[SDK][SDK_APITEST] Improve delayload support CORE-10935
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / sk-SK.rc
1 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
2
3 MENU_001 MENU
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Veľké ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Malé ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "&Zoznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 END
10
11 /* shellview background menu */
12 MENU_002 MENU
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 POPUP "&Zobraziť"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Veľké ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
19 MENUITEM "&Malé ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
20 MENUITEM "&Zoznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
21 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
22 END
23 MENUITEM SEPARATOR
24 POPUP "&Usporiadať ikony"
25 BEGIN
26 MENUITEM "&Názov", 0x30 /* column 0 */
27 MENUITEM "&Typ", 0x32 /* column 2 */
28 MENUITEM "&Veľkosť", 0x31 /* ... */
29 MENUITEM "&Zmenené", 0x33
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "Usporiadať &automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
32 END
33 MENUITEM "Zarovnať ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "&Obnoviť", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "&Prilepiť", FCIDM_SHVIEW_INSERT
38 MENUITEM "Prilepiť od&kaz", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "Vl&astnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
41 END
42 END
43
44 /* menubar EDIT menu */
45 MENU_003 MENU
46 BEGIN
47 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
48 MENUITEM SEPARATOR
49 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
50 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
51 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
52 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
55 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
58 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
59 END
60
61 /* shellview item menu */
62 MENU_SHV_FILE MENU
63 BEGIN
64 POPUP ""
65 BEGIN
66 MENUITEM "&Preskúmať", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
67 MENUITEM "&Otvoriť", FCIDM_SHVIEW_OPEN
68 MENUITEM SEPARATOR
69 MENUITEM "&Vystrihnúť", FCIDM_SHVIEW_CUT
70 MENUITEM "&Kopírovať", FCIDM_SHVIEW_COPY
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Vytvoriť o&dkaz", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
73 MENUITEM "&Odstrániť", FCIDM_SHVIEW_DELETE
74 MENUITEM "Pre&menovať", FCIDM_SHVIEW_RENAME
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "Vl&astnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
77 END
78 END
79
80 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "Browse for Folder"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 PUSHBUTTON "Zrušiť", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
88 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
89 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
90 END
91
92 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Browse for Folder"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
98 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
99 LTEXT "Priečinok:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
100 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
101 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 PUSHBUTTON "&Vytvoriť nový priečinok", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 END
106
107 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "Message"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 DEFPUSHBUTTON "Án&o", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 PUSHBUTTON "Áno pre &všetky", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 PUSHBUTTON "&Zrušiť", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
117 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
118 END
119
120 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
121 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
122 CAPTION "Čo je %s"
123 FONT 8, "MS Shell Dlg"
124 BEGIN
125 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
126 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
127 LTEXT "Verzia ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
128 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
129 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
130 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
131 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
132 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
133 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
134 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
135 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
136 LTEXT "Táto verzia systému ReactOS je registrovaná pre:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
137 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
138 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
139 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
140 LTEXT "Nainštalovaná fyzická pamäť:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
142 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
143 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
144 END
145
146 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
147 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 LTEXT "Systém ReactOS pre Vám pripravili:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
151 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
152 END
153
154 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Spustenie"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
160 LTEXT "Zadajte názov programu, priečinka, dokumentu alebo internetového zdroja a systém ReactOS ho otvorí.", 12289, 36, 11, 182, 18
161 LTEXT "&Otvoriť:", 12305, 7, 39, 24, 10
162 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
163 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
164 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
165 PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
166 END
167
168 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
169 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
170 CAPTION "Odkaz"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
172 BEGIN
173 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
174 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
175 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
176 LTEXT "Typ cieľa:", 14004, 8, 38, 68, 10
177 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
178 LTEXT "Umiestnenie cieľa:", 14006, 8, 55, 68, 10
179 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
180 LTEXT "&Cieľ:", 14008, 8, 71, 68, 10
181 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
183 LTEXT "Z&ačať v priečinku:", 14010, 8, 98, 68, 10
184 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
185 LTEXT "&Klávesová skratka:", 14014, 8, 117, 68, 10
186 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
187 LTEXT "Sp&ustiť:", 14016, 8, 136, 68, 10
188 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
189 LTEXT "Pozná&mka:", 14018, 8, 154, 68, 10
190 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
191 PUSHBUTTON "&Hľadať cieľ...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
192 PUSHBUTTON "&Zmeniť ikonu...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
193 PUSHBUTTON "&Spresniť...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
194 END
195
196 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
197 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
198 CAPTION "Rozšírené vlastnosti"
199 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
200 BEGIN
201 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
202 LTEXT "Vyberte rozšírené vlastnosti určené pre tento odkaz.", -1, 5, 30, 210, 10
203 CHECKBOX "&Spustiť s inými povereniami", 14000, 25, 50, 150, 10
204 LTEXT "Táto možnosť umožňuje spustiť tento odkaz ako iný používateľ, alebo pokračovať so svojím používateľským oprávnením, ale s ochranou počítača a údajov pred neoprávnenými aktivitami programu.", -1, 50, 60, 170, 40
205 CHECKBOX "Spustiť v oddelenom pa&mäťovom priestore", 14001, 25, 100, 190, 10, WS_DISABLED
206 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
207 PUSHBUTTON "Prerušiť", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
208 END
209
210 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
211 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
212 CAPTION "Všeobecné"
213 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
214 BEGIN
215 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
216 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
217 LTEXT "Typ:", 14004, 8, 40, 55, 10
218 CONTROL "Priečinok", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
219 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
220 LTEXT "Umiestnenie:", 14008, 8, 56, 55, 10
221 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
222 LTEXT "Veľkosť:", 14010, 8, 72, 55, 10
223 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
224 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
225 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
226 LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
227 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
228 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
229 LTEXT "Vytvorený:", 14014, 8, 128, 55, 10
230 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
231 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
232 LTEXT "Atribúty:", 14020, 8, 152, 46, 10
233 AUTOCHECKBOX "&Iba na čítanie", 14021, 56, 152, 70, 10
234 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 56, 166, 70, 10
235 AUTOCHECKBOX "&Archívny", 14023, 56, 180, 70, 10
236 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
237 END
238
239 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
240 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
241 CAPTION "Všeobecné"
242 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
243 BEGIN
244 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
245 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
246 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
247 LTEXT "Typ súboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
248 CONTROL "Súbor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
249 LTEXT "Otvoriť programom:", 14006, 8, 53, 50, 10
250 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
251 PUSHBUTTON "&Change...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
252 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
253 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
254 LTEXT "Umiestnenie:", 14008, 8, 75, 45, 10
255 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
256 LTEXT "Veľkosť:", 14010, 8, 91, 45, 10
257 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
258 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
259 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
260 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
261 LTEXT "Vytvorený:", 14014, 8, 131, 45, 10
262 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
263 LTEXT "Zmenený:", 14016, 8, 147, 45, 10
264 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
265 LTEXT "Otvorený:", 14018, 8, 163, 45, 10
266 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
267 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
268 LTEXT "Atribúty:", 14020, 8, 189, 45, 10
269 AUTOCHECKBOX "&Iba na čítanie", 14021, 58, 189, 67, 10
270 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
271 AUTOCHECKBOX "&Archívny", 14023, 181, 189, 49, 10
272 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
273 END
274
275 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
276 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
277 CAPTION "Verzia"
278 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
279 BEGIN
280 LTEXT "Verzia súboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
281 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
282 LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
283 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
284 LTEXT "Autorské práva: ", 14004, 10, 46, 66, 10 //Copyright
285 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
286 GROUPBOX "Iné informácie o verzii: ", 14006, 6, 70, 222, 115
287 LTEXT "Názov položky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
288 LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
289 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
290 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
291 END
292
293 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
294 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
295 CAPTION "Všeobecné"
296 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
297 BEGIN
298 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
299 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
300 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
301 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
302 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
303 LTEXT "Systém súborov:", -1, 8, 51, 95, 10
304 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
305 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
306 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
307 LTEXT "Využité miesto:", -1, 25, 69, 80, 10
308 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
309 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
310 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
311 LTEXT "Voľné miesto:", -1, 25, 82, 80, 10
312 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
314 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
315 LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 103, 80, 10
316 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
318 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
319 LTEXT "Jednotka %c", 14009, 100, 150, 70, 10
320 PUSHBUTTON "Čistenie &disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
321 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
322 CHECKBOX "Ušetriť miesto na disku &kompresiou jednotky", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
323 CHECKBOX "&Povoliť indexovanie pre tento disk, a zrýchliť tak hľadanie súborov", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
324 END
325
326 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
327 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
328 CAPTION "Nástroje"
329 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
330 BEGIN
331 GROUPBOX "Kontrola chýb", -1, 5, 5, 230, 60
332 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
333 LTEXT "Umožňuje nájsť chyby na zväzku.", -1, 40, 25, 160, 20
334 PUSHBUTTON "&Skontrolovať...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
335 GROUPBOX "Defragmentácia", -1, 5, 65, 230, 60
336 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
337 LTEXT "Defragmentuje súbory na zväzku.", -1, 40, 85, 160, 20
338 PUSHBUTTON "&Defragmentovať...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
339 GROUPBOX "Zálohovanie", -1, 5, 130, 230, 60
340 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
341 LTEXT "Zálohuje súbory na zväzku.", -1, 40, 150, 160, 20
342 PUSHBUTTON "&Zálohovať...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
343 END
344
345 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
346 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
347 CAPTION "Hardvér"
348 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
349 BEGIN
350 END
351
352 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
353 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
354 CAPTION "Spustiť ako"
355 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
356 BEGIN
357 LTEXT "Ktoré používateľské konto chcete použiť k spusteniu tohto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
358 CHECKBOX "Aktuálny používateľ %s", 14000, 10, 45, 150, 10
359 LTEXT "Chrániť počítač a údaje pred neoprávnenými aktivitami programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
360 CHECKBOX "Táto možnosť môže zabrániť počítačovým vírusom aby poškodili počítač alebo osobné údaje, ale jej zvolenie môže spôsobiť, že program nebude správne fungovať.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
361 CHECKBOX "Nasledujúci používateľ:", 14002, 10, 100, 90, 10
362 LTEXT "Meno používateľa:", -1, 20, 118, 54, 10
363 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
364 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
365 LTEXT "Heslo:", -1, 20, 143, 53, 10
366 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
367 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
368 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
369 PUSHBUTTON "Zrušiť", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
370 END
371
372 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
373 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
374 CAPTION "Kôš - vlastnosti"
375 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
376 BEGIN
377 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
378 GROUPBOX "Nastavenia pre zvolené umiestnenie", -1, 10, 72, 220, 70
379 RADIOBUTTON "&Vlastná veľkosť:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
380 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
381 LTEXT "&Maximálna veľkosť (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
382 RADIOBUTTON "Súbory nepremiestňovať do &koša. Zmazané súbory hneď odstrániť.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
383 AUTOCHECKBOX "Zobrazovať &dialógové okno potvrdenia odstránenia", 14004, 20, 155, 196, 10, WS_TABSTOP
384 END
385
386 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
387 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
388 CAPTION "Otvoriť v programe"
389 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
390 BEGIN
391 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
392 LTEXT "Vyberte program, v ktorom sa má otvoriť tento súbor:", -1, 44, 12, 211, 10
393 LTEXT "Súbor: ", 14001, 44, 25, 188, 20
394 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
395 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
396 AUTOCHECKBOX "N&a otvorenie týchto súborov vždy použiť vybratý program", 14003, 20, 193, 225, 10
397 PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", 14004, 198, 207, 50, 14
398 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
399 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
400 END
401
402 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
403 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
404 CAPTION "General"
405 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
406 BEGIN
407 GROUPBOX "Úlohy", -1, 7, 10, 249, 45
408 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
409 AUTORADIOBUTTON "Show common tasks in &folders", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
410 AUTORADIOBUTTON "Use ReactOS class&ic folders", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
411 GROUPBOX "Browse folders", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
412 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
413 AUTORADIOBUTTON "Open each folder in the sa&me window", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
414 AUTORADIOBUTTON "Open each folder in its own &window", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
415 GROUPBOX "Click items as follows", -1, 7, 110, 249, 60
416 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
417 AUTORADIOBUTTON "&Single-click to open an item (point to select)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
418 AUTORADIOBUTTON "Underline icon titles consistent with my &browser", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
419 AUTORADIOBUTTON "Underline icon titles only when I &point at them", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "&Double-click to open an item (single-click to select)", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
421 PUSHBUTTON "&Restore Defaults", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
422 END
423
424 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
425 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
426 CAPTION "Zobraziť"
427 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
428 BEGIN
429 GROUPBOX "Folder views", -1, 7, 10, 249, 60
430 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
431 LTEXT "You can apply the view(such as Details or Tiles) that\nyou are using for this folder to all folders.", -1, 60, 20, 180, 20
432 PUSHBUTTON "Apply to A&ll Folders", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
433 PUSHBUTTON "&Reset All Folders", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
434 LTEXT "Advanced settings:", -1, 7, 80, 100, 10
435 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
436 PUSHBUTTON "Restore &Defaults", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
437 END
438
439 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
440 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
441 CAPTION "Typy súborov"
442 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
443 BEGIN
444 LTEXT "Registrované &typy súborov:", -1, 7, 10, 70, 10
445 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
446 PUSHBUTTON "&Nový", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
447 PUSHBUTTON "O&dstrániť", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
448 GROUPBOX "Details for '%s' extension", 14003, 7, 130, 249, 70
449 LTEXT "Opens with:", -1, 12, 140, 40, 10
450 //ICON
451 LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
452 PUSHBUTTON "&Zmeniť...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
453 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
454 PUSHBUTTON "Ad&vanced", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
455 END
456
457 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
458 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
459 CAPTION "Potvrdenie nahradenia súboru"
460 FONT 8, "MS Shell Dlg"
461 BEGIN
462 DEFPUSHBUTTON "Án&o", IDYES, 20, 122, 60, 14
463 PUSHBUTTON "Áno pre &všetky", 12807, 85, 122, 60, 14
464 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 150, 122, 60, 14
465 PUSHBUTTON "&Zrušiť", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
466 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
467 LTEXT "Tento priečinok už obsahuje súbor s názvom '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
468 LTEXT "Tento priečinok už obsahuje súbor s názvom '%2', ktorý je určený iba na čítanie.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
469 LTEXT "Tento priečinok už obsahuje systémový súbor s názvom '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
470 LTEXT "Chcete nahradiť existujúci súbor", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
471 LTEXT "(neznámy dátum a veľkosť)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
472 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "týmto súborom?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
474 LTEXT "(neznámy dátum a veľkosť)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
475 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
476 END
477
478 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
479 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
480 CAPTION "Odhlásiť ReactOS"
481 FONT 8, "MS Shell Dlg"
482 BEGIN
483 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
484 LTEXT "Ste si istý, že sa chcete odhlásiť?", -1, 43, 11, 140, 22
485 DEFPUSHBUTTON "O&dhlásiť", IDOK, 57, 40, 60, 14
486 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
487 END
488
489 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
490 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
491 CAPTION "Odpojiť ReactOS"
492 FONT 8, "MS Shell Dlg"
493 BEGIN
494 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
495 LTEXT "Určite chcete odpojiť?", -1, 49, 12, 137, 23
496 DEFPUSHBUTTON "&Odpojiť", IDOK, 57, 40, 60, 14
497 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
498 END
499
500 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
501 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
502 CAPTION "AutoPlay"
503 FONT 8, "MS Shell Dlg"
504 BEGIN
505 LTEXT "&Select a content type, then choose an action for ReactOS to perform automatically when that type is used in this device:", 1000, 7, 7, 215, 20
506 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
507 GROUPBOX "Actions", -1, 7, 45, 212, 146
508 AUTORADIOBUTTON "Select an action to &perform:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
509 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
510 AUTORADIOBUTTON "Prompt me each time to &choose an action", 1006, 14, 177, 202, 10
511 PUSHBUTTON "&Restore Defaults", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
512 END
513
514 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
515 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
516 CAPTION "Zmiešaný obsah"
517 FONT 8, "MS Shell Dlg"
518 BEGIN
519 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
520 LTEXT "Tento disk alebo zariadenie obsahuje viac ako len jeden typ obsahu.", 1001, 32, 7, 191, 20
521 LTEXT "What do you want ReactOS to do?", 1002, 32, 31, 188, 8
522 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
523 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
524 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
525 END
526
527 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
528 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
529 CAPTION "Zmiešaný obsah"
530 FONT 8, "MS Shell Dlg"
531 BEGIN
532 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
533 LTEXT "ReactOS can perform the same action each time you insert a disk or connect a device with this kind of file:", 1001, 30, 7, 193, 20
534 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
535 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
536 LTEXT "Čo má systém ReactOS urobiť?", 1002, 32, 41, 190, 8
537 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
538 AUTOCHECKBOX "Vždy vykonať zvolenú akciu.", 1004, 32, 171, 190, 10
539 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
540 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
541 END
542
543 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
544 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
545 CAPTION "Automatické prehrávanie"
546 FONT 8, "MS Shell Dlg"
547 BEGIN
548 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
549 LTEXT "ReactOS can perform the same action each time you connect this device.", 1001, 32, 7, 190, 22
550 LTEXT "Čo má systém ReactOS &urobiť?", 1002, 32, 31, 190, 8
551 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
552 AUTOCHECKBOX "&Vždy vykonať zvolenú akciu.", 1004, 32, 143, 190, 8
553 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
554 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
555 END
556
557 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
558 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
559 CAPTION "Vypnutie systému ReactOS"
560 FONT 8, "MS Shell Dlg"
561 BEGIN
562 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
563 LTEXT "Čo chcete aby počítač urobil?", -1, 39, 7, 167, 10
564 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
565 LTEXT "Maintains your session, keeping the computer running on low power with data still in memory. The computer wakes up when you press a key or move the mouse.", 8225, 39, 40, 167, 37
566 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
567 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
568 PUSHBUTTON "&Pomocník", IDHELP, 144, 82, 60, 14
569 END
570
571 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
572 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
573 CAPTION "Formát"
574 FONT 8, "MS Shell Dlg"
575 BEGIN
576 DEFPUSHBUTTON "&Spustiť", IDOK, 53, 198, 60, 14
577 PUSHBUTTON "&Zavrieť", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
578 LTEXT "&Kapacita:", -1, 7, 6, 169, 9
579 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
580 LTEXT "Súborový systé&m:", -1, 7, 35, 170, 9
581 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
582 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
583 LTEXT "&Veľkosť alokačnej jednotky:", -1, 7, 64, 170, 9
584 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
585 LTEXT "&Názov zväzku", -1, 7, 93, 170, 9
586 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
587 GROUPBOX "Možnosti &formátovania", 4610, 7, 121, 170, 49
588 AUTOCHECKBOX "&Rýchle formátovanie", 28674, 16, 135, 155, 10
589 AUTOCHECKBOX "Z&apnúť kompresiu", 28675, 16, 152, 155, 10
590 END
591
592 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
593 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
594 CAPTION "Kontrola disku"
595 FONT 8, "MS Shell Dlg"
596 BEGIN
597 DEFPUSHBUTTON "&Spustiť", IDOK, 63, 95, 60, 14
598 GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 40
599 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
600 AUTOCHECKBOX "&Automaticky opraviť chyby v systéme súborov", 14000, 16, 15, 165, 10
601 AUTOCHECKBOX "Vy&hľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
602 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
603 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
604 END
605
606 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
607 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
608 CAPTION "Zmena ikony"
609 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
610 BEGIN
611 LTEXT "Názov súboru:", -1, 7, 14, 208, 10
612 PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
613 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
614 LTEXT "Ikony:", -1, 7, 47, 208, 10
615 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
616 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
617 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
618 END
619
620 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
621 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
622 CAPTION "Caution"
623 FONT 8, "MS Shell Dlg"
624 BEGIN
625 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
626 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
627 another application. Modifying this file might damage your\n\
628 system or make it less functional.\n\n\
629 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
630 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
631 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
632 END
633
634 STRINGTABLE
635 BEGIN
636 /* columns in the shellview */
637 IDS_SHV_COLUMN1 "Súbor"
638 IDS_SHV_COLUMN2 "Veľkosť"
639 IDS_SHV_COLUMN3 "Typ"
640 IDS_SHV_COLUMN4 "Modifikovaný"
641 IDS_SHV_COLUMN5 "Atribúty"
642 IDS_SHV_COLUMN6 "Veľkosť"
643 IDS_SHV_COLUMN7 "Veľkosť k dispozícii"
644 IDS_SHV_COLUMN8 "Názov" //Name
645 IDS_SHV_COLUMN9 "Poznámky" //Comments
646 IDS_SHV_COLUMN10 "Vlastník"
647 IDS_SHV_COLUMN11 "Skupina"
648 IDS_SHV_COLUMN12 "Filename"
649 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategória"
650 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Pôvod" //Pôvodné umiestnenie
651 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstránený" //Dátum zmazania
652 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Fonttype"
653 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Workgroup"
654 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Network Location"
655 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
656 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stav"
657 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Comments"
658 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Location"
659 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
660
661 /* special folders */
662 IDS_DESKTOP "Pracovná plocha"
663 IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
664 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Kôš"
665 IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panel"
666 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje na správu"
667
668 /* context menus */
669 IDS_VIEW_LARGE "&Veľké ikony"
670 IDS_VIEW_SMALL "&Malé ikony"
671 IDS_VIEW_LIST "&Zoznam"
672 IDS_VIEW_DETAILS "&Podrobnosti"
673 IDS_SELECT "Vybrať"
674 IDS_OPEN "&Otvoriť"
675 IDS_CREATELINK "Vytvoriť o&dkaz"
676 IDS_COPY "&Kopírovať"
677 IDS_DELETE "Odstrániť"
678 IDS_PROPERTIES "Vl&astnosti"
679 IDS_CUT "&Vystrihnúť"
680 IDS_RESTORE "&Obnoviť"
681 IDS_FORMATDRIVE "Formátovať..."
682 IDS_RENAME "Premenovať"
683 IDS_PASTE "Vložiť"
684
685 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nie je možné vytvoriť nový priečinok: Prístup zamietnutý."
686 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Chyba počas vytvárania nového priečinka"
687 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdenie odstránenia súboru"
688 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdenie odstránenia priečinka"
689 IDS_DELETEITEM_TEXT "Naozaj chcete vymazať '%1'?"
690 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Naozaj chcete vymazať tieto %1 položky?"
691 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Naozaj chcete vymazať vybranú/é položku/y?"
692 IDS_TRASHITEM_TEXT "Naozaj chcete odoslať '%1' do koša?"
693 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Naozaj chcete odoslať '%1' a všetko čo obsahuje do koša?"
694 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Naozaj chcete odoslať tieto %1 položky do koša?"
695 IDS_CANTTRASH_TEXT "Položka '%1' nemôže byť odoslaná do koša. Chcete ju namiesto toho vymazať?"
696 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Tento priečinok už obsahuje súbor s názvom '%1'.\n\nChcete ho nahradiť?"
697 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdenie prepísania súboru"
698 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tento priečinok už obsahuje priečinok s názvom '%1'.\n\nAk budú mať súbory v cieľovom priečinku rovnaké názvy ako súbory\nvo vybranom priečinku, tak budú nahradené. Stále chcete presunúť\nalebo skopírovať priečinok?"
699
700 IDS_FILEOOP_COPYING "Copying..."
701 IDS_FILEOOP_MOVING "Moving..."
702 IDS_FILEOOP_DELETING "Deleting..."
703 IDS_FILEOOP_FROM_TO "From %1 to %2"
704 IDS_FILEOOP_FROM "From %1"
705 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
706
707 /* message box strings */
708 IDS_RESTART_TITLE "Reštartovať"
709 IDS_RESTART_PROMPT "Naozaj chcete reštartovať systém?"
710 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnúť"
711 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Naozaj chcete vypnúť počítač?"
712 IDS_LOGOFF_TITLE "Odhlásiť"
713 IDS_LOGOFF_PROMPT "Naozaj sa chcete odhlásiť?"
714
715 /* Run File dialog */
716 IDS_RUNDLG_ERROR "Nemožno zobraziť dialogové okno Spustiť súbor (vnútorná chyba)"
717 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nemožno zobraziť dialogové okno Prehľadávať (vnútorná chyba)"
718 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Prehľadávať"
719 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Spustiteľné súbory (*.exe)\0*.exe\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
720
721 /* shell folder path default values */
722 IDS_PROGRAMS "Ponuka Štart\\Programy"
723 IDS_PERSONAL "Moje dokumenty"
724 IDS_FAVORITES "Obľúbené položky"
725 IDS_STARTUP "Ponuka Štart\\Programy\\Po spustení"
726 IDS_RECENT "Recent"
727 IDS_SENDTO "Odoslať do"
728 IDS_STARTMENU "Ponuka Štart"
729 IDS_MYMUSIC "Hudba"
730 IDS_MYVIDEO "Videá"
731 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Pracovná plocha"
732 IDS_NETHOOD "NetHood"
733 IDS_TEMPLATES "Templates"
734 IDS_APPDATA "Application Data"
735 IDS_PRINTHOOD "PrintHood"
736 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Application Data"
737 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
738 IDS_COOKIES "Cookies"
739 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
740 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
741 IDS_MYPICTURES "Obrázky"
742 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
743 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Documents"
744 IDS_ADMINTOOLS "Ponuka Štart\\Programy\\Nástroje na správu"
745 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\My Music"
746 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\My Pictures"
747 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\My Videos"
748 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
749 IDS_NETWORKPLACE "Miesta v sieti"
750
751 IDS_NEWFOLDER "Nový priečinok"
752
753 IDS_DRIVE_FIXED "Lokálny disk"
754 IDS_DRIVE_CDROM "Jednotka CD"
755 IDS_DRIVE_NETWORK "Sieťový disk"
756 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
757 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Removable Disk"
758 IDS_FS_UNKNOWN "Unknown"
759
760 /* Open With */
761 IDS_OPEN_WITH "Otvoriť v progra&me"
762 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "&Vybrať program..."
763 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
764 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
765
766 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autori"
767 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Späť"
768 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nový"
769 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Priečinok"
770 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Odkaz"
771 IDS_FOLDER_OPTIONS "Možnosti priečinka"
772 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Umiestnenia Koša" //Recycle Bin Location
773 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Dostupné miesto"
774 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Vyprázdniť Kôš"
775 IDS_PICK_ICON_TITLE "Choose Icon"
776 IDS_PICK_ICON_FILTER "Súbory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
777 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustiteľné súbory (*.exe)\0*.exe\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
778
779 IDS_DIRECTORY "Priečinok"
780 IDS_BAT_FILE "Dávkový súbor systému ReactOS"
781 IDS_CMD_FILE "Príkazový skript systému ReactOS"
782 IDS_COM_FILE "DOS Aplikácia"
783 IDS_CPL_FILE "Položka ovládacieho panela"
784 IDS_CUR_FILE "Kurzor"
785 IDS_DLL_FILE "Rozšírenie aplikácie"
786 IDS_DRV_FILE "Ovládač zariadenia"
787 IDS_EXE_FILE "Aplikácia"
788 IDS_FON_FILE "Súbor písma"
789 IDS_TTF_FILE "Súbor písma TrueType"
790 IDS_OTF_FILE "Súbor písma OpenType"
791 IDS_HLP_FILE "Súbor pomocníka"
792 IDS_ICO_FILE "Icon"
793 IDS_INI_FILE "Konfiguračné nastavenia"
794 IDS_LNK_FILE "Odkaz"
795 IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
796 IDS_SCR_FILE "Screen Saver"
797 IDS_SYS_FILE "Systémový súbor"
798 IDS_VXD_FILE "Ovládač virtuálneho zariadenia"
799
800 IDS_OPEN_VERB "Otvoriť"
801 IDS_EXPLORE_VERB "Explore"
802 IDS_RUNAS_VERB "Spustiť ako..."
803 IDS_EDIT_VERB "Upraviť"
804 IDS_FIND_VERB "Find"
805 IDS_PRINT_VERB "Tlačiť"
806
807 IDS_FILE_FOLDER "súbory: %u, priečinky: %u"
808 IDS_PRINTERS "Tlačiarne"
809 IDS_FONTS "Písma"
810 IDS_INSTALLNEWFONT "&Nainštalovať nové písmo..."
811
812 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Default allocation size"
813 IDS_COPY_OF "Copy of"
814
815 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "There is no Windows program configured to open this type of file."
816
817 IDS_FILE_DETAILS "Details for '%s' extension"
818 IDS_FILE_DETAILSADV "Files with extension '%s' are of type '%s'. To change settings that affect all '%s' files, click Advanced."
819 IDS_FILE_TYPES "FileTypes"
820 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensions"
821
822 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
823 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
824 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s File"
825
826 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
827 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
828 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
829
830 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
831 IDS_OBJECTS "%d Objects"
832 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
833 END