[SYSSETUP] Set an owner name by default. Patch by Ismael Ferreras Morezuelas CORE...
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / syssetup / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Настройка на РеактОС"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Съветникът за настройка на РеактОС ви приветства!", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
9 LTEXT "Този съветник ще сложи РеактОС на компютъра ви. Съветникът трябва да събере сведения за компютъра, за да настрои РеактОС правилно.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
10 LTEXT "Натиснете „Напред“ за продължаване на настройката.", IDC_STATIC, 115, 169, 200, 17
11 END
12
13 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Настройка на РеактОС"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
17 BEGIN
18 LTEXT "Разработчиците на РеактОС биха желали да изразят признателността си към следните проекти с отворен код, (части от) които са използвани при създаването на РеактОС:", IDC_STATIC, 15, 2, 286, 24
19 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
20 LTEXT "РеактОС е лицензиран според GPL и ако искате да го използвате или разпространявате (части от него), трябва да спазвате GPL.", IDC_STATIC, 15, 110, 227, 20
21 PUSHBUTTON "&Вижте GPL...", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
22 LTEXT "Натиснете „Напред“ за продължаване на настройката.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
23 END
24
25 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "Настройка на РеактОС"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
31 LTEXT "Напишете имената си и името на вашето предприятието.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
32 LTEXT "&Име:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
33 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
34 LTEXT "&Предприятие:", IDC_STATIC, 54, 57, 50, 8
35 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
36 END
37
38 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
39 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
40 CAPTION "Настройка на РеактОС"
41 FONT 8, "MS Shell Dlg"
42 BEGIN
43 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
44 LTEXT "Напишете ненадвишаващо 15 знака име на компютъра. Ако сте в мрежа, никой друг компютър не трябва да има същото име.", IDC_STATIC, 45, 7, 250, 24
45 LTEXT "Име на &компютъра:", IDC_STATIC, 45, 38, 75, 8
46 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
47 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
48 LTEXT "Настройката ще създаде потребителска сметка, под името „Administrator“. Можете да използвате тази сметка, за да получите пълен достъп до компютъра.", IDC_STATIC, 45, 57, 250, 25
49 LTEXT "Напишете парола за „Administrator“, не по- дълга от 127 знака.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
50 LTEXT "&Парола за „Administrator“:", IDC_STATIC, 45, 104, 95, 8
51 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
52 LTEXT "По&твърдете паролата:", IDC_STATIC, 45, 123, 95, 8
53 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
54 END
55
56 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "Настройка на РеактОС"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
62 LTEXT "Местната стойност на уредбата трябва да отговаря на езика на приложенията, които ще използвате. Местната стойност определя как се изобразават паричните стойности и датите.", IDC_STATIC, 53, 2, 253, 26
63 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
64 LTEXT "За промяна на уредбените или местните настройки, натиснете „Нагласяване“.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 16
65 PUSHBUTTON "&Нагласяване...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 55, 14
66 LTEXT "Клавиатурната подредба определя знаците, появяващи се при писане.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
67 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
68 LTEXT "За смяна на клавиатурната подредба, натиснете „Нагласяване“.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 16
69 PUSHBUTTON "На&гласяване...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 55, 14
70 END
71
72 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "Настройка на РеактОС"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
78 LTEXT "Дата и време", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
79 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
80 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
81 LTEXT "Часови пояс", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
82 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 AUTOCHECKBOX "Самопревключване на часовника за зимно и лятно време", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 220, 10
84 END
85
86 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "Настройка на РеактОС"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
92 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
93 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
94 END
95
96 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Завършване настройката на РеактОС"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 LTEXT "Приключване на съветника по настройката на РеактОС", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
102 LTEXT "Настройката на РеактОС завърши успешно.\n\nКогато натиснете „Приключи“, компютърът ви ще се презапусне.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
103 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
104 LTEXT "Ако в КД устройството има диск, го извадете. След това презапуснете компютъра и натиснете „Приключи“.", IDC_STATIC, 115, 169, 200, 17
105 END
106
107 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "Отворено разрешително споразумение GNU"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
113 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 209, 50, 14
114 END
115
116 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 26
117 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
118 CAPTION "Почакайте..."
119 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
120 BEGIN
121 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
122 END
123
124 STRINGTABLE
125 BEGIN
126 IDS_ACKTITLE "Благодарности"
127 IDS_ACKSUBTITLE "Основи на РеактОС и разрешителни сведения"
128 IDS_OWNERTITLE "Нагласяване на приложенията."
129 IDS_OWNERSUBTITLE "Настройката използва сведенията за вас, за да нагласи РеактОС."
130 IDS_COMPUTERTITLE "Име на компютъра и администраторска парола"
131 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Трябва да въведете администраторска парола и име на компютъра"
132 IDS_LOCALETITLE "Местни настройки"
133 IDS_LOCALESUBTITLE "Можете да нагласите РеактОС за различни области и езици."
134 IDS_DATETIMETITLE "Дата и време"
135 IDS_DATETIMESUBTITLE "Задайте правилните дата и време."
136 IDS_PROCESSTITLE "Вписване на съставните"
137 IDS_PROCESSSUBTITLE "Почакайте..."
138 END
139
140 STRINGTABLE
141 BEGIN
142 IDS_REACTOS_SETUP "Настройка на РеактОС"
143 IDS_UNKNOWN_ERROR "Неизвестна грешка"
144 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Вписване на съставните..."
145 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "Грешка при LoadLibrary: "
146 IDS_GETPROCADDR_FAILED "Грешка при GetProcAddr: "
147 IDS_REGSVR_FAILED "Грешка при DllRegisterServer: "
148 IDS_DLLINSTALL_FAILED "Грешка при DllInstall: "
149 IDS_TIMEOUT "Просрочване на рагистрирането"
150 IDS_REASON_UNKNOWN ""
151 /*
152 * ATTENTION:
153 * If you translate the administator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
154 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
155 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
156 */
157 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
158 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Собственик"
159 END
160
161 STRINGTABLE
162 BEGIN
163 IDS_WZD_NAME "Настройката не може да продължи, докато не въведете името си."
164 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Настройката не успя да зададе име на компютъра."
165 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Настройката не може да продължи, докато не въведете името на компютъра."
166 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Трябва да въведете парола!"
167 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Паролите, които сте въвели не съвпадат. Въведете ги отново."
168 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Паролата, която сте въвели съдържа забранени знаци. Въведете изчистена парола."
169 IDS_WZD_LOCALTIME "Вълшебникът не успя да зададе местното време."
170 END
171
172 STRINGTABLE
173 BEGIN
174 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Подкарване на устройствата..."
175 END