4c1df5afdcabfaa8927fceebb0b7c68f8adbcbf4
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / sk-SK.rc
1 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
2
3 MENU_001 MENU
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Veľké ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Malé ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "&Zoznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 END
10
11 /* shellview background menu */
12 MENU_002 MENU
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 POPUP "&Zobraziť"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Veľké ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
19 MENUITEM "&Malé ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
20 MENUITEM "&Zoznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
21 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
22 END
23 MENUITEM SEPARATOR
24 POPUP "&Usporiadať ikony"
25 BEGIN
26 MENUITEM "&Názov", 0x30 /* column 0 */
27 MENUITEM "&Typ", 0x32 /* column 2 */
28 MENUITEM "&Veľkosť", 0x31 /* ... */
29 MENUITEM "&Zmenené", 0x33
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "Usporiadať &automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
32 END
33 MENUITEM "Zarovnať ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "&Obnoviť", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "&Prilepiť", FCIDM_SHVIEW_INSERT
38 MENUITEM "Prilepiť od&kaz", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "Vl&astnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
41 END
42 END
43
44 /* shellview item menu */
45 MENU_SHV_FILE MENU
46 BEGIN
47 POPUP ""
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Preskúmať", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
50 MENUITEM "&Otvoriť", FCIDM_SHVIEW_OPEN
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "&Vystrihnúť", FCIDM_SHVIEW_CUT
53 MENUITEM "&Kopírovať", FCIDM_SHVIEW_COPY
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Vytvoriť o&dkaz", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
56 MENUITEM "&Odstrániť", FCIDM_SHVIEW_DELETE
57 MENUITEM "Pre&menovať", FCIDM_SHVIEW_RENAME
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Vl&astnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
60 END
61 END
62
63 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 CAPTION "Browse for Folder"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
69 PUSHBUTTON "Zrušiť", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
70 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
71 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
72 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
73 END
74
75 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Browse for Folder"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
81 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
82 LTEXT "Priečinok:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
83 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
84 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
85 PUSHBUTTON "&Vytvoriť nový priečinok", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
88 END
89
90 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
91 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
92 CAPTION "Message"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 DEFPUSHBUTTON "Án&o", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
96 PUSHBUTTON "Áno pre &všetky", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
97 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
98 PUSHBUTTON "&Zrušiť", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
99 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
100 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
101 END
102
103 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "Čo je %s"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
109 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
110 LTEXT "Verzia ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
111 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
112 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
113 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
114 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
115 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
116 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
117 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
118 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
119 LTEXT "Táto verzia systému ReactOS je registrovaná pre:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
120 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
121 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
122 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
123 LTEXT "Nainštalovaná fyzická pamäť:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
124 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
125 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
126 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
127 END
128
129 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
130 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
131 FONT 8, "MS Shell Dlg"
132 BEGIN
133 LTEXT "Systém ReactOS pre Vám pripravili:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
134 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
135 END
136
137 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
138 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
139 CAPTION "Spustenie"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg"
141 BEGIN
142 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
143 LTEXT "Zadajte názov programu, priečinka, dokumentu alebo internetového zdroja a systém ReactOS ho otvorí.", 12289, 36, 11, 182, 18
144 LTEXT "&Otvoriť:", 12305, 7, 39, 24, 10
145 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
146 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
147 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
148 PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
149 END
150
151 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
152 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
153 CAPTION "Odkaz"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
155 BEGIN
156 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
157 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
158 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
159 LTEXT "Typ cieľa:", 14004, 8, 38, 68, 10
160 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
161 LTEXT "Umiestnenie cieľa:", 14006, 8, 55, 68, 10
162 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
163 LTEXT "&Cieľ:", 14008, 8, 71, 68, 10
164 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
165 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
166 LTEXT "Z&ačať v priečinku:", 14010, 8, 98, 68, 10
167 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
168 LTEXT "&Klávesová skratka:", 14014, 8, 117, 68, 10
169 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
170 LTEXT "Sp&ustiť:", 14016, 8, 136, 68, 10
171 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
172 LTEXT "Pozná&mka:", 14018, 8, 154, 68, 10
173 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
174 PUSHBUTTON "&Hľadať cieľ...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
175 PUSHBUTTON "&Zmeniť ikonu...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
176 PUSHBUTTON "&Spresniť...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
177 END
178
179 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
180 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
181 CAPTION "Rozšírené vlastnosti"
182 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
183 BEGIN
184 LTEXT "Vyberte rozšírené vlastnosti určené pre tento odkaz.", -1, 5, 30, 210, 10
185 CHECKBOX "&Spustiť s inými povereniami", 14000, 25, 50, 150, 10
186 LTEXT "Táto možnosť umožňuje spustiť tento odkaz ako iný používateľ, alebo pokračovať so svojím používateľským oprávnením, ale s ochranou počítača a údajov pred neoprávnenými aktivitami programu.", -1, 50, 60, 170, 40
187 CHECKBOX "Spustiť v oddelenom pa&mäťovom priestore", 14001, 25, 100, 190, 10, WS_DISABLED
188 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
189 PUSHBUTTON "Prerušiť", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
190 END
191
192 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
193 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
194 CAPTION "Všeobecné"
195 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
196 BEGIN
197 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
198 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
199 LTEXT "Typ:", 14004, 8, 40, 55, 10
200 CONTROL "Priečinok", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
201 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
202 LTEXT "Umiestnenie:", 14008, 8, 56, 55, 10
203 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
204 LTEXT "Veľkosť:", 14010, 8, 72, 55, 10
205 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
206 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
207 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
208 LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
209 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
210 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
211 LTEXT "Vytvorený:", 14014, 8, 128, 55, 10
212 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
213 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
214 LTEXT "Atribúty:", 14020, 8, 152, 46, 10
215 AUTOCHECKBOX "&Iba na čítanie", 14021, 56, 152, 70, 10
216 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 56, 166, 70, 10
217 AUTOCHECKBOX "&Archívny", 14023, 56, 180, 70, 10
218 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
219 END
220
221 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
222 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
223 CAPTION "Všeobecné"
224 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
225 BEGIN
226 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
227 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
228 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
229 LTEXT "Typ súboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
230 CONTROL "Súbor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
231 LTEXT "Otvoriť programom:", 14006, 8, 53, 50, 10
232 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
233 PUSHBUTTON "&Change...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
234 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
235 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
236 LTEXT "Umiestnenie:", 14008, 8, 75, 45, 10
237 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
238 LTEXT "Veľkosť:", 14010, 8, 91, 45, 10
239 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
240 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
241 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
242 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
243 LTEXT "Vytvorený:", 14014, 8, 131, 45, 10
244 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
245 LTEXT "Zmenený:", 14016, 8, 147, 45, 10
246 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
247 LTEXT "Otvorený:", 14018, 8, 163, 45, 10
248 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
249 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
250 LTEXT "Atribúty:", 14020, 8, 189, 45, 10
251 AUTOCHECKBOX "&Iba na čítanie", 14021, 58, 189, 67, 10
252 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
253 AUTOCHECKBOX "&Archívny", 14023, 181, 189, 49, 10
254 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
255 END
256
257 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
258 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
259 CAPTION "Verzia"
260 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
261 BEGIN
262 LTEXT "Verzia súboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
263 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
264 LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
265 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
266 LTEXT "Autorské práva: ", 14004, 10, 46, 66, 10 //Copyright
267 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
268 GROUPBOX "Iné informácie o verzii: ", 14006, 6, 70, 222, 115
269 LTEXT "Názov položky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
270 LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
271 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
272 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
273 END
274
275 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
276 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
277 CAPTION "Všeobecné"
278 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
279 BEGIN
280 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
281 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
282 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
283 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
284 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
285 LTEXT "Systém súborov:", -1, 8, 51, 95, 10
286 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
287 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
288 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
289 LTEXT "Využité miesto:", -1, 25, 69, 80, 10
290 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
291 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
292 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
293 LTEXT "Voľné miesto:", -1, 25, 82, 80, 10
294 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
295 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
296 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
297 LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 103, 80, 10
298 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
299 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
300 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
301 LTEXT "Jednotka %c", 14009, 100, 150, 70, 10
302 PUSHBUTTON "Čistenie &disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
303 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
304 CHECKBOX "Ušetriť miesto na disku &kompresiou jednotky", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
305 CHECKBOX "&Povoliť indexovanie pre tento disk, a zrýchliť tak hľadanie súborov", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
306 END
307
308 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
309 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
310 CAPTION "Nástroje"
311 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
312 BEGIN
313 GROUPBOX "Kontrola chýb", -1, 5, 5, 230, 60
314 LTEXT "Umožňuje nájsť chyby na zväzku.", -1, 40, 25, 160, 20
315 PUSHBUTTON "&Skontrolovať...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
316 GROUPBOX "Defragmentácia", -1, 5, 65, 230, 60
317 LTEXT "Defragmentuje súbory na zväzku.", -1, 40, 85, 160, 20
318 PUSHBUTTON "&Defragmentovať...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
319 GROUPBOX "Zálohovanie", -1, 5, 130, 230, 60
320 LTEXT "Zálohuje súbory na zväzku.", -1, 40, 150, 160, 20
321 PUSHBUTTON "&Zálohovať...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
322 END
323
324 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
325 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
326 CAPTION "Hardvér"
327 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
328 BEGIN
329 END
330
331 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
332 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
333 CAPTION "Spustiť ako"
334 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
335 BEGIN
336 LTEXT "Ktoré používateľské konto chcete použiť k spusteniu tohto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
337 CHECKBOX "Aktuálny používateľ %s", 14000, 10, 45, 150, 10
338 LTEXT "Chrániť počítač a údaje pred neoprávnenými aktivitami programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
339 CHECKBOX "Táto možnosť môže zabrániť počítačovým vírusom aby poškodili počítač alebo osobné údaje, ale jej zvolenie môže spôsobiť, že program nebude správne fungovať.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
340 CHECKBOX "Nasledujúci používateľ:", 14002, 10, 100, 90, 10
341 LTEXT "Meno používateľa:", -1, 20, 118, 54, 10
342 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
343 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
344 LTEXT "Heslo:", -1, 20, 143, 53, 10
345 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
346 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
347 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
348 PUSHBUTTON "Zrušiť", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
349 END
350
351 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
352 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
353 CAPTION "Kôš - vlastnosti"
354 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
355 BEGIN
356 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
357 GROUPBOX "Nastavenia pre zvolené umiestnenie", -1, 10, 72, 220, 70
358 RADIOBUTTON "&Vlastná veľkosť:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
359 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
360 LTEXT "&Maximálna veľkosť (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
361 RADIOBUTTON "Súbory nepremiestňovať do &koša. Zmazané súbory hneď odstrániť.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
362 AUTOCHECKBOX "Zobrazovať &dialógové okno potvrdenia odstránenia", 14004, 20, 155, 196, 10, WS_TABSTOP
363 END
364
365 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
366 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
367 CAPTION "Otvoriť v programe"
368 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
369 BEGIN
370 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
371 LTEXT "Vyberte program, v ktorom sa má otvoriť tento súbor:", -1, 44, 12, 211, 10
372 LTEXT "Súbor: ", 14001, 44, 25, 188, 10
373 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
374 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
375 AUTOCHECKBOX "N&a otvorenie týchto súborov vždy použiť vybratý program", 14003, 20, 193, 225, 10
376 PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", 14004, 198, 207, 50, 14
377 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
378 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
379 END
380
381 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
382 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
383 CAPTION "Copying..."
384 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
385 BEGIN
386 PUSHBUTTON "Cancel", 14002, 195, 14, 60, 16
387 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
388 LTEXT "File", 14001, 8, 6, 169, 10
389 END
390
391 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
392 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
393 CAPTION "General"
394 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
395 BEGIN
396 GROUPBOX "Úlohy", -1, 7, 10, 249, 45
397 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
398 AUTORADIOBUTTON "Show common tasks in &folders", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
399 AUTORADIOBUTTON "Use ReactOS class&ic folders", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
400 GROUPBOX "Browse folders", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
401 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
402 AUTORADIOBUTTON "Open each folder in the sa&me window", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
403 AUTORADIOBUTTON "Open each folder in its own &window", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
404 GROUPBOX "Click items as follows", -1, 7, 110, 249, 60
405 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
406 AUTORADIOBUTTON "&Single-click to open an item (point to select)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
407 AUTORADIOBUTTON "Underline icon titles consistent with my &browser", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
408 AUTORADIOBUTTON "Underline icon titles only when I &point at them", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
409 AUTORADIOBUTTON "&Double-click to open an item (single-click to select)", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
410 PUSHBUTTON "&Restore Defaults", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
411 END
412
413 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
414 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
415 CAPTION "Zobraziť"
416 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
417 BEGIN
418 GROUPBOX "Folder views", -1, 7, 10, 249, 60
419 //ICON
420 LTEXT "You can apply the view(such as Details or Tiles) that\nyou are using for this folder to all folders.", -1, 60, 20, 180, 20
421 PUSHBUTTON "Apply to A&ll Folders", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
422 PUSHBUTTON "&Reset All Folders", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
423 LTEXT "Advanced settings:", -1, 7, 80, 100, 10
424 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
425 PUSHBUTTON "Restore &Defaults", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
426 END
427
428 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
429 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
430 CAPTION "Typy súborov"
431 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
432 BEGIN
433 LTEXT "Registrované &typy súborov:", -1, 7, 10, 70, 10
434 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
435 PUSHBUTTON "&Nový", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
436 PUSHBUTTON "O&dstrániť", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
437 GROUPBOX "Details for '%s' extension", 14003, 7, 130, 249, 70
438 LTEXT "Opens with:", -1, 12, 140, 40, 10
439 //ICON
440 LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
441 PUSHBUTTON "&Zmeniť...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
442 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
443 PUSHBUTTON "Ad&vanced", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
444 END
445
446 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
447 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
448 CAPTION "Potvrdenie nahradenia súboru"
449 FONT 8, "MS Shell Dlg"
450 BEGIN
451 DEFPUSHBUTTON "Án&o", IDYES, 20, 122, 60, 14
452 PUSHBUTTON "Áno pre &všetky", 12807, 85, 122, 60, 14
453 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 150, 122, 60, 14
454 PUSHBUTTON "&Zrušiť", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
455 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
456 LTEXT "Tento priečinok už obsahuje súbor s názvom '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
457 LTEXT "Tento priečinok už obsahuje súbor s názvom '%2', ktorý je určený iba na čítanie.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
458 LTEXT "Tento priečinok už obsahuje systémový súbor s názvom '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
459 LTEXT "Chcete nahradiť existujúci súbor", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
460 LTEXT "(neznámy dátum a veľkosť)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
461 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
462 LTEXT "týmto súborom?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
463 LTEXT "(neznámy dátum a veľkosť)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
464 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
465 END
466
467 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
468 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
469 CAPTION "Odhlásiť ReactOS"
470 FONT 8, "MS Shell Dlg"
471 BEGIN
472 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "Ste si istý, že sa chcete odhlásiť?", -1, 43, 11, 140, 22
474 DEFPUSHBUTTON "O&dhlásiť", IDOK, 57, 40, 60, 14
475 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
476 END
477
478 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
479 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
480 CAPTION "Odpojiť ReactOS"
481 FONT 8, "MS Shell Dlg"
482 BEGIN
483 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
484 LTEXT "Určite chcete odpojiť?", -1, 49, 12, 137, 23
485 DEFPUSHBUTTON "&Odpojiť", IDOK, 57, 40, 60, 14
486 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
487 END
488
489 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
490 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
491 CAPTION "AutoPlay"
492 FONT 8, "MS Shell Dlg"
493 BEGIN
494 LTEXT "&Select a content type, then choose an action for ReactOS to perform automatically when that type is used in this device:", 1000, 7, 7, 215, 20
495 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
496 GROUPBOX "Actions", -1, 7, 45, 212, 146
497 AUTORADIOBUTTON "Select an action to &perform:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
498 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
499 AUTORADIOBUTTON "Prompt me each time to &choose an action", 1006, 14, 177, 202, 10
500 PUSHBUTTON "&Restore Defaults", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
501 END
502
503 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
504 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
505 CAPTION "Zmiešaný obsah"
506 FONT 8, "MS Shell Dlg"
507 BEGIN
508 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
509 LTEXT "Tento disk alebo zariadenie obsahuje viac ako len jeden typ obsahu.", 1001, 32, 7, 191, 20
510 LTEXT "What do you want ReactOS to do?", 1002, 32, 31, 188, 8
511 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
512 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
513 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
514 END
515
516 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
517 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
518 CAPTION "Zmiešaný obsah"
519 FONT 8, "MS Shell Dlg"
520 BEGIN
521 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
522 LTEXT "ReactOS can perform the same action each time you insert a disk or connect a device with this kind of file:", 1001, 30, 7, 193, 20
523 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
524 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
525 LTEXT "Čo má systém ReactOS urobiť?", 1002, 32, 41, 190, 8
526 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
527 AUTOCHECKBOX "Vždy vykonať zvolenú akciu.", 1004, 32, 171, 190, 10
528 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
529 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
530 END
531
532 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
533 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
534 CAPTION "Automatické prehrávanie"
535 FONT 8, "MS Shell Dlg"
536 BEGIN
537 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
538 LTEXT "ReactOS can perform the same action each time you connect this device.", 1001, 32, 7, 190, 22
539 LTEXT "Čo má systém ReactOS &urobiť?", 1002, 32, 31, 190, 8
540 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
541 AUTOCHECKBOX "&Vždy vykonať zvolenú akciu.", 1004, 32, 143, 190, 8
542 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
543 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
544 END
545
546 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
547 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
548 CAPTION "Vypnutie systému ReactOS"
549 FONT 8, "MS Shell Dlg"
550 BEGIN
551 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
552 LTEXT "Čo chcete aby počítač urobil?", -1, 39, 7, 167, 10
553 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
554 LTEXT "Maintains your session, keeping the computer running on low power with data still in memory. The computer wakes up when you press a key or move the mouse.", 8225, 39, 40, 167, 37
555 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
556 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
557 PUSHBUTTON "&Pomocník", IDHELP, 144, 82, 60, 14
558 END
559
560 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
561 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
562 CAPTION "Formát"
563 FONT 8, "MS Shell Dlg"
564 BEGIN
565 DEFPUSHBUTTON "&Spustiť", IDOK, 53, 198, 60, 14
566 PUSHBUTTON "&Zavrieť", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
567 LTEXT "&Kapacita:", -1, 7, 6, 169, 9
568 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
569 LTEXT "Súborový systé&m:", -1, 7, 35, 170, 9
570 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
571 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
572 LTEXT "&Veľkosť alokačnej jednotky:", -1, 7, 64, 170, 9
573 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
574 LTEXT "&Názov zväzku", -1, 7, 93, 170, 9
575 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
576 GROUPBOX "Možnosti &formátovania", 4610, 7, 121, 170, 49
577 AUTOCHECKBOX "&Rýchle formátovanie", 28674, 16, 135, 155, 10
578 AUTOCHECKBOX "Z&apnúť kompresiu", 28675, 16, 152, 155, 10
579 END
580
581 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
582 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
583 CAPTION "Kontrola disku"
584 FONT 8, "MS Shell Dlg"
585 BEGIN
586 DEFPUSHBUTTON "&Spustiť", IDOK, 53, 100, 60, 14
587 GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 50
588 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
589 AUTOCHECKBOX "&Automaticky opraviť chyby v systéme súborov", 14000, 16, 15, 165, 10
590 AUTOCHECKBOX "Vy&hľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
591 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
592 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
593 END
594
595 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
596 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
597 CAPTION "Zmena ikony"
598 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
599 BEGIN
600 LTEXT "Názov súboru:", -1, 7, 14, 208, 10
601 PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
602 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
603 LTEXT "Ikony:", -1, 7, 47, 208, 10
604 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
605 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
606 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
607 END
608
609 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
610 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
611 CAPTION "Caution"
612 FONT 8, "MS Shell Dlg"
613 BEGIN
614 ICON IDI_SHELL_DOCUMENT, IDI_SHELL_DOCUMENT, 5, 5, 21, 20
615 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
616 another application. Modifying this file might damage your\n\
617 system or make it less functional.\n\n\
618 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
619 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
620 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
621 END
622
623 STRINGTABLE
624 BEGIN
625 /* columns in the shellview */
626 IDS_SHV_COLUMN1 "Súbor"
627 IDS_SHV_COLUMN2 "Veľkosť"
628 IDS_SHV_COLUMN3 "Typ"
629 IDS_SHV_COLUMN4 "Modifikovaný"
630 IDS_SHV_COLUMN5 "Atribúty"
631 IDS_SHV_COLUMN6 "Veľkosť"
632 IDS_SHV_COLUMN7 "Veľkosť k dispozícii"
633 IDS_SHV_COLUMN8 "Názov" //Name
634 IDS_SHV_COLUMN9 "Poznámky" //Comments
635 IDS_SHV_COLUMN10 "Vlastník"
636 IDS_SHV_COLUMN11 "Skupina"
637 IDS_SHV_COLUMN12 "Filename"
638 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategória"
639 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Pôvod" //Pôvodné umiestnenie
640 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstránený" //Dátum zmazania
641 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Fonttype"
642 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Workgroup"
643 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Network Location"
644 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
645 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stav"
646 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Comments"
647 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Location"
648 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
649
650 /* special folders */
651 IDS_DESKTOP "Pracovná plocha"
652 IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
653 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Kôš"
654 IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panel"
655 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje na správu"
656
657 /* context menus */
658 IDS_VIEW_LARGE "&Veľké ikony"
659 IDS_VIEW_SMALL "&Malé ikony"
660 IDS_VIEW_LIST "&Zoznam"
661 IDS_VIEW_DETAILS "&Podrobnosti"
662 IDS_SELECT "Vybrať"
663 IDS_OPEN "&Otvoriť"
664 IDS_CREATELINK "Vytvoriť o&dkaz"
665 IDS_COPY "&Kopírovať"
666 IDS_DELETE "Odstrániť"
667 IDS_PROPERTIES "Vl&astnosti"
668 IDS_CUT "&Vystrihnúť"
669 IDS_RESTORE "&Obnoviť"
670 IDS_FORMATDRIVE "Formátovať..."
671 IDS_RENAME "Premenovať"
672 IDS_INSERT "Vložiť"
673
674 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nie je možné vytvoriť nový priečinok: Prístup zamietnutý."
675 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Chyba počas vytvárania nového priečinka"
676 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdenie odstránenia súboru"
677 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdenie odstránenia priečinka"
678 IDS_DELETEITEM_TEXT "Naozaj chcete vymazať '%1'?"
679 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Naozaj chcete vymazať tieto %1 položky?"
680 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Naozaj chcete vymazať vybranú/é položku/y?"
681 IDS_TRASHITEM_TEXT "Naozaj chcete odoslať '%1' do koša?"
682 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Naozaj chcete odoslať '%1' a všetko čo obsahuje do koša?"
683 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Naozaj chcete odoslať tieto %1 položky do koša?"
684 IDS_CANTTRASH_TEXT "Položka '%1' nemôže byť odoslaná do koša. Chcete ju namiesto toho vymazať?"
685 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Tento priečinok už obsahuje súbor s názvom '%1'.\n\nChcete ho nahradiť?"
686 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdenie prepísania súboru"
687 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tento priečinok už obsahuje priečinok s názvom '%1'.\n\nAk budú mať súbory v cieľovom priečinku rovnaké názvy ako súbory\nvo vybranom priečinku, tak budú nahradené. Stále chcete presunúť\nalebo skopírovať priečinok?"
688
689 /* message box strings */
690 IDS_RESTART_TITLE "Reštartovať"
691 IDS_RESTART_PROMPT "Naozaj chcete reštartovať systém?"
692 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnúť"
693 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Naozaj chcete vypnúť počítač?"
694 IDS_LOGOFF_TITLE "Odhlásiť"
695 IDS_LOGOFF_PROMPT "Naozaj sa chcete odhlásiť?"
696
697 /* Run File dialog */
698 IDS_RUNDLG_ERROR "Nemožno zobraziť dialogové okno Spustiť súbor (vnútorná chyba)"
699 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nemožno zobraziť dialogové okno Prehľadávať (vnútorná chyba)"
700 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Prehľadávať"
701 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Spustiteľné súbory (*.exe)\0*.exe\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
702
703 /* shell folder path default values */
704 IDS_PROGRAMS "Ponuka Štart\\Programy"
705 IDS_PERSONAL "Moje dokumenty"
706 IDS_FAVORITES "Obľúbené položky"
707 IDS_STARTUP "Ponuka Štart\\Programy\\Po spustení"
708 IDS_RECENT "Recent"
709 IDS_SENDTO "Odoslať do"
710 IDS_STARTMENU "Ponuka Štart"
711 IDS_MYMUSIC "Hudba"
712 IDS_MYVIDEO "Videá"
713 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Pracovná plocha"
714 IDS_NETHOOD "NetHood"
715 IDS_TEMPLATES "Templates"
716 IDS_APPDATA "Application Data"
717 IDS_PRINTHOOD "PrintHood"
718 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Application Data"
719 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
720 IDS_COOKIES "Cookies"
721 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
722 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
723 IDS_MYPICTURES "Obrázky"
724 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
725 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Documents"
726 IDS_ADMINTOOLS "Ponuka Štart\\Programy\\Nástroje na správu"
727 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\My Music"
728 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\My Pictures"
729 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\My Videos"
730 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
731 IDS_NETWORKPLACE "Miesta v sieti"
732
733 IDS_NEWFOLDER "Nový priečinok"
734
735 IDS_DRIVE_FIXED "Lokálny disk"
736 IDS_DRIVE_CDROM "Jednotka CD"
737 IDS_DRIVE_NETWORK "Sieťový disk"
738
739 /* Open With */
740 IDS_OPEN_WITH "Otvoriť v progra&me"
741 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "&Vybrať program..."
742 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
743 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
744
745 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autori"
746 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Späť"
747 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nový"
748 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Priečinok"
749 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Odkaz"
750 IDS_FOLDER_OPTIONS "Možnosti priečinka"
751 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Umiestnenia Koša" //Recycle Bin Location
752 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Dostupné miesto"
753 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Vyprázdniť Kôš"
754 IDS_PICK_ICON_TITLE "Choose Icon"
755 IDS_PICK_ICON_FILTER "Súbory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
756 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustiteľné súbory (*.exe)\0*.exe\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
757 IDS_DIRECTORY "Priečinok"
758 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Ovládač virtuálneho zariadenia"
759 IDS_BAT_FILE "Dávkový súbor systému ReactOS"
760 IDS_CMD_FILE "Príkazový skript systému ReactOS"
761 IDS_COM_FILE "DOS aplikácia"
762 IDS_CPL_FILE "Položka ovládacieho panela"
763 IDS_CUR_FILE "Kurzor"
764 IDS_DLL_FILE "Rozšírenie aplikácie"
765 IDS_DRV_FILE "Ovládač zariadenia"
766 IDS_EXE_FILE "Aplikácia"
767 IDS_FON_FILE "Súbor písma"
768 IDS_TTF_FILE "Súbor písma TrueType"
769 IDS_HLP_FILE "Súbor pomocníka"
770 IDS_INI_FILE "Konfiguračné nastavenia"
771 IDS_LNK_FILE "Odkaz"
772 IDS_SYS_FILE "Systémový súbor"
773
774 IDS_OPEN_VERB "Otvoriť"
775 IDS_EXPLORE_VERB "Explore"
776 IDS_RUNAS_VERB "Spustiť ako "
777 IDS_EDIT_VERB "Upraviť"
778 IDS_FIND_VERB "Find"
779 IDS_PRINT_VERB "Tlačiť"
780
781 IDS_FILE_FOLDER "súbory: %u, priečinky: %u"
782 IDS_PRINTERS "Tlačiarne"
783 IDS_FONTS "Písma"
784 IDS_INSTALLNEWFONT "&Nainštalovať nové písmo..."
785
786 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Default allocation size"
787 IDS_COPY_OF "Copy of"
788
789 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "There is no Windows program configured to open this type of file."
790
791 IDS_FILE_DETAILS "Details for '%s' extension"
792 IDS_FILE_DETAILSADV "Files with extension '%s' are of type '%s'. To change settings that affect all '%s' files, click Advanced."
793 IDS_FILE_TYPES "FileTypes"
794 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensions"
795 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
796 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
797 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
798 END