27df473955b5b2d61e61eae4f38cae5563d57ce5
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 MENU_001 MENU
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Duże Ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Małe Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Szczegóły", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 END
10
11 /* shellview background menu */
12 MENU_002 MENU
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 POPUP "&Widok"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Duże Ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
19 MENUITEM "&Małe Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
20 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
21 MENUITEM "&Szczegóły", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
22 END
23 MENUITEM SEPARATOR
24 POPUP "Rozmieść &ikony według"
25 BEGIN
26 MENUITEM "&Nazwy", 0x30 /* column 0 */
27 MENUITEM "&Typu", 0x32 /* column 2 */
28 MENUITEM "&Wielkości", 0x31 /* ... */
29 MENUITEM "&Daty", 0x33
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "&Autorozmieszczanie", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
32 END
33 MENUITEM "&Wyrównaj ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "&Odśwież", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "W&klej", FCIDM_SHVIEW_INSERT
38 MENUITEM "Wklej s&krót", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "Właściwości", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
41 END
42 END
43
44 /* shellview item menu */
45 MENU_SHV_FILE MENU
46 BEGIN
47 POPUP ""
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Eksploruj", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
50 MENUITEM "&Otwórz", FCIDM_SHVIEW_OPEN
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "&Wytnij", FCIDM_SHVIEW_CUT
53 MENUITEM "&Kopiuj", FCIDM_SHVIEW_COPY
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Utwórz &Skrót", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
56 MENUITEM "&Usuń", FCIDM_SHVIEW_DELETE
57 MENUITEM "&Zmień nazwę", FCIDM_SHVIEW_RENAME
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Wł&aściwości", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
60 END
61 END
62
63 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 CAPTION "Wybierz folder"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
69 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
70 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
71 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
72 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
73 END
74
75 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Wybierz katalog"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
81 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
82 LTEXT "Katalog:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
83 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
84 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
85 PUSHBUTTON "&Utwórz katalog", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
88 END
89
90 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
91 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
92 CAPTION "Komunikat"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 DEFPUSHBUTTON "&Tak", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
96 PUSHBUTTON "Tak na &wszystkie", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
97 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
98 PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
99 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
100 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
101 END
102
103 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "O %s"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
109 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
110 LTEXT "Wersja ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
111 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
112 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
113 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
114 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
115 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
116 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
117 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
118 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
119 LTEXT "Ta kopia ReactOS jest zarejestrowana na:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
120 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
121 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
122 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
123 LTEXT "Zainstalowana pamięć fizyczna:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
124 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
125 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
126 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
127 END
128
129 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
130 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
131 FONT 8, "MS Shell Dlg"
132 BEGIN
133 LTEXT "ReactOS powstał dzięki:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
134 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
135 END
136
137 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
138 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
139 CAPTION "Run"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg"
141 BEGIN
142 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
143 LTEXT "Wpisz nazwę programu, katalogu, dokumentu, a ReactOS otworzy go dla ciebie.", 12289, 36, 11, 182, 18
144 LTEXT "&Otwórz:", 12305, 7, 39, 24, 10
145 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
146 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
147 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
148 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
149 END
150
151 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
152 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
153 CAPTION "Skrót"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
155 BEGIN
156 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
157 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
158 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
159 LTEXT "Typ docelowy:", 14004, 8, 38, 68, 10
160 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
161 LTEXT "Lokalizacja:", 14006, 8, 55, 68, 10
162 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
163 LTEXT "&Element docelowy:", 14008, 8, 71, 68, 10
164 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
165 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
166 LTEXT "&Uruchom w:", 14010, 8, 98, 68, 10
167 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
168 LTEXT "Skrót &klawiszowy:", 14014, 8, 117, 68, 10
169 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
170 LTEXT "U&ruchom:", 14016, 8, 136, 68, 10
171 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
172 LTEXT "K&omentarz:", 14018, 8, 154, 68, 10
173 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
174 PUSHBUTTON "&Znajdź element docelowy", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
175 PUSHBUTTON "Zmień &ikonę", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
176 PUSHBUTTON "Z&aawansowane", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
177 END
178
179 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
180 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
181 CAPTION "Właściwości zaawansowane"
182 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
183 BEGIN
184 LTEXT "Wybierz właściwości zaawansowane dla tego skrótu.", -1, 5, 30, 210, 10
185 CHECKBOX "Uruchom z innym Użytkownikiem", 14000, 25, 50, 150, 10
186 LTEXT "Ta opcja pozwoli ci na uruchomienie skrótu jako inny użytkownik, do ochrony twoich danych przed niepowołanym dostępem.", -1, 50, 60, 175, 40
187 CHECKBOX "Uruchom w osobnym przedziale pamięci", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
188 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
189 PUSHBUTTON "Przerwij", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
190 END
191
192 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
193 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
194 CAPTION "Ogólne"
195 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
196 BEGIN
197 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
198 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
199 LTEXT "Typ:", 14004, 8, 40, 55, 10
200 CONTROL "Katalog", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
201 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
202 LTEXT "Lokalizacja:", 14008, 8, 56, 55, 10
203 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
204 LTEXT "Rozmiar:", 14010, 8, 72, 55, 10
205 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
206 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
207 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
208 LTEXT "Zawiera:", 14026, 8, 104, 55, 10
209 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
210 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
211 LTEXT "Utworzony:", 14014, 8, 128, 55, 10
212 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
213 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
214 LTEXT "Atrybuty:", 14020, 8, 152, 46, 10
215 AUTOCHECKBOX "&Tylko do odczytu", 14021, 56, 152, 70, 10
216 AUTOCHECKBOX "&Ukryty", 14022, 56, 166, 70, 10
217 AUTOCHECKBOX "&Archiwalny", 14023, 56, 180, 70, 10
218 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
219 END
220
221 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
222 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
223 CAPTION "Ogólne"
224 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
225 BEGIN
226 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
227 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
228 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
229 LTEXT "Typ pliku:", 14004, 8, 35, 50, 10
230 CONTROL "Plik", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
231 LTEXT "Otwierany za pomocą:", 14006, 8, 53, 50, 10
232 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
233 PUSHBUTTON "&Zmień...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
234 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
235 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
236 LTEXT "Lokalizacja:", 14008, 8, 75, 45, 10
237 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
238 LTEXT "Rozmiar:", 14010, 8, 91, 45, 10
239 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
240 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
241 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
242 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
243 LTEXT "Utworzony:", 14014, 8, 131, 45, 10
244 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
245 LTEXT "Zmodyfikowany:", 14016, 8, 147, 45, 10
246 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
247 LTEXT "Ostatnio użyty:", 14018, 8, 163, 45, 10
248 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
249 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
250 LTEXT "Atrybuty:", 14020, 8, 189, 45, 10
251 AUTOCHECKBOX "&Tylko do odczytu", 14021, 58, 189, 67, 10
252 AUTOCHECKBOX "&Ukryty", 14022, 130, 189, 50, 10
253 AUTOCHECKBOX "&Archiwalny", 14023, 181, 189, 49, 10
254 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
255 END
256
257 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
258 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
259 CAPTION "Wersja"
260 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
261 BEGIN
262 LTEXT "Wersja pliku: ", 14000, 10, 10, 55, 10
263 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
264 LTEXT "Opis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
265 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
266 LTEXT "Prawa autorskie: ", 14004, 10, 46, 66, 10
267 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
268 GROUPBOX "Pozostałe informacje o wersji: ", 14006, 6, 70, 222, 115
269 LTEXT "Nazwa: ", 14007, 13, 82, 50, 10
270 LTEXT "Wartość: ", 14008, 112, 82, 45, 10
271 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
272 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
273 END
274
275 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
276 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
277 CAPTION "Ogólne"
278 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
279 BEGIN
280 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
281 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
282 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
283 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
284 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
285 LTEXT "System plików:", -1, 8, 51, 95, 10
286 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
287 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
288 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
289 LTEXT "Zajęte miejsce:", -1, 25, 69, 80, 10
290 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
291 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
292 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
293 LTEXT "Wolne miejsce:", -1, 25, 82, 80, 10
294 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
295 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
296 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
297 LTEXT "Pojemność:", -1, 25, 103, 80, 10
298 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
299 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
300 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
301 LTEXT "Napęd %c", 14009, 100, 150, 70, 10
302 PUSHBUTTON "Oczyszczanie &dysku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
303 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
304 CHECKBOX "Kompresuj dysk, aby zaoszczędzić miejsce na dysku", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
305 CHECKBOX "Zezwalaj na indeksowanie tego dysku, aby przyśpieszyć wyszukiwanie plików", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
306 END
307
308 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
309 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
310 CAPTION "Narzędzia"
311 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
312 BEGIN
313 GROUPBOX "Sprawdzanie błędów", -1, 5, 5, 230, 60
314 LTEXT "Ta opcja sprawdzi wolumin w poszukiwaniu błędów.", -1, 40, 25, 160, 20
315 PUSHBUTTON "Sprawdź...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
316 GROUPBOX "Defragmentacja", -1, 5, 65, 230, 60
317 LTEXT "Ta opcja dokona defragmentacji plików woluminu.", -1, 40, 85, 160, 20
318 PUSHBUTTON "Defragmentuj...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
319 GROUPBOX "Kopia zapasowa", -1, 5, 130, 230, 60
320 LTEXT "Ta opcja wykona kopię zapasową plików tego woluminu.", -1, 40, 150, 160, 20
321 PUSHBUTTON "Wykonaj kopię zapasową...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
322 END
323
324 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
325 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
326 CAPTION "Sprzęt"
327 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
328 BEGIN
329 END
330
331 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
332 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
333 CAPTION "Uruchom jako"
334 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
335 BEGIN
336 LTEXT "Które konto użytkownika chcesz użyć do uruchomienia tego programu?", -1, 10, 20, 220, 20
337 CHECKBOX "Bieżący użytkownik %s", 14000, 10, 45, 150, 10
338 LTEXT "Zabezpiecz mój komputer i dane przed nieautoryzowanym działaniem programów", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
339 CHECKBOX "Ta opcja może zabezpieczyć twój komputer lub dane na nim przed szkodliwymi programami, ale użycie jej może spowodować nieprawidłowe działanie programów.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
340 CHECKBOX "Następujący użytkownik:", 14002, 10, 100, 90, 10
341 LTEXT "Nazwa użytkownika:", -1, 20, 118, 54, 10
342 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
343 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
344 LTEXT "Hasło:", -1, 20, 143, 53, 10
345 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
346 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
347 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
348 PUSHBUTTON "Anuluj", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
349 END
350
351 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
352 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
353 CAPTION "Właściwości Kosza"
354 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
355 BEGIN
356 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
357 GROUPBOX "Ustawienia wybranej lokalizacji", -1, 10, 72, 220, 70
358 RADIOBUTTON "&Własny rozmiar:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
359 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
360 LTEXT "&Maksymalny rozmiar(MB):", -1, 20, 105, 70, 10
361 RADIOBUTTON "Nie przenoś plików do &Kosza, tylko od razu usuwaj.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
362 AUTOCHECKBOX "&Wyświetl dialog z potwierdzeniem usuwania", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
363 END
364
365 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
366 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
367 CAPTION "Otwórz za pomocą"
368 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
369 BEGIN
370 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
371 LTEXT "Wybierz program, którego chcesz użyć do otwarcia tego pliku:", -1, 44, 12, 211, 10
372 LTEXT "Plik: ", 14001, 44, 25, 188, 10
373 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
374 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
375 AUTOCHECKBOX "&Zawsze używaj danego programu do otwierania tego typu plików", 14003, 20, 193, 225, 10
376 PUSHBUTTON "&Przeglądaj...", 14004, 198, 207, 50, 14
377 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
378 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
379 END
380
381 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
382 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
383 CAPTION "Copying..."
384 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
385 BEGIN
386 PUSHBUTTON "Cancel", 14002, 195, 14, 60, 16
387 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
388 LTEXT "File", 14001, 8, 6, 169, 10
389 END
390
391 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
392 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
393 CAPTION "Ogólne"
394 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
395 BEGIN
396 GROUPBOX "Zadania", -1, 7, 10, 249, 45
397 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
398 AUTORADIOBUTTON "Pokaż podstawowe zadania w &katalogach", 14001, 40, 25, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
399 AUTORADIOBUTTON "Użyj klasycznych katalogów &ReactOS", 14002, 40, 37, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
400 GROUPBOX "Przeglądaj katalogi", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
401 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
402 AUTORADIOBUTTON "Otwórz każdy katalog w tym &samym oknie", 14004, 40, 70, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
403 AUTORADIOBUTTON "Otwórz każdy katalog w &osobnym oknie", 14005, 40, 82, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
404 GROUPBOX "Działanie przycisków myszki", -1, 7, 110, 249, 60
405 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
406 AUTORADIOBUTTON "&Pojedyncze kliknięcie by otworzyć cel (najechanie by wskazać)", 14007, 40, 120, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
407 AUTORADIOBUTTON "Podkreś&laj tytuły ikon tak jak w przeglądarce", 14008, 50, 132, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
408 AUTORADIOBUTTON "Podkreślaj &tytuły ikon tylko po najechaniu na nie kursorem", 14009, 50, 144, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
409 AUTORADIOBUTTON "Po&dwójne kliknięcie by otworzyć (pojedyncze kliknięcie by wskazać)", 14010, 40, 156, 180, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
410 PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", 14011, 180, 180, 80, 14, WS_TABSTOP
411 END
412
413 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
414 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
415 CAPTION "Podgląd"
416 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
417 BEGIN
418 GROUPBOX "Podgląd folderów", -1, 7, 10, 249, 60
419 //ICON
420 LTEXT "Możesz użyć podglądów (takich jak Detale lub Tytuły)\nktóre są ustawione dla tego katalogu, dla pozostałych.", -1, 20, 20, 210, 20
421 PUSHBUTTON "Zastosuj do w&szystkich Katalogów", 14001, 50, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
422 PUSHBUTTON "Z&resetuj ustawienia", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
423 LTEXT "Zaawansowane:", -1, 7, 80, 100, 10
424 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
425 PUSHBUTTON "Przywróć &domyślne", 14004, 180, 210, 90, 14, WS_TABSTOP
426 END
427
428 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
429 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
430 CAPTION "Typy plików"
431 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
432 BEGIN
433 LTEXT "Zarejestrowane &typy plików:", -1, 7, 10, 196, 10
434 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
435 PUSHBUTTON "&Nowy", 14001, 120, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
436 PUSHBUTTON "&Skasuj", 14002, 180, 110, 60, 14, WS_TABSTOP
437 GROUPBOX "Szczegóły dla rozszerzenia '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
438 LTEXT "Otwiera z:", -1, 12, 140, 40, 10
439 //ICON
440 LTEXT "Nazwa Aplikacji", 14005, 100, 140, 80, 10
441 PUSHBUTTON "Z&mień", 14006, 190, 140, 60, 14, WS_TABSTOP
442 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
443 PUSHBUTTON "Zaawa&nsowane", 14008, 190, 175, 60, 14, WS_TABSTOP
444 END
445
446 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
447 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
448 CAPTION "Potwierdź zastąpienie pliku"
449 FONT 8, "MS Shell Dlg"
450 BEGIN
451 DEFPUSHBUTTON "&Tak", IDYES, 20, 122, 60, 14
452 PUSHBUTTON "Tak na &Wszystkie", 12807, 85, 122, 60, 14
453 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 150, 122, 60, 14
454 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
455 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
456 LTEXT "Ten katalog zawiera już plik o nazwie '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
457 LTEXT "Ten katalog zawiera już plik tylko do odczytu, o nazwie '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
458 LTEXT "Ten katalog zawiera już plik systemowy o nazwie '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
459 LTEXT "Czy chcesz zastąpić istniejący plik?", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
460 LTEXT "(data i rozmiar nieznane)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
461 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
462 LTEXT "nowym plikiem?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
463 LTEXT "(data i rozmiar nieznane)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
464 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
465 END
466
467 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
468 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
469 CAPTION "Wyloguj się z ReactOS"
470 FONT 8, "MS Shell Dlg"
471 BEGIN
472 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "Czy na pewno chcesz się wylogować?", -1, 43, 11, 140, 22
474 DEFPUSHBUTTON "&Wyloguj", IDOK, 57, 40, 60, 14
475 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
476 END
477
478 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
479 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
480 CAPTION "Rozłączenie z ReactOS"
481 FONT 8, "MS Shell Dlg"
482 BEGIN
483 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
484 LTEXT "Czy na pewno chcesz się rozłączyć?", -1, 49, 12, 137, 23
485 DEFPUSHBUTTON "&Rozłącz", IDOK, 57, 40, 60, 14
486 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
487 END
488
489 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
490 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
491 CAPTION "Autoodtwarzanie"
492 FONT 8, "MS Shell Dlg"
493 BEGIN
494 LTEXT "&Wybierz rodzaj danych, a następnie czynność, którą ReactOS ma wykonać automagicznie, gdy ten rodzaj danych pojawia się w urządzeniu:", 1000, 7, 7, 215, 20
495 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
496 GROUPBOX "Akcje", -1, 7, 45, 212, 146
497 AUTORADIOBUTTON "Wybierz akcję do &wykonania:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
498 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
499 AUTORADIOBUTTON "Zapytaj mnie każdorazowo o w&ybór akcji", 1006, 14, 177, 202, 10
500 PUSHBUTTON "&Odtwórz Domyślne", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
501 END
502
503 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
504 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
505 CAPTION "Dane mieszane"
506 FONT 8, "MS Shell Dlg"
507 BEGIN
508 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
509 LTEXT "Ten dysk albo urządzenie zawiera dane więcej niż jednego rodzaju.", 1001, 32, 7, 191, 20
510 LTEXT "Co chcesz by ReactOS zrobił?", 1002, 32, 31, 188, 8
511 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
512 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
513 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
514 END
515
516 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
517 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
518 CAPTION "Dane mieszane"
519 FONT 8, "MS Shell Dlg"
520 BEGIN
521 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
522 LTEXT "ReactOS może wykonać tą samą czynność za każdym razem kiedy odczytujesz dysk albo podłączasz urządzenie z tymi rodzajami plików:", 1001, 30, 7, 193, 20
523 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
524 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
525 LTEXT "Co chcesz by ReactOS zrobił?", 1002, 32, 41, 190, 8
526 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
527 AUTOCHECKBOX "Zawsze wykonuj wybraną czynność.", 1004, 32, 171, 190, 10
528 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
529 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
530 END
531
532 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
533 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
534 CAPTION "Autoodtwarzanie"
535 FONT 8, "MS Shell Dlg"
536 BEGIN
537 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
538 LTEXT "ReactOS może wykonać tą samą czynność za każdym razem kiedy podłączasz to urządzenie.", 1001, 32, 7, 190, 22
539 LTEXT "&Co chcesz by ReactOS zrobił?", 1002, 32, 31, 190, 8
540 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
541 AUTOCHECKBOX "&Zawsze wykonuj wybraną czynność", 1004, 32, 143, 190, 8
542 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
543 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
544 END
545
546 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
547 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
548 CAPTION "Zamknij ReactOS"
549 FONT 8, "MS Shell Dlg"
550 BEGIN
551 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
552 LTEXT "Co chcesz, aby zrobił komputer?", -1, 39, 7, 167, 10
553 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
554 LTEXT "Zachowuje sesję, podtrzymuje komputer na niskim poziomie poboru energii. Komputer wróci do normalnego trybu po poruszeniu myszką lub naciśnięciu klawisza. Dane znajdujące się w pamięci zostaną zachowane.", 8225, 39, 40, 167, 37
555 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
556 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
557 PUSHBUTTON "&Pomoc", IDHELP, 144, 82, 60, 14
558 END
559
560 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
561 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
562 CAPTION "Formatowanie"
563 FONT 8, "MS Shell Dlg"
564 BEGIN
565 DEFPUSHBUTTON "&Rozpocznij", IDOK, 53, 198, 60, 14
566 PUSHBUTTON "&Zamknij", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
567 LTEXT "&Pojemność:", -1, 7, 6, 169, 9
568 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
569 LTEXT "&System plików", -1, 7, 35, 170, 9
570 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
571 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
572 LTEXT "R&ozmiar jednostki alokacji", -1, 7, 64, 170, 9
573 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
574 LTEXT "&Etykieta woluminu", -1, 7, 93, 170, 9
575 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
576 GROUPBOX "&Opcje", 4610, 7, 121, 170, 49
577 AUTOCHECKBOX "Szy&bkie formatowanie", 28674, 16, 135, 155, 10
578 AUTOCHECKBOX "&Włącz kompresję", 28675, 16, 152, 155, 10
579 END
580
581 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
582 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
583 CAPTION "Sprawdzanie dysków"
584 FONT 8, "MS Shell Dlg"
585 BEGIN
586 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 53, 100, 60, 14
587 GROUPBOX "Opcje sprawdzania dysków", -1, 7, 6, 179, 50
588 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
589 AUTOCHECKBOX "Automatycznie naprawiaj błędy systemu plików", 14000, 16, 15, 155, 10
590 AUTOCHECKBOX "&Szukaj i próbuj odzyskać uszkodzone sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
591 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
592 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
593 END
594
595 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
596 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
597 CAPTION "Zmiana Ikony"
598 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
599 BEGIN
600 LTEXT "Plik:", -1, 7, 14, 208, 10
601 PUSHBUTTON "Przeglądaj...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
602 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
603 LTEXT "Ikony:", -1, 7, 47, 208, 10
604 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
605 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
606 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
607 END
608
609 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
610 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
611 CAPTION "Caution"
612 FONT 8, "MS Shell Dlg"
613 BEGIN
614 ICON IDI_SHELL_DOCUMENT, IDI_SHELL_DOCUMENT, 5, 5, 21, 20
615 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
616 another application. Modifying this file might damage your\n\
617 system or make it less functional.\n\n\
618 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
619 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
620 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
621 END
622
623 STRINGTABLE
624 BEGIN
625 /* columns in the shellview */
626 IDS_SHV_COLUMN1 "Plik"
627 IDS_SHV_COLUMN2 "Wielkość"
628 IDS_SHV_COLUMN3 "Typ"
629 IDS_SHV_COLUMN4 "Modyfikacja"
630 IDS_SHV_COLUMN5 "Atrybuty"
631 IDS_SHV_COLUMN6 "Wielkość"
632 IDS_SHV_COLUMN7 "Dostępna wielkość"
633 IDS_SHV_COLUMN8 "Nazwa"
634 IDS_SHV_COLUMN9 "Komentarz"
635 IDS_SHV_COLUMN10 "Właściciel"
636 IDS_SHV_COLUMN11 "Grupa"
637 IDS_SHV_COLUMN12 "Nazwa pliku"
638 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategoria"
639 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Lokalizacja oryginalna"
640 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data usunięcia"
641 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Czcionka"
642 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grupa Robocza"
643 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Lokalizacja Sieciowa"
644 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
645 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stan"
646 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentarze"
647 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Lokalizacja"
648 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
649
650 /* special folders */
651 IDS_DESKTOP "Pulpit"
652 IDS_MYCOMPUTER "Mój komputer"
653 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Kosz"
654 IDS_CONTROLPANEL "Panel Sterowania"
655 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Narzędzia Administracyjne"
656
657 /* context menus */
658 IDS_VIEW_LARGE "&Duże Ikony"
659 IDS_VIEW_SMALL "&Małe Ikony"
660 IDS_VIEW_LIST "&Lista"
661 IDS_VIEW_DETAILS "&Szczegóły"
662 IDS_SELECT "Zaznacz"
663 IDS_OPEN "Otwórz"
664 IDS_CREATELINK "Utwórz &Skrót"
665 IDS_COPY "Kopiuj"
666 IDS_DELETE "Usuń"
667 IDS_PROPERTIES "Właściwości"
668 IDS_CUT "Wytnij"
669 IDS_RESTORE "Przywróć"
670 IDS_FORMATDRIVE "Formatuj..."
671 IDS_RENAME "Zmień nazwę"
672 IDS_INSERT "Włóż"
673
674 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nie mogę utworzyć nowego katalogu: Brak dostępu."
675 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Błąd przy tworzeniu nowego katalogu."
676 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potwierdź usunięcia pliku"
677 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potwierdź usunięcie katalogu"
678 IDS_DELETEITEM_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć '%1'?"
679 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć te %1 pliki?"
680 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrane elementy?"
681 IDS_TRASHITEM_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz umieścić plik '%1' w Koszu?"
682 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Czy jesteś pewien, że chcesz umieścić folder '%1' i całą jego zawartość w koszu"
683 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Elementów: %1 - czy na pewno chcesz je umieścić w Koszu?"
684 IDS_CANTTRASH_TEXT "Nie mogę przenieść elementu '%1' do Kosza. Czy chcesz go zamiast tego usunąć?"
685 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Ten folder zawiera już plik o nazwie '%1'.\n\nCzy chcesz go zastąpić?"
686 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potwierdź zastąpienie pliku"
687 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Ten folder zawiera już katalog o nazwie '%1'.\n\nJeżeli w docelowym folderze wystąpią pliki o takich samych nazwach jak\nw wybranym folderze, to zostaną one zastąpione. Czy chcesz mimo to przenieść\nlub skopiować folder?"
688
689 /* message box strings */
690 IDS_RESTART_TITLE "Uruchom ponownie"
691 IDS_RESTART_PROMPT "Czy chcesz zrestartować system?"
692 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Wyłącz"
693 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Czy chcesz wyłączyć system?"
694 IDS_LOGOFF_TITLE "Wyloguj"
695 IDS_LOGOFF_PROMPT "Czy chcesz się wylogować z systemu?"
696
697 /* Run File dialog */
698 IDS_RUNDLG_ERROR "Nie mogę wyświetlić okna Uruchom (błąd wewnętrzny)"
699 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nie mogę wyświetlić okna Przeglądaj (błąd wewnętrzny)"
700 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Przeglądaj"
701 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Programy (*.exe)\0*.exe\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
702
703 /* shell folder path default values */
704 IDS_PROGRAMS "Menu Start\\Programy"
705 IDS_PERSONAL "Moje dokumenty"
706 IDS_FAVORITES "Ulubione"
707 IDS_STARTUP "Menu Start\\Programy\\AutoStart"
708 IDS_RECENT "Ostatnie"
709 IDS_SENDTO "Wyślij do"
710 IDS_STARTMENU "Menu Start"
711 IDS_MYMUSIC "Moja muzyka"
712 IDS_MYVIDEO "Moje wideo"
713 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Pulpit"
714 IDS_NETHOOD "Sieci"
715 IDS_TEMPLATES "Szablony"
716 IDS_APPDATA "Dane aplikacji"
717 IDS_PRINTHOOD "Drukarki"
718 IDS_LOCAL_APPDATA "Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji"
719 IDS_INTERNET_CACHE "Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files"
720 IDS_COOKIES "Ciasteczka"
721 IDS_HISTORY "Ustawienia Lokalne\\Historia"
722 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
723 IDS_MYPICTURES "Moje obrazy"
724 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
725 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenty"
726 IDS_ADMINTOOLS "Menu Start\\Programy\\Narzędzia administracyjne"
727 IDS_COMMON_MUSIC "Dokumenty\\Moja muzyka"
728 IDS_COMMON_PICTURES "Dokumenty\\Moje obrazy"
729 IDS_COMMON_VIDEO "Dokumenty\\Moje wideo"
730 IDS_CDBURN_AREA "Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Nagrywanie dysków CD"
731 IDS_NETWORKPLACE "Moje miejsca sieciowe"
732
733 IDS_NEWFOLDER "Nowy katalog"
734
735 IDS_DRIVE_FIXED "Dysk lokalny"
736 IDS_DRIVE_CDROM "CDROM"
737 IDS_DRIVE_NETWORK "Dysk sieciowy"
738
739 /* Open With */
740 IDS_OPEN_WITH "Otwórz za pomocą"
741 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Wybierz program..."
742 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Zalecane programy:"
743 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Inne programy:"
744
745 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autorzy"
746 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Wstecz"
747 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nowy"
748 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Folder"
749 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Skrót"
750 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opcje folderów"
751 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Lokalizacja kosza"
752 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Pozostało wolnego miejsca"
753 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Opróżnij Kosz"
754 IDS_PICK_ICON_TITLE "Wybierz ikonę"
755 IDS_PICK_ICON_FILTER "Pliki ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
756 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Programy (*.exe)\0*.exe\0Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
757 IDS_DIRECTORY "Katalog"
758 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Sterownik urządzenia wirtualnego"
759 IDS_BAT_FILE "Plik wsadowy ReactOS"
760 IDS_CMD_FILE "Skrypt konsoli ReactOS"
761 IDS_COM_FILE "Aplikacja DOS"
762 IDS_CPL_FILE "Element Panelu sterowania"
763 IDS_CUR_FILE "Kursor"
764 IDS_DLL_FILE "Rozszerzenie aplikacji"
765 IDS_DRV_FILE "Sterownik urządzenia"
766 IDS_EXE_FILE "Program"
767 IDS_FON_FILE "Plik czcionki"
768 IDS_TTF_FILE "Plik czcionki TrueType"
769 IDS_HLP_FILE "Plik pomocy"
770 IDS_INI_FILE "Ustawienia konfiguracji"
771 IDS_LNK_FILE "Skrót"
772 IDS_SYS_FILE "Plik systemowy"
773
774 IDS_OPEN_VERB "Otwórz"
775 IDS_EXPLORE_VERB "Eksploruj"
776 IDS_RUNAS_VERB "Uruchom jako "
777 IDS_EDIT_VERB "Edytuj"
778 IDS_FIND_VERB "Wyszukaj"
779 IDS_PRINT_VERB "Drukuj"
780
781 IDS_FILE_FOLDER "%u Plików, %u Katalogów"
782 IDS_PRINTERS "Drukarki"
783 IDS_FONTS "Czcionki"
784 IDS_INSTALLNEWFONT "Zainstaluj Nową Czcionkę..."
785
786 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Domyślny rozmiar jednostki alokacji"
787 IDS_COPY_OF "Kopia"
788
789 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Żaden program nie jest skonfigurowany, by otwierać pliki tego typu."
790
791 IDS_FILE_DETAILS "Szczegóły dla rozszerzenia '%s'"
792 IDS_FILE_DETAILSADV "Pliki z rozszerzeniem '%s' są typu '%s'. Aby zmienić ustawienia, które dotyczą wszystkich plików '%s', kliknij przycisk Zaawansowane."
793 IDS_FILE_TYPES "Typy plików"
794 IDS_COLUMN_EXTENSION "Rozszerzenia"
795 IDS_BYTES_FORMAT "bajtów"
796 IDS_UNKNOWN_APP "Nieznana aplikacja"
797 IDS_EXE_DESCRIPTION "Opis:"
798 END