[SHELL32]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / sv-SE.rc
1 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 MENU_001 MENUEX
4 BEGIN
5 MENUITEM "Sto&ra ikoner", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "S&må ikoner", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Detaljer", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
10 POPUP "Ordna &ikoner", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
11 BEGIN
12 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
13 MENUITEM "&Ordna automatiskt", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
14 END
15 END
16
17 /* shellview background menu */
18 MENU_002 MENUEX
19 BEGIN
20 POPUP ""
21 BEGIN
22 POPUP "&Visa", FCIDM_SHVIEW_VIEW
23 BEGIN
24 MENUITEM "Sto&ra ikoner", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
25 MENUITEM "S&må ikoner", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
26 MENUITEM "&Lista", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
27 MENUITEM "&Detaljer", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
28 END
29 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
30 POPUP "Ordna &ikoner", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
31 BEGIN
32 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
33 MENUITEM "&Ordna automatiskt", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
34 END
35 MENUITEM "Rada upp ikoner", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
36 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
37 MENUITEM "Uppdatera", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
38 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
39 MENUITEM "Klistra in", FCIDM_SHVIEW_INSERT
40 MENUITEM "Klistra in som genväg", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
41 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
42 MENUITEM "Egenskaper", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
43 END
44 END
45
46 /* menubar EDIT menu */
47 MENU_003 MENU
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Ångra\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "Kl&ipp ut\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
52 MENUITEM "&Kopiera\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
53 MENUITEM "&Klistra in\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
54 MENUITEM "Klistra in &genväg", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "Kopiera till &mapp...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
57 MENUITEM "Fl&ytta till mapp...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Markera &allt\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
60 MENUITEM "&Omvänd markering", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
61 END
62
63 /* shellview item menu */
64 MENU_SHV_FILE MENU
65 BEGIN
66 POPUP ""
67 BEGIN
68 MENUITEM "U&tforska", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
69 MENUITEM "&Öppna", FCIDM_SHVIEW_OPEN
70 MENUITEM SEPARATOR
71 MENUITEM "K&lipp ut", FCIDM_SHVIEW_CUT
72 MENUITEM "&Kopiera", FCIDM_SHVIEW_COPY
73 MENUITEM SEPARATOR
74 MENUITEM "Skapa &genväg", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
75 MENUITEM "&Ta bort", FCIDM_SHVIEW_DELETE
76 MENUITEM "&Byt namn", FCIDM_SHVIEW_RENAME
77 MENUITEM SEPARATOR
78 MENUITEM "&Egenskaper", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
79 END
80 END
81
82 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Bläddra efter mapp"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
88 PUSHBUTTON "Avbryt", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
89 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
90 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
91 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
92 END
93
94 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "Bläddra efter mapp"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
100 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
101 LTEXT "Mapp:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
102 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
103 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "&Skapa ny mapp", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
106 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
107 END
108
109 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "Meddelande"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 DEFPUSHBUTTON "&Ja", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 PUSHBUTTON "Ja till &alla", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 PUSHBUTTON "&Nej", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "&Avbryt", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
119 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
120 END
121
122 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "Om %s"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
128 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
129 LTEXT "Version ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
130 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
131 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
132 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
133 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
134 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
135 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
136 LTEXT " ReactOS-gruppen\0", IDC_STATIC, 105, 75, 60, 10
137 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
138 LTEXT "Den här versionen av ReactOS är registrerad till:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
139 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
140 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
141 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
142 LTEXT "Installerat fysiskt minne:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
143 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
144 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
145 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
146 END
147
148 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
149 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 LTEXT "ReactOS hade inte varit möjligt utan dessa personer:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
153 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
154 END
155
156 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
157 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
158 CAPTION "Kör"
159 FONT 8, "MS Shell Dlg"
160 BEGIN
161 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
162 LTEXT "Skriv namnet på ett program, en mapp, ett dokument eller en internetresurs som du vill öppna.", 12289, 36, 11, 182, 18
163 LTEXT "&Öppna:", 12305, 7, 39, 24, 10
164 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
165 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
166 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
167 PUSHBUTTON "&Bläddra...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
168 END
169
170 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
171 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
172 CAPTION "Genväg"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
174 BEGIN
175 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
176 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
177 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
178 LTEXT "Måltyp:", 14004, 8, 38, 68, 10
179 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
180 LTEXT "Målplats:", 14006, 8, 55, 68, 10
181 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "&Mål:", 14008, 8, 71, 68, 10
183 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
184 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
185 LTEXT "&Starta i:", 14010, 8, 98, 68, 10
186 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
187 LTEXT "Kort&kommando:", 14014, 8, 117, 68, 10
188 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
189 LTEXT "&Kör:", 14016, 8, 136, 68, 10
190 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
191 LTEXT "K&ommentar:", 14018, 8, 154, 68, 10
192 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
193 PUSHBUTTON "&Sök mål...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
194 PUSHBUTTON "&Ändra ikon...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
195 PUSHBUTTON "A&vancerat...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
196 END
197
198 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
199 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
200 CAPTION "Utökade egenskaper"
201 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
202 BEGIN
203 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
204 LTEXT "Välj de avancerade egenskaper du vill ha för den här genvägen.", -1, 5, 30, 210, 10
205 CHECKBOX "Kör med andra användaruppgifter", 14000, 25, 50, 150, 10
206 LTEXT "Det här alternativet tillåter dig att köra genvägen som en annan användare eller som dig själv samtidigt som din dator skyddas från otillåten programaktivitet.", -1, 50, 60, 175, 40
207 CHECKBOX "Kör i seperat minnesutrymme", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
208 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
209 PUSHBUTTON "Avbryt", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
210 END
211
212 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
213 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
214 CAPTION "Allmänt"
215 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
216 BEGIN
217 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
218 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
219 LTEXT "Filtyp:", 14004, 8, 40, 55, 10
220 CONTROL "Mapp", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
221 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
222 LTEXT "Plats:", 14008, 8, 56, 55, 10
223 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
224 LTEXT "Storlek:", 14010, 8, 72, 55, 10
225 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
226 LTEXT "Storlek på disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
227 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
228 LTEXT "Innehåller:", 14026, 8, 104, 55, 10
229 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
230 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
231 LTEXT "Skapad:", 14014, 8, 128, 55, 10
232 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
233 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
234 LTEXT "Attribut:", 14020, 8, 152, 46, 10
235 AUTOCHECKBOX "&Skrivskyddad", 14021, 56, 152, 70, 10
236 AUTOCHECKBOX "&Dold", 14022, 56, 166, 70, 10
237 AUTOCHECKBOX "&Arkiv", 14023, 56, 180, 70, 10
238 PUSHBUTTON "A&vancerat...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
239 END
240
241 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
242 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
243 CAPTION "Allmänt"
244 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
245 BEGIN
246 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
247 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
248 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
249 LTEXT "Filtyp:", 14004, 8, 35, 50, 10
250 CONTROL "Fil", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
251 LTEXT "Öppna med:", 14006, 8, 53, 50, 10
252 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
253 PUSHBUTTON "&Ändra...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
254 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
255 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
256 LTEXT "Plats:", 14008, 8, 75, 45, 10
257 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
258 LTEXT "Storlek:", 14010, 8, 91, 45, 10
259 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
260 LTEXT "Storlek på disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
261 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
262 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
263 LTEXT "Skapad:", 14014, 8, 131, 45, 10
264 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
265 LTEXT "Ändrad:", 14016, 8, 147, 45, 10
266 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
267 LTEXT "Använd:", 14018, 8, 163, 45, 10
268 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
269 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
270 LTEXT "Attribut:", 14020, 8, 189, 45, 10
271 AUTOCHECKBOX "&Skrivskyddad", 14021, 58, 189, 67, 10
272 AUTOCHECKBOX "&Dold", 14022, 126, 189, 50, 10
273 AUTOCHECKBOX "&Arkiv", 14023, 181, 189, 49, 10
274 PUSHBUTTON "A&vancerat...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
275 END
276
277 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
278 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
279 CAPTION "Version"
280 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
281 BEGIN
282 LTEXT "Filversion: ", 14000, 10, 10, 55, 10
283 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
284 LTEXT "Beskrivning: ", 14002, 10, 27, 45, 10
285 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
286 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
287 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
288 GROUPBOX "Annan versionsinformation: ", 14006, 6, 70, 222, 115
289 LTEXT "Objektnamn: ", 14007, 13, 82, 50, 10
290 LTEXT "Värde: ", 14008, 112, 82, 45, 10
291 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
292 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
293 END
294
295 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
296 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
297 CAPTION "Allmänt"
298 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
299 BEGIN
300 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
301 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
302 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
303 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
304 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
305 LTEXT "Filsystem:", -1, 8, 51, 95, 10
306 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
307 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
308 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
309 LTEXT "Använt utrymme:", -1, 25, 69, 80, 10
310 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
311 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
312 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
313 LTEXT "Ledigt utrymme:", -1, 25, 82, 80, 10
314 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
315 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
316 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
317 LTEXT "Kapacitet:", -1, 25, 103, 80, 10
318 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
319 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
320 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
321 LTEXT "Enhet %c", 14009, 100, 150, 70, 10
322 PUSHBUTTON "&Diskrensning", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
323 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
324 CHECKBOX "Komprimera enhet för att spara diskutrymme", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
325 CHECKBOX "Tillåt indexeringstjänsten att indexera den här disken för snabb filsökning", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
326 END
327
328 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
329 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
330 CAPTION "Verktyg"
331 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
332 BEGIN
333 GROUPBOX "Felkontroll", -1, 5, 5, 230, 60
334 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
335 LTEXT "Det här valet kontrollerar enheten efter\nfel.", -1, 40, 25, 160, 20
336 PUSHBUTTON "Kontrollera nu...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
337 GROUPBOX "Defragmentering", -1, 5, 65, 230, 60
338 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
339 LTEXT "Det här valet defragmenterar filer på enheten", -1, 40, 85, 160, 20
340 PUSHBUTTON "Defragmentera nu...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
341 GROUPBOX "Säkerhetskopiering", -1, 5, 130, 230, 60
342 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
343 LTEXT "Det här valet säkerhetskopierar filer på den här enheten.", -1, 40, 150, 160, 20
344 PUSHBUTTON "Säkerhetskopiera nu...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
345 END
346
347 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
348 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
349 CAPTION "Hårdvara"
350 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
351 BEGIN
352 END
353
354 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
355 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
356 CAPTION "Kör som"
357 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
358 BEGIN
359 LTEXT "Vilket användarkonto vill du använda för att köra det här programmet?", -1, 10, 20, 220, 20
360 CHECKBOX "Nuvarande användare %s", 14000, 10, 45, 150, 10
361 LTEXT "Skydda min dator från otillåten programaktivitet", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
362 CHECKBOX "Det här alternativet kan hindra virus från att skada din dator eller personliga data, men kan orsaka att programmet inte fungerar korrekt.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
363 CHECKBOX "Följande användare:", 14002, 10, 100, 90, 10
364 LTEXT "Användarnamn:", -1, 20, 118, 54, 10
365 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
366 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
367 LTEXT "Lösenord:", -1, 20, 143, 53, 10
368 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
369 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
370 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
371 PUSHBUTTON "Avbryt", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
372 END
373
374 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
375 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
376 CAPTION "Egenskaper för Papperskorgen"
377 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
378 BEGIN
379 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
380 GROUPBOX "Inställningar för vald plats", -1, 10, 72, 220, 70
381 RADIOBUTTON "&Användardefinierad storlek:", 14001, 20, 90, 100, 10, WS_TABSTOP
382 EDITTEXT 14002, 132, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
383 LTEXT "M&aximal storlek(MB):", -1, 20, 105, 70, 10
384 RADIOBUTTON "Flytta inte filer till &Papperskorgen. Radera filer direkt när de tas bort.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
385 AUTOCHECKBOX "&Visa dialog för bekräftelse av borttagning", 14004, 20, 155, 150, 10, WS_TABSTOP
386 END
387
388 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
389 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
390 CAPTION "Öppna med"
391 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
392 BEGIN
393 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
394 LTEXT "Välj ett program att öppna den här filen med:", -1, 44, 12, 211, 10
395 LTEXT "Fil: ", 14001, 44, 25, 188, 20
396 GROUPBOX "&Program", -1, 7, 42, 249, 187
397 CONTROL "Program", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
398 AUTOCHECKBOX "&Använd alltid the valda programmet för att öppna den här filtypen", 14003, 20, 193, 225, 10
399 PUSHBUTTON "&Bläddra...", 14004, 198, 207, 50, 14
400 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
401 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
402 END
403
404 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
405 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
406 CAPTION "Allmänt"
407 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
408 BEGIN
409 GROUPBOX "Aktiviteter", -1, 7, 10, 249, 45
410 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
411 AUTORADIOBUTTON "Visa vanliga aktiviteter i &mappar", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 125, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
412 AUTORADIOBUTTON "Använd ReactOS klass&iska mappar", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 125, 10
413 GROUPBOX "Bläddra mappar", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
414 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
415 AUTORADIOBUTTON "Öppna varje mapp i sa&mma fönster", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
416 AUTORADIOBUTTON "Öppna varje mapp i sitt eget &fönster", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10
417 GROUPBOX "Klicka på objekt enligt följande", -1, 7, 110, 249, 60
418 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
419 AUTORADIOBUTTON "&Enkelklicka för att öppna (markera genom att peka)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "Stryk under ikontitlar som min &webbläsare", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 200, 10
421 AUTORADIOBUTTON "Stryk under ikontitlar endast när jag &pekar på dem", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 200, 10
422 AUTORADIOBUTTON "&Dubbelklicka för att öppna (markera genom att enkelklicka)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 200, 10
423 PUSHBUTTON "&Återställ standardvärde", 14011, 160, 180, 90, 14, WS_TABSTOP
424 END
425
426 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
427 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
428 CAPTION "Visa"
429 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
430 BEGIN
431 GROUPBOX "Mappvyer", -1, 7, 10, 249, 60
432 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
433 LTEXT "Du kan använda den nuvarande vyn (t.ex. detaljer)\nsom används i den här mappen för alla mappar.", -1, 60, 20, 180, 20
434 PUSHBUTTON "Använd för a&lla mappar", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
435 PUSHBUTTON "&Återställ alla mappar", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
436 LTEXT "Avancerade inställningar:", -1, 7, 80, 100, 10
437 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
438 PUSHBUTTON "Återställ &standardvärde", 14004, 160, 220, 90, 14, WS_TABSTOP
439 END
440
441 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
442 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
443 CAPTION "Filtyper"
444 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
445 BEGIN
446 LTEXT "Registrerade fil&typer:", -1, 7, 10, 70, 10
447 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
448 PUSHBUTTON "&Ny", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
449 PUSHBUTTON "&Ta bort", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
450 GROUPBOX "Detaljer för filändelsen '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
451 LTEXT "Öppnas med:", -1, 12, 140, 50, 10
452 //ICON
453 LTEXT "Programnamn", 14005, 100, 140, 46, 10
454 PUSHBUTTON "&Ändra...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
455 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
456 PUSHBUTTON "A&vancerat", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
457 END
458
459 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
460 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
461 CAPTION "Bekräfta ersättning av fil"
462 FONT 8, "MS Shell Dlg"
463 BEGIN
464 DEFPUSHBUTTON "&Ja", IDYES, 20, 122, 60, 14
465 PUSHBUTTON "Ja till &alla", 12807, 85, 122, 60, 14
466 PUSHBUTTON "&Nej", IDNO, 150, 122, 60, 14
467 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
468 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
469 LTEXT "Den här mappen innehåller redan en fil med namnet '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
470 LTEXT "Den här mappen innehåller redan en skrivskyddad fil med namnet '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
471 LTEXT "Den här mappen innehåller redan en systemfil med namnet '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
472 LTEXT "Vill du ersätta filen", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
473 LTEXT "(okänt datum och storlek)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
474 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
475 LTEXT "Med följande fil?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
476 LTEXT "(okänt datum och storlek)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
477 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
478 END
479
480 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
481 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
482 CAPTION "Logga ut från ReactOS"
483 FONT 8, "MS Shell Dlg"
484 BEGIN
485 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
486 LTEXT "Är du säker på att du vill logga ut?", -1, 49, 15, 131, 8
487 DEFPUSHBUTTON "&Logga ut", IDOK, 49, 38, 43, 14
488 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 99, 38, 43, 14
489 END
490
491 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
492 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
493 CAPTION "Koppla ifrån ReactOS"
494 FONT 8, "MS Shell Dlg"
495 BEGIN
496 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
497 LTEXT "Är du säker på att du vill koppla ifrån?", -1, 49, 12, 137, 23
498 DEFPUSHBUTTON "&Koppla ifrån", IDOK, 57, 40, 60, 14
499 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
500 END
501
502 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
503 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
504 CAPTION "Automatisk uppspelning"
505 FONT 8, "MS Shell Dlg"
506 BEGIN
507 LTEXT "&Välj en innehållstyp, och sedan en åtgärd som ReactOS ska utföra automatiskt när den typen används i den här enheten:", 1000, 7, 7, 215, 20
508 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
509 GROUPBOX "Åtgärder", -1, 7, 45, 212, 146
510 AUTORADIOBUTTON "Välj en åtgärd att &utföra:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
511 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
512 AUTORADIOBUTTON "Fråga mig varje gång vilken &åtgärd som ska utföras", 1006, 14, 177, 202, 10
513 PUSHBUTTON "&Återställ standardvärde", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
514 END
515
516 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
517 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
518 CAPTION "Blandat innehåll"
519 FONT 8, "MS Shell Dlg"
520 BEGIN
521 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
522 LTEXT "Den här disken eller enheten innehåller mer än en typ av innehåll.", 1001, 32, 7, 191, 20
523 LTEXT "Vad vill du göra?", 1002, 32, 31, 188, 8
524 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
525 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
526 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
527 END
528
529 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
530 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
531 CAPTION "Blandat innehåll"
532 FONT 8, "MS Shell Dlg"
533 BEGIN
534 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
535 LTEXT "Samma åtgärd kan utföras varje gång en du sätter in en skiva eller ansluter en enhet med den här filtypen:", 1001, 30, 7, 193, 20
536 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
537 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
538 LTEXT "Vad vill du göra?", 1002, 32, 41, 190, 8
539 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
540 AUTOCHECKBOX "Utför alltid den valda åtgärden", 1004, 32, 171, 190, 10
541 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
542 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
543 END
544
545 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
546 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
547 CAPTION "Automatisk uppspelning"
548 FONT 8, "MS Shell Dlg"
549 BEGIN
550 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
551 LTEXT "Samma åtgärd kan utföras varje gång du ansluter den här enheten.", 1001, 32, 7, 190, 22
552 LTEXT "&Vad vill du göra?", 1002, 32, 31, 190, 8
553 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
554 AUTOCHECKBOX "&Utför alltid den valda åtgärden", 1004, 32, 143, 190, 8
555 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
556 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
557 END
558
559 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
560 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
561 CAPTION "Stäng av ReactOS"
562 FONT 8, "MS Shell Dlg"
563 BEGIN
564 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
565 LTEXT "Vad vill du göra?", -1, 39, 7, 167, 10
566 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
567 LTEXT "Bevarar din session och håller datorn igång på låg energi med minnet intakt. Datorn vaknar när du trycker en tangent eller rör musen.", 8225, 39, 40, 167, 37
568 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
569 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
570 PUSHBUTTON "&Help", IDHELP, 144, 82, 60, 14
571 END
572
573 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
574 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
575 CAPTION "Formatering"
576 FONT 8, "MS Shell Dlg"
577 BEGIN
578 DEFPUSHBUTTON "&Starta", IDOK, 53, 198, 60, 14
579 PUSHBUTTON "S&täng", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
580 LTEXT "Ka&pacitet:", -1, 7, 6, 169, 9
581 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
582 LTEXT "&Filsystem", -1, 7, 35, 170, 9
583 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
584 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
585 LTEXT "&Allokeringsstorlek", -1, 7, 64, 170, 9
586 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
587 LTEXT "Volum&etikett", -1, 7, 93, 170, 9
588 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
589 GROUPBOX "Formaterings&alternativ", 4610, 7, 121, 170, 49
590 AUTOCHECKBOX "&Snabbformatering", 28674, 16, 135, 155, 10
591 AUTOCHECKBOX "&Använd komprimering", 28675, 16, 152, 155, 10
592 END
593
594 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
595 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
596 CAPTION "Diskkontroll"
597 FONT 8, "MS Shell Dlg"
598 BEGIN
599 DEFPUSHBUTTON "Starta", IDOK, 63, 95, 60, 14
600 GROUPBOX "Alternativ för diskkontroll", -1, 7, 6, 179, 40
601 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
602 AUTOCHECKBOX "Laga filsystemsfel automatiskt", 14000, 12, 15, 155, 10
603 AUTOCHECKBOX "&Sök och försök laga trasiga sektorer", 14001, 16, 30, 165, 10
604 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
605 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
606 END
607
608 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
609 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
610 CAPTION "Ändra ikon"
611 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
612 BEGIN
613 LTEXT "Filnamn:", -1, 7, 14, 208, 10
614 PUSHBUTTON "Bläddra...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
615 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
616 LTEXT "Ikoner:", -1, 7, 47, 208, 10
617 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
618 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
619 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
620 END
621
622 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
623 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
624 CAPTION "Varning"
625 FONT 8, "MS Shell Dlg"
626 BEGIN
627 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
628 LTEXT "Den här filen kan användas av operativsystemet eller av\n\
629 ett annat program. Om du ändrar den här filen kan du skada ditt\n\
630 system eller påverka funktionaliteten.\n\n\
631 Är du säker på att du vill öppna den här filen?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
632 DEFPUSHBUTTON "Ja", IDYES, 125, 55, 50, 14
633 PUSHBUTTON "Nej", IDNO, 180, 55, 50, 14
634 END
635
636 STRINGTABLE
637 BEGIN
638 /* columns in the shellview */
639 IDS_SHV_COLUMN1 "Fil"
640 IDS_SHV_COLUMN2 "Storlek"
641 IDS_SHV_COLUMN3 "Typ"
642 IDS_SHV_COLUMN4 "Ändrad"
643 IDS_SHV_COLUMN5 "Attribut"
644 IDS_SHV_COLUMN6 "Storlek"
645 IDS_SHV_COLUMN7 "Tillgänglig storlek"
646 IDS_SHV_COLUMN8 "Namn"
647 IDS_SHV_COLUMN9 "Kommentar"
648 IDS_SHV_COLUMN10 "Ägare"
649 IDS_SHV_COLUMN11 "Grupp"
650 IDS_SHV_COLUMN12 "Filnamn"
651 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategori"
652 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Ursprungsplats"
653 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Borttagningsdatum"
654 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Teckensnittstyp"
655 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Arbetsgrupp"
656 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Nätverksplats"
657 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokument"
658 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Status"
659 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Kommentar"
660 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Plats"
661 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Modell"
662
663 /* special folders */
664 IDS_DESKTOP "Skrivbord"
665 IDS_MYCOMPUTER "Den här datorn"
666 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Papperskorgen"
667 IDS_CONTROLPANEL "Kontrollpanelen"
668 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Administrativa verktyg"
669
670 /* context menus */
671 IDS_VIEW_LARGE "Sto&ra ikoner"
672 IDS_VIEW_SMALL "S&må ikoner"
673 IDS_VIEW_LIST "&Lista"
674 IDS_VIEW_DETAILS "&Detaljer"
675 IDS_SELECT "Välj"
676 IDS_OPEN "Öppna"
677 IDS_CREATELINK "Skapa &genväg"
678 IDS_COPY "&Kopiera"
679 IDS_DELETE "Ta bort"
680 IDS_PROPERTIES "Egenskaper"
681 IDS_CUT "K&lipp ut"
682 IDS_RESTORE "Återställ"
683 IDS_FORMATDRIVE "Formatera..."
684 IDS_RENAME "Byt namn"
685 IDS_PASTE "Klistra in"
686
687 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Kunde inte skapa mappen '%1'"
688 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Kunde inte skapa mapp"
689 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Bekräfta borttagning av fil"
690 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Bekräfta borttagning av mapp"
691 IDS_DELETEITEM_TEXT "Är du säker på att du vill ta bort '%1'?"
692 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Är du säker på att du vill ta bort de här %1 objekten?"
693 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Är du säker på att du vill ta bort de valda objekten?"
694 IDS_TRASHITEM_TEXT "Är du säker på att du vill flytta '%1' till papperskogen?"
695 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Är du säker på att du vill flytta '%1' och hela dess innehåll till papperskorgen?"
696 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Är du säker på att du vill flytta de här %1 objekten till papperskorgen?"
697 IDS_CANTTRASH_TEXT "Objektet '%1' kan inte flyttas till papperskorgen. Vill du ta bort det istället?"
698 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Den här mappen innehåller redan en fil med namnet '%1'.\n\nVill du ersätta den?"
699 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Bekräfta ersättning av fil"
700 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Den här mappen innehåller redan en mapp med namnet '%1'.\n\nOm filerna i målmappen har samma namn som filerna i den\nvalda mappen kommer de ersättas. Vill du fortsätta flytta eller kopiera\nmappen?"
701
702 IDS_FILEOOP_COPYING "Kopierar..."
703 IDS_FILEOOP_MOVING "Flyttar..."
704 IDS_FILEOOP_DELETING "Tar bort..."
705 IDS_FILEOOP_FROM_TO "Från %1 till %2"
706 IDS_FILEOOP_FROM "Från %1"
707 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
708
709 /* message box strings */
710 IDS_RESTART_TITLE "Starta om"
711 IDS_RESTART_PROMPT "Vill du starta om systemet?"
712 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Stäng av"
713 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Vill du stänga av?"
714
715 /* Run File dialog */
716 IDS_RUNDLG_ERROR "Kunde inte visa dialogen Kör fil (internt fel)"
717 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Kunde inte visa dialogen Bläddra (internt fel)"
718 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Bläddra"
719 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Körbara filer (*.exe)\0*.exe\0Alla filer (*.*)\0*.*\0"
720
721 /* shell folder path default values */
722 IDS_PROGRAMS "Start-meny\\Program"
723 IDS_PERSONAL "Mina dokument"
724 IDS_FAVORITES "Favoriter"
725 IDS_STARTUP "Start-meny\\Program\\Autostart"
726 IDS_RECENT "Tidigare"
727 IDS_SENDTO "SendTo"
728 IDS_STARTMENU "Start-meny"
729 IDS_MYMUSIC "Min musik"
730 IDS_MYVIDEO "Mina videoklipp"
731 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Skrivbord"
732 IDS_NETHOOD "Nätverket"
733 IDS_TEMPLATES "Mallar"
734 IDS_APPDATA "Application Data"
735 IDS_PRINTHOOD "Skrivare"
736 IDS_LOCAL_APPDATA "Lokala inställningar\\Application Data"
737 IDS_INTERNET_CACHE "Lokala inställningar\\Temporary Internet Files"
738 IDS_COOKIES "Cookies"
739 IDS_HISTORY "Lokala inställningar\\Tidigare"
740 IDS_PROGRAM_FILES "Program"
741 IDS_MYPICTURES "Mina bilder"
742 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program\\Delade filer"
743 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokument"
744 IDS_ADMINTOOLS "Start-meny\\Program\\Administrativa verktyg"
745 IDS_COMMON_MUSIC "Dokument\\Min musik"
746 IDS_COMMON_PICTURES "Dokument\\Mina bilder"
747 IDS_COMMON_VIDEO "Dokument\\Mina videoklipp"
748 IDS_CDBURN_AREA "Lokala inställningar\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
749 IDS_NETWORKPLACE "Mina nätverksplatser"
750
751 IDS_NEWFOLDER "Ny mapp"
752
753 IDS_DRIVE_FIXED "Lokal disk"
754 IDS_DRIVE_CDROM "CD-enhet"
755 IDS_DRIVE_NETWORK "Nätverksdisk"
756 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 diskettenhet"
757 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Borttagbar disk"
758 IDS_FS_UNKNOWN "Okänt"
759
760 /* Open With */
761 IDS_OPEN_WITH "Öppna med"
762 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Välj program..."
763 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Rekommenderade program:"
764 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Andra program:"
765
766 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Upphovsinformation"
767 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Bakåt"
768 FCIDM_SHVIEW_NEW "Ny(tt)"
769 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Ny &mapp"
770 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Ny &genväg"
771 IDS_FOLDER_OPTIONS "Mappalternativ"
772 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Papperskorgens plats"
773 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Tillgängligt utrymme"
774 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Töm Papperskorgen"
775 IDS_PICK_ICON_TITLE "Välj ikon"
776 IDS_PICK_ICON_FILTER "Ikoner (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Alla filer (*.*)\0*.*\0"
777 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Körbara filer (*.exe)\0*.exe\0Alla filer (*.*)\0*.*\0"
778
779 IDS_DIRECTORY "Mapp"
780 IDS_BAT_FILE "ReactOS Batch-fil"
781 IDS_CMD_FILE "ReactOS Kommandoradsskript"
782 IDS_COM_FILE "DOS-program"
783 IDS_CPL_FILE "Kontrollpanelsprogram"
784 IDS_CUR_FILE "Pekare"
785 IDS_DLL_FILE "DLL-fil"
786 IDS_DRV_FILE "Enhetsdrivrutin"
787 IDS_EXE_FILE "Program"
788 IDS_FON_FILE "Teckensnittsfil"
789 IDS_TTF_FILE "TrueType teckensnittsfil"
790 IDS_OTF_FILE "OpenType teckensnittsfil"
791 IDS_HLP_FILE "Hjälpfil"
792 IDS_ICO_FILE "Ikon"
793 IDS_INI_FILE "Konfigurationsinställningar"
794 IDS_LNK_FILE "Genväg"
795 IDS_PIF_FILE "NT VDM-programinformationsfil"
796 IDS_SCR_FILE "Skärmsläckare"
797 IDS_SYS_FILE "Systemfil"
798 IDS_VXD_FILE "Virtuell enhetsdrivruting"
799
800 IDS_OPEN_VERB "Öppna"
801 IDS_EXPLORE_VERB "Utforska"
802 IDS_RUNAS_VERB "Kör som..."
803 IDS_EDIT_VERB "Redigera"
804 IDS_FIND_VERB "Hitta"
805 IDS_PRINT_VERB "Skriv ut"
806
807 IDS_FILE_FOLDER "%u filer, %u mappar"
808 IDS_PRINTERS "Skrivare"
809 IDS_FONTS "Teckensnitt"
810 IDS_INSTALLNEWFONT "Installera nytt teckensnitt..."
811
812 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Standard allokeringsstorlek"
813 IDS_COPY_OF "Kopia av"
814
815 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Det finns inget ReactOS-program konfigurerat för att öppna filer av den här typen."
816
817 IDS_FILE_DETAILS "Detaljer för filändelsen '%s'"
818 IDS_FILE_DETAILSADV "Filer med filändelsen '%s' är av typen '%s'. Klicka på Avancerat om du vill ändra inställningar som påverkar alla '%s'-filer."
819 IDS_FILE_TYPES "Filtyper"
820 IDS_COLUMN_EXTENSION "Filändelse"
821
822 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
823 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
824 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s-fil"
825
826 IDS_BYTES_FORMAT "byte"
827 IDS_UNKNOWN_APP "Okänt program"
828 IDS_EXE_DESCRIPTION "Beskrivning:"
829
830 IDS_MENU_EMPTY "(tom)"
831 IDS_OBJECTS "%d objekt"
832 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d markerade objekt"
833 END