- Add/update Ukrainian translation by Sakara Yevhen (eresid[at]gmail[dot]com) and...
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shimgvw / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Logon GINA DLL
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/win32/shimgvw/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for msgina
6 * TRANSLATOR: Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE
12 BEGIN
13 IDS_APPTITLE "Ïðîãðàìà ïåðåãëÿäó çîáðàæåíü ³ ôàêñ³â ReactOS"
14 IDS_SETASDESKBG "Âñòàíîâèòè ÿê ôîí ðîáî÷îãî ñòîëó"
15
16 /* Tooltips */
17 IDS_TOOLTIP_NEXT_PIC "Íàñòóïíå çîáðàæåííÿ"
18 IDS_TOOLTIP_PREV_PIC "Ïîïåðåäíº çîáðàæåííÿ"
19 IDS_TOOLTIP_ZOOM_IN "Çá³ëüøèòè (+)"
20 IDS_TOOLTIP_ZOOM_OUT "Çìåíøèòè (-)"
21 IDS_TOOLTIP_ROT_CLOCKW "Ïîâåðíóòè çà ãîäèííèêîâîþ ñòð³ëêîþ (Ctrl+K)"
22 IDS_TOOLTIP_ROT_COUNCW "Ïîâåðíóòè ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè (Ctrl+L)"
23 IDS_TOOLTIP_PRINT "Äðóê (Ctrl+P)"
24 IDS_TOOLTIP_SAVEAS "Çáåðåãòè ÿê... (Ctrl+S)"
25 END