åpne", FCIDM_SHVIEW_OPEN
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "Klipp &ut", FCIDM_SHVIEW_CUT
53 MENUITEM "&Kopier", FCIDM_SHVIEW_COPY
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "&Opprett snarvei", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
56 MENUITEM "&Slett", FCIDM_SHVIEW_DELETE
57 MENUITEM "&Gi nytt navn", FCIDM_SHVIEW_RENAME
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Egenska&per", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
60 END
61 END
62
63 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 CAPTION "Bla etter mappe"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
69 PUSHBUTTON "Avbryt", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
70 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
71 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
72 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
73 END
74
75 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Bla etter mappe"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
81 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
82 LTEXT "Mappe:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
83 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
84 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
85 PUSHBUTTON "&Lag en ny mappe", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
88 END
89
90 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
91 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
92 CAPTION "Meldings"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 DEFPUSHBUTTON "&Ja", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
96 PUSHBUTTON "Ja til &alt", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
97 PUSHBUTTON "&Nei", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
98 PUSHBUTTON "&Avbry&t", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
99 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
100 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
101 END
102
103 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "Om %s"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
109 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
110 LTEXT "Versjon ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
111 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
112 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
113 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
114 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
115 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
116 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
117 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
118 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
119 LTEXT "Denne ReactOS versjonen er registert til:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
120 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
121 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
122 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
123 LTEXT "Fysisk minne tilgjengelig:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
124 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
125 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
126 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
127 END
128
129 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
130 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
131 FONT 8, "MS Shell Dlg"
132 BEGIN
133 LTEXT "ReactOS ble laget av:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
134 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
135 END
136
137 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
138 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
139 CAPTION "Kjør"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg"
141 BEGIN
142 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
143 LTEXT "Skriv inn navnet på programmet, mappen, dokumentet etter Internett-ressursen du ønsker å åpne.", 12289, 36, 11, 182, 18
144 LTEXT "&Åpne:", 12305, 7, 39, 24, 10
145 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
146 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
147 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
148 PUSHBUTTON "&Bla gjennom .", 12288, 170, 63, 54, 14, WS_TABSTOP
149 END
150
151 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 130
152 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
153 CAPTION "Snarvei"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
155 BEGIN
156 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
157 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
158 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
159 LTEXT "Plasseringstype:", 14004, 8, 38, 68, 10
160 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
161 LTEXT "Plasseringssted:", 14006, 8, 55, 68, 10
162 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
163 LTEXT "&Plassering:", 14008, 8, 71, 68, 10
164 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
165 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
166 LTEXT "&Start i:", 14010, 8, 98, 68, 10
167 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
168 LTEXT "Snarvei nø&kkel:", 14014, 8, 117, 68, 10
169 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
170 LTEXT "Kjø&r:", 14016, 8, 136, 68, 10
171 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
172 LTEXT "K&ommentar:", 14018, 8, 154, 68, 10
173 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
174 PUSHBUTTON "&Finn mål...", 14020, 10, 115, 63, 14, ES_LEFT
175 PUSHBUTTON "&Endre ikon...", 14021, 83, 115, 63, 14, ES_LEFT
176 PUSHBUTTON "A&vansert...", 14022, 156, 115, 63, 14, ES_LEFT
177 END
178
179 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
180 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
181 CAPTION "Avanserte egenskaper"
182 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
183 BEGIN
184 LTEXT "Velg avansert egenskaper som du vil for denne snarveien.", -1, 5, 30, 210, 10
185 CHECKBOX "Kjør som administrator", 14000, 25, 50, 150, 10
186 LTEXT "Med dette valget kan du kjøre denne snarveien med som en administrator, mens du beskytter din datamaskin og data fra uautorisert program aktivitet.", -1, 50, 60, 175, 40
187 CHECKBOX "Kjør i seperat minneplass", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
188 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 25, 120, 50, 15, WS_VISIBLE
189 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 120, 120, 50, 15, WS_VISIBLE
190 END
191
192 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
193 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
194 CAPTION "Generielt"
195 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
196 BEGIN
197 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
198 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
199 LTEXT "Filtype:", 14004, 8, 40, 55, 10
200 CONTROL "Mappe", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
201 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
202 LTEXT "Lokalisjon:", 14008, 8, 56, 55, 10
203 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
204 LTEXT "Størrelse:", 14010, 8, 72, 55, 10
205 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
206 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
207 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
208 LTEXT "Inneholder:", 14026, 8, 104, 55, 10
209 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
210 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
211 LTEXT "Opprettet:", 14014, 8, 128, 55, 10
212 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
213 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
214 LTEXT "Rettigheter:", 14020, 8, 152, 46, 10
215 AUTOCHECKBOX "&Bare-lesbar", 14021, 56, 152, 70, 10
216 AUTOCHECKBOX "&Skjult", 14022, 56, 166, 70, 10
217 AUTOCHECKBOX "&Arkiv", 14023, 56, 180, 70, 10
218 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
219 END
220
221 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
222 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
223 CAPTION "Generielt"
224 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
225 BEGIN
226 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
227 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
228 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
229 LTEXT "Filtype:", 14004, 8, 35, 50, 10
230 CONTROL "Fil", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
231 LTEXT "Åpne med:", 14006, 8, 53, 50, 10
232 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
233 PUSHBUTTON "&Change...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
234 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
235 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
236 LTEXT "Lokalisjon:", 14008, 8, 75, 45, 10
237 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
238 LTEXT "Størrelse:", 14010, 8, 91, 45, 10
239 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
240 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
241 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
242 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
243 LTEXT "Opprettet:", 14014, 8, 131, 45, 10
244 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
245 LTEXT "Modifisert:", 14016, 8, 147, 45, 10
246 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
247 LTEXT "Åpnet:", 14018, 8, 163, 45, 10
248 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
249 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
250 LTEXT "Rettigheter:", 14020, 8, 189, 45, 10
251 AUTOCHECKBOX "&Bare-lesbar", 14021, 58, 189, 67, 10
252 AUTOCHECKBOX "&Skjult", 14022, 126, 189, 50, 10
253 AUTOCHECKBOX "&Arkiv", 14023, 181, 189, 49, 10
254 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
255 END
256
257 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
258 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
259 CAPTION "Versjon"
260 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
261 BEGIN
262 LTEXT "Filversjon: ", 14000, 10, 10, 55, 10
263 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
264 LTEXT "Beskrivelse: ", 14002, 10, 27, 45, 10
265 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
266 LTEXT "Enerett: ", 14004, 10, 46, 66, 10
267 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
268 GROUPBOX "Annet versjon informasjon: ", 14006, 6, 70, 222, 115
269 LTEXT "Enhetsnavn: ", 14007, 13, 82, 50, 10
270 LTEXT "Verdi: ", 14008, 112, 82, 45, 10
271 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
272 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
273 END
274
275 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
276 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
277 CAPTION "Generielt"
278 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
279 BEGIN
280 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
281 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
282 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
283 LTEXT "Type:", -1, 8, 38, 95, 10
284 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
285 LTEXT "Filsystem:", -1, 8, 51, 95, 10
286 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
287 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
288 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
289 LTEXT "Brukt plass:", -1, 25, 69, 80, 10
290 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
291 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
292 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
293 LTEXT "Ledig plass:", -1, 25, 82, 80, 10
294 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
295 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
296 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
297 LTEXT "Kapasitet:", -1, 25, 103, 80, 10
298 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
299 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
300 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
301 LTEXT "Stasjon %c", 14009, 100, 150, 70, 10
302 PUSHBUTTON "&Diskoppryding", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
303 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
304 CHECKBOX "Komprimer denne stasjonen for å frigjøre diskplass", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
305 CHECKBOX "Indekser denne stasjonen for raskere søking", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
306 END
307
308 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
309 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
310 CAPTION "Verktøy"
311 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
312 BEGIN
313 GROUPBOX "Feilsøking", -1, 5, 5, 230, 60
314 LTEXT "Dette alternativet vil kontrollere volumet for \nfeil.", -1, 40, 25, 160, 20
315 PUSHBUTTON "Kontroller nå...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
316 GROUPBOX "Defragmentering", -1, 5, 65, 230, 60
317 LTEXT "Dette alternativet defragmenterer filene på volumet.", -1, 40, 85, 160, 20
318 PUSHBUTTON "Defragmenter nå...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
319 GROUPBOX "Sikkerhetskopi", -1, 5, 130, 230, 60
320 LTEXT "Dette alternativet tar sikkerhetskopi av filene på volumet.", -1, 40, 150, 160, 20
321 PUSHBUTTON "Ta sikkerhetskopi...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
322 END
323
324 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
325 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
326 CAPTION "Maskinvare"
327 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
328 BEGIN
329 END
330
331 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
332 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
333 CAPTION "Kjør som"
334 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
335 BEGIN
336 LTEXT "Hvilken brukerkonto vil du bruke for å kjøre dette programmet?", -1, 10, 20, 220, 20
337 CHECKBOX "Følgende bruker %s", 14000, 10, 45, 150, 10
338 LTEXT "Beskytt min datamaskin og data fra uautorisert program aktivitet", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
339 CHECKBOX "Dette valget kan forebygge data virus fra å uskadeliggjøre din datamaskin eller personlige data, men utvelging det skulle kanskje forårsake program til funksjon formatfeil.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
340 CHECKBOX "Følgende bruker:", 14002, 10, 100, 90, 10
341 LTEXT "Brukernavn:", -1, 20, 118, 54, 10
342 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
343 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
344 LTEXT "Passord:", -1, 20, 143, 53, 10
345 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
346 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
347 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
348 PUSHBUTTON "Avbryt", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
349 END
350
351 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
352 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
353 CAPTION "Papirkurv egenskaper"
354 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
355 BEGIN
356 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
357 GROUPBOX "Innstilling for valgte sted", -1, 10, 72, 220, 70
358 RADIOBUTTON "&Tilpasse størrelse:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
359 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
360 LTEXT "M&aksimalt størrelse (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
361 RADIOBUTTON "Ikke flytt filer til &Papirkurven. Slett filene umiddelbart når de slettes.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
362 AUTOCHECKBOX "&Vis slettet bekreftelse dialog", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
363 END
364
365 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
366 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
367 CAPTION "Åpne med"
368 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
369 BEGIN
370 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
371 LTEXT "Velg programmet du vil bruke for å åpne denne filen:", -1, 44, 12, 211, 10
372 LTEXT "Fil: ", 14001, 44, 25, 188, 10
373 GROUPBOX "&Program", -1, 7, 42, 249, 187
374 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
375 AUTOCHECKBOX "&Alltid bruk valgte program for å åpne denne filtypen", 14003, 20, 193, 225, 10
376 PUSHBUTTON "&Utforsk...", 14004, 198, 207, 50, 14
377 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
378 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
379 END
380
381 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
382 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
383 CAPTION "Copying..."
384 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
385 BEGIN
386 PUSHBUTTON "Cancel", 14002, 195, 14, 60, 16
387 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
388 LTEXT "File", 14001, 8, 6, 169, 10
389 END
390
391 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
392 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
393 CAPTION "Generielt"
394 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
395 BEGIN
396 GROUPBOX "Oppgaver", -1, 7, 10, 249, 45
397 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
398 AUTORADIOBUTTON "Vis felles oppgaver i &mapper", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
399 AUTORADIOBUTTON "Bruk ReactOS klass&isk mapper", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
400 GROUPBOX "Utforsk mapper", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
401 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
402 AUTORADIOBUTTON "Åpne hver mapper i sa&mme vindu", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
403 AUTORADIOBUTTON "Åpne hver mapper i sitt egen &vindu", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
404 GROUPBOX "Klikk enheter som følgende", -1, 7, 110, 249, 60
405 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
406 AUTORADIOBUTTON "&Enkelt-klikk for å åpne en enhet (peker for å velge)", 14007, 40, 120, 190, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
407 AUTORADIOBUTTON "Understrek ikon titteler konsekvent med min &utforsker", 14008, 50, 132, 190, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
408 AUTORADIOBUTTON "Understrek ikon titteler bare mens jeg &peker på dem", 14009, 50, 144, 190, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
409 AUTORADIOBUTTON "&Dobbelt klikk for å åpne enheten (Enkelt-klikk for å velge)", 14010, 40, 156, 194, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
410 PUSHBUTTON "&Bruk standard", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
411 END
412
413 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
414 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
415 CAPTION "Vis"
416 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
417 BEGIN
418 GROUPBOX "Mappe visning", -1, 7, 10, 249, 60
419 //ICON
420 LTEXT "Du kan bruke visning (slik som detalj eller Tiles) som\ndu bruker for denne mappen til alle mappene.", -1, 60, 20, 180, 20
421 PUSHBUTTON "Bruk til a&lle mappene", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
422 PUSHBUTTON "&Gjenopprett alle mapper", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
423 LTEXT "Avanserte innstillinger:", -1, 7, 80, 100, 10
424 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
425 PUSHBUTTON "Gjenopprett &standard", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
426 END
427
428 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
429 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
430 CAPTION "Filtyper"
431 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
432 BEGIN
433 LTEXT "Registerert fil&typer:", -1, 7, 10, 70, 10
434 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
435 PUSHBUTTON "&Ny", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
436 PUSHBUTTON "&Slett", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
437 GROUPBOX "Detailjer for '%s' utvidelser", 14003, 7, 130, 249, 70
438 LTEXT "Åpne med:", -1, 12, 140, 40, 10
439 //ICON
440 LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
441 PUSHBUTTON "&Endre...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
442 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
443 PUSHBUTTON "Av&ansert", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
444 END
445
446 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
447 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
448 CAPTION "Bekrefte fil erstattning"
449 FONT 8, "MS Shell Dlg"
450 BEGIN
451 DEFPUSHBUTTON "&Ja", IDYES, 20, 122, 60, 14
452 PUSHBUTTON "Ja for &Alt", 12807, 85, 122, 60, 14
453 PUSHBUTTON "&Nei", IDNO, 150, 122, 60, 14
454 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
455 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
456 LTEXT "Denne mappen inneholder allerede en fil som heter '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
457 LTEXT "Denne mappen inneholder allerede en bare-lesbar fil som heter '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
458 LTEXT "Denne mappen inneholder allerede en systemfil som heter '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
459 LTEXT "Vil du overskrive eksisterende fil", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
460 LTEXT "(ukjent dato og størrelse)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
461 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
462 LTEXT "med denne ene?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
463 LTEXT "(ukjent dato og størrelse)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
464 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
465 END
466
467 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
468 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
469 CAPTION "Logg av ReactOS"
470 FONT 8, "MS Shell Dlg"
471 BEGIN
472 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "Er du sikker på at du vil logge av?", -1, 43, 11, 140, 22
474 DEFPUSHBUTTON "&Logg av", IDOK, 57, 40, 60, 14
475 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
476 END
477
478 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
479 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
480 CAPTION "Koble fra ReactOS"
481 FONT 8, "MS Shell Dlg"
482 BEGIN
483 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
484 LTEXT "Er du sikker på du vil koble fra?", -1, 49, 12, 137, 23
485 DEFPUSHBUTTON "&Koble fra", IDOK, 57, 40, 60, 14
486 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
487 END
488
489 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
490 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
491 CAPTION "Autostart"
492 FONT 8, "MS Shell Dlg"
493 BEGIN
494 LTEXT "&Velg en innhold type, også velg en handling for ReactOS for å gjennomføre automatisk når denne type er brukt til denne enheten:", 1000, 7, 7, 215, 20
495 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
496 GROUPBOX "Handlinger", -1, 7, 45, 212, 146
497 AUTORADIOBUTTON "Velg en handling for å &utføre:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
498 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
499 AUTORADIOBUTTON "Velg denne handlingen hver gang jeg &utfører denne handlingen", 1006, 14, 177, 202, 10
500 PUSHBUTTON "&Gjenopprett standard", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
501 END
502
503 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
504 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
505 CAPTION "Mikset innhold"
506 FONT 8, "MS Shell Dlg"
507 BEGIN
508 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
509 LTEXT "Denne disken eller enheten inneholder mere enn en type med innhold.", 1001, 32, 7, 191, 20
510 LTEXT "Hva vil du at ReactOS skal gjøre?", 1002, 32, 31, 188, 8
511 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
512 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
513 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
514 END
515
516 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
517 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
518 CAPTION "Mikset innhold"
519 FONT 8, "MS Shell Dlg"
520 BEGIN
521 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
522 LTEXT "ReactOS kan gjøre den samme handlingen hver gang du setter inn en disk eller kobler til en enhet med denne filtypen:", 1001, 30, 7, 193, 20
523 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
524 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
525 LTEXT "Hva vil du at ReactOS skal gjøre?", 1002, 32, 41, 190, 8
526 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
527 AUTOCHECKBOX "Gjør alltid den valgte handlingen.", 1004, 32, 171, 190, 10
528 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
529 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
530 END
531
532 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
533 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
534 CAPTION "Autostart"
535 FONT 8, "MS Shell Dlg"
536 BEGIN
537 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
538 LTEXT "ReactOS kan gjøre den samme handlingen hver gang du kobler til en enhet.", 1001, 32, 7, 190, 22
539 LTEXT "&Hva vil du at ReactOS skal gjøre?", 1002, 32, 31, 190, 8
540 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
541 AUTOCHECKBOX "&Alltid utfør den valgte handlingen", 1004, 32, 143, 190, 8
542 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
543 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
544 END
545
546 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
547 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
548 CAPTION "Slå av ReactOS"
549 FONT 8, "MS Shell Dlg"
550 BEGIN
551 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
552 LTEXT "Hva vil du at datamaskinen skal gjøre?", -1, 39, 7, 167, 10
553 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
554 LTEXT "Behandle din sesjon, din datamaskin bruker lite strøm når data er i minnet. Datamaskinen vil våkne hvis du trykker på en tast eller beveger på musen.", 8225, 39, 40, 167, 37
555 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
556 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
557 PUSHBUTTON "&Hjelp", IDHELP, 144, 82, 60, 14
558 END
559
560 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
561 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
562 CAPTION "Format"
563 FONT 8, "MS Shell Dlg"
564 BEGIN
565 DEFPUSHBUTTON "&Start", IDOK, 53, 198, 60, 14
566 PUSHBUTTON "&Lukk", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
567 LTEXT "Ka&pasitet:", -1, 7, 6, 169, 9
568 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
569 LTEXT "&Filsystem", -1, 7, 35, 170, 9
570 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
571 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
572 LTEXT "&Størrelse på tildelingsenheten", -1, 7, 64, 170, 9
573 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
574 LTEXT "Volum&navn", -1, 7, 93, 170, 9
575 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
576 GROUPBOX "Formatterings &valg", 4610, 7, 121, 170, 49
577 AUTOCHECKBOX "&Rask formattering", 28674, 16, 135, 155, 10
578 AUTOCHECKBOX "&Utfør komprimering", 28675, 16, 152, 155, 10
579 END
580
581 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
582 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
583 CAPTION "Kontroller disken"
584 FONT 8, "MS Shell Dlg"
585 BEGIN
586 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 53, 100, 60, 14
587 GROUPBOX "Alternativer for diskkontroll", -1, 7, 6, 179, 50
588 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
589 AUTOCHECKBOX "Reparer feil i filsysten automatisk", 14000, 16, 15, 155, 10
590 AUTOCHECKBOX "&Søk etter og forsøk å reparere skadet sektorer", 14001, 16, 30, 165, 10
591 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
592 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
593 END
594
595 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
596 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
597 CAPTION "Endre ikon"
598 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
599 BEGIN
600 LTEXT "Filnavn:", -1, 7, 14, 208, 10
601 PUSHBUTTON "Utforsk...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
602 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
603 LTEXT "Icons:", -1, 7, 47, 208, 10
604 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
605 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
606 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
607 END
608
609 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
610 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
611 CAPTION "Caution"
612 FONT 8, "MS Shell Dlg"
613 BEGIN
614 ICON IDI_SHELL_DOCUMENT, IDI_SHELL_DOCUMENT, 5, 5, 21, 20
615 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
616 another application. Modifying this file might damage your\n\
617 system or make it less functional.\n\n\
618 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
619 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
620 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
621 END
622
623 STRINGTABLE
624 BEGIN
625 /* columns in the shellview */
626 IDS_SHV_COLUMN1 "Fil"
627 IDS_SHV_COLUMN2 "Størrelse"
628 IDS_SHV_COLUMN3 "Type"
629 IDS_SHV_COLUMN4 "Endret"
630 IDS_SHV_COLUMN5 "Egenskaper"
631 IDS_SHV_COLUMN6 "Størrelse"
632 IDS_SHV_COLUMN7 "Ledig plass"
633 IDS_SHV_COLUMN8 "Navn"
634 IDS_SHV_COLUMN9 "Kommentarer"
635 IDS_SHV_COLUMN10 "Eier"
636 IDS_SHV_COLUMN11 "Gruppe"
637 IDS_SHV_COLUMN12 "Filnavn"
638 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategori"
639 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Opprinnelig plassering"
640 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Dato slettet"
641 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Skrifttype"
642 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Arbeidsgruppe"
643 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Nettverksplassering"
644 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenter"
645 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Status"
646 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Kommentarer"
647 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Plassering"
648 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Modell"
649
650 /* special folders */
651 IDS_DESKTOP "Skrivebord"
652 IDS_MYCOMPUTER "Min datamaskin"
653 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Papirkurv"
654 IDS_CONTROLPANEL "Kontrollpanel"
655 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Administrative verktøy"
656
657 /* context menus */
658 IDS_VIEW_LARGE "&Store ikoner"
659 IDS_VIEW_SMALL "S&må ikoner"
660 IDS_VIEW_LIST "&Liste"
661 IDS_VIEW_DETAILS "&Detaljer"
662 IDS_SELECT "Velg"
663 IDS_OPEN "Åpne"
664 IDS_CREATELINK "&Opprett snarvei"
665 IDS_COPY "Kopier"
666 IDS_DELETE "Slett"
667 IDS_PROPERTIES "Egenskaper"
668 IDS_CUT "Klipp ut"
669 IDS_RESTORE "Gjenopprett"
670 IDS_FORMATDRIVE "Formatering..."
671 IDS_RENAME "Endre navn"
672 IDS_INSERT "Sett inn"
673
674 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Kunne ikke opprette ny mappe: tilgang nektet."
675 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Klarte ikke opprette ny mappe"
676 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Bekreft filsletting"
677 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Bekreft sletting av mappe"
678 IDS_DELETEITEM_TEXT "Virkelig slette «%1»?"
679 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Virkelig slette disse %1 elementene?"
680 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Virkelig slette valgte element(er)??"
681 IDS_TRASHITEM_TEXT "Virkelig legge «%1» i papirkurven?"
682 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Virkelig legge «%1» og alt innholdet i papirkurven?"
683 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Virkelig legge disse %1 valgte elementene i papirkurven?"
684 IDS_CANTTRASH_TEXT "Elementet «%1» kan ikke legges i papirkurven. Vil du slette det i stedet?"
685 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Denne mapppen innholder allerede en fil som heter '%1'.\n\nVil du overskrive denne?"
686 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Bekreft overskriving av fil"
687 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Denne mappen inneholder allerede en mappe som heter '%1'.\n\nHvis filene i destinasjon mappen har samme navn filer i \nvalgte mapper her vil bli overskrevet. Ønsker du fortsatt å flytte eller kopiere \ndenne mappen?"
688
689 /* message box strings */
690 IDS_RESTART_TITLE "Starte på nytt"
691 IDS_RESTART_PROMPT "Vil du starte datamaskinen på nytt?"
692 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Avslutt"
693 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Vil du slå av datamaskinen?"
694 IDS_LOGOFF_TITLE "Log Off"
695 IDS_LOGOFF_PROMPT "Do you want to log off?"
696
697 /* Run File dialog */
698 IDS_RUNDLG_ERROR "Unable to display Run File dialog box (internal error)"
699 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Unable to display Browse dialog box (internal error)"
700 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Browse"
701 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Executable Files (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
702
703 /* shell folder path default values */
704 IDS_PROGRAMS "Start-meny\\Programmer"
705 IDS_PERSONAL "Mine dokumenter"
706 IDS_FAVORITES "Favoritter"
707 IDS_STARTUP "Start-meny\\Programmer\\Oppstart"
708 IDS_RECENT "Siste"
709 IDS_SENDTO "Sendtil"
710 IDS_STARTMENU "Start-meny"
711 IDS_MYMUSIC "Min musikk"
712 IDS_MYVIDEO "Mine videoklipp"
713 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Skrivebord"
714 IDS_NETHOOD "NetHood"
715 IDS_TEMPLATES "Maler"
716 IDS_APPDATA "Programdata"
717 IDS_PRINTHOOD "Skrivere"
718 IDS_LOCAL_APPDATA "Lokale innstillinger\\Programdata"
719 IDS_INTERNET_CACHE "Lokale innstillinger\\Midligtidig internett filer"
720 IDS_COOKIES "Informasjonskapsel"
721 IDS_HISTORY "Lokale innstillinger\\Logg"
722 IDS_PROGRAM_FILES "Programfiler"
723 IDS_MYPICTURES "Mine bilder"
724 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Programfiler\\Fellesfiler"
725 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenter"
726 IDS_ADMINTOOLS "Start-meny\\Programmer\\Administrative verktøy"
727 IDS_COMMON_MUSIC "Dokumenter\\Min musikk"
728 IDS_COMMON_PICTURES "Dokumenter\\Mine bilder"
729 IDS_COMMON_VIDEO "Dokumenter\\Mine videoklipp"
730 IDS_CDBURN_AREA "Lokale innstillinger\\Programdata\\Microsoft\\CD Burning"
731 IDS_NETWORKPLACE "Mine nettverkssteder"
732
733 IDS_NEWFOLDER "Ny mappe"
734
735 IDS_DRIVE_FIXED "Lokal Disk"
736 IDS_DRIVE_CDROM "CD stasjon"
737 IDS_DRIVE_NETWORK "Nettverk disk"
738
739 /* Open With */
740 IDS_OPEN_WITH "Åpne med"
741 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Velg program..."
742 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
743 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
744
745 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Forfatter"
746 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Tilbake"
747 FCIDM_SHVIEW_NEW "Ny"
748 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Ny &mappe"
749 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Ny &snarvei"
750 IDS_FOLDER_OPTIONS "Mappe valg"
751 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Papirkurv plassering"
752 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Ledig plass"
753 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Tøm papirkurven"
754 IDS_PICK_ICON_TITLE "Velg Ikon"
755 IDS_PICK_ICON_FILTER "Ikon Fil (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
756 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Kjørbare filer (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
757 IDS_DIRECTORY "Mappe"
758 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Virtuell enhetdriver"
759 IDS_BAT_FILE "ReactOS Batch fil"
760 IDS_CMD_FILE "ReactOS Kommando skript"
761 IDS_COM_FILE "Dos applikasjon"
762 IDS_CPL_FILE "Kontrollpanel enhet"
763 IDS_CUR_FILE "Markør"
764 IDS_DLL_FILE "Applikasjon utvidelse"
765 IDS_DRV_FILE "Enhet driver"
766 IDS_EXE_FILE "Applikasjon"
767 IDS_FON_FILE "Skrift fil"
768 IDS_TTF_FILE "TrueType skrift fil"
769 IDS_HLP_FILE "Hjelp fil"
770 IDS_INI_FILE "Konfigurasjon innstilling"
771 IDS_LNK_FILE "Snarvei"
772 IDS_SYS_FILE "Systemfil"
773
774 IDS_OPEN_VERB "Åpne"
775 IDS_EXPLORE_VERB "Explore"
776 IDS_RUNAS_VERB "Kjør som"
777 IDS_EDIT_VERB "Rediger"
778 IDS_FIND_VERB "Finn"
779 IDS_PRINT_VERB "Skriv ut"
780
781 IDS_FILE_FOLDER "%u filer, %u mapper"
782 IDS_PRINTERS "Skrivere"
783 IDS_FONTS "Skrifttyper"
784 IDS_INSTALLNEWFONT "Installere nye skrifttyper..."
785
786 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Standard tildelingsstørrelse"
787 IDS_COPY_OF "Copy of"
788
789 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Intet Windows-program er satt opp til å åpne denne filtypen."
790
791 IDS_FILE_DETAILS "Detailjer for '%s' utvidelser"
792 IDS_FILE_DETAILSADV "Filer med utvidelser '%s' er av typen '%s'. For å endre innstillingene som er av filen '%s', trykk på avansert."
793 IDS_FILE_TYPES "FileTypes"
794 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensions"
795 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
796 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
797 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
798 END