[SHELL32] Sync translations to the English one. Translators, you're on!
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TRANSLATION: 06-02-2014
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 MENU_001 MENU
8 BEGIN
9 MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
10 MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
11 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
12 MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
13 END
14
15 /* shellview background menu */
16 MENU_002 MENU
17 BEGIN
18 POPUP ""
19 BEGIN
20 POPUP "&Vëzhgo"
21 BEGIN
22 MENUITEM "Ikonat e mëdha", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
23 MENUITEM "Ikonat e vogla", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
24 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
25 MENUITEM "&Detaje", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
26 END
27 MENUITEM SEPARATOR
28 POPUP "Organizo &Ikona"
29 BEGIN
30 MENUITEM "Nga &Emri", 0x30 /* column 0 */
31 MENUITEM "Nga &Tipi", 0x32 /* column 2 */
32 MENUITEM "Nga &Masa", 0x31 /* ... */
33 MENUITEM "Nga &Data", 0x33
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Organizo &Auto", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
36 END
37 MENUITEM "Rreshto Ikonat", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
38 MENUITEM SEPARATOR
39 MENUITEM "Riresko", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "Ngjit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
42 MENUITEM "Ngjit si Lidhje", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
43 MENUITEM SEPARATOR
44 MENUITEM "Cilësime", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
45 END
46 END
47
48 /* menubar EDIT menu */
49 MENU_003 MENU
50 BEGIN
51 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
54 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
55 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
56 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
57 MENUITEM SEPARATOR
58 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
59 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
62 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
63 END
64
65 /* shellview item menu */
66 MENU_SHV_FILE MENU
67 BEGIN
68 POPUP ""
69 BEGIN
70 MENUITEM "E&xplorues", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
71 MENUITEM "&Hap", FCIDM_SHVIEW_OPEN
72 MENUITEM SEPARATOR
73 MENUITEM "Prej", FCIDM_SHVIEW_CUT
74 MENUITEM "&Kopjo", FCIDM_SHVIEW_COPY
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "Krijo &Lidhje", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
77 MENUITEM "&Fshi", FCIDM_SHVIEW_DELETE
78 MENUITEM "&Riemërto", FCIDM_SHVIEW_RENAME
79 MENUITEM SEPARATOR
80 MENUITEM "&Cilësime", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
81 END
82 END
83
84 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
85 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
86 CAPTION "Shfleto për Dosje"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 BEGIN
89 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
90 PUSHBUTTON "Anulo", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
91 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
92 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
93 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
94 END
95
96 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Shfleto për Dosje"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
102 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
103 LTEXT "Dosje:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
104 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
105 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
106 PUSHBUTTON "&Bëj Dosje T're", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
107 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
109 END
110
111 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 CAPTION "Meszhe"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 DEFPUSHBUTTON "&Po", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "Po për T'gjitha", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "&Jo", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "&Anulo", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
121 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
122 END
123
124 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
125 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
126 CAPTION "Rreth %s"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
130 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
131 LTEXT "Versioni ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
132 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
133 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
134 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
135 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
136 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
137 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
138 LTEXT " Ekipi ReactOS\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
139 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
140 LTEXT "Ky version ReactOS është i regjistruar për:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
142 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
143 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
144 LTEXT "Kujtesa fizike e instaluar:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
145 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
146 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
147 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
148 END
149
150 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
151 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 LTEXT "ReactOS u soll tek ju nga:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
155 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
156 END
157
158 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
159 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
160 CAPTION "EKzekuto"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg"
162 BEGIN
163 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
164 LTEXT "Shkruaj emrin e një programi, dosje, dokumenti, apo burim interneti, dhe ReactOS do të hap atë për ju.", 12289, 36, 11, 182, 18
165 LTEXT "&Hap:", 12305, 7, 39, 24, 10
166 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
167 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
168 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 98, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
169 PUSHBUTTON "&Shfleto...", 12288, 160, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
170 END
171
172 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
173 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
174 CAPTION "Ikonë"
175 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
176 BEGIN
177 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
178 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
179 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
180 LTEXT "Tipi Objektivit:", 14004, 8, 38, 68, 10
181 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "Vendndodhja ObjektivitTarget location:", 14006, 8, 55, 68, 10
183 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
184 LTEXT "&Objektivi:", 14008, 8, 71, 68, 10
185 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
186 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
187 LTEXT "&Fillo në:", 14010, 8, 98, 68, 10
188 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
189 LTEXT "Ikonë &çelës:", 14014, 8, 117, 68, 10
190 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
191 LTEXT "&Ekzekuto:", 14016, 8, 136, 68, 10
192 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
193 LTEXT "K&oment:", 14018, 8, 154, 68, 10
194 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
195 PUSHBUTTON "&Gjej Objektivin...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
196 PUSHBUTTON "&Ndrysho Ikonë...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
197 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
198 END
199
200 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
201 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
202 CAPTION "Karakteristika Zgjeruara"
203 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
204 BEGIN
205 LTEXT "Zgjidhni karakteristikat e avancuara që ju dëshironi për këtë ikonë.", -1, 5, 30, 210, 10
206 CHECKBOX "Ekzekuto me kredenciale të ndryshme", 14000, 25, 50, 150, 10
207 LTEXT "Ky opsion mund të lejojë për të drejtuar këtë ikonë si një përdorues tjetër, ose të vazhdojë si veten tënde, duke mbrojtur kompjuterin tuaj dhe të dhënat nga aktiviteti i paautorizuar i programit.", -1, 50, 60, 175, 40
208 CHECKBOX "Ekzekuto në hapësirë ​​të veçantë që e kujtesës", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
209 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
210 PUSHBUTTON "Ndërprej", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
211 END
212
213 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
214 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
215 CAPTION "Përgjithshëm"
216 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
217 BEGIN
218 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
219 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
220 LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 40, 55, 10
221 CONTROL "Dosje", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
222 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
223 LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 56, 55, 10
224 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
225 LTEXT "Masë:", 14010, 8, 72, 55, 10
226 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
227 LTEXT "Masa e diskut:", 140101, 8, 88, 55, 10
228 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
229 LTEXT "Përmban:", 14026, 8, 104, 55, 10
230 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
231 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
232 LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 128, 55, 10
233 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
234 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
235 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 152, 46, 10
236 AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 56, 152, 70, 10
237 AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 56, 166, 70, 10
238 AUTOCHECKBOX "&Arkiva", 14023, 56, 180, 70, 10
239 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
240 END
241
242 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
243 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
244 CAPTION "Përgjithshme"
245 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
246 BEGIN
247 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
248 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
249 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
250 LTEXT "Tipi i dokumentit:", 14004, 8, 35, 50, 10
251 CONTROL "Dokumenti", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
252 LTEXT "Hap me:", 14006, 8, 53, 50, 10
253 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
254 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
255 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
256 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
257 LTEXT "Vendndodhje:", 14008, 8, 75, 45, 10
258 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
259 LTEXT "Masë:", 14010, 8, 91, 45, 10
260 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
261 LTEXT "Masë në disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
262 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
263 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
264 LTEXT "Krijuar:", 14014, 8, 131, 45, 10
265 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
266 LTEXT "Modifikuar:", 14016, 8, 147, 45, 10
267 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
268 LTEXT "Aksesuar:", 14018, 8, 163, 45, 10
269 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
270 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
271 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
272 AUTOCHECKBOX "&Vetëm-lexues", 14021, 58, 189, 67, 10
273 AUTOCHECKBOX "&Fshehur", 14022, 126, 189, 50, 10
274 AUTOCHECKBOX "&Arkivuar", 14023, 181, 189, 49, 10
275 PUSHBUTTON "A&vancuar...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
276 END
277
278 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
279 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
280 CAPTION "Versioni"
281 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
282 BEGIN
283 LTEXT "Versioni dokumentit: ", 14000, 10, 10, 55, 10
284 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
285 LTEXT "Përshkrimi: ", 14002, 10, 27, 45, 10
286 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
287 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
288 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
289 GROUPBOX "Informacione të tjera Versioni: ", 14006, 6, 70, 222, 115
290 LTEXT "Emri artikullit: ", 14007, 13, 82, 50, 10
291 LTEXT "Vlera: ", 14008, 112, 82, 45, 10
292 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
293 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
294 END
295
296 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
297 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
298 CAPTION "Përgjithshme"
299 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
300 BEGIN
301 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
302 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
303 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
304 LTEXT "Tipi:", -1, 8, 38, 95, 10
305 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
306 LTEXT "Dokumentimi Sistemit:", -1, 8, 51, 95, 10
307 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
308 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
309 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
310 LTEXT "Hapësira përdorur:", -1, 25, 69, 80, 10
311 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
312 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
314 LTEXT "Hapësirë Falas:", -1, 25, 82, 80, 10
315 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
316 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
318 LTEXT "Kapaciteti:", -1, 25, 103, 80, 10
319 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
320 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
321 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
322 LTEXT "Drive %c", 14009, 100, 150, 70, 10
323 PUSHBUTTON "Pastrim &Disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
324 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
325 CHECKBOX "Kompres drivin për të kursyer hapësirë ​​në disk", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
326 CHECKBOX "Lejo Shërbimet e Indeksimi për indeksim të këtij disku për dokumentat të shpejtë në kërkim", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
327 END
328
329 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
330 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
331 CAPTION "Vegla"
332 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
333 BEGIN
334 GROUPBOX "Bagim-kontroll", -1, 5, 5, 230, 60
335 LTEXT "Ky opsion do të kontrollojë volumin për\ngabime.", -1, 40, 25, 160, 20
336 PUSHBUTTON "Kontrollo tani...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
337 GROUPBOX "Defragmentacion", -1, 5, 65, 230, 60
338 LTEXT "Ky opsion do të defragmentojë dokumentat nga vëllimi", -1, 40, 85, 160, 20
339 PUSHBUTTON "Defragmento Tani...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
340 GROUPBOX "Rezervat", -1, 5, 130, 230, 60
341 LTEXT "Ky opsion do të ruaj/rezervoj dokumentat nga vëllimi.", -1, 40, 150, 160, 20
342 PUSHBUTTON "Rezerv Tani...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
343 END
344
345 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
346 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
347 CAPTION "Pajisje"
348 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
349 BEGIN
350 END
351
352 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
353 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
354 CAPTION "Ekzekuto Si"
355 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
356 BEGIN
357 LTEXT "Cila llogari përdoruese doni të përdorni për të ekzekutuar këtë program?", -1, 10, 20, 220, 20
358 CHECKBOX "Përdoruesi tanishme %s", 14000, 10, 45, 150, 10
359 LTEXT "Mbroni kompjuterin tim dhe të dhëna nga aktiviteti i paautorizuar i programit", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
360 CHECKBOX "Ky opsion mund të parandaloi viruset kompjuterike që dëmtojnë kompjuterin tuaj personal ose të dhënat, por zgjedhja e programit mund të shkaktojë funksionim në mënyrë të paligjshme.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
361 CHECKBOX "Përdorues në vijim:", 14002, 10, 100, 90, 10
362 LTEXT "Përdoruesi:", -1, 20, 118, 54, 10
363 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
364 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
365 LTEXT "Fjalëkalimi:", -1, 20, 143, 53, 10
366 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
367 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
368 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
369 PUSHBUTTON "Anulo", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
370 END
371
372 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
373 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
374 CAPTION "Cilësimet Koshit"
375 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
376 BEGIN
377 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
378 GROUPBOX "Parametrat për vendndodhjen e përzgjedhur", -1, 10, 72, 220, 70
379 RADIOBUTTON "Masë me porosi:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
380 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
381 LTEXT "M&aximum masë(MB):", -1, 20, 105, 70, 10
382 RADIOBUTTON "Mos lëviz dokumenta në kosh. Hiqni dokumenat menjëherë kur fshihen.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
383 AUTOCHECKBOX "&Shfaq dialog konfirmues fshini", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
384 END
385
386 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
387 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
388 CAPTION "Hap Me"
389 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
390 BEGIN
391 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
392 LTEXT "Zgjidhni programin që dëshironi të përdorni për të hapur këtë dokument:", -1, 44, 12, 211, 10
393 LTEXT "Dokument: ", 14001, 44, 25, 188, 10
394 GROUPBOX "&Programe", -1, 7, 42, 249, 187
395 CONTROL "Programe", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
396 AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë përdorni programin e përzgjedhur për të hapur këtë lloj dokumenti", 14003, 20, 193, 225, 10
397 PUSHBUTTON "&Shfleto...", 14004, 198, 207, 50, 14
398 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
399 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
400 END
401
402 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
403 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
404 CAPTION "Kopjim..."
405 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
406 BEGIN
407 PUSHBUTTON "Anulo", 14002, 195, 14, 60, 16
408 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
409 LTEXT "Dokument", 14001, 8, 6, 169, 10
410 END
411
412 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
413 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
414 CAPTION "Përgjithshëm"
415 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
416 BEGIN
417 GROUPBOX "Detyra", -1, 7, 10, 249, 45
418 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
419 AUTORADIOBUTTON "Trego detyra të përbashkëta në dosjet", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "Përdorimi ReactOS dosjet klasike", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
421 GROUPBOX "Shfleto Dosje", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
422 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
423 AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në të njëtën dritare", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
424 AUTORADIOBUTTON "Hap çdo dosje në dritaren e saj", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
425 GROUPBOX "Klikoni artikuj si më poshtë", -1, 7, 110, 249, 60
426 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
427 AUTORADIOBUTTON "Klikim-njëherësh për të hapur një objekt (pikë për të zgjedhur)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
428 AUTORADIOBUTTON "Nënvizo titull ikone në përputhje me shfletuesin tim", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
429 AUTORADIOBUTTON "Nënvizo ikonën vetëm në tituj ku unë vë pikë në ta", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
430 AUTORADIOBUTTON "Kliko-dyherë për të hapur një objekt (klikoni-njëerësht për të zgjedhur)", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
431 PUSHBUTTON "&Rikthe Parazgjedhjet", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
432 END
433
434 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
435 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
436 CAPTION "Vëzhgo"
437 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
438 BEGIN
439 GROUPBOX "Vëzhgo Dosjen", -1, 7, 10, 249, 60
440 //ICON
441 LTEXT "Ju mund të aplikoni pamje (të tilla si Detaje ose Pllaka) që\nJu jeni duke përdorur për këtë dosje të gjitha dosjet.", -1, 60, 20, 180, 20
442 PUSHBUTTON "Apliko për të gjitha Dosjet", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
443 PUSHBUTTON "&Rivë të gjitha Dosjet", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
444 LTEXT "Cilësime të Avancuar:", -1, 7, 80, 100, 10
445 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
446 PUSHBUTTON "Kthej &Parazgjedhje", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
447 END
448
449 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
450 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
451 CAPTION "Tipe Dokumenti"
452 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
453 BEGIN
454 LTEXT "Dokumentat e regjistruar dhe lloji:", -1, 7, 10, 70, 10
455 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
456 PUSHBUTTON "E're", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
457 PUSHBUTTON "&Fshi", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
458 GROUPBOX "Detaje për '%s' zgjerim", 14003, 7, 130, 249, 70
459 LTEXT "Hap me:", -1, 12, 140, 40, 10
460 //ICON
461 LTEXT "Emriapp", 14005, 100, 140, 40, 10
462 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
463 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
464 PUSHBUTTON "Avancuar", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
465 END
466
467 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
468 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
469 CAPTION "Konfirmo Zëvendësimin Dokumenteve"
470 FONT 8, "MS Shell Dlg"
471 BEGIN
472 DEFPUSHBUTTON "&Po", IDYES, 20, 122, 60, 14
473 PUSHBUTTON "Po për të Gjithë", 12807, 85, 122, 60, 14
474 PUSHBUTTON "&Jo", IDNO, 150, 122, 60, 14
475 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
476 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
477 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument me emrin '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
478 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument lexues-vetëm me emrin '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
479 LTEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument sistemi me emrin '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
480 LTEXT "Doni të zëvendësuar dokumentin ekzistues", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
481 LTEXT "(Data dhe madhësia e panjohur)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
482 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
483 LTEXT "me këtë?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
484 LTEXT "(Data dhe madhësia e panjohur)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
485 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
486 END
487
488 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
489 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
490 CAPTION "Dil nga ReactOS"
491 FONT 8, "MS Shell Dlg"
492 BEGIN
493 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
494 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni të dilni?", -1, 43, 11, 140, 22
495 DEFPUSHBUTTON "&Dil", IDOK, 57, 40, 60, 14
496 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
497 END
498
499 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
500 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
501 CAPTION "Shkëputu nga ReactOS"
502 FONT 8, "MS Shell Dlg"
503 BEGIN
504 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
505 LTEXT "Jeni te sigurte qe doni te shkëputeni?", -1, 49, 12, 137, 23
506 DEFPUSHBUTTON "Shkëputu", IDOK, 57, 40, 60, 14
507 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
508 END
509
510 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
511 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
512 CAPTION "HapAuto"
513 FONT 8, "MS Shell Dlg"
514 BEGIN
515 LTEXT "&Zgjidhni një lloj përmbajtje, më pas zgjidhni një veprim për ReactOS për të kryer automatikisht kur lloji që është përdorur në këtë pajisje:", 1000, 7, 7, 215, 20
516 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
517 GROUPBOX "Veprim", -1, 7, 45, 212, 146
518 AUTORADIOBUTTON "Zgjidhni një veprim për të kryer:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
519 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
520 AUTORADIOBUTTON "Më kërko mua çdo herë për të zgjedhur dhe një veprim", 1006, 14, 177, 202, 10
521 PUSHBUTTON "Kthej Parazgjedhje", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
522 END
523
524 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
525 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
526 CAPTION "Përmbajtja Përzier"
527 FONT 8, "MS Shell Dlg"
528 BEGIN
529 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
530 LTEXT "Ky disk ose pajisje përmban më shumë se një lloj të përmbajtjes.", 1001, 32, 7, 191, 20
531 LTEXT "Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 31, 188, 8
532 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
533 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
534 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
535 END
536
537 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
538 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
539 CAPTION "Përmbajtja Përzier"
540 FONT 8, "MS Shell Dlg"
541 BEGIN
542 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
543 LTEXT "ReactOS mund të kryej të njëjtin veprim sa herë që ju të fusni një disk, ose një pajisje të lidhur me këtë lloj dokumenti:", 1001, 30, 7, 193, 20
544 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
545 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
546 LTEXT "Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 41, 190, 8
547 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
548 AUTOCHECKBOX "Gjithmonë të bëjë veprimin e zgjedhur.", 1004, 32, 171, 190, 10
549 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
550 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
551 END
552
553 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
554 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
555 CAPTION "HapAuto"
556 FONT 8, "MS Shell Dlg"
557 BEGIN
558 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
559 LTEXT "ReactOS mund të kryejë të njëjtën veprim sa herë që ju lidhni këtë pajisje.", 1001, 32, 7, 190, 22
560 LTEXT "&Çfarë doni që ReactOS të bëjë?", 1002, 32, 31, 190, 8
561 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
562 AUTOCHECKBOX "&Gjithmonë të bëjë veprimin e zgjedhur", 1004, 32, 143, 190, 8
563 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
564 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
565 END
566
567 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
568 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
569 CAPTION "Fikni ReactOS"
570 FONT 8, "MS Shell Dlg"
571 BEGIN
572 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
573 LTEXT "Çfarë doni kompjuter të bëjë?", -1, 39, 7, 167, 10
574 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
575 LTEXT "Mirëmban seancën tuaj, duke e mbajtur kompjuterin në punë me fuqi të ulët dhe të dhënat ende në kujtesë. Kompjuter zgjohet kur të shtypni një buton apo lëvizja e miut.", 8225, 39, 40, 167, 37
576 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
577 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
578 PUSHBUTTON "&Ndihmë", IDHELP, 144, 82, 60, 14
579 END
580
581 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
582 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
583 CAPTION "Format"
584 FONT 8, "MS Shell Dlg"
585 BEGIN
586 DEFPUSHBUTTON "&Fillo", IDOK, 53, 198, 60, 14
587 PUSHBUTTON "&Mbyll", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
588 LTEXT "Kapaciteti:", -1, 7, 6, 169, 9
589 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
590 LTEXT "&Dokumente sistemi", -1, 7, 35, 170, 9
591 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
592 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
593 LTEXT "Madhësia Njësisë Alokimit", -1, 7, 64, 170, 9
594 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
595 LTEXT "&Etiketa volumit", -1, 7, 93, 170, 9
596 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
597 GROUPBOX "&Opsione format", 4610, 7, 121, 170, 49
598 AUTOCHECKBOX "Format Shpejtë", 28674, 16, 135, 155, 10
599 AUTOCHECKBOX "Mundëso Kompresimin", 28675, 16, 152, 155, 10
600 END
601
602 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
603 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
604 CAPTION "Kontrollo Diskun"
605 FONT 8, "MS Shell Dlg"
606 BEGIN
607 DEFPUSHBUTTON "Fillo", IDOK, 53, 100, 60, 14
608 GROUPBOX "Opsione kontrollo diskun", -1, 7, 6, 179, 50
609 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
610 AUTOCHECKBOX "Rregullo dokumentet e sistemit automatikisht", 14000, 16, 15, 155, 10
611 AUTOCHECKBOX "&Skano për shërim dhe përpjekje të sektorëve të këqij", 14001, 16, 30, 165, 10
612 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
613 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
614 END
615
616 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
617 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
618 CAPTION "Ndrysho Ikonë"
619 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
620 BEGIN
621 LTEXT "Dokument:", -1, 7, 14, 208, 10
622 PUSHBUTTON "Shfleto...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
623 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
624 LTEXT "Ikona:", -1, 7, 47, 208, 10
625 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
626 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
627 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
628 END
629
630 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
631 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
632 CAPTION "Caution"
633 FONT 8, "MS Shell Dlg"
634 BEGIN
635 ICON IDI_SHELL_DOCUMENT, IDI_SHELL_DOCUMENT, 5, 5, 21, 20
636 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
637 another application. Modifying this file might damage your\n\
638 system or make it less functional.\n\n\
639 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
640 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
641 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
642 END
643
644 STRINGTABLE
645 BEGIN
646 /* columns in the shellview */
647 IDS_SHV_COLUMN1 "Dokument"
648 IDS_SHV_COLUMN2 "Masë"
649 IDS_SHV_COLUMN3 "Tipi"
650 IDS_SHV_COLUMN4 "Modifikuar"
651 IDS_SHV_COLUMN5 "Atribute"
652 IDS_SHV_COLUMN6 "Masë"
653 IDS_SHV_COLUMN7 "Masa në dispozicion"
654 IDS_SHV_COLUMN8 "Emri"
655 IDS_SHV_COLUMN9 "Komente"
656 IDS_SHV_COLUMN10 "Zotëruesi"
657 IDS_SHV_COLUMN11 "Grup"
658 IDS_SHV_COLUMN12 "Dokument"
659 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategori"
660 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Vendndodhja Origjinale"
661 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data Fshirë"
662 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "TipiFontit"
663 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grupipunës"
664 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Vendndodhja Rrjetit"
665 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumentë"
666 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Gjëndje"
667 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komente"
668 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Vendnodhje"
669 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Modeli"
670
671 /* special folders */
672 IDS_DESKTOP "Desktop"
673 IDS_MYCOMPUTER "Kompjuteri Im"
674 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Plehra"
675 IDS_CONTROLPANEL "Paneli Kontrollit"
676 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Vegla Administrative"
677
678 /* context menus */
679 IDS_VIEW_LARGE "Ikonat e mëdha"
680 IDS_VIEW_SMALL "Ikonat e vogla"
681 IDS_VIEW_LIST "&Lista"
682 IDS_VIEW_DETAILS "&Detaje"
683 IDS_SELECT "Përtgjedh"
684 IDS_OPEN "Hap"
685 IDS_CREATELINK "Krijo &Lidhje"
686 IDS_COPY "&Kopjo"
687 IDS_DELETE "Fshi"
688 IDS_PROPERTIES "Karakteristika"
689 IDS_CUT "Prej"
690 IDS_RESTORE "Rikthe"
691 IDS_FORMATDRIVE "Format..."
692 IDS_RENAME "Riemërto"
693 IDS_INSERT "Fut"
694
695 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Në pamundësi për të krijuar dosje të re: Ndalohet hyrja."
696 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Gabim gjatë krijimit të një dosje të re"
697 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dokumentit"
698 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Konfirmo fshirjen e dosjes"
699 IDS_DELETEITEM_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini '%1'?"
700 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini këto %1 artikuj?"
701 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Jeni te sigurte qe doni te fshini elementin e zgjedhur?"
702 IDS_TRASHITEM_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni '%1' në Plehra?"
703 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni '%1' dhe tërë përmbajtjen e saj në Plehra?"
704 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "A jeni i sigurt që ju dëshironi të dërgoni këto %1 artikuj në Plehra?"
705 IDS_CANTTRASH_TEXT "Pika '%1' nuk mund të dërgohet në Plehra. A doni të fshini atë në vend?"
706 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dokument të quajtur '% '.\n\nA doni ta zëvendësoni atë?"
707 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Konfirmo mbishkrim dokumenti"
708 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Kjo dosje tashmë përmban një dosje me emrin '%1'.\n\nNëse dosjet në dosjen e destinacionit kanë emër të njëjtë me dokumentet në dosje\npërzgjedh ata që do të zëvendësohen. A doni ende të hyni ose kopjoni\nkëtë dosje?"
709
710 /* message box strings */
711 IDS_RESTART_TITLE "Rifillo"
712 IDS_RESTART_PROMPT "Doni të rifilloni sistemin?"
713 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Fike"
714 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Doni ta filkni sistemin?"
715 IDS_LOGOFF_TITLE "Dilni"
716 IDS_LOGOFF_PROMPT "Doni të dilni nga sistemi?"
717
718 /* Run File dialog */
719 IDS_RUNDLG_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut ekzekuto (gabim i brendshëm)"
720 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Në pamundësi për të shfaqur kutinë dialogut Shfleto (gabim i brendshëm)"
721 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Shfletp"
722 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Dokumentë Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
723
724 /* shell folder path default values */
725 IDS_PROGRAMS "Fillo Menu\\Programe"
726 IDS_PERSONAL "Dokumentet e'mi"
727 IDS_FAVORITES "Preferuarat"
728 IDS_STARTUP "Fillo Menu\\Programe\\FilloTani"
729 IDS_RECENT "Fundift"
730 IDS_SENDTO "DërguarTek"
731 IDS_STARTMENU "Fillo Menu"
732 IDS_MYMUSIC "Muzika Ime"
733 IDS_MYVIDEO "Video e'mi"
734 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Desktopi"
735 IDS_NETHOOD "NetHood"
736 IDS_TEMPLATES "Shabllon"
737 IDS_APPDATA "Aplikimi i të dhënave"
738 IDS_PRINTHOOD "PrintoKapuç"
739 IDS_LOCAL_APPDATA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave"
740 IDS_INTERNET_CACHE "Cilësimet lokale\\Dokumente Interneti Përkohshëm"
741 IDS_COOKIES "Biskota"
742 IDS_HISTORY "Cilësimet lokale\\Historia"
743 IDS_PROGRAM_FILES "Dokumente Programi"
744 IDS_MYPICTURES "My Pictures"
745 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Dokumente Programi\\Dokumente Zakonshëm"
746 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumente"
747 IDS_ADMINTOOLS "Fillo Menu\\Programe\\Vegla Administrative"
748 IDS_COMMON_MUSIC "Dokumente\\Muzika Ime"
749 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\Fotot e'mia"
750 IDS_COMMON_VIDEO "Dokumente\\Video e'mia"
751 IDS_CDBURN_AREA "Cilësimet lokale\\Aplikimi i të dhënave\\Microsoft\\Djegje CD"
752 IDS_NETWORKPLACE "Vendi Rrjetit Tim"
753
754 IDS_NEWFOLDER "Dosje e're"
755
756 IDS_DRIVE_FIXED "Disku Vendorë"
757 IDS_DRIVE_CDROM "CDROM"
758 IDS_DRIVE_NETWORK "Disku Rrjetit"
759
760 /* Open With */
761 IDS_OPEN_WITH "Hap me"
762 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zgjedh Programin..."
763 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Programe Rekomanduara:"
764 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Programe të Tjerë:"
765
766 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autorët"
767 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Mbrapa"
768 FCIDM_SHVIEW_NEW "E're"
769 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Dosje E're"
770 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Lidhje e Re"
771 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opsione Dosje"
772 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Vëndndodhja Koshit"
773 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Hapësirë Dispozicion"
774 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Zbraz Koshin"
775 IDS_PICK_ICON_TITLE "Ndrysho Ikonë"
776 IDS_PICK_ICON_FILTER "Ikonë Programi (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
777 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Dokumente Ekzekutues (*.exe)\0*.exe\0T'gjith Dokumentat (*.*)\0*.*\0"
778 IDS_DIRECTORY "Dosje"
779 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Udhëzuesi Virtual Pajisjes"
780 IDS_BAT_FILE "ReactOS Dokument Batch"
781 IDS_CMD_FILE "ReactOS Skript Komande"
782 IDS_COM_FILE "Aplikacion Dos"
783 IDS_CPL_FILE "Artikuj Kontroll Panelit"
784 IDS_CUR_FILE "Tregues"
785 IDS_DLL_FILE "Zgjatja Aplikacionit"
786 IDS_DRV_FILE "Drejtuesi Pajisjes"
787 IDS_EXE_FILE "Aplikacion"
788 IDS_FON_FILE "Dokument Fonti"
789 IDS_TTF_FILE "Dokument Fonti TipiVërtetë"
790 IDS_HLP_FILE "Dokumente Ndihme"
791 IDS_INI_FILE "Konfigum Cilësimesh"
792 IDS_LNK_FILE "Shkurtues"
793 IDS_SYS_FILE "Dokumente Sistemi"
794
795 IDS_OPEN_VERB "Hap"
796 IDS_EXPLORE_VERB "Eksplorer"
797 IDS_RUNAS_VERB "Ekzekuto Si "
798 IDS_EDIT_VERB "Modifiko"
799 IDS_FIND_VERB "Gjej"
800 IDS_PRINT_VERB "Printo"
801
802 IDS_FILE_FOLDER "%u Dokumenta, %u Dosje"
803 IDS_PRINTERS "Printera"
804 IDS_FONTS "Fonte"
805 IDS_INSTALLNEWFONT "Instalo Fonte të Ri..."
806
807 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Masa parazgjedhur shpërndarjes"
808 IDS_COPY_OF "Kopjo"
809
810 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Nuk ka asnjë program të Windows të konfiguruar për të hapur këtë lloj file."
811
812 IDS_FILE_DETAILS "Detaje për '%s' prapashtesë"
813 IDS_FILE_DETAILSADV "Dokumente me prapashtesë '%s' janë të tipit '%s'. Për të ndryshuar cilësimet që ndikojnë të gjithë '%s' dokumentet, kliko Avancuar."
814 IDS_FILE_TYPES "TipiDokumentit"
815 IDS_COLUMN_EXTENSION "Prapashtesa"
816 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
817 IDS_UNKNOWN_APP "Aplikacion panjohur"
818 IDS_EXE_DESCRIPTION "Përshkrimi:"
819
820 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
821 END