[SHELL32] Sync translations to the English one. Translators, you're on!
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / sk-SK.rc
1 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
2
3 MENU_001 MENU
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Veľké ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Malé ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "&Zoznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 END
10
11 /* shellview background menu */
12 MENU_002 MENU
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 POPUP "&Zobraziť"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Veľké ikony", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
19 MENUITEM "&Malé ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
20 MENUITEM "&Zoznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
21 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
22 END
23 MENUITEM SEPARATOR
24 POPUP "&Usporiadať ikony"
25 BEGIN
26 MENUITEM "&Názov", 0x30 /* column 0 */
27 MENUITEM "&Typ", 0x32 /* column 2 */
28 MENUITEM "&Veľkosť", 0x31 /* ... */
29 MENUITEM "&Zmenené", 0x33
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "Usporiadať &automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
32 END
33 MENUITEM "Zarovnať ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "&Obnoviť", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "&Prilepiť", FCIDM_SHVIEW_INSERT
38 MENUITEM "Prilepiť od&kaz", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "Vl&astnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
41 END
42 END
43
44 /* menubar EDIT menu */
45 MENU_003 MENU
46 BEGIN
47 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
48 MENUITEM SEPARATOR
49 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
50 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
51 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
52 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
55 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
58 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
59 END
60
61 /* shellview item menu */
62 MENU_SHV_FILE MENU
63 BEGIN
64 POPUP ""
65 BEGIN
66 MENUITEM "&Preskúmať", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
67 MENUITEM "&Otvoriť", FCIDM_SHVIEW_OPEN
68 MENUITEM SEPARATOR
69 MENUITEM "&Vystrihnúť", FCIDM_SHVIEW_CUT
70 MENUITEM "&Kopírovať", FCIDM_SHVIEW_COPY
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Vytvoriť o&dkaz", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
73 MENUITEM "&Odstrániť", FCIDM_SHVIEW_DELETE
74 MENUITEM "Pre&menovať", FCIDM_SHVIEW_RENAME
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "Vl&astnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
77 END
78 END
79
80 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "Browse for Folder"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 PUSHBUTTON "Zrušiť", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
88 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
89 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
90 END
91
92 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Browse for Folder"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
98 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
99 LTEXT "Priečinok:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
100 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
101 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 PUSHBUTTON "&Vytvoriť nový priečinok", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 END
106
107 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "Message"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 DEFPUSHBUTTON "Án&o", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 PUSHBUTTON "Áno pre &všetky", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 PUSHBUTTON "&Zrušiť", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
117 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
118 END
119
120 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
121 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
122 CAPTION "Čo je %s"
123 FONT 8, "MS Shell Dlg"
124 BEGIN
125 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
126 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
127 LTEXT "Verzia ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
128 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
129 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
130 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
131 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
132 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
133 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
134 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
135 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
136 LTEXT "Táto verzia systému ReactOS je registrovaná pre:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
137 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
138 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
139 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
140 LTEXT "Nainštalovaná fyzická pamäť:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
142 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
143 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
144 END
145
146 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
147 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 LTEXT "Systém ReactOS pre Vám pripravili:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
151 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
152 END
153
154 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Spustenie"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
160 LTEXT "Zadajte názov programu, priečinka, dokumentu alebo internetového zdroja a systém ReactOS ho otvorí.", 12289, 36, 11, 182, 18
161 LTEXT "&Otvoriť:", 12305, 7, 39, 24, 10
162 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
163 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
164 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
165 PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
166 END
167
168 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
169 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
170 CAPTION "Odkaz"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
172 BEGIN
173 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
174 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
175 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
176 LTEXT "Typ cieľa:", 14004, 8, 38, 68, 10
177 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
178 LTEXT "Umiestnenie cieľa:", 14006, 8, 55, 68, 10
179 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
180 LTEXT "&Cieľ:", 14008, 8, 71, 68, 10
181 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
183 LTEXT "Z&ačať v priečinku:", 14010, 8, 98, 68, 10
184 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
185 LTEXT "&Klávesová skratka:", 14014, 8, 117, 68, 10
186 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
187 LTEXT "Sp&ustiť:", 14016, 8, 136, 68, 10
188 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
189 LTEXT "Pozná&mka:", 14018, 8, 154, 68, 10
190 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
191 PUSHBUTTON "&Hľadať cieľ...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
192 PUSHBUTTON "&Zmeniť ikonu...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
193 PUSHBUTTON "&Spresniť...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
194 END
195
196 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
197 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
198 CAPTION "Rozšírené vlastnosti"
199 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
200 BEGIN
201 LTEXT "Vyberte rozšírené vlastnosti určené pre tento odkaz.", -1, 5, 30, 210, 10
202 CHECKBOX "&Spustiť s inými povereniami", 14000, 25, 50, 150, 10
203 LTEXT "Táto možnosť umožňuje spustiť tento odkaz ako iný používateľ, alebo pokračovať so svojím používateľským oprávnením, ale s ochranou počítača a údajov pred neoprávnenými aktivitami programu.", -1, 50, 60, 170, 40
204 CHECKBOX "Spustiť v oddelenom pa&mäťovom priestore", 14001, 25, 100, 190, 10, WS_DISABLED
205 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
206 PUSHBUTTON "Prerušiť", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
207 END
208
209 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
210 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
211 CAPTION "Všeobecné"
212 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
213 BEGIN
214 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
215 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
216 LTEXT "Typ:", 14004, 8, 40, 55, 10
217 CONTROL "Priečinok", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
218 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
219 LTEXT "Umiestnenie:", 14008, 8, 56, 55, 10
220 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
221 LTEXT "Veľkosť:", 14010, 8, 72, 55, 10
222 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
223 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
224 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
225 LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
226 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
227 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
228 LTEXT "Vytvorený:", 14014, 8, 128, 55, 10
229 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
230 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
231 LTEXT "Atribúty:", 14020, 8, 152, 46, 10
232 AUTOCHECKBOX "&Iba na čítanie", 14021, 56, 152, 70, 10
233 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 56, 166, 70, 10
234 AUTOCHECKBOX "&Archívny", 14023, 56, 180, 70, 10
235 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
236 END
237
238 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
239 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
240 CAPTION "Všeobecné"
241 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
242 BEGIN
243 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
244 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
245 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
246 LTEXT "Typ súboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
247 CONTROL "Súbor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
248 LTEXT "Otvoriť programom:", 14006, 8, 53, 50, 10
249 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
250 PUSHBUTTON "&Change...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
251 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
252 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
253 LTEXT "Umiestnenie:", 14008, 8, 75, 45, 10
254 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
255 LTEXT "Veľkosť:", 14010, 8, 91, 45, 10
256 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
257 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
258 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
259 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
260 LTEXT "Vytvorený:", 14014, 8, 131, 45, 10
261 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
262 LTEXT "Zmenený:", 14016, 8, 147, 45, 10
263 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
264 LTEXT "Otvorený:", 14018, 8, 163, 45, 10
265 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
266 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
267 LTEXT "Atribúty:", 14020, 8, 189, 45, 10
268 AUTOCHECKBOX "&Iba na čítanie", 14021, 58, 189, 67, 10
269 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
270 AUTOCHECKBOX "&Archívny", 14023, 181, 189, 49, 10
271 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
272 END
273
274 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
275 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
276 CAPTION "Verzia"
277 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
278 BEGIN
279 LTEXT "Verzia súboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
280 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
281 LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
282 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
283 LTEXT "Autorské práva: ", 14004, 10, 46, 66, 10 //Copyright
284 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
285 GROUPBOX "Iné informácie o verzii: ", 14006, 6, 70, 222, 115
286 LTEXT "Názov položky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
287 LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
288 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
289 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
290 END
291
292 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
293 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
294 CAPTION "Všeobecné"
295 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
296 BEGIN
297 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
298 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
299 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
300 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
301 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
302 LTEXT "Systém súborov:", -1, 8, 51, 95, 10
303 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
304 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
305 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
306 LTEXT "Využité miesto:", -1, 25, 69, 80, 10
307 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
308 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
309 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
310 LTEXT "Voľné miesto:", -1, 25, 82, 80, 10
311 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
312 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
314 LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 103, 80, 10
315 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
316 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
318 LTEXT "Jednotka %c", 14009, 100, 150, 70, 10
319 PUSHBUTTON "Čistenie &disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
320 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
321 CHECKBOX "Ušetriť miesto na disku &kompresiou jednotky", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
322 CHECKBOX "&Povoliť indexovanie pre tento disk, a zrýchliť tak hľadanie súborov", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
323 END
324
325 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
326 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
327 CAPTION "Nástroje"
328 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
329 BEGIN
330 GROUPBOX "Kontrola chýb", -1, 5, 5, 230, 60
331 LTEXT "Umožňuje nájsť chyby na zväzku.", -1, 40, 25, 160, 20
332 PUSHBUTTON "&Skontrolovať...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
333 GROUPBOX "Defragmentácia", -1, 5, 65, 230, 60
334 LTEXT "Defragmentuje súbory na zväzku.", -1, 40, 85, 160, 20
335 PUSHBUTTON "&Defragmentovať...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
336 GROUPBOX "Zálohovanie", -1, 5, 130, 230, 60
337 LTEXT "Zálohuje súbory na zväzku.", -1, 40, 150, 160, 20
338 PUSHBUTTON "&Zálohovať...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
339 END
340
341 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
342 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
343 CAPTION "Hardvér"
344 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
345 BEGIN
346 END
347
348 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
349 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
350 CAPTION "Spustiť ako"
351 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
352 BEGIN
353 LTEXT "Ktoré používateľské konto chcete použiť k spusteniu tohto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
354 CHECKBOX "Aktuálny používateľ %s", 14000, 10, 45, 150, 10
355 LTEXT "Chrániť počítač a údaje pred neoprávnenými aktivitami programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
356 CHECKBOX "Táto možnosť môže zabrániť počítačovým vírusom aby poškodili počítač alebo osobné údaje, ale jej zvolenie môže spôsobiť, že program nebude správne fungovať.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
357 CHECKBOX "Nasledujúci používateľ:", 14002, 10, 100, 90, 10
358 LTEXT "Meno používateľa:", -1, 20, 118, 54, 10
359 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
360 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
361 LTEXT "Heslo:", -1, 20, 143, 53, 10
362 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
363 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
364 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
365 PUSHBUTTON "Zrušiť", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
366 END
367
368 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
369 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
370 CAPTION "Kôš - vlastnosti"
371 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
372 BEGIN
373 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
374 GROUPBOX "Nastavenia pre zvolené umiestnenie", -1, 10, 72, 220, 70
375 RADIOBUTTON "&Vlastná veľkosť:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
376 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
377 LTEXT "&Maximálna veľkosť (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
378 RADIOBUTTON "Súbory nepremiestňovať do &koša. Zmazané súbory hneď odstrániť.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
379 AUTOCHECKBOX "Zobrazovať &dialógové okno potvrdenia odstránenia", 14004, 20, 155, 196, 10, WS_TABSTOP
380 END
381
382 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
383 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
384 CAPTION "Otvoriť v programe"
385 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
386 BEGIN
387 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
388 LTEXT "Vyberte program, v ktorom sa má otvoriť tento súbor:", -1, 44, 12, 211, 10
389 LTEXT "Súbor: ", 14001, 44, 25, 188, 10
390 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
391 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
392 AUTOCHECKBOX "N&a otvorenie týchto súborov vždy použiť vybratý program", 14003, 20, 193, 225, 10
393 PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", 14004, 198, 207, 50, 14
394 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
395 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
396 END
397
398 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
399 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
400 CAPTION "Copying..."
401 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
402 BEGIN
403 PUSHBUTTON "Cancel", 14002, 195, 14, 60, 16
404 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
405 LTEXT "File", 14001, 8, 6, 169, 10
406 END
407
408 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
409 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
410 CAPTION "General"
411 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
412 BEGIN
413 GROUPBOX "Úlohy", -1, 7, 10, 249, 45
414 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
415 AUTORADIOBUTTON "Show common tasks in &folders", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
416 AUTORADIOBUTTON "Use ReactOS class&ic folders", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
417 GROUPBOX "Browse folders", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
418 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
419 AUTORADIOBUTTON "Open each folder in the sa&me window", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "Open each folder in its own &window", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
421 GROUPBOX "Click items as follows", -1, 7, 110, 249, 60
422 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
423 AUTORADIOBUTTON "&Single-click to open an item (point to select)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
424 AUTORADIOBUTTON "Underline icon titles consistent with my &browser", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
425 AUTORADIOBUTTON "Underline icon titles only when I &point at them", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
426 AUTORADIOBUTTON "&Double-click to open an item (single-click to select)", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
427 PUSHBUTTON "&Restore Defaults", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
428 END
429
430 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
431 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
432 CAPTION "Zobraziť"
433 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
434 BEGIN
435 GROUPBOX "Folder views", -1, 7, 10, 249, 60
436 //ICON
437 LTEXT "You can apply the view(such as Details or Tiles) that\nyou are using for this folder to all folders.", -1, 60, 20, 180, 20
438 PUSHBUTTON "Apply to A&ll Folders", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
439 PUSHBUTTON "&Reset All Folders", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
440 LTEXT "Advanced settings:", -1, 7, 80, 100, 10
441 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
442 PUSHBUTTON "Restore &Defaults", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
443 END
444
445 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
446 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
447 CAPTION "Typy súborov"
448 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
449 BEGIN
450 LTEXT "Registrované &typy súborov:", -1, 7, 10, 70, 10
451 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
452 PUSHBUTTON "&Nový", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
453 PUSHBUTTON "O&dstrániť", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
454 GROUPBOX "Details for '%s' extension", 14003, 7, 130, 249, 70
455 LTEXT "Opens with:", -1, 12, 140, 40, 10
456 //ICON
457 LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
458 PUSHBUTTON "&Zmeniť...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
459 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
460 PUSHBUTTON "Ad&vanced", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
461 END
462
463 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
464 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
465 CAPTION "Potvrdenie nahradenia súboru"
466 FONT 8, "MS Shell Dlg"
467 BEGIN
468 DEFPUSHBUTTON "Án&o", IDYES, 20, 122, 60, 14
469 PUSHBUTTON "Áno pre &všetky", 12807, 85, 122, 60, 14
470 PUSHBUTTON "&Nie", IDNO, 150, 122, 60, 14
471 PUSHBUTTON "&Zrušiť", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
472 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "Tento priečinok už obsahuje súbor s názvom '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
474 LTEXT "Tento priečinok už obsahuje súbor s názvom '%2', ktorý je určený iba na čítanie.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
475 LTEXT "Tento priečinok už obsahuje systémový súbor s názvom '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
476 LTEXT "Chcete nahradiť existujúci súbor", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
477 LTEXT "(neznámy dátum a veľkosť)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
478 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
479 LTEXT "týmto súborom?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
480 LTEXT "(neznámy dátum a veľkosť)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
481 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
482 END
483
484 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
485 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
486 CAPTION "Odhlásiť ReactOS"
487 FONT 8, "MS Shell Dlg"
488 BEGIN
489 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
490 LTEXT "Ste si istý, že sa chcete odhlásiť?", -1, 43, 11, 140, 22
491 DEFPUSHBUTTON "O&dhlásiť", IDOK, 57, 40, 60, 14
492 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
493 END
494
495 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
496 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
497 CAPTION "Odpojiť ReactOS"
498 FONT 8, "MS Shell Dlg"
499 BEGIN
500 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
501 LTEXT "Určite chcete odpojiť?", -1, 49, 12, 137, 23
502 DEFPUSHBUTTON "&Odpojiť", IDOK, 57, 40, 60, 14
503 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
504 END
505
506 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
507 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
508 CAPTION "AutoPlay"
509 FONT 8, "MS Shell Dlg"
510 BEGIN
511 LTEXT "&Select a content type, then choose an action for ReactOS to perform automatically when that type is used in this device:", 1000, 7, 7, 215, 20
512 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
513 GROUPBOX "Actions", -1, 7, 45, 212, 146
514 AUTORADIOBUTTON "Select an action to &perform:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
515 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
516 AUTORADIOBUTTON "Prompt me each time to &choose an action", 1006, 14, 177, 202, 10
517 PUSHBUTTON "&Restore Defaults", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
518 END
519
520 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
521 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
522 CAPTION "Zmiešaný obsah"
523 FONT 8, "MS Shell Dlg"
524 BEGIN
525 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
526 LTEXT "Tento disk alebo zariadenie obsahuje viac ako len jeden typ obsahu.", 1001, 32, 7, 191, 20
527 LTEXT "What do you want ReactOS to do?", 1002, 32, 31, 188, 8
528 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
529 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
530 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
531 END
532
533 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
534 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
535 CAPTION "Zmiešaný obsah"
536 FONT 8, "MS Shell Dlg"
537 BEGIN
538 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
539 LTEXT "ReactOS can perform the same action each time you insert a disk or connect a device with this kind of file:", 1001, 30, 7, 193, 20
540 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
541 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
542 LTEXT "Čo má systém ReactOS urobiť?", 1002, 32, 41, 190, 8
543 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
544 AUTOCHECKBOX "Vždy vykonať zvolenú akciu.", 1004, 32, 171, 190, 10
545 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
546 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
547 END
548
549 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
550 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
551 CAPTION "Automatické prehrávanie"
552 FONT 8, "MS Shell Dlg"
553 BEGIN
554 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
555 LTEXT "ReactOS can perform the same action each time you connect this device.", 1001, 32, 7, 190, 22
556 LTEXT "Čo má systém ReactOS &urobiť?", 1002, 32, 31, 190, 8
557 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
558 AUTOCHECKBOX "&Vždy vykonať zvolenú akciu.", 1004, 32, 143, 190, 8
559 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
560 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
561 END
562
563 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
564 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
565 CAPTION "Vypnutie systému ReactOS"
566 FONT 8, "MS Shell Dlg"
567 BEGIN
568 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
569 LTEXT "Čo chcete aby počítač urobil?", -1, 39, 7, 167, 10
570 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
571 LTEXT "Maintains your session, keeping the computer running on low power with data still in memory. The computer wakes up when you press a key or move the mouse.", 8225, 39, 40, 167, 37
572 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
573 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
574 PUSHBUTTON "&Pomocník", IDHELP, 144, 82, 60, 14
575 END
576
577 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
578 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
579 CAPTION "Formát"
580 FONT 8, "MS Shell Dlg"
581 BEGIN
582 DEFPUSHBUTTON "&Spustiť", IDOK, 53, 198, 60, 14
583 PUSHBUTTON "&Zavrieť", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
584 LTEXT "&Kapacita:", -1, 7, 6, 169, 9
585 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
586 LTEXT "Súborový systé&m:", -1, 7, 35, 170, 9
587 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
588 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
589 LTEXT "&Veľkosť alokačnej jednotky:", -1, 7, 64, 170, 9
590 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
591 LTEXT "&Názov zväzku", -1, 7, 93, 170, 9
592 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
593 GROUPBOX "Možnosti &formátovania", 4610, 7, 121, 170, 49
594 AUTOCHECKBOX "&Rýchle formátovanie", 28674, 16, 135, 155, 10
595 AUTOCHECKBOX "Z&apnúť kompresiu", 28675, 16, 152, 155, 10
596 END
597
598 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
599 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
600 CAPTION "Kontrola disku"
601 FONT 8, "MS Shell Dlg"
602 BEGIN
603 DEFPUSHBUTTON "&Spustiť", IDOK, 53, 100, 60, 14
604 GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 50
605 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
606 AUTOCHECKBOX "&Automaticky opraviť chyby v systéme súborov", 14000, 16, 15, 165, 10
607 AUTOCHECKBOX "Vy&hľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
608 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
609 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
610 END
611
612 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
613 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
614 CAPTION "Zmena ikony"
615 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
616 BEGIN
617 LTEXT "Názov súboru:", -1, 7, 14, 208, 10
618 PUSHBUTTON "&Prehľadávať...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
619 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
620 LTEXT "Ikony:", -1, 7, 47, 208, 10
621 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
622 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
623 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
624 END
625
626 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
627 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
628 CAPTION "Caution"
629 FONT 8, "MS Shell Dlg"
630 BEGIN
631 ICON IDI_SHELL_DOCUMENT, IDI_SHELL_DOCUMENT, 5, 5, 21, 20
632 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
633 another application. Modifying this file might damage your\n\
634 system or make it less functional.\n\n\
635 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
636 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
637 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
638 END
639
640 STRINGTABLE
641 BEGIN
642 /* columns in the shellview */
643 IDS_SHV_COLUMN1 "Súbor"
644 IDS_SHV_COLUMN2 "Veľkosť"
645 IDS_SHV_COLUMN3 "Typ"
646 IDS_SHV_COLUMN4 "Modifikovaný"
647 IDS_SHV_COLUMN5 "Atribúty"
648 IDS_SHV_COLUMN6 "Veľkosť"
649 IDS_SHV_COLUMN7 "Veľkosť k dispozícii"
650 IDS_SHV_COLUMN8 "Názov" //Name
651 IDS_SHV_COLUMN9 "Poznámky" //Comments
652 IDS_SHV_COLUMN10 "Vlastník"
653 IDS_SHV_COLUMN11 "Skupina"
654 IDS_SHV_COLUMN12 "Filename"
655 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategória"
656 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Pôvod" //Pôvodné umiestnenie
657 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstránený" //Dátum zmazania
658 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Fonttype"
659 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Workgroup"
660 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Network Location"
661 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
662 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stav"
663 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Comments"
664 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Location"
665 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
666
667 /* special folders */
668 IDS_DESKTOP "Pracovná plocha"
669 IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
670 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Kôš"
671 IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panel"
672 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje na správu"
673
674 /* context menus */
675 IDS_VIEW_LARGE "&Veľké ikony"
676 IDS_VIEW_SMALL "&Malé ikony"
677 IDS_VIEW_LIST "&Zoznam"
678 IDS_VIEW_DETAILS "&Podrobnosti"
679 IDS_SELECT "Vybrať"
680 IDS_OPEN "&Otvoriť"
681 IDS_CREATELINK "Vytvoriť o&dkaz"
682 IDS_COPY "&Kopírovať"
683 IDS_DELETE "Odstrániť"
684 IDS_PROPERTIES "Vl&astnosti"
685 IDS_CUT "&Vystrihnúť"
686 IDS_RESTORE "&Obnoviť"
687 IDS_FORMATDRIVE "Formátovať..."
688 IDS_RENAME "Premenovať"
689 IDS_INSERT "Vložiť"
690
691 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nie je možné vytvoriť nový priečinok: Prístup zamietnutý."
692 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Chyba počas vytvárania nového priečinka"
693 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdenie odstránenia súboru"
694 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdenie odstránenia priečinka"
695 IDS_DELETEITEM_TEXT "Naozaj chcete vymazať '%1'?"
696 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Naozaj chcete vymazať tieto %1 položky?"
697 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Naozaj chcete vymazať vybranú/é položku/y?"
698 IDS_TRASHITEM_TEXT "Naozaj chcete odoslať '%1' do koša?"
699 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Naozaj chcete odoslať '%1' a všetko čo obsahuje do koša?"
700 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Naozaj chcete odoslať tieto %1 položky do koša?"
701 IDS_CANTTRASH_TEXT "Položka '%1' nemôže byť odoslaná do koša. Chcete ju namiesto toho vymazať?"
702 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Tento priečinok už obsahuje súbor s názvom '%1'.\n\nChcete ho nahradiť?"
703 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdenie prepísania súboru"
704 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tento priečinok už obsahuje priečinok s názvom '%1'.\n\nAk budú mať súbory v cieľovom priečinku rovnaké názvy ako súbory\nvo vybranom priečinku, tak budú nahradené. Stále chcete presunúť\nalebo skopírovať priečinok?"
705
706 /* message box strings */
707 IDS_RESTART_TITLE "Reštartovať"
708 IDS_RESTART_PROMPT "Naozaj chcete reštartovať systém?"
709 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnúť"
710 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Naozaj chcete vypnúť počítač?"
711 IDS_LOGOFF_TITLE "Odhlásiť"
712 IDS_LOGOFF_PROMPT "Naozaj sa chcete odhlásiť?"
713
714 /* Run File dialog */
715 IDS_RUNDLG_ERROR "Nemožno zobraziť dialogové okno Spustiť súbor (vnútorná chyba)"
716 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nemožno zobraziť dialogové okno Prehľadávať (vnútorná chyba)"
717 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Prehľadávať"
718 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Spustiteľné súbory (*.exe)\0*.exe\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
719
720 /* shell folder path default values */
721 IDS_PROGRAMS "Ponuka Štart\\Programy"
722 IDS_PERSONAL "Moje dokumenty"
723 IDS_FAVORITES "Obľúbené položky"
724 IDS_STARTUP "Ponuka Štart\\Programy\\Po spustení"
725 IDS_RECENT "Recent"
726 IDS_SENDTO "Odoslať do"
727 IDS_STARTMENU "Ponuka Štart"
728 IDS_MYMUSIC "Hudba"
729 IDS_MYVIDEO "Videá"
730 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Pracovná plocha"
731 IDS_NETHOOD "NetHood"
732 IDS_TEMPLATES "Templates"
733 IDS_APPDATA "Application Data"
734 IDS_PRINTHOOD "PrintHood"
735 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Application Data"
736 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
737 IDS_COOKIES "Cookies"
738 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
739 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
740 IDS_MYPICTURES "Obrázky"
741 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
742 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Documents"
743 IDS_ADMINTOOLS "Ponuka Štart\\Programy\\Nástroje na správu"
744 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\My Music"
745 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\My Pictures"
746 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\My Videos"
747 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
748 IDS_NETWORKPLACE "Miesta v sieti"
749
750 IDS_NEWFOLDER "Nový priečinok"
751
752 IDS_DRIVE_FIXED "Lokálny disk"
753 IDS_DRIVE_CDROM "Jednotka CD"
754 IDS_DRIVE_NETWORK "Sieťový disk"
755
756 /* Open With */
757 IDS_OPEN_WITH "Otvoriť v progra&me"
758 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "&Vybrať program..."
759 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
760 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
761
762 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autori"
763 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Späť"
764 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nový"
765 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Priečinok"
766 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Odkaz"
767 IDS_FOLDER_OPTIONS "Možnosti priečinka"
768 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Umiestnenia Koša" //Recycle Bin Location
769 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Dostupné miesto"
770 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Vyprázdniť Kôš"
771 IDS_PICK_ICON_TITLE "Choose Icon"
772 IDS_PICK_ICON_FILTER "Súbory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
773 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustiteľné súbory (*.exe)\0*.exe\0Všetky súbory (*.*)\0*.*\0"
774 IDS_DIRECTORY "Priečinok"
775 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Ovládač virtuálneho zariadenia"
776 IDS_BAT_FILE "Dávkový súbor systému ReactOS"
777 IDS_CMD_FILE "Príkazový skript systému ReactOS"
778 IDS_COM_FILE "DOS aplikácia"
779 IDS_CPL_FILE "Položka ovládacieho panela"
780 IDS_CUR_FILE "Kurzor"
781 IDS_DLL_FILE "Rozšírenie aplikácie"
782 IDS_DRV_FILE "Ovládač zariadenia"
783 IDS_EXE_FILE "Aplikácia"
784 IDS_FON_FILE "Súbor písma"
785 IDS_TTF_FILE "Súbor písma TrueType"
786 IDS_HLP_FILE "Súbor pomocníka"
787 IDS_INI_FILE "Konfiguračné nastavenia"
788 IDS_LNK_FILE "Odkaz"
789 IDS_SYS_FILE "Systémový súbor"
790
791 IDS_OPEN_VERB "Otvoriť"
792 IDS_EXPLORE_VERB "Explore"
793 IDS_RUNAS_VERB "Spustiť ako "
794 IDS_EDIT_VERB "Upraviť"
795 IDS_FIND_VERB "Find"
796 IDS_PRINT_VERB "Tlačiť"
797
798 IDS_FILE_FOLDER "súbory: %u, priečinky: %u"
799 IDS_PRINTERS "Tlačiarne"
800 IDS_FONTS "Písma"
801 IDS_INSTALLNEWFONT "&Nainštalovať nové písmo..."
802
803 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Default allocation size"
804 IDS_COPY_OF "Copy of"
805
806 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "There is no Windows program configured to open this type of file."
807
808 IDS_FILE_DETAILS "Details for '%s' extension"
809 IDS_FILE_DETAILSADV "Files with extension '%s' are of type '%s'. To change settings that affect all '%s' files, click Advanced."
810 IDS_FILE_TYPES "FileTypes"
811 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensions"
812 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
813 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
814 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
815
816 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
817 END