[SHELL32]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TRANSLATION: 06-02-2014
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 MENU_001 MENU
8 BEGIN
9 MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
10 MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
11 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
12 MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
13 END
14
15 /* shellview background menu */
16 MENU_002 MENU
17 BEGIN
18 POPUP ""
19 BEGIN
20 POPUP "&Vëzhgo"
21 BEGIN
22 MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
23 MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
24 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
25 MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
26 END
27 MENUITEM SEPARATOR
28 POPUP "Organizo &Ikona"
29 BEGIN
30 MENUITEM "Nga &Emri", 0x30 /* column 0 */
31 MENUITEM "Nga &Tipi", 0x32 /* column 2 */
32 MENUITEM "Nga &Masa", 0x31 /* ... */
33 MENUITEM "Nga &Data", 0x33
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Organizo &Auto", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
36 END
37 MENUITEM "Rreshto Ikonat", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
38 MENUITEM SEPARATOR
39 MENUITEM "Riresko", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "Ngjit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
42 MENUITEM "Ngjit si Lidhje", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
43 MENUITEM SEPARATOR
44 MENUITEM "Cilësime", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
45 END
46 END
47
48 /* menubar EDIT menu */
49 MENU_003 MENU
50 BEGIN
51 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
54 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
55 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
56 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
57 MENUITEM SEPARATOR
58 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
59 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
62 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
63 END
64
65 /* shellview item menu */
66 MENU_SHV_FILE MENU
67 BEGIN
68 POPUP ""
69 BEGIN
70 MENUITEM "E&xplorues", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
71 MENUITEM "&Hap", FCIDM_SHVIEW_OPEN
72 MENUITEM SEPARATOR
73 MENUITEM "Prej", FCIDM_SHVIEW_CUT
74 MENUITEM "&Kopjo", FCIDM_SHVIEW_COPY
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "Krijo &Lidhje", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
77 MENUITEM "&Fshi", FCIDM_SHVIEW_DELETE
78 MENUITEM "&Riemërto", FCIDM_SHVIEW_RENAME
79 MENUITEM SEPARATOR
80 MENUITEM "&Cilësime", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
81 END
82 END
83
84 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
85 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
86 CAPTION "Shfleto për Dosje"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 BEGIN
89 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
90 PUSHBUTTON "Anulo", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
91 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
92 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
93 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
94 END
95
96 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Shfleto për Dosje"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
102 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
103 LTEXT "Dosje:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
104 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
105 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
106 PUSHBUTTON "&Bëj Dosje T're", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
107 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
109 END
110
111 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 CAPTION "Meszhe"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 DEFPUSHBUTTON "&Po", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "Po për T'gjitha", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "&Jo", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "&Anulo", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
121 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
122 END
123
124 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
125 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
126 CAPTION "Rreth %s"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
130 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
131 LTEXT "Versioni ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
132 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
133 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
134 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
135 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
136 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
137 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
138 LTEXT " Ekipi ReactOS\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
139 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
140 LTEXT "Ky version ReactOS është i regjistruar për:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
142 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
143 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
144 LTEXT "Kujtesa fizike e instaluar:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
145 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
146 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
147 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
148 END
149
150 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
151 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 LTEXT "ReactOS u soll tek ju nga:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
155 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
156 END
157
158 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
159 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
160 CAPTION "EKzekuto"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg"
162 BEGIN
163 ICON IDI_SHELL_RUN, IDC_STATIC, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
164 LTEXT "Shkruaj emrin e një programi, dosje, dokumenti, apo burim interneti, dhe ReactOS do të hap atë për ju.", 12289, 36, 11, 182, 18
165 LTEXT "&Hap:", 12305, 7, 39, 24, 10
166 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
167 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
168 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
169 PUSHBUTTON "&Shfleto...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
170 END
171
172 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
173 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
174 CAPTION "Ikonë"
175 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
176 BEGIN
177 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
178 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
179 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
180 LTEXT "Tipi Objektivit:", 14004, 8, 38, 68, 10
181 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "Vendndodhja ObjektivitTarget location:", 14006, 8, 55, 68, 10
183 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
184 LTEXT "&Objektivi:", 14008, 8, 71, 68, 10
185 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
186 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
187 LTEXT "&Fillo në:", 14010, 8, 98, 68, 10
188 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
189 LTEXT "Ikonë &çelës:", 14014, 8, 117, 68, 10
190 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
191 LTEXT "&Ekzekuto:", 14016, 8, 136, 68, 10
192 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
193 LTEXT "K&oment:", 14018, 8, 154, 68, 10
194 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
195 PUSHBUTTON "&Gjej Objektivin...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
196 PUSHBUTTON "&Ndrysho Ikonë...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
197 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
198 END
199
200 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
201 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
202 CAPTION "Karakteristika Zgjeruara"
203 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
204 BEGIN
205 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
206 LTEXT "Zgjidhni karakteristikat e avancuara që ju dëshironi për këtë ikonë.", -1, 5, 30, 210, 10
207 CHECKBOX "Ekzekuto me kredenciale të ndryshme", 14000, 25, 50, 150, 10
208 LTEXT "Ky opsion mund të lejojë për të drejtuar këtë ikonë si një përdorues tjetër, ose të vazhdojë si veten tënde, duke mbrojtur kompjuterin tuaj dhe të dhënat nga aktiviteti i paautorizuar i programit.", -1, 50, 60, 175, 40
209 CHECKBOX "Ekzekuto në hapësirë ​​të veçantë që e kujtesës", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
210 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
211 PUSHBUTTON "Ndërprej", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
212 END
213
214 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
215 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
216 CAPTION "Përgjithshëm"
217 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
218 BEGIN
219 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
220 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
221 LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 40, 55, 10
222 CONTROL "Dosje", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
223 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
224 LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 56, 55, 10
225 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
226 LTEXT "Masë:", 14010, 8, 72, 55, 10
227 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
228 LTEXT "Masa e diskut:", 140101, 8, 88, 55, 10
229 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
230 LTEXT "Përmban:", 14026, 8, 104, 55, 10
231 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
232 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
233 LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 128, 55, 10
234 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
235 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
236 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 152, 46, 10
237 AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 56, 152, 70, 10
238 AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 56, 166, 70, 10
239 AUTOCHECKBOX "&Arkiva", 14023, 56, 180, 70, 10
240 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
241 END
242
243 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
244 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
245 CAPTION "Përgjithshme"
246 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
247 BEGIN
248 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
249 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
250 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
251 LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 35, 50, 10
252 CONTROL "Dokumenti", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
253 LTEXT "Hap me:", 14006, 8, 53, 50, 10
254 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
255 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
256 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
257 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
258 LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 75, 45, 10
259 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
260 LTEXT "Masë:", 14010, 8, 91, 45, 10
261 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
262 LTEXT "Masë në disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
263 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
264 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
265 LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 131, 45, 10
266 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
267 LTEXT "Modifikuar:", 14016, 8, 147, 45, 10
268 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
269 LTEXT "Aksesuar:", 14018, 8, 163, 45, 10
270 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
271 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
272 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
273 AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 58, 189, 67, 10
274 AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 126, 189, 50, 10
275 AUTOCHECKBOX "&Arkivuar", 14023, 181, 189, 49, 10
276 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
277 END
278
279 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
280 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
281 CAPTION "Versioni"
282 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
283 BEGIN
284 LTEXT "Versioni dokumentit: ", 14000, 10, 10, 55, 10
285 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
286 LTEXT "Përshkrimi: ", 14002, 10, 27, 45, 10
287 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
288 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
289 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
290 GROUPBOX "Informacione të tjera Versioni: ", 14006, 6, 70, 222, 115
291 LTEXT "Emri artikullit: ", 14007, 13, 82, 50, 10
292 LTEXT "Vlera: ", 14008, 112, 82, 45, 10
293 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
294 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
295 END
296
297 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
298 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
299 CAPTION "Përgjithshme"
300 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
301 BEGIN
302 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
303 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
304 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
305 LTEXT "Tipi:", -1, 8, 38, 95, 10
306 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
307 LTEXT "Dokumentimi Sistemit:", -1, 8, 51, 95, 10
308 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
309 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
310 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
311 LTEXT "Hapësira përdorur:", -1, 25, 69, 80, 10
312 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
314 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
315 LTEXT "Hapësirë Falas:", -1, 25, 82, 80, 10
316 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
318 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
319 LTEXT "Kapaciteti:", -1, 25, 103, 80, 10
320 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
321 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
322 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
323 LTEXT "Drive %c", 14009, 100, 150, 70, 10
324 PUSHBUTTON "Pastrim &Disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
325 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
326 CHECKBOX "Kompres drivin për të kursyer hapësirë ​​në disk", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
327 CHECKBOX "Lejo Shërbimet e Indeksimi për indeksim të këtij disku për dokumentat të shpejtë në kërkim", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
328 END
329
330 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
331 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
332 CAPTION "Vegla"
333 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
334 BEGIN
335 GROUPBOX "Bagim-kontroll", -1, 5, 5, 230, 60
336 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
337 LTEXT "Ky opsion do të kontrollojë volumin për\ngabime.", -1, 40, 25, 160, 20
338 PUSHBUTTON "Kontrollo tani...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
339 GROUPBOX "Defragmentacion", -1, 5, 65, 230, 60
340 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
341 LTEXT "Ky opsion do të defragmentojë dokumentat nga vëllimi", -1, 40, 85, 160, 20
342 PUSHBUTTON "Defragmento Tani...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
343 GROUPBOX "Rezervat", -1, 5, 130, 230, 60
344 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
345 LTEXT "Ky opsion do të ruaj/rezervoj dokumentat nga vëllimi.", -1, 40, 150, 160, 20
346 PUSHBUTTON "Rezerv Tani...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
347 END
348
349 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
350 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
351 CAPTION "Pajisje"
352 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
353 BEGIN
354 END
355
356 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
357 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
358 CAPTION "Ekzekuto Si"
359 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
360 BEGIN
361 LTEXT "Cila llogari përdoruese doni të përdorni për të ekzekutuar këtë program?", -1, 10, 20, 220, 20
362 CHECKBOX "Përdoruesi tanishme %s", 14000, 10, 45, 150, 10
363 LTEXT "Mbroni kompjuterin tim dhe të dhëna nga aktiviteti i paautorizuar i programit", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
364 CHECKBOX "Ky opsion mund të parandaloi viruset kompjuterike që dëmtojnë kompjuterin tuaj personal ose të dhënat, por zgjedhja e programit mund të shkaktojë funksionim në mënyrë të paligjshme.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
365 CHECKBOX "Përdorues në vijim:", 14002, 10, 100, 90, 10
366 LTEXT "Përdoruesi:", -1, 20, 118, 54, 10
367 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
368 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
369 LTEXT "Fjalëkalimi:", -1, 20, 143, 53, 10
370 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
371 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
372 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
373 PUSHBUTTON "Anulo", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
374 END
375
376 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
377 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
378 CAPTION "Cilësimet Koshit"
379 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
380 BEGIN
381 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
382 GROUPBOX "Parametrat për vendndodhjen e përzgjedhur", -1, 10, 72, 220, 70
383 RADIOBUTTON "Masë me porosi:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
384 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
385 LTEXT "M&aximum masë(MB):", -1, 20, 105, 70, 10
386 RADIOBUTTON "Mos lëviz dokumenta në kosh. Hiqni dokumenat menjëherë kur fshihen.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
387 AUTOCHECKBOX "&Shfaq dialog konfirmues fshini", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
388 END
389
390 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
391 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
392 CAPTION "Hap Me"
393 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
394 BEGIN
395 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
396 LTEXT "Zgjidhni programin që dëshironi të përdorni për të hapur këtë dokument:", -1, 44, 12, 211, 10
397 LTEXT "Dokument: ", 14001, 44, 25, 188, 20
398 GROUPBOX "&Programe", -1, 7, 42, 249, 187
399 CONTROL "Programe", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
400 AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë përdorni programin e përzgjedhur për të hapur këtë lloj dokumenti", 14003, 20, 193, 225, 10
401 PUSHBUTTON "&Shfleto...", 14004, 198, 207, 50, 14
402 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
403 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
404 END
405
406 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
407 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
408 CAPTION "Përgjithshëm"
409 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
410 BEGIN
411 GROUPBOX "Detyra", -1, 7, 10, 249, 45
412 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
413 AUTORADIOBUTTON "Trego detyra të përbashkëta në dosjet", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
414 AUTORADIOBUTTON "Përdorimi ReactOS dosjet klasike", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
415 GROUPBOX "Shfleto Dosje", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
416 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
417 AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në të njëtën dritare", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
418 AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në dritaren e saj", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
419 GROUPBOX "Klikoni artikuj si më poshtë", -1, 7, 110, 249, 60
420 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
421 AUTORADIOBUTTON "Klikim-njëherësh për të hapur një objekt (pikë për të zgjedhur)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
422 AUTORADIOBUTTON "Nënvizo titull ikone në përputhje me shfletuesin tim", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
423 AUTORADIOBUTTON "Nënvizo ikonën vetëm në tituj ku unë vë pikë në ta", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
424 AUTORADIOBUTTON "Kliko-dyherë për të hapur një objekt (klikoni-njëerësht për të zgjedhur)", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
425 PUSHBUTTON "&Rikthe Parazgjedhjet", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
426 END
427
428 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
429 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
430 CAPTION "Vëzhgo"
431 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
432 BEGIN
433 GROUPBOX "Vëzhgo Dosjen", -1, 7, 10, 249, 60
434 //ICON
435 LTEXT "Ju mund të aplikoni pamje (të tilla si Detaje ose Pllaka) që\nJu jeni duke përdorur për këtë dosje të gjitha dosjet.", -1, 60, 20, 180, 20
436 PUSHBUTTON "Apliko për të gjitha Dosjet", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
437 PUSHBUTTON "&Rivë të gjitha Dosjet", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
438 LTEXT "Cilësime të Avancuar:", -1, 7, 80, 100, 10
439 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
440 PUSHBUTTON "Kthej &Parazgjedhje", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
441 END
442
443 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
444 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
445 CAPTION "Tipe Dokumenti"
446 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
447 BEGIN
448 LTEXT "Dokumentat e regjistruar dhe lloji:", -1, 7, 10, 70, 10
449 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
450 PUSHBUTTON "E're", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
451 PUSHBUTTON "&Fshi", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
452 GROUPBOX "Detaje për '%s' zgjerim", 14003, 7, 130, 249, 70
453 LTEXT "Hap me:", -1, 12, 140, 40, 10
454 //ICON
455 LTEXT "Emriapp", 14005, 100, 140, 40, 10
456 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
457 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
458 PUSHBUTTON "Avancuar", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
459 END
460
461 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
462 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
463 CAPTION "Konfirmo Zëvendësimin Dokumenteve"
464 FONT 8, "MS Shell Dlg"
465 BEGIN
466 DEFPUSHBUTTON "&Po", IDYES, 20, 122, 60, 14
467 PUSHBUTTON "Po për të Gjithë", 12807, 85, 122, 60, 14
468 PUSHBUTTON "&Jo", IDNO, 150, 122, 60, 14
469 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
470 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
471 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument me emrin '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
472 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument lexues-vetëm me emrin '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
473 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument sistemi me emrin '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
474 LTEXT "Doni të zëvendësuar dokumentin ekzistues", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
475 LTEXT "(Data dhe madhësia e panjohur)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
476 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
477 LTEXT "me këtë?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
478 LTEXT "(Data dhe madhësia e panjohur)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
479 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
480 END
481
482 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
483 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
484 CAPTION "Dil nga ReactOS"
485 FONT 8, "MS Shell Dlg"
486 BEGIN
487 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
488 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni të dilni?", -1, 43, 11, 140, 22
489 DEFPUSHBUTTON "&Dil", IDOK, 57, 40, 60, 14
490 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
491 END
492
493 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
494 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
495 CAPTION "Shkëputu nga ReactOS"
496 FONT 8, "MS Shell Dlg"
497 BEGIN
498 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
499 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni te shkëputeni?", -1, 49, 12, 137, 23
500 DEFPUSHBUTTON "Shkëputu", IDOK, 57, 40, 60, 14
501 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
502 END
503
504 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
505 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
506 CAPTION "HapAuto"
507 FONT 8, "MS Shell Dlg"
508 BEGIN
509 LTEXT "&Zgjidhni një lloj përmbajtje, më pas zgjidhni një veprim për ReactOS për të kryer automatikisht kur lloji që është përdorur në këtë pajisje:", 1000, 7, 7, 215, 20
510 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
511 GROUPBOX "Veprim", -1, 7, 45, 212, 146
512 AUTORADIOBUTTON "Zgjidhni një veprim për të kryer:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
513 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
514 AUTORADIOBUTTON "Më kërko mua çdo herë për të zgjedhur dhe një veprim", 1006, 14, 177, 202, 10
515 PUSHBUTTON "Kthej Parazgjedhje", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
516 END
517
518 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
519 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
520 CAPTION "Përmbajtja Përzier"
521 FONT 8, "MS Shell Dlg"
522 BEGIN
523 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
524 LTEXT "Ky disk ose pajisje përmban më shumë se një lloj të përmbajtjes.", 1001, 32, 7, 191, 20
525 LTEXT "Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 31, 188, 8
526 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
527 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
528 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
529 END
530
531 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
532 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
533 CAPTION "Përmbajtja Përzier"
534 FONT 8, "MS Shell Dlg"
535 BEGIN
536 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
537 LTEXT "ReactOS mund të kryej të njëjtin veprim sa herë që ju të fusni një disk, ose një pajisje të lidhur me këtë lloj dokumenti:", 1001, 30, 7, 193, 20
538 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
539 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
540 LTEXT "Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 41, 190, 8
541 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
542 AUTOCHECKBOX "Gjithmonë të bëjë veprimin e zgjedhur.", 1004, 32, 171, 190, 10
543 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
544 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
545 END
546
547 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
548 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
549 CAPTION "HapAuto"
550 FONT 8, "MS Shell Dlg"
551 BEGIN
552 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
553 LTEXT "ReactOS mund të kryejë të njëjtën veprim sa herë që ju lidhni këtë pajisje.", 1001, 32, 7, 190, 22
554 LTEXT "&Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 31, 190, 8
555 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
556 AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë të bëjë veprimin e zgjedhur", 1004, 32, 143, 190, 8
557 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
558 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
559 END
560
561 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
562 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
563 CAPTION "Fikni ReactOS"
564 FONT 8, "MS Shell Dlg"
565 BEGIN
566 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
567 LTEXT "Çfarë doni kompjuter të bëjë?", -1, 39, 7, 167, 10
568 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
569 LTEXT "Mirëmban seancën tuaj, duke e mbajtur kompjuterin në punë me fuqi të ulët dhe të dhënat ende në kujtesë. Kompjuter zgjohet kur të shtypni një buton apo lëvizja e miut.", 8225, 39, 40, 167, 37
570 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
571 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
572 PUSHBUTTON "&Ndihmë", IDHELP, 144, 82, 60, 14
573 END
574
575 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
576 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
577 CAPTION "Format"
578 FONT 8, "MS Shell Dlg"
579 BEGIN
580 DEFPUSHBUTTON "&Fillo", IDOK, 53, 198, 60, 14
581 PUSHBUTTON "&Mbyll", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
582 LTEXT "Kapaciteti:", -1, 7, 6, 169, 9
583 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
584 LTEXT "&Dokumente sistemi", -1, 7, 35, 170, 9
585 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
586 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
587 LTEXT "Madhësia Njësisë Alokimit", -1, 7, 64, 170, 9
588 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
589 LTEXT "&Etiketa volumit", -1, 7, 93, 170, 9
590 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
591 GROUPBOX "&Opsione format", 4610, 7, 121, 170, 49
592 AUTOCHECKBOX "Format Shpejtë", 28674, 16, 135, 155, 10
593 AUTOCHECKBOX "Mundëso Kompresimin", 28675, 16, 152, 155, 10
594 END
595
596 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
597 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
598 CAPTION "Kontrollo Diskun"
599 FONT 8, "MS Shell Dlg"
600 BEGIN
601 DEFPUSHBUTTON "Fillo", IDOK, 63, 95, 60, 14
602 GROUPBOX "Opsione kontrollo diskun", -1, 7, 6, 179, 40
603 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
604 AUTOCHECKBOX "Rregullo dokumentet e sistemit automatikisht", 14000, 12, 15, 155, 10
605 AUTOCHECKBOX "&Skano për shërim dhe përpjekje të sektorëve të këqij", 14001, 16, 30, 165, 10
606 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
607 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
608 END
609
610 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
611 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
612 CAPTION "Ndrysho Ikonë"
613 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
614 BEGIN
615 LTEXT "Dokument:", -1, 7, 14, 208, 10
616 PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
617 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
618 LTEXT "Ikona:", -1, 7, 47, 208, 10
619 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
620 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
621 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
622 END
623
624 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
625 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
626 CAPTION "Caution"
627 FONT 8, "MS Shell Dlg"
628 BEGIN
629 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
630 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
631 another application. Modifying this file might damage your\n\
632 system or make it less functional.\n\n\
633 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
634 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
635 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
636 END
637
638 STRINGTABLE
639 BEGIN
640 /* columns in the shellview */
641 IDS_SHV_COLUMN1 "Dokument"
642 IDS_SHV_COLUMN2 "Masë"
643 IDS_SHV_COLUMN3 "Tipi"
644 IDS_SHV_COLUMN4 "Modifikuar"
645 IDS_SHV_COLUMN5 "Atribute"
646 IDS_SHV_COLUMN6 "Masë"
647 IDS_SHV_COLUMN7 "Masa në dispozicion"
648 IDS_SHV_COLUMN8 "Emri"
649 IDS_SHV_COLUMN9 "Komente"
650 IDS_SHV_COLUMN10 "Zotëruesi"
651 IDS_SHV_COLUMN11 "Grup"
652 IDS_SHV_COLUMN12 "Dokument"
653 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategori"
654 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Vendndodhja Origjinale"
655 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data Fshirë"
656 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "TipiFontit"
657 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grupipunës"
658 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Vendndodhja Rrjetit"
659 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumentë"
660 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Gjëndje"
661 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komente"
662 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Vendnodhje"
663 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Modeli"
664
665 /* special folders */
666 IDS_DESKTOP "Desktop"
667 IDS_MYCOMPUTER "Kompjuteri Im"
668 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Plehra"
669 IDS_CONTROLPANEL "Paneli Kontrollit"
670 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Vegla Administrative"
671
672 /* context menus */
673 IDS_VIEW_LARGE "Ikonat e mëdha"
674 IDS_VIEW_SMALL "Ikonat e vogla"
675 IDS_VIEW_LIST "&Lista"
676 IDS_VIEW_DETAILS "&Detaje"
677 IDS_SELECT "Përtgjedh"
678 IDS_OPEN "Hap"
679 IDS_CREATELINK "Krijo &Lidhje"
680 IDS_COPY "&Kopjo"
681 IDS_DELETE "Fshi"
682 IDS_PROPERTIES "Karakteristika"
683 IDS_CUT "Prej"
684 IDS_RESTORE "Rikthe"
685 IDS_FORMATDRIVE "Format..."
686 IDS_RENAME "Riemërto"
687 IDS_PASTE "Fut"
688
689 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Në pamundësi për të krijuar dosje të re: Ndalohet hyrja."
690 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Gabim gjatë krijimit të një dosje të re"
691 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dokumentit"
692 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dosjes"
693 IDS_DELETEITEM_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini '%1'?"
694 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini këto %1 artikuj?"
695 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini elementin e zgjedhur?"
696 IDS_TRASHITEM_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni '%1' në Plehra?"
697 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni '%1' dhe tërë përmbajtjen e saj në Plehra?"
698 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni këto %1 artikuj në Plehra?"
699 IDS_CANTTRASH_TEXT "Pika '%1' nuk mund të dërgohet në Plehra. A doni të fshini atë në vend?"
700 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument të quajtur '% '.\n\nA doni ta zëvendësoni atë?"
701 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Konfirmo mbishkrim dokumenti"
702 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dosje me emrin '%1'.\n\nNëse dosjet në dosjen e destinacionit kanë emër të njëjtë me dokumentet në dosje\npërzgjedh ata që do të zëvendësohen. A doni ende të hyni ose kopjoni\nkëtë dosje?"
703
704 IDS_FILEOOP_COPYING "Copying..."
705 IDS_FILEOOP_MOVING "Moving..."
706 IDS_FILEOOP_DELETING "Deleting..."
707 IDS_FILEOOP_FROM_TO "From %1 to %2"
708 IDS_FILEOOP_FROM "From %1"
709 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
710
711 /* message box strings */
712 IDS_RESTART_TITLE "Rifillo"
713 IDS_RESTART_PROMPT "Doni të rifilloni sistemin?"
714 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Fike"
715 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Doni ta filkni sistemin?"
716 IDS_LOGOFF_TITLE "Dilni"
717 IDS_LOGOFF_PROMPT "Doni të dilni nga sistemi?"
718
719 /* Run File dialog */
720 IDS_RUNDLG_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut ekzekuto (gabim i brendshëm)"
721 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut Shfleto (gabim i brendshëm)"
722 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Shfletp"
723 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Dokumentë Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
724
725 /* shell folder path default values */
726 IDS_PROGRAMS "Fillo Menu\\Programe"
727 IDS_PERSONAL "Dokumentet e'mi"
728 IDS_FAVORITES "Preferuarat"
729 IDS_STARTUP "Fillo Menu\\Programe\\FilloTani"
730 IDS_RECENT "Fundift"
731 IDS_SENDTO "DërguarTek"
732 IDS_STARTMENU "Fillo Menu"
733 IDS_MYMUSIC "Muzika Ime"
734 IDS_MYVIDEO "Video e'mi"
735 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Desktopi"
736 IDS_NETHOOD "NetHood"
737 IDS_TEMPLATES "Shabllon"
738 IDS_APPDATA "Aplikimi i të dhënave"
739 IDS_PRINTHOOD "PrintoKapuç"
740 IDS_LOCAL_APPDATA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave"
741 IDS_INTERNET_CACHE "Cilësimet lokale\\Dokumente Interneti Përkohshëm"
742 IDS_COOKIES "Biskota"
743 IDS_HISTORY "Cilësimet lokale\\Historia"
744 IDS_PROGRAM_FILES "Dokumente Programi"
745 IDS_MYPICTURES "My Pictures"
746 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Dokumente Programi\\Dokumente Zakonshëm"
747 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumente"
748 IDS_ADMINTOOLS "Fillo Menu\\Programe\\Vegla Administrative"
749 IDS_COMMON_MUSIC "Dokumente\\Muzika Ime"
750 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\Fotot e'mia"
751 IDS_COMMON_VIDEO "Dokumente\\Video e'mia"
752 IDS_CDBURN_AREA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave\\Microsoft\\Djegje CD"
753 IDS_NETWORKPLACE "Vendi Rrjetit Tim"
754
755 IDS_NEWFOLDER "Dosje e're"
756
757 IDS_DRIVE_FIXED "Disku Vendorë"
758 IDS_DRIVE_CDROM "CD Drive"
759 IDS_DRIVE_NETWORK "Disku Rrjetit"
760 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
761 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Removable Disk"
762 IDS_FS_UNKNOWN "Unknown"
763
764 /* Open With */
765 IDS_OPEN_WITH "Hap me"
766 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zgjedh Programin..."
767 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Programe Rekomanduara:"
768 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Programe të Tjerë:"
769
770 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autorët"
771 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Mbrapa"
772 FCIDM_SHVIEW_NEW "E're"
773 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Dosje E're"
774 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Lidhje e Re"
775 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opsione Dosje"
776 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Vëndndodhja Koshit"
777 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Hapësirë Dispozicion"
778 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Zbraz Koshin"
779 IDS_PICK_ICON_TITLE "Ndrysho Ikonë"
780 IDS_PICK_ICON_FILTER "Ikonë Programi (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
781 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Dokumente Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
782 IDS_DIRECTORY "Dosje"
783 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Udhëzuesi Virtual Pajisjes"
784 IDS_BAT_FILE "ReactOS Dokument Batch"
785 IDS_CMD_FILE "ReactOS Skript Komande"
786 IDS_COM_FILE "Aplikacion Dos"
787 IDS_CPL_FILE "Artikuj Kontroll Panelit"
788 IDS_CUR_FILE "Tregues"
789 IDS_DLL_FILE "Zgjatja Aplikacionit"
790 IDS_DRV_FILE "Drejtuesi Pajisjes"
791 IDS_EXE_FILE "Aplikacion"
792 IDS_FON_FILE "Dokument Fonti"
793 IDS_TTF_FILE "Dokument Fonti TipiVërtetë"
794 IDS_HLP_FILE "Dokumente Ndihme"
795 IDS_INI_FILE "Konfigum Cilësimesh"
796 IDS_LNK_FILE "Shkurtues"
797 IDS_SYS_FILE "Dokumente Sistemi"
798
799 IDS_OPEN_VERB "Hap"
800 IDS_EXPLORE_VERB "Eksplorer"
801 IDS_RUNAS_VERB "Ekzekuto Si..."
802 IDS_EDIT_VERB "Modifiko"
803 IDS_FIND_VERB "Gjej"
804 IDS_PRINT_VERB "Printo"
805
806 IDS_FILE_FOLDER "%u Dokumenta, %u Dosje"
807 IDS_PRINTERS "Printera"
808 IDS_FONTS "Fonte"
809 IDS_INSTALLNEWFONT "Instalo Fonte të Ri..."
810
811 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Masa parazgjedhur shpërndarjes"
812 IDS_COPY_OF "Kopjo"
813
814 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Nuk ka asnjë program të Windows të konfiguruar për të hapur këtë lloj file."
815
816 IDS_FILE_DETAILS "Detaje për '%s' prapashtesë"
817 IDS_FILE_DETAILSADV "Dokumente me prapashtesë '%s' janë të tipit '%s'. Për të ndryshuar cilësimet që ndikojnë të gjithë '%s' dokumentet, kliko Avancuar."
818 IDS_FILE_TYPES "TipiDokumentit"
819 IDS_COLUMN_EXTENSION "Prapashtesa"
820 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
821 IDS_UNKNOWN_APP "Aplikacion panjohur"
822 IDS_EXE_DESCRIPTION "Përshkrimi:"
823
824 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
825 IDS_OBJECTS "%d Objects"
826 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
827 END