[TRANSLATIONS]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TRANSLATION: 06-02-2014
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 MENU_001 MENU
8 BEGIN
9 MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
10 MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
11 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
12 MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
13 END
14
15 /* shellview background menu */
16 MENU_002 MENU
17 BEGIN
18 POPUP ""
19 BEGIN
20 POPUP "&Vëzhgo"
21 BEGIN
22 MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
23 MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
24 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
25 MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
26 END
27 MENUITEM SEPARATOR
28 POPUP "Organizo &Ikona"
29 BEGIN
30 MENUITEM "Nga &Emri", 0x30 /* column 0 */
31 MENUITEM "Nga &Tipi", 0x32 /* column 2 */
32 MENUITEM "Nga &Masa", 0x31 /* ... */
33 MENUITEM "Nga &Data", 0x33
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Organizo &Auto", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
36 END
37 MENUITEM "Rreshto Ikonat", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
38 MENUITEM SEPARATOR
39 MENUITEM "Riresko", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "Ngjit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
42 MENUITEM "Ngjit si Lidhje", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
43 MENUITEM SEPARATOR
44 MENUITEM "Cilësime", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
45 END
46 END
47
48 /* shellview item menu */
49 MENU_SHV_FILE MENU
50 BEGIN
51 POPUP ""
52 BEGIN
53 MENUITEM "E&xplorues", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
54 MENUITEM "&Hap", FCIDM_SHVIEW_OPEN
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "Prej", FCIDM_SHVIEW_CUT
57 MENUITEM "&Kopjo", FCIDM_SHVIEW_COPY
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Krijo &Lidhje", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
60 MENUITEM "&Fshi", FCIDM_SHVIEW_DELETE
61 MENUITEM "&Riemërto", FCIDM_SHVIEW_RENAME
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "&Cilësime", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
64 END
65 END
66
67 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
69 CAPTION "Shfleto për Dosje"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg"
71 BEGIN
72 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
73 PUSHBUTTON "Anulo", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
74 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
75 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
76 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
77 END
78
79 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
80 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
81 CAPTION "Shfleto për Dosje"
82 FONT 8, "MS Shell Dlg"
83 BEGIN
84 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
85 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
86 LTEXT "Dosje:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
87 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
88 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
89 PUSHBUTTON "&Bëj Dosje T're", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
90 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
91 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
92 END
93
94 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "Meszhe"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 DEFPUSHBUTTON "&Po", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
100 PUSHBUTTON "Po për T'gjitha", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
101 PUSHBUTTON "&Jo", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 PUSHBUTTON "&Anulo", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
104 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
105 END
106
107 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "Rreth %s"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
113 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
114 LTEXT "Versioni ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
115 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
116 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
117 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
118 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
119 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
120 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
121 LTEXT " Ekipi ReactOS\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
122 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
123 LTEXT "Ky version ReactOS është i regjistruar për:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
124 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
125 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
126 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
127 LTEXT "Kujtesa fizike e instaluar:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
128 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
129 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
130 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
131 END
132
133 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
134 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 LTEXT "ReactOS u soll tek ju nga:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
138 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
139 END
140
141 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
142 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
143 CAPTION "EKzekuto"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
147 LTEXT "Shkruaj emrin e një programi, dosje, dokumenti, apo burim interneti, dhe ReactOS do të hap atë për ju.", 12289, 36, 11, 182, 18
148 LTEXT "&Hap:", 12305, 7, 39, 24, 10
149 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
150 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
151 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
152 PUSHBUTTON "&Shfleto...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
153 END
154
155 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
156 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
157 CAPTION "Ikonë"
158 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
159 BEGIN
160 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
161 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
162 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
163 LTEXT "Tipi Objektivit:", 14004, 8, 38, 68, 10
164 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
165 LTEXT "Vendndodhja ObjektivitTarget location:", 14006, 8, 55, 68, 10
166 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
167 LTEXT "&Objektivi:", 14008, 8, 71, 68, 10
168 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
169 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
170 LTEXT "&Fillo në:", 14010, 8, 98, 68, 10
171 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
172 LTEXT "Ikonë &çelës:", 14014, 8, 117, 68, 10
173 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
174 LTEXT "&Ekzekuto:", 14016, 8, 136, 68, 10
175 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
176 LTEXT "K&oment:", 14018, 8, 154, 68, 10
177 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
178 PUSHBUTTON "&Gjej Objektivin...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
179 PUSHBUTTON "&Ndrysho Ikonë...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
180 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
181 END
182
183 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
184 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
185 CAPTION "Karakteristika Zgjeruara"
186 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
187 BEGIN
188 LTEXT "Zgjidhni karakteristikat e avancuara që ju dëshironi për këtë ikonë.", -1, 5, 30, 210, 10
189 CHECKBOX "Ekzekuto me kredenciale të ndryshme", 14000, 25, 50, 150, 10
190 LTEXT "Ky opsion mund të lejojë për të drejtuar këtë ikonë si një përdorues tjetër, ose të vazhdojë si veten tënde, duke mbrojtur kompjuterin tuaj dhe të dhënat nga aktiviteti i paautorizuar i programit.", -1, 50, 60, 175, 40
191 CHECKBOX "Ekzekuto në hapësirë ​​të veçantë që e kujtesës", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
192 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
193 PUSHBUTTON "Ndërprej", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
194 END
195
196 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
197 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
198 CAPTION "Përgjithshëm"
199 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
200 BEGIN
201 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
202 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
203 LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 40, 55, 10
204 CONTROL "Dosje", 14005, "modifiko", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
205 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
206 LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 56, 55, 10
207 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
208 LTEXT "Masë:", 14010, 8, 72, 55, 10
209 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
210 LTEXT "Masa e diskut:", 140101, 8, 88, 55, 10
211 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
212 LTEXT "Përmban:", 14026, 8, 104, 55, 10
213 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
214 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
215 LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 128, 55, 10
216 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
217 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
218 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 152, 46, 10
219 AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 56, 152, 70, 10
220 AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 56, 166, 70, 10
221 AUTOCHECKBOX "&Arkiva", 14023, 56, 180, 70, 10
222 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
223 END
224
225 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
226 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
227 CAPTION "Përgjithshme"
228 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
229 BEGIN
230 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
231 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
232 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
233 LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 35, 50, 10
234 CONTROL "Dokumenti", 14005, "modifiko", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
235 LTEXT "Hap me:", 14006, 8, 53, 50, 10
236 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
237 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
238 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
239 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
240 LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 75, 45, 10
241 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
242 LTEXT "Masë:", 14010, 8, 91, 45, 10
243 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
244 LTEXT "Masë në disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
245 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
246 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
247 LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 131, 45, 10
248 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
249 LTEXT "Modifikuar:", 14016, 8, 147, 45, 10
250 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
251 LTEXT "Aksesuar:", 14018, 8, 163, 45, 10
252 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
253 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
254 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
255 AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 58, 189, 67, 10
256 AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 126, 189, 50, 10
257 AUTOCHECKBOX "&Arkivuar", 14023, 181, 189, 49, 10
258 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
259 END
260
261 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
262 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
263 CAPTION "Versioni"
264 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
265 BEGIN
266 LTEXT "Versioni dokumentit: ", 14000, 10, 10, 55, 10
267 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
268 LTEXT "Përshkrimi: ", 14002, 10, 27, 45, 10
269 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
270 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
271 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
272 GROUPBOX "Informacione të tjera Versioni: ", 14006, 6, 70, 222, 115
273 LTEXT "Emri artikullit: ", 14007, 13, 82, 50, 10
274 LTEXT "Vlera: ", 14008, 112, 82, 45, 10
275 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
276 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
277 END
278
279 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
280 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
281 CAPTION "Përgjithshme"
282 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
283 BEGIN
284 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
285 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
286 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
287 LTEXT "Tipi:", -1, 8, 38, 95, 10
288 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
289 LTEXT "Dokumentimi Sistemit:", -1, 8, 51, 95, 10
290 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
291 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
292 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
293 LTEXT "Hapësira përdorur:", -1, 25, 69, 80, 10
294 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
295 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
296 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
297 LTEXT "Hapësirë Falas:", -1, 25, 82, 80, 10
298 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
299 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
300 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
301 LTEXT "Kapaciteti:", -1, 25, 103, 80, 10
302 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
303 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
304 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
305 LTEXT "Drive %c", 14009, 100, 150, 70, 10
306 PUSHBUTTON "Pastrim &Disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
307 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
308 CHECKBOX "Kompres drivin për të kursyer hapësirë ​​në disk", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
309 CHECKBOX "Lejo Shërbimet e Indeksimi për indeksim të këtij disku për dokumentat të shpejtë në kërkim", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
310 END
311
312 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
313 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
314 CAPTION "Vegla"
315 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
316 BEGIN
317 GROUPBOX "Bagim-kontroll", -1, 5, 5, 230, 60
318 LTEXT "Ky opsion do të kontrollojë volumin për\ngabime.", -1, 40, 25, 160, 20
319 PUSHBUTTON "Kontrollo tani...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
320 GROUPBOX "Defragmentacion", -1, 5, 65, 230, 60
321 LTEXT "Ky opsion do të defragmentojë dokumentat nga vëllimi", -1, 40, 85, 160, 20
322 PUSHBUTTON "Defragmento Tani...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
323 GROUPBOX "Rezervat", -1, 5, 130, 230, 60
324 LTEXT "Ky opsion do të ruaj/rezervoj dokumentat nga vëllimi.", -1, 40, 150, 160, 20
325 PUSHBUTTON "Rezerv Tani...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
326 END
327
328 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
329 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
330 CAPTION "Pajisje"
331 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
332 BEGIN
333 END
334
335 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
336 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
337 CAPTION "Ekzekuto Si"
338 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
339 BEGIN
340 LTEXT "Cila llogari përdoruese doni të përdorni për të ekzekutuar këtë program?", -1, 10, 20, 220, 20
341 CHECKBOX "Përdoruesi tanishme %s", 14000, 10, 45, 150, 10
342 LTEXT "Mbroni kompjuterin tim dhe të dhëna nga aktiviteti i paautorizuar i programit", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
343 CHECKBOX "Ky opsion mund të parandaloi viruset kompjuterike që dëmtojnë kompjuterin tuaj personal ose të dhënat, por zgjedhja e programit mund të shkaktojë funksionim në mënyrë të paligjshme.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
344 CHECKBOX "Përdorues në vijim:", 14002, 10, 100, 90, 10
345 LTEXT "Përdoruesi:", -1, 20, 118, 54, 10
346 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
347 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
348 LTEXT "Fjalëkalimi:", -1, 20, 143, 53, 10
349 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
350 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
351 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
352 PUSHBUTTON "Anulo", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
353 END
354
355 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
356 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
357 CAPTION "Cilësimet Koshit"
358 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
359 BEGIN
360 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
361 GROUPBOX "Parametrat për vendndodhjen e përzgjedhur", -1, 10, 72, 220, 70
362 RADIOBUTTON "Masë me porosi:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
363 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
364 LTEXT "M&aximum masë(MB):", -1, 20, 105, 70, 10
365 RADIOBUTTON "Mos lëviz dokumenta në kosh. Hiqni dokumenat menjëherë kur fshihen.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
366 AUTOCHECKBOX "&Shfaq dialog konfirmues fshini", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
367 END
368
369 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
370 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
371 CAPTION "Hap Me"
372 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
373 BEGIN
374 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
375 LTEXT "Zgjidhni programin që dëshironi të përdorni për të hapur këtë dokument:", -1, 44, 12, 211, 10
376 LTEXT "Dokument: ", 14001, 44, 25, 188, 10
377 GROUPBOX "&Programe", -1, 7, 42, 249, 187
378 CONTROL "Programe", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
379 AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë përdorni programin e përzgjedhur për të hapur këtë lloj dokumenti", 14003, 20, 193, 225, 10
380 PUSHBUTTON "&Shfleto...", 14004, 198, 207, 50, 14
381 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
382 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
383 END
384
385 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
386 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
387 CAPTION "Kopjim..."
388 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
389 BEGIN
390 PUSHBUTTON "Anulo", 14002, 195, 14, 60, 16
391 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
392 LTEXT "Dokument", 14001, 8, 6, 169, 10
393 END
394
395 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
396 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
397 CAPTION "Përgjithshëm"
398 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
399 BEGIN
400 GROUPBOX "Detyra", -1, 7, 10, 249, 45
401 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
402 AUTORADIOBUTTON "Trego detyra të përbashkëta në dosjet", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
403 AUTORADIOBUTTON "Përdorimi ReactOS dosjet klasike", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
404 GROUPBOX "Shfleto Dosje", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
405 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
406 AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në të njëtën dritare", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
407 AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në dritaren e saj", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
408 GROUPBOX "Klikoni artikuj si më poshtë", -1, 7, 110, 249, 60
409 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
410 AUTORADIOBUTTON "Klikim-njëherësh për të hapur një objekt (pikë për të zgjedhur)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
411 AUTORADIOBUTTON "Nënvizo titull ikone në përputhje me shfletuesin tim", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
412 AUTORADIOBUTTON "Nënvizo ikonën vetëm në tituj ku unë vë pikë në ta", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
413 AUTORADIOBUTTON "Kliko-dyherë për të hapur një objekt (klikoni-njëerësht për të zgjedhur)", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
414 PUSHBUTTON "&Rikthe Parazgjedhjet", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
415 END
416
417 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
418 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
419 CAPTION "Vëzhgo"
420 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
421 BEGIN
422 GROUPBOX "Vëzhgo Dosjen", -1, 7, 10, 249, 60
423 //ICON
424 LTEXT "Ju mund të aplikoni pamje (të tilla si Detaje ose Pllaka) që\nJu jeni duke përdorur për këtë dosje të gjitha dosjet.", -1, 60, 20, 180, 20
425 PUSHBUTTON "Apliko për të gjitha Dosjet", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
426 PUSHBUTTON "&Rivë të gjitha Dosjet", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
427 LTEXT "Cilësime të Avancuar:", -1, 7, 80, 100, 10
428 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
429 PUSHBUTTON "Kthej &Parazgjedhje", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
430 END
431
432 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
433 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
434 CAPTION "Tipe Dokumenti"
435 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
436 BEGIN
437 LTEXT "Dokumentat e regjistruar dhe lloji:", -1, 7, 10, 70, 10
438 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
439 PUSHBUTTON "E're", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
440 PUSHBUTTON "&Fshi", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
441 GROUPBOX "Detaje për '%s' zgjerim", 14003, 7, 130, 249, 70
442 LTEXT "Hap me:", -1, 12, 140, 40, 10
443 //ICON
444 LTEXT "Emriapp", 14005, 100, 140, 40, 10
445 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
446 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
447 PUSHBUTTON "Avancuar", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
448 END
449
450 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
451 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
452 CAPTION "Konfirmo Zëvendësimin Dokumenteve"
453 FONT 8, "MS Shell Dlg"
454 BEGIN
455 DEFPUSHBUTTON "&Po", IDYES, 20, 122, 60, 14
456 PUSHBUTTON "Po për të Gjithë", 12807, 85, 122, 60, 14
457 PUSHBUTTON "&Jo", IDNO, 150, 122, 60, 14
458 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
459 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
460 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument me emrin '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
461 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument lexues-vetëm me emrin '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
462 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument sistemi me emrin '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
463 LTEXT "Doni të zëvendësuar dokumentin ekzistues", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
464 LTEXT "(Data dhe madhësia e panjohur)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
465 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
466 LTEXT "me këtë?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
467 LTEXT "(Data dhe madhësia e panjohur)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
468 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
469 END
470
471 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
472 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
473 CAPTION "Dil nga ReactOS"
474 FONT 8, "MS Shell Dlg"
475 BEGIN
476 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
477 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni të dilni?", -1, 43, 11, 140, 22
478 DEFPUSHBUTTON "&Dil", IDOK, 57, 40, 60, 14
479 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
480 END
481
482 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
483 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
484 CAPTION "Shkëputu nga ReactOS"
485 FONT 8, "MS Shell Dlg"
486 BEGIN
487 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
488 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni te shkëputeni?", -1, 49, 12, 137, 23
489 DEFPUSHBUTTON "Shkëputu", IDOK, 57, 40, 60, 14
490 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
491 END
492
493 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
494 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
495 CAPTION "HapAuto"
496 FONT 8, "MS Shell Dlg"
497 BEGIN
498 LTEXT "&Zgjidhni një lloj përmbajtje, më pas zgjidhni një veprim për ReactOS për të kryer automatikisht kur lloji që është përdorur në këtë pajisje:", 1000, 7, 7, 215, 20
499 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
500 GROUPBOX "Veprim", -1, 7, 45, 212, 146
501 AUTORADIOBUTTON "Zgjidhni një veprim për të kryer:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
502 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
503 AUTORADIOBUTTON "Më kërko mua çdo herë për të zgjedhur dhe një veprim", 1006, 14, 177, 202, 10
504 PUSHBUTTON "Kthej Parazgjedhje", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
505 END
506
507 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
508 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
509 CAPTION "Përmbajtja Përzier"
510 FONT 8, "MS Shell Dlg"
511 BEGIN
512 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
513 LTEXT "Ky disk ose pajisje përmban më shumë se një lloj të përmbajtjes.", 1001, 32, 7, 191, 20
514 LTEXT "Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 31, 188, 8
515 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
516 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
517 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
518 END
519
520 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
521 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
522 CAPTION "Përmbajtja Përzier"
523 FONT 8, "MS Shell Dlg"
524 BEGIN
525 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
526 LTEXT "ReactOS mund të kryej të njëjtin veprim sa herë që ju të fusni një disk, ose një pajisje të lidhur me këtë lloj dokumenti:", 1001, 30, 7, 193, 20
527 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
528 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
529 LTEXT "Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 41, 190, 8
530 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
531 AUTOCHECKBOX "Gjithmonë të bëjë veprimin e zgjedhur.", 1004, 32, 171, 190, 10
532 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
533 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
534 END
535
536 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
537 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
538 CAPTION "HapAuto"
539 FONT 8, "MS Shell Dlg"
540 BEGIN
541 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
542 LTEXT "ReactOS mund të kryejë të njëjtën veprim sa herë që ju lidhni këtë pajisje.", 1001, 32, 7, 190, 22
543 LTEXT "&Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 31, 190, 8
544 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
545 AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë të bëjë veprimin e zgjedhur", 1004, 32, 143, 190, 8
546 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
547 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
548 END
549
550 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
551 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
552 CAPTION "Fikni ReactOS"
553 FONT 8, "MS Shell Dlg"
554 BEGIN
555 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
556 LTEXT "Çfarë doni kompjuter të bëjë?", -1, 39, 7, 167, 10
557 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
558 LTEXT "Mirëmban seancën tuaj, duke e mbajtur kompjuterin në punë me fuqi të ulët dhe të dhënat ende në kujtesë. Kompjuter zgjohet kur të shtypni një buton apo lëvizja e miut.", 8225, 39, 40, 167, 37
559 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
560 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
561 PUSHBUTTON "&Ndihmë", IDHELP, 144, 82, 60, 14
562 END
563
564 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
565 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
566 CAPTION "Format"
567 FONT 8, "MS Shell Dlg"
568 BEGIN
569 DEFPUSHBUTTON "&Fillo", IDOK, 53, 198, 60, 14
570 PUSHBUTTON "&Mbyll", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
571 LTEXT "Kapaciteti:", -1, 7, 6, 169, 9
572 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
573 LTEXT "&Dokumente sistemi", -1, 7, 35, 170, 9
574 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
575 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
576 LTEXT "Madhësia Njësisë Alokimit", -1, 7, 64, 170, 9
577 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
578 LTEXT "&Etiketa volumit", -1, 7, 93, 170, 9
579 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
580 GROUPBOX "&Opsione format", 4610, 7, 121, 170, 49
581 AUTOCHECKBOX "Format Shpejtë", 28674, 16, 135, 155, 10
582 AUTOCHECKBOX "Mundëso Kompresimin", 28675, 16, 152, 155, 10
583 END
584
585 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
586 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
587 CAPTION "Kontrollo Diskun"
588 FONT 8, "MS Shell Dlg"
589 BEGIN
590 DEFPUSHBUTTON "Fillo", IDOK, 53, 100, 60, 14
591 GROUPBOX "Opsione kontrollo diskun", -1, 7, 6, 179, 50
592 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
593 AUTOCHECKBOX "Rregullo dokumentet e sistemit automatikisht", 14000, 16, 15, 155, 10
594 AUTOCHECKBOX "&Skano për shërim dhe përpjekje të sektorëve të këqij", 14001, 16, 30, 165, 10
595 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
596 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
597 END
598
599 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
600 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
601 CAPTION "Ndrysho Ikonë"
602 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
603 BEGIN
604 LTEXT "Dokument:", -1, 7, 14, 208, 10
605 PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
606 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
607 LTEXT "Ikona:", -1, 7, 47, 208, 10
608 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
609 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
610 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
611 END
612
613 STRINGTABLE
614 BEGIN
615 /* columns in the shellview */
616 IDS_SHV_COLUMN1 "Dokument"
617 IDS_SHV_COLUMN2 "Masë"
618 IDS_SHV_COLUMN3 "Tipi"
619 IDS_SHV_COLUMN4 "Modifikuar"
620 IDS_SHV_COLUMN5 "Atribute"
621 IDS_SHV_COLUMN6 "Masë"
622 IDS_SHV_COLUMN7 "Masa në dispozicion"
623 IDS_SHV_COLUMN8 "Emri"
624 IDS_SHV_COLUMN9 "Komente"
625 IDS_SHV_COLUMN10 "Zotëruesi"
626 IDS_SHV_COLUMN11 "Grup"
627 IDS_SHV_COLUMN12 "Dokument"
628 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategori"
629 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Vendndodhja Origjinale"
630 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data Fshirë"
631 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "TipiFontit"
632 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grupipunës"
633 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Vendndodhja Rrjetit"
634 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumentë"
635 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Gjëndje"
636 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komente"
637 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Vendnodhje"
638 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Modeli"
639
640 /* special folders */
641 IDS_DESKTOP "Desktop"
642 IDS_MYCOMPUTER "Kompjuteri Im"
643 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Plehra"
644 IDS_CONTROLPANEL "Paneli Kontrollit"
645 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Vegla Administrative"
646
647 /* context menus */
648 IDS_VIEW_LARGE "Ikonat e mëdha"
649 IDS_VIEW_SMALL "Ikonat e vogla"
650 IDS_VIEW_LIST "&Lista"
651 IDS_VIEW_DETAILS "&Detaje"
652 IDS_SELECT "Përtgjedh"
653 IDS_OPEN "Hap"
654 IDS_CREATELINK "Krijo &Lidhje"
655 IDS_COPY "&Kopjo"
656 IDS_DELETE "Fshi"
657 IDS_PROPERTIES "Karakteristika"
658 IDS_CUT "Prej"
659 IDS_RESTORE "Rikthe"
660 IDS_FORMATDRIVE "Format..."
661 IDS_RENAME "Riemërto"
662 IDS_INSERT "Fut"
663
664 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Në pamundësi për të krijuar dosje të re: Ndalohet hyrja."
665 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Gabim gjatë krijimit të një dosje të re"
666 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dokumentit"
667 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dosjes"
668 IDS_DELETEITEM_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini '%1'?"
669 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini këto %1 artikuj?"
670 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini elementin e zgjedhur?"
671 IDS_TRASHITEM_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni '%1' në Plehra?"
672 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni '%1' dhe tërë përmbajtjen e saj në Plehra?"
673 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni këto %1 artikuj në Plehra?"
674 IDS_CANTTRASH_TEXT "Pika '%1' nuk mund të dërgohet në Plehra. A doni të fshini atë në vend?"
675 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument të quajtur '% '.\n\nA doni ta zëvendësoni atë?"
676 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Konfirmo mbishkrim dokumenti"
677 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dosje me emrin '%1'.\n\nNëse dosjet në dosjen e destinacionit kanë emër të njëjtë me dokumentet në dosje\npërzgjedh ata që do të zëvendësohen. A doni ende të hyni ose kopjoni\nkëtë dosje?"
678
679 /* message box strings */
680 IDS_RESTART_TITLE "Rifillo"
681 IDS_RESTART_PROMPT "Doni të rifilloni sistemin?"
682 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Fike"
683 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Doni ta filkni sistemin?"
684 IDS_LOGOFF_TITLE "Dilni"
685 IDS_LOGOFF_PROMPT "Doni të dilni nga sistemi?"
686
687 /* Run File dialog */
688 IDS_RUNDLG_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut ekzekuto (gabim i brendshëm)"
689 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut Shfleto (gabim i brendshëm)"
690 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Shfletp"
691 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Dokumentë Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
692
693 /* shell folder path default values */
694 IDS_PROGRAMS "Fillo Menu\\Programe"
695 IDS_PERSONAL "Dokumentet e'mi"
696 IDS_FAVORITES "Preferuarat"
697 IDS_STARTUP "Fillo Menu\\Programe\\FilloTani"
698 IDS_RECENT "Fundift"
699 IDS_SENDTO "DërguarTek"
700 IDS_STARTMENU "Fillo Menu"
701 IDS_MYMUSIC "Muzika Ime"
702 IDS_MYVIDEO "Video e'mi"
703 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Desktopi"
704 IDS_NETHOOD "NetHood"
705 IDS_TEMPLATES "Shabllon"
706 IDS_APPDATA "Aplikimi i të dhënave"
707 IDS_PRINTHOOD "PrintoKapuç"
708 IDS_LOCAL_APPDATA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave"
709 IDS_INTERNET_CACHE "Cilësimet lokale\\Dokumente Interneti Përkohshëm"
710 IDS_COOKIES "Biskota"
711 IDS_HISTORY "Cilësimet lokale\\Historia"
712 IDS_PROGRAM_FILES "Dokumente Programi"
713 IDS_MYPICTURES "My Pictures"
714 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Dokumente Programi\\Dokumente Zakonshëm"
715 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumente"
716 IDS_ADMINTOOLS "Fillo Menu\\Programe\\Vegla Administrative"
717 IDS_COMMON_MUSIC "Dokumente\\Muzika Ime"
718 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\Fotot e'mia"
719 IDS_COMMON_VIDEO "Dokumente\\Video e'mia"
720 IDS_CDBURN_AREA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave\\Microsoft\\Djegje CD"
721 IDS_NETWORKPLACE "Vendi Rrjetit Tim"
722
723 IDS_NEWFOLDER "Dosje e're"
724
725 IDS_DRIVE_FIXED "Disku Vendorë"
726 IDS_DRIVE_CDROM "CDROM"
727 IDS_DRIVE_NETWORK "Disku Rrjetit"
728
729 /* Open With */
730 IDS_OPEN_WITH "Hap me"
731 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zgjedh Programin..."
732 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Programe Rekomanduara:"
733 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Programe të Tjerë:"
734
735 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autorët"
736 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Mbrapa"
737 FCIDM_SHVIEW_NEW "E're"
738 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Dosje E're"
739 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Lidhje e Re"
740 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opsione Dosje"
741 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Vëndndodhja Koshit"
742 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Hapësirë Dispozicion"
743 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Zbraz Koshin"
744 IDS_PICK_ICON_TITLE "Ndrysho Ikonë"
745 IDS_PICK_ICON_FILTER "Ikonë Programi (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
746 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Dokumente Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
747 IDS_DIRECTORY "Dosje"
748 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Udhëzuesi Virtual Pajisjes"
749 IDS_BAT_FILE "ReactOS Dokument Batch"
750 IDS_CMD_FILE "ReactOS Skript Komande"
751 IDS_COM_FILE "Aplikacion Dos"
752 IDS_CPL_FILE "Artikuj Kontroll Panelit"
753 IDS_CUR_FILE "Tregues"
754 IDS_DLL_FILE "Zgjatja Aplikacionit"
755 IDS_DRV_FILE "Drejtuesi Pajisjes"
756 IDS_EXE_FILE "Aplikacion"
757 IDS_FON_FILE "Dokument Fonti"
758 IDS_TTF_FILE "Dokument Fonti TipiVërtetë"
759 IDS_HLP_FILE "Dokumente Ndihme"
760 IDS_INI_FILE "Konfigum Cilësimesh"
761 IDS_LNK_FILE "Shkurtues"
762 IDS_SYS_FILE "Dokumente Sistemi"
763
764 IDS_OPEN_VERB "Hap"
765 IDS_EXPLORE_VERB "Eksplorer"
766 IDS_RUNAS_VERB "Ekzekuto Si "
767 IDS_EDIT_VERB "Modifiko"
768 IDS_FIND_VERB "Gjej"
769 IDS_PRINT_VERB "Printo"
770
771 IDS_FILE_FOLDER "%u Dokumenta, %u Dosje"
772 IDS_PRINTERS "Printera"
773 IDS_FONTS "Fonte"
774 IDS_INSTALLNEWFONT "Instalo Fonte të Ri..."
775
776 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Masa parazgjedhur shpërndarjes"
777 IDS_COPY_OF "Kopjo"
778
779 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Nuk ka asnjë program të Windows të konfiguruar për të hapur këtë lloj file."
780
781 IDS_FILE_DETAILS "Detaje për '%s' prapashtesë"
782 IDS_FILE_DETAILSADV "Dokumente me prapashtesë '%s' janë të tipit '%s'. Për të ndryshuar cilësimet që ndikojnë të gjithë '%s' dokumentet, kliko Avancuar."
783 IDS_FILE_TYPES "TipiDokumentit"
784 IDS_COLUMN_EXTENSION "Prapashtesa"
785 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
786 IDS_UNKNOWN_APP "Aplikacion panjohur"
787 IDS_EXE_DESCRIPTION "Përshkrimi:"
788 END