[VARIOUS]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATORS: 2006 Fatih Aşıcı, 2012 Arda Tanrıkulu (ardatan) (ardatanrikulu@gmail.com), 2015-2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 MENU_001 MENUEX
6 BEGIN
7 MENUITEM "&Büyük Simgeler", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
8 MENUITEM "&Küçük Simgeler", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
9 MENUITEM "&Dizelge", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
10 MENUITEM "&Ayrıntılar", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
11 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
12 POPUP "&Simgeleri Düzenle", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
13 BEGIN
14 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
15 MENUITEM "&Kendiliğinden Düzenle", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
16 END
17 END
18
19 /* shellview background menu */
20 MENU_002 MENUEX
21 BEGIN
22 POPUP ""
23 BEGIN
24 POPUP "&Görünüm", FCIDM_SHVIEW_VIEW
25 BEGIN
26 MENUITEM "&Büyük Simgeler", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
27 MENUITEM "&Küçük Simgeler", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
28 MENUITEM "&Dizelge", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
29 MENUITEM "&Ayrıntılar", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
30 END
31 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
32 POPUP "&Simgeleri Düzenle", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
33 BEGIN
34 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
35 MENUITEM "&Kendiliğinden Düzenle", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
36 END
37 MENUITEM "&Kılavuza Hizâla", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
38 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
39 MENUITEM "&Yenile", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
40 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
41 MENUITEM "Y&apıştır", FCIDM_SHVIEW_INSERT
42 MENUITEM "K&ısayol Yapıştır", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
43 END
44 END
45
46 /* menubar EDIT menu */
47 MENU_003 MENU
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Geri Al\tDenetim+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "&Kes\tDenetim+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
52 MENUITEM "&Çoğalt\tDenetim+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
53 MENUITEM "&Yapıştır\tDenetim+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
54 MENUITEM "K&ısayol Yapıştır", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "&Dizine Çoğalt...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
57 MENUITEM "D&izine Taşı...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "&Tümünü Seç\tDenetim+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
60 MENUITEM "&Seçimi Evir", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
61 END
62
63 /* shellview item menu */
64 MENU_SHV_FILE MENU
65 BEGIN
66 POPUP ""
67 BEGIN
68 MENUITEM "A&raştır", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
69 MENUITEM "&Aç", FCIDM_SHVIEW_OPEN
70 MENUITEM SEPARATOR
71 MENUITEM "&Kes", FCIDM_SHVIEW_CUT
72 MENUITEM "&Çoğalt", FCIDM_SHVIEW_COPY
73 MENUITEM SEPARATOR
74 MENUITEM "K&ısayol Oluştur", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
75 MENUITEM "&Sil", FCIDM_SHVIEW_DELETE
76 MENUITEM "&Yeniden Adlandır", FCIDM_SHVIEW_RENAME
77 MENUITEM SEPARATOR
78 MENUITEM "&Husûsîyetler", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
79 END
80 END
81
82 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Dizin İçin Göz At"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 DEFPUSHBUTTON "Tamam", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
88 PUSHBUTTON "İptal", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
89 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
90 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
91 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
92 END
93
94 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "Dizin İçin Göz At"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
100 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
101 LTEXT "Dizin:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
102 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
103 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "&Yeni Dizin Oluştur", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
106 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
107 END
108
109 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "İleti"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 DEFPUSHBUTTON "&Evet", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 PUSHBUTTON "&Tümüne Evet", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 PUSHBUTTON "&Hayır", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
119 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
120 END
121
122 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "%s Üzerine"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
128 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
129 LTEXT "Sürüm ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
130 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
131 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
132 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
133 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
134 LTEXT "Telif Hakkı 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
135 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
136 LTEXT " ReactOS Takımı\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
137 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
138 LTEXT "Bu ReactOS sürümü şuna kayıtlıdır:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
139 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
140 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
141 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
142 LTEXT "Yüklenen fizîkî bellek:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
143 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
144 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 220, 178, 50, 14
145 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
146 END
147
148 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
149 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 LTEXT "ReactOS size şu kişiler eliyle getirilmiştir:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
153 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
154 END
155
156 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
157 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
158 CAPTION "Çalıştır"
159 FONT 8, "MS Shell Dlg"
160 BEGIN
161 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
162 LTEXT "Bir izlencenin, dizinin, belgenin veyâ Umûmî Ağ kaynağının adını yazınız, ReactOS onu sizin için açacaktır.", 12289, 36, 11, 182, 18
163 LTEXT "&Aç:", 12305, 7, 39, 24, 10
164 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
165 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
166 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
167 PUSHBUTTON "&Göz At...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
168 END
169
170 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
171 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
172 CAPTION "Kısayol"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
174 BEGIN
175 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
176 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
177 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
178 LTEXT "Varış Türü:", 14004, 8, 38, 68, 10
179 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
180 LTEXT "Varış Konumu:", 14006, 8, 55, 68, 10
181 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "&Varış:", 14008, 8, 71, 68, 10
183 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
184 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
185 LTEXT "&Başlama Yeri:", 14010, 8, 98, 68, 10
186 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
187 LTEXT "&Kısayol Düğmesi:", 14014, 8, 117, 68, 10
188 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
189 LTEXT "&Çalıştır:", 14016, 8, 136, 68, 10
190 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
191 LTEXT "&Açıklama:", 14018, 8, 154, 68, 10
192 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
193 PUSHBUTTON "Va&rış Bul...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
194 PUSHBUTTON "&Simge Değiştir...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
195 PUSHBUTTON "&Gelişmiş...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
196 END
197
198 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
199 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
200 CAPTION "Gelişmiş Husûsîyetler"
201 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
202 BEGIN
203 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
204 LTEXT "Bu kısayol için istediğiniz gelişmiş husûsîyetleri seçiniz.", -1, 5, 30, 210, 10
205 CHECKBOX "&Ayrı Kimlik Bilgileriyle Çalıştır", 14000, 25, 50, 150, 10
206 LTEXT "Bu seçenek, bu kısayolu başka bir kullanıcı olarak çalıştırmanızı veyâ yetkilendirilmemiş izlence etkinliğinden bilgisayarınızı ve verinizi koruyarak kendiniz olarak sürdürmenizi sağlayabilir.", -1, 50, 60, 175, 40
207 CHECKBOX "A&yrı Bellek Alanında Çalıştır", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
208 PUSHBUTTON "Tamam", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
209 PUSHBUTTON "İptal", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
210 END
211
212 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
213 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
214 CAPTION "Umûmî"
215 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
216 BEGIN
217 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
218 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
219 LTEXT "Kütüğün Türü:", 14004, 8, 40, 55, 10
220 CONTROL "Dizin", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
221 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
222 LTEXT "Konum:", 14008, 8, 56, 55, 10
223 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
224 LTEXT "Boyut:", 14010, 8, 72, 55, 10
225 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
226 LTEXT "Diskteki boyut:", 140101, 8, 88, 55, 10
227 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
228 LTEXT "İçerik:", 14026, 8, 104, 55, 10
229 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
230 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
231 LTEXT "Oluşturuldu:", 14014, 8, 128, 55, 10
232 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
233 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
234 LTEXT "Öz Nitelikler:", 14020, 8, 152, 46, 10
235 AUTOCHECKBOX "&Yalnızca Okunur", 14021, 56, 152, 70, 10
236 AUTOCHECKBOX "&Gizli", 14022, 56, 166, 70, 10
237 AUTOCHECKBOX "&Belgelik", 14023, 56, 180, 70, 10
238 PUSHBUTTON "G&elişmiş...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
239 END
240
241 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
242 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
243 CAPTION "Umûmî"
244 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
245 BEGIN
246 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
247 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
248 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
249 LTEXT "Kütüğün Türü:", 14004, 8, 35, 50, 10
250 CONTROL "Dosya", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
251 LTEXT "Birlikte Açılır:", 14006, 8, 53, 50, 10
252 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
253 PUSHBUTTON "&Değiştir...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
254 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
255 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
256 LTEXT "Konum:", 14008, 8, 75, 45, 10
257 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
258 LTEXT "Boyut:", 14010, 8, 91, 45, 10
259 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
260 LTEXT "Diskteki Boyut:", 140112, 8, 107, 55, 10
261 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
262 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
263 LTEXT "Oluşturuldu:", 14014, 8, 131, 45, 10
264 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
265 LTEXT "Değiştirildi:", 14016, 8, 147, 45, 10
266 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
267 LTEXT "Erişildi:", 14018, 8, 163, 45, 10
268 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
269 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
270 LTEXT "Öz Nitelikler:", 14020, 8, 189, 45, 10
271 AUTOCHECKBOX "&Yalnızca Okunur", 14021, 58, 189, 67, 10
272 AUTOCHECKBOX "&Gizli", 14022, 126, 189, 50, 10
273 AUTOCHECKBOX "&Belgelik", 14023, 181, 189, 49, 10
274 PUSHBUTTON "G&elişmiş...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
275 END
276
277 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
278 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
279 CAPTION "Sürüm"
280 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
281 BEGIN
282 LTEXT "Kütüğün sürümü: ", 14000, 10, 10, 55, 10
283 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
284 LTEXT "Tanım: ", 14002, 10, 27, 45, 10
285 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
286 LTEXT "Telif Hakkı: ", 14004, 10, 46, 66, 10
287 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
288 GROUPBOX "Diğer sürüm bilgileri ", 14006, 6, 70, 222, 115
289 LTEXT "Öge Adı: ", 14007, 13, 82, 50, 10
290 LTEXT "Değer: ", 14008, 112, 82, 45, 10
291 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
292 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
293 END
294
295 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
296 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
297 CAPTION "Umûmî"
298 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
299 BEGIN
300 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
301 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
302 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
303 LTEXT "Tür:", -1, 8, 38, 95, 10
304 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
305 LTEXT "Kütük Dizgesi:", -1, 8, 51, 95, 10
306 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
307 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
308 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
309 LTEXT "Kullanılan Alan:", -1, 25, 69, 80, 10
310 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
311 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
312 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
313 LTEXT "Boş Alan:", -1, 25, 82, 80, 10
314 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
315 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
316 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
317 LTEXT "Sığa:", -1, 25, 103, 80, 10
318 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
319 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
320 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
321 LTEXT "Sürücü %c", 14009, 100, 150, 70, 10
322 PUSHBUTTON "&Disk Temizleme", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
323 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
324 CHECKBOX "D&isk Alanını Arttırmak İçin Sürücüyü Sıkıştır", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
325 CHECKBOX "&Hızlı Kütük Araması İçin Bu Diski Dizinlemeye Dizinleme Hizmeti'ne İzin Ver", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
326 END
327
328 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
329 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
330 CAPTION "Araçlar"
331 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
332 BEGIN
333 GROUPBOX "Yanlışlık Denetleme", -1, 5, 5, 230, 60
334 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
335 LTEXT "Bu seçenek, yanlışlıklar için bölümdeki bölümü denetleyecektir.", -1, 40, 25, 160, 20
336 PUSHBUTTON "&Şimdi Denetle...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
337 GROUPBOX "Birleştirme", -1, 5, 65, 230, 60
338 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
339 LTEXT "Bu seçenek, bölümdeki kütükleri birleştirecektir.", -1, 40, 85, 160, 20
340 PUSHBUTTON "Ş&imdi Birleştir...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
341 GROUPBOX "Yedekleme", -1, 5, 130, 230, 60
342 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
343 LTEXT "Bu seçenek, bölümdeki kütükleri yedekleyecektir.", -1, 40, 150, 160, 20
344 PUSHBUTTON "Şi&mdi Yedekle...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
345 END
346
347 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
348 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
349 CAPTION "Donanım"
350 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
351 BEGIN
352 END
353
354 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
355 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
356 CAPTION "Ayrı Çalıştır"
357 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
358 BEGIN
359 LTEXT "Bu izlenceyi çalıştırmak için hangi kullanıcı hesâbını kullanmak istiyorsunuz?", -1, 10, 20, 220, 20
360 CHECKBOX "&Şimdiki Kullanıcı (%s)", 14000, 10, 45, 150, 10
361 LTEXT "&Bilgisayarımı ve Verimi Yetkilendirilmemiş İzlence Etkinliğinden Koru", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
362 CHECKBOX "Bu seçenek, bilgisayarınıza ya da şahsî verinize zarar vermesinden bilgisayar zararlılarını önleyebilir, ancak onu seçmek izlencenin düzgün çalışmamasına neden olabilir.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
363 CHECKBOX "Aşağıdaki Kullanıcı:", 14002, 10, 100, 90, 10
364 LTEXT "Kullanıcı Adı:", -1, 20, 118, 54, 10
365 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
366 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
367 LTEXT "Şifre:", -1, 20, 143, 53, 10
368 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
369 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
370 PUSHBUTTON "Tamam", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
371 PUSHBUTTON "İptal", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
372 END
373
374 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
375 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
376 CAPTION "Geri Dönüşüm Kutusu Seçenekleri"
377 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
378 BEGIN
379 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
380 GROUPBOX "Seçili Konum İçin Ayarlar", -1, 10, 72, 220, 70
381 RADIOBUTTON "&Husûsî Boyut:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
382 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
383 LTEXT "&Boyut En Çok (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
384 RADIOBUTTON "&Kütükleri Geri Dönüşüm Kutusu'na taşıma. Silindiğinde kütükleri hemen kaldır.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
385 AUTOCHECKBOX "&Silme Onay İletişim Kutusunu Göster", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
386 END
387
388 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
389 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
390 CAPTION "Birlikte Aç"
391 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
392 BEGIN
393 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
394 LTEXT "Bu kütüğü açmak için kullanmak istediğiniz izlenceyi seçiniz:", -1, 44, 12, 211, 10
395 LTEXT "Kütük: ", 14001, 44, 25, 188, 20
396 GROUPBOX "&İzlenceler", -1, 7, 42, 249, 187
397 CONTROL "İzlenceler", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
398 AUTOCHECKBOX "&Kütüğün Bu Türünü Açmak İçin Tüm Zamanlarda Seçili İzlenceyi Kullan", 14003, 20, 193, 225, 10
399 PUSHBUTTON "&Göz At...", 14004, 198, 207, 50, 14
400 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 150, 236, 50, 14
401 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
402 END
403
404 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
405 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
406 CAPTION "Umûmî"
407 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
408 BEGIN
409 GROUPBOX "Görevler", -1, 7, 10, 249, 45
410 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
411 AUTORADIOBUTTON "&Dizinlerde Ortak Görevleri Göster", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_GROUP
412 AUTORADIOBUTTON "&ReactOS Kökleşik Dizinleri Kullan", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10 | WS_GROUP
413 GROUPBOX "Dizinlere Göz At", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
414 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
415 AUTORADIOBUTTON "&Tüm Dizinleri Aynı Pencerede Aç", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_GROUP
416 AUTORADIOBUTTON "T&üm Dizinleri Kendi Penceresinde Aç", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10 | WS_GROUP
417 GROUPBOX "Aşağıdaki Gibi Ögelere Tıkla", -1, 7, 110, 249, 60
418 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
419 AUTORADIOBUTTON "&Bir Öge Açmak İçin Tek Tıkla (Seçmek İçin Üzerine Git)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "T&arayıcımla Uyumlu Olarak Simge Başlıklarının Altını Çiz", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10
421 AUTORADIOBUTTON "&Simge Başlıklarının Yalnızca Onların Üzerine Gittiğimde Altını Çiz", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
422 AUTORADIOBUTTON "B&ir Ögeyi Açmak İçin Çift Tıkla (Seçmek İçin Tek Tıkla)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
423 PUSHBUTTON "&Ön Tanımlıları Geri Getir", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
424 END
425
426 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
427 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
428 CAPTION "Görünüm"
429 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
430 BEGIN
431 GROUPBOX "Dizin Görünümleri", -1, 7, 10, 249, 60
432 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
433 LTEXT "Bu dizin için kullandığınız görünümü (ayrıntılar ya da döşemeler gibi)\n tüm dizinlere uygulayabilirsiniz.", -1, 60, 20, 180, 20
434 PUSHBUTTON "&Tüm Dizinlere Uygula", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
435 PUSHBUTTON "T&üm Dizinleri Sıfırla", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
436 LTEXT "Gelişmiş Ayarlar:", -1, 7, 80, 100, 10
437 CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
438 PUSHBUTTON "&Ön Tanımlıları Geri Getir", 14004, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
439 END
440
441 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
442 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
443 CAPTION "Kütük Türleri"
444 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
445 BEGIN
446 LTEXT "&Kayıtlı Kütük Türleri:", -1, 7, 10, 70, 10
447 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
448 PUSHBUTTON "&Yeni", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
449 PUSHBUTTON "&Sil", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
450 GROUPBOX """%s"" Uzantısı İçin Ayrıntılar", 14003, 7, 130, 249, 70
451 LTEXT "Birlikte Açılır:", -1, 12, 140, 40, 10
452 //ICON
453 LTEXT "Uygulama Adı", 14005, 100, 140, 40, 10
454 PUSHBUTTON "&Değiştir...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
455 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
456 PUSHBUTTON "&Gelişmiş", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
457 END
458
459 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
460 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
461 CAPTION "Kütüğün Yenisiyle Değişimini Onayla"
462 FONT 8, "MS Shell Dlg"
463 BEGIN
464 DEFPUSHBUTTON "&Evet", IDYES, 20, 122, 60, 14
465 PUSHBUTTON "&Tümüne Evet", 12807, 85, 122, 60, 14
466 PUSHBUTTON "&Hayır", IDNO, 150, 122, 60, 14
467 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
468 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
469 LTEXT "Bu dizin önceden ""%2"" adlı bir kütük içeriyor.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
470 LTEXT "Bu dizin önceden ""%2"" adlı bir yalnızca okunur kütük içeriyor.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
471 LTEXT "Bu dizin önceden ""%2"" adlı bir dizge kütüğü içeriyor.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
472 LTEXT "Var olan kütüğü", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
473 LTEXT "(bilinmeyen zaman ve boyut)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
474 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
475 LTEXT "bununla değiştirmek istiyor musunuz?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
476 LTEXT "(bilinmeyen zaman ve boyut)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
477 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
478 END
479
480 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
481 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
482 CAPTION "ReactOS Oturumunu Kapat"
483 FONT 8, "MS Shell Dlg"
484 BEGIN
485 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
486 LTEXT "Oturumu kapatmayı istediğinizden emin misiniz?", -1, 33, 16, 151, 8
487 DEFPUSHBUTTON "&Oturumu Kapat", IDOK, 30, 39, 60, 14
488 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 95, 39, 60, 14
489 END
490
491 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
492 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
493 CAPTION "ReactOS ile Bağlantıyı Kes"
494 FONT 8, "MS Shell Dlg"
495 BEGIN
496 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
497 LTEXT "Bağlantıyı kesmek istediğinizden emin misiniz?", -1, 49, 15, 131, 16
498 DEFPUSHBUTTON "&Bağlantıyı Kes", IDOK, 47, 38, 55, 14
499 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 150, 38, 47, 14
500 END
501
502 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
503 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
504 CAPTION "Kendiliğinden Kullan"
505 FONT 8, "MS Shell Dlg"
506 BEGIN
507 LTEXT "&Bir içerik türü seçiniz, sonra şu tür bu aygıtta kullanıldığında kendliğinden yapmaya ReactOS için bir eylem seçiniz:", 1000, 7, 7, 215, 20
508 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
509 GROUPBOX "Eylemler", -1, 7, 45, 212, 146
510 AUTORADIOBUTTON "&Yapmak İçin Bir Eylem Seç:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
511 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
512 AUTORADIOBUTTON "&Tüm Zamanlarda Bir Eylem Seçmek İçin Sor", 1006, 14, 177, 202, 10
513 PUSHBUTTON "&Ön Tanımlıları Geri Getir", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
514 END
515
516 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
517 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
518 CAPTION "Karışık İçerik"
519 FONT 8, "MS Shell Dlg"
520 BEGIN
521 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
522 LTEXT "Bu disk ya da aygıt birden çok içerik türü içeriyor.", 1001, 32, 7, 191, 20
523 LTEXT "ReactOS'un ne yapmasını istersiniz?", 1002, 32, 31, 188, 8
524 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
525 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 96, 186, 60, 14
526 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
527 END
528
529 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
530 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
531 CAPTION "Karışık İçerik"
532 FONT 8, "MS Shell Dlg"
533 BEGIN
534 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
535 LTEXT "ReactOS, bu kütük türüyle bir disk taktığınız ya da bir aygıt bağladığınız tüm zamanlarda aynı eylemi uygulayabilir:", 1001, 30, 7, 193, 20
536 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
537 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
538 LTEXT "ReactOS'un ne yapmasını istersiniz?", 1002, 32, 41, 190, 8
539 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
540 AUTOCHECKBOX "Tüm Zamanlarda Seçili Eylemi Yap", 1004, 32, 171, 190, 10
541 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 96, 185, 60, 14
542 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
543 END
544
545 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
546 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
547 CAPTION "Kendiliğinden Kullan"
548 FONT 8, "MS Shell Dlg"
549 BEGIN
550 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
551 LTEXT "ReactOS, bu aygıta bağlandığınız tüm zamanlarda aynı eylemi uygulayabilir.", 1001, 32, 7, 190, 22
552 LTEXT "&ReactOS'un ne yapmasını istersiniz?", 1002, 32, 31, 190, 8
553 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
554 AUTOCHECKBOX "&Tüm Zamanlarda Seçili Eylemi Yap", 1004, 32, 143, 190, 8
555 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 94, 160, 60, 14
556 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
557 END
558
559 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
560 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
561 CAPTION "Bilgisayarı Kapat"
562 FONT 8, "MS Shell Dlg"
563 BEGIN
564 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
565 LTEXT "Bilgisayarınızın ne yapmasını istersiniz?", -1, 39, 7, 167, 10
566 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
567 LTEXT "Oturumunuzu sürdürür, bilgisayarı bellekteki veriyle düşük güçte çalışmada tutar. Bir düğmeye bastığınızda veyâ fâreyi oynattığınızda bilgisayar uyanır.", 8225, 39, 40, 167, 37
568 DEFPUSHBUTTON "Tamam", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
569 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
570 PUSHBUTTON "&Yardım", IDHELP, 144, 82, 60, 14
571 END
572
573 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
574 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
575 CAPTION "Biçimlendir"
576 FONT 8, "MS Shell Dlg"
577 BEGIN
578 DEFPUSHBUTTON "&Başlat", IDOK, 53, 198, 60, 14
579 PUSHBUTTON "&Kapat", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
580 LTEXT "&Sığa:", -1, 7, 6, 169, 9
581 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
582 LTEXT "K&ütük Dizgesi", -1, 7, 35, 170, 9
583 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
584 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
585 LTEXT "&Ayırma Birimi Boyutu", -1, 7, 64, 170, 9
586 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
587 LTEXT "B&ölüm Etiketi", -1, 7, 93, 170, 9
588 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
589 GROUPBOX "Biçimlendirme Seçenekleri", 4610, 7, 121, 170, 49
590 AUTOCHECKBOX "&Hızlı Biçimlendir", 28674, 16, 135, 155, 10
591 AUTOCHECKBOX "S&ıkıştırmayı Etkinleştir", 28675, 16, 152, 155, 10
592 END
593
594 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
595 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
596 CAPTION "Disk Denetle"
597 FONT 8, "MS Shell Dlg"
598 BEGIN
599 DEFPUSHBUTTON "&Başlat", IDOK, 63, 95, 60, 14
600 GROUPBOX "Disk Denetleme Seçenekleri", -1, 7, 6, 179, 40
601 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
602 AUTOCHECKBOX "&Kütük Dizgesi Yanlışlıklarını Kendiliğinden Düzelt", 14000, 12, 15, 155, 10
603 AUTOCHECKBOX "B&ozuk Bölümler İçin Tara ve Bozuk Bölümlerin Kurtarılmasına Çalış", 14001, 16, 30, 165, 10
604 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
605 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
606 END
607
608 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
609 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
610 CAPTION "Simge Değiştir"
611 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
612 BEGIN
613 LTEXT "Bu kütükteki simgelere bak:", -1, 7, 7, 179, 10
614 PUSHBUTTON "Göz At...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
615 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
616 LTEXT "Aşağıdaki dizelgeden bir simge seç:", -1, 7, 36, 179, 10
617 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
618 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 81, 179, 50, 14
619 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
620 END
621
622 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
623 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
624 CAPTION "Uyarı"
625 FONT 8, "MS Shell Dlg"
626 BEGIN
627 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
628 LTEXT "Bu kütük, işletim dizgesi eliyle veyâ başka bir uygulama\n\
629 eliyle kullanılıyor olabilir. Bu kütüğü değiştirmek dizgenize zarar\n\
630 verebilir veyâ daha az işlevli yapabilir.\n\n\
631 Bu kütüğü açmak istediğinizden emin misiniz?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
632 DEFPUSHBUTTON "Evet", IDYES, 125, 55, 50, 14
633 PUSHBUTTON "Hayır", IDNO, 180, 55, 50, 14
634 END
635
636 STRINGTABLE
637 BEGIN
638 /* columns in the shellview */
639 IDS_SHV_COLUMN1 "Ad"
640 IDS_SHV_COLUMN2 "Boyut"
641 IDS_SHV_COLUMN3 "Tür"
642 IDS_SHV_COLUMN4 "Değiştirildi"
643 IDS_SHV_COLUMN5 "Öz Nitelikler"
644 IDS_SHV_COLUMN6 "Boyut"
645 IDS_SHV_COLUMN7 "Kullanılabilir Boyut"
646 IDS_SHV_COLUMN8 "Ad"
647 IDS_SHV_COLUMN9 "Açıklamalar"
648 IDS_SHV_COLUMN10 "İye"
649 IDS_SHV_COLUMN11 "Öbek"
650 IDS_SHV_COLUMN12 "Kütük Adı"
651 IDS_SHV_COLUMN13 "Ulam"
652 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Özgün Konum"
653 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Silinme Zamânı"
654 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Yazı Tipi Türü"
655 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Çalışma Takımı"
656 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Ağ Konumu"
657 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Belgeler"
658 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Durum"
659 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Açıklamalar"
660 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Konum"
661 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Biçim"
662
663 /* special folders */
664 IDS_DESKTOP "Masaüstü"
665 IDS_MYCOMPUTER "Bilgisayarım"
666 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Geri Dönüşüm Kutusu"
667 IDS_CONTROLPANEL "Denetim Masası"
668 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Yönetim Araçları"
669
670 /* special folders descriptions */
671 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Bilgisayarınız için yönetim ayarlarını yapılandır."
672 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Kütüklerin ve dizinlerin görünümünü husûsileştir ve kütük ilişkilendirmelerini değiştir."
673 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Bilgisayarınızda yazı tiplerini ekle, değiştir ve yönet."
674 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Kurulu yazıcıları ve belgegeçer yazıcılarını gösterir ve yenilerini eklemene yardımcı olur."
675
676 /* context menus */
677 IDS_VIEW_LARGE "&Büyük Simgeler"
678 IDS_VIEW_SMALL "&Küçük Simgeler"
679 IDS_VIEW_LIST "&Dizelge"
680 IDS_VIEW_DETAILS "&Ayrıntılar"
681 IDS_SELECT "Seç"
682 IDS_OPEN "Aç"
683 IDS_CREATELINK "K&ısayol Oluştur"
684 IDS_COPY "&Çoğalt"
685 IDS_DELETE "&Sil"
686 IDS_PROPERTIES "&Husûsîyetler"
687 IDS_CUT "K&es"
688 IDS_RESTORE "Geri Getir"
689 IDS_FORMATDRIVE "Biçimlendir..."
690 IDS_RENAME "Yeniden Adlandır"
691 IDS_PASTE "Yapıştır"
692
693 IDS_CREATEFOLDER_DENIED """%1"" dizini oluşturulamıyor."
694 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Dizin Oluşturulamıyor"
695 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Kütük Silmeyi Onayla"
696 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Dizin Silmeyi Onayla"
697 IDS_DELETEITEM_TEXT """%1"" ögesini silmek istediğinizden emin misiniz?"
698 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Bu %1 ögeyi silmek istediğinizden emin misiniz?"
699 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Seçili ögeyi ya da ögeleri silmek istediğinizden emin misiniz?"
700 IDS_TRASHITEM_TEXT """%1"" ögesini Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermek istediğinizden emin misiniz?"
701 IDS_TRASHFOLDER_TEXT """%1"" ögesini ve onun tüm içeriğini Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermek istediğinizden emin misiniz?"
702 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Bu %1 ögeyi Geri Dönüşüm Kutusu'na göndermek istediğinizden emin misiniz?"
703 IDS_CANTTRASH_TEXT """%1"" ögesi Geri Dönüşüm Kutusu'na gönderilemiyor. Karşılık olarak onu silmek ister misiniz?"
704 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Bu dizin önceden ""%1"" adlı bir kütük içeriyor.\n\nOnu yenisiyle değiştirmek ister misiniz?"
705 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Kütük Üzerine Yazmayı Onayla"
706 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Bu dizin önceden ""%1"" adlı bir dizin içeriyor.\n\nVarış dizininde kütükler seçili dizindeki kütüklere göre aynı adlara iyeyse onlar yenileriyle değiştirilecektir. Dizini taşımayı veyâ kopyalamayı şimdi bile istiyor musunuz?"
707
708 IDS_FILEOOP_COPYING "Çoğaltılıyor..."
709 IDS_FILEOOP_MOVING "Taşınıyor..."
710 IDS_FILEOOP_DELETING "Siliniyor..."
711 IDS_FILEOOP_FROM_TO "%1 yerinden %2 yerine"
712 IDS_FILEOOP_FROM "%1 yerinden"
713 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Ön Denetim"
714
715 /* message box strings */
716 IDS_RESTART_TITLE "Yeniden Başlat"
717 IDS_RESTART_PROMPT "Dizgeyi yeniden başlatmak ister misiniz?"
718 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Bilgisayarı Kapat"
719 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Bilgisayarı kapatmak ister misiniz?"
720
721 /* Run File dialog */
722 IDS_RUNDLG_ERROR "Kütük Çalıştır iletişim kutusu görüntülenemiyor (iç yanlışlık)."
723 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Göz At iletişim kutusu görüntülenemiyor (iç yanlışlık)."
724 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Göz At"
725 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Çalıştırılabilir Kütükler (*.exe)\0*.exe\0Tüm Kütükler (*.*)\0*.*\0"
726
727 /* shell folder path default values */
728 IDS_PROGRAMS "Başlat Seçkesi\\İzlenceler"
729 IDS_PERSONAL "Belgelerim"
730 IDS_FAVORITES "Yer İmleri"
731 IDS_STARTUP "Başlat Seçkesi\\İzlenceler\\Başlangıç"
732 IDS_RECENT "En Son"
733 IDS_SENDTO "Gönder"
734 IDS_STARTMENU "Başlat Seçkesi"
735 IDS_MYMUSIC "Mûsikilerim"
736 IDS_MYVIDEO "Vidyolarım"
737 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Masaüstü"
738 IDS_NETHOOD "Sunucular"
739 IDS_TEMPLATES "Kalıplar"
740 IDS_APPDATA "Uygulama Verisi"
741 IDS_PRINTHOOD "Yazıcılar"
742 IDS_LOCAL_APPDATA "Yerli Ayarlar\\Uygulama Verisi"
743 IDS_INTERNET_CACHE "Yerli Ayarlar\\Geçici Umûmî Ağ Kütükleri"
744 IDS_COOKIES "Tanımlama Bilgileri"
745 IDS_HISTORY "Yerli Ayarlar\\Geçmiş"
746 IDS_PROGRAM_FILES "İzlence Kütükleri"
747 IDS_MYPICTURES "Resimlerim"
748 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "İzlence Kütükleri\\Ortak Kütükler"
749 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Belgeler"
750 IDS_ADMINTOOLS "Başlat Seçkesi\\İzlenceler\\Yönetim Araçları"
751 IDS_COMMON_MUSIC "Belgeler\\Mûsikilerim"
752 IDS_COMMON_PICTURES "Belgeler\\Resimlerim"
753 IDS_COMMON_VIDEO "Belgeler\\Vidyolarım"
754 IDS_CDBURN_AREA "Yerli Ayarlar\\Uygulama Verisi\\Microsoft\\CD Yazma"
755 IDS_NETWORKPLACE "Ağ Komşularım"
756
757 IDS_NEWFOLDER "Yeni Dizin"
758
759 IDS_DRIVE_FIXED "Yerli Disk"
760 IDS_DRIVE_CDROM "CD-ROM"
761 IDS_DRIVE_NETWORK "Ağ Diski"
762 IDS_DRIVE_FLOPPY "3,5 Yumuşak"
763 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Çıkarılabilir Disk"
764 IDS_FS_UNKNOWN "Bilinmeyen"
765
766 /* Open With */
767 IDS_OPEN_WITH "Birlikte Aç"
768 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "İzlence Seç..."
769 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Önerilen İzlenceler:"
770 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Başka İzlenceler:"
771
772 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Yazarlar"
773 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Geri"
774 FCIDM_SHVIEW_NEW "Yeni"
775 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Yeni &Dizin"
776 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Yeni &Kısayol"
777 IDS_FOLDER_OPTIONS "Dizin Seçenekleri"
778 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Geri Dönüşüm Kutusu Konumu"
779 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Kullanılabilir Alan"
780 IDS_EMPTY_BITBUCKET "&Geri Dönüşüm Kutusu'nu Boşalt"
781 IDS_PICK_ICON_TITLE "Simge Seç"
782 IDS_PICK_ICON_FILTER "Simge Kütükleri (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Tüm Kütükler (*.*)\0*.*\0"
783 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Çalıştırılabilir Kütükler (*.exe)\0*.exe\0Tüm Kütükler (*.*)\0*.*\0"
784
785 IDS_DIRECTORY "Dizin"
786 IDS_BAT_FILE "ReactOS Toplu İş Kütüğü"
787 IDS_CMD_FILE "ReactOS Komut Betiği"
788 IDS_COM_FILE "DOS Uygulaması"
789 IDS_CPL_FILE "Denetim Masası Ögesi"
790 IDS_CUR_FILE "İmleç"
791 IDS_DLL_FILE "Uygulama Uzantısı"
792 IDS_DRV_FILE "Aygıt Sürücüsü"
793 IDS_EXE_FILE "Uygulama"
794 IDS_FON_FILE "YazıTipi"
795 IDS_TTF_FILE "TrueType Yazı Tipi Kütüğü"
796 IDS_OTF_FILE "OpenType Yazı Tipi Kütüğü"
797 IDS_HLP_FILE "Yardım Kütüğü"
798 IDS_ICO_FILE "Simge"
799 IDS_INI_FILE "Yapılandırma Ayarları"
800 IDS_LNK_FILE "Kısayol"
801 IDS_PIF_FILE "NT VDM İzlence Bilgi Kütüğü"
802 IDS_SCR_FILE "Görüntülük Koruyucu"
803 IDS_SYS_FILE "Dizge Kütüğü"
804 IDS_VXD_FILE "Farazî Aygıt Sürücüsü"
805 IDS_ANY_FILE "%s Kütüğü"
806
807 IDS_OPEN_VERB "Aç"
808 IDS_EXPLORE_VERB "Araştır"
809 IDS_RUNAS_VERB "Birlikte Aç..."
810 IDS_EDIT_VERB "Düzenle"
811 IDS_FIND_VERB "Bul"
812 IDS_PRINT_VERB "Yazdır"
813
814 IDS_FILE_FOLDER "%u Kütük, %u Dizin"
815 IDS_PRINTERS "Yazıcılar"
816 IDS_FONTS "Yazı Tipleri"
817 IDS_INSTALLNEWFONT "Yeni Yazı Tipi Yükle..."
818
819 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Ön tanımlı ayırma boyutu"
820 IDS_COPY_OF "Kopyası: "
821
822 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Kütüğün bu türünü açmak için yapılandırılmış ReactOS izlencesi yok."
823
824 IDS_FILE_DETAILS """%s"" Uzantısı İçin Ayrıntılar"
825 IDS_FILE_DETAILSADV """%s"" uzantılı kütükler ""%s"" türünündür. Tüm ""%s"" kütüklerini etkileyen ayarları değiştirmek için Gelişmiş'e tıklayınız."
826 IDS_FILE_TYPES "Kütük Türleri"
827 IDS_COLUMN_EXTENSION "Uzantılar"
828
829 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
830 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
831 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s Kütük"
832
833 IDS_BYTES_FORMAT "çoklu"
834 IDS_UNKNOWN_APP "Bilinmeyen Uygulama"
835 IDS_EXE_DESCRIPTION "Tanım:"
836
837 IDS_MENU_EMPTY "(Boş)"
838 IDS_OBJECTS "%d Nesne"
839 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Nesne Seçili"
840
841 IDS_ADVANCED_FOLDER "Kütükler ve Dizinler"
842 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Ağ dizinlerini ve yazıcıları kendiliğinden ara"
843 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Dizin bilgi kutularında kütük boyutu bilgisini göster"
844 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Gezgin'in Dizinler dizelgesinde bayağı dizin görünümünü göster"
845 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Dizge dizinlerinin içeriğini göster"
846 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Konum çubuğunda tüm yolu göster"
847 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Başlık çubuğunda tüm yolu göster"
848 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Küçük resimleri saklama"
849 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Gizli kütükler ve dizinler"
850 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Gizli kütükler ve dizinleri gösterme"
851 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Gizli kütükler ve dizinleri göster"
852 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Bilinen kütük türleri için eklentileri gizle"
853 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Korunan işletim dizgesi kütüklerini gizle (önerilir)"
854 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Kütük penceresini ayrı bir işlemde başlat"
855 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Tüm dizinlerin görünüm ayarlarını anımsa"
856 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Oturum açmada daha önceki dizin pencerelerini geri getir"
857 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Bilgisayarım'da Denetim Masası'nı göster"
858 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Şifrelenmiş veyâ sıkıştırılmış NTFS kütüklerini renkli göster"
859 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Dizin ve masaüstü ögeleri için açılan tanım göster"
860 END