1f8ab84d1397c91563f056694fe11b4c5e84975b
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / syssetup / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 09-02-2008
3 * LAST CHANGE: 15-12-2009
4 * THANKS TO : Filip Navara and Kamil Hornicek and all good people ;-)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
10 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
11 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 LTEXT "Vitajte v sprievodcovi inštalácie systému ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 9, 189, 31
15 LTEXT "Tento sprievodca nainštaluje systém ReactOS na Váš počítač. Sprievodca potrebuje získať niektoré informácie o Vás a Vašom počítači aby mohol systém ReactOS správne nastaviť.", IDC_STATIC, 115, 50, 189, 100
16 LTEXT "Kliknutím na Ďalej pokračujte v inštalácii.", IDC_STATIC, 115, 160, 189, 31
17 END
18
19 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
20 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
21 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
22 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
23 BEGIN
24 LTEXT "Vývojári systému ReactOS by sa chceli poďakovať nasledujúcim Open Source projektom, ktoré (alebo časti ktorých) boli použité pri vývoji systému ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
25 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
26 LTEXT "Systém ReactOS je vydaný pod licenciou GPL. Pokiaľ chcete systém (alebo jeho časti) použiť alebo redistribuovať, musíte rešpektovať GPL", IDC_STATIC, 15, 110, 228, 22
27 PUSHBUTTON "&Zobraziť GPL...", IDC_VIEWGPL, 245, 110, 56, 19
28 LTEXT "Kliknutím na Ďalej pokračujte v inštalácii.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
29 END
30
31 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
32 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
33 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg"
35 BEGIN
36 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
37 LTEXT "Napíšte Vaše celé meno a názov Vašej firmy alebo organizácie.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
38 LTEXT "&Meno:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
39 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
40 LTEXT "&Organizácia:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
41 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
42 END
43
44 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
45 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
46 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg"
48 BEGIN
49 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
50 LTEXT "Napíšte názov Vášho počítača v dĺžke 15 znakov alebo menej. Ak je počítač pripojený k sieti, musí býť jeho názov unikátny.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
51 LTEXT "&Názov počítača:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
52 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
53 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
54 LTEXT "Inštalátor vytvorí na počítači používateľský účet nazvaný Administrator. Tento účet môžete použiť, keď budete potrebovať plný prístup k Vášmu počítaču.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
55 LTEXT "Zadajte heslo účtu Administrator v dĺžke 127 znakov alebo menej.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
56 LTEXT "&Heslo:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
57 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
58 LTEXT "&Potvrdiť heslo:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
59 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
60 END
61
62 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
63 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
64 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
65 FONT 8, "MS Shell Dlg"
66 BEGIN
67 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
68 LTEXT "Lokalizácia systému by mala súhlasiť s jazykom aplikácií, ktoré chcete používať. Lokalizácia určí ako budú zobrazené čísla, meny a údaje kalendára.", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 20
69 LTEXT "<text lokality>", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
70 LTEXT "Pre zmenu lokalizácie systému kliknite na Zmeniť.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
71 PUSHBUTTON "&Zmeniť...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
72 LTEXT "Rozloženie kláves určí znaky, ktoré sa zobrazia, keď píšete.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
73 LTEXT "<text rozloženia>", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
74 LTEXT "Pre zmenu rozloženia kláves, kliknite na Zmeniť.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
75 PUSHBUTTON "Z&meniť...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
76 END
77
78 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
84 LTEXT "Dátum a čas", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
85 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
86 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
87 LTEXT "Časové pásmo", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
88 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
89 AUTOCHECKBOX "Automaticky posunúť hodiny pri prechode na &letný čas a späť", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 220, 10
90 END
91
92 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
98 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
99 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
100 END
101
102 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
103 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
104 CAPTION "Dokončenie inštalácie systému ReactOS"
105 FONT 8, "MS Shell Dlg"
106 BEGIN
107 LTEXT "Dokončenie sprievodcu inštaláciou systému ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 9, 195, 37
108 LTEXT "Sprievodca inštaláciou systému ReactOS bol úspešne dokončený.\n\nPo kliknutí na Dokončiť sa počítač reštartuje.", IDC_STATIC, 115, 58, 195, 100
109 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
110 LTEXT "Ak je v mechanike inštalačné médium, vyberte ho. Potom kliknutím na Dokončiť reštartujte počítač.", IDC_STATIC, 115, 160, 195, 31
111 END
112
113 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
114 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
115 CAPTION "GNU General Public License"
116 FONT 8, "MS Shell Dlg"
117 BEGIN
118 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
119 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
120 END
121
122 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 26
123 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
124 CAPTION "Počkajte, prosím ..."
125 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
126 BEGIN
127 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
128 END
129
130 STRINGTABLE
131 BEGIN
132 IDS_ACKTITLE "Poďakovanie"
133 IDS_ACKSUBTITLE "Čo je systém ReactOS a informácie o licencii"
134 IDS_OWNERTITLE "Prispôsobte si softvér"
135 IDS_OWNERSUBTITLE "Inštalátor použije tieto informácie pre prispôsobenie systému ReactOS."
136 IDS_COMPUTERTITLE "Názov počítača a heslo účtu Administrator."
137 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Zadajte meno a heslo pre účet Administrator."
138 IDS_LOCALETITLE "Regionálne nastavenia"
139 IDS_LOCALESUBTITLE "Systém ReactOS môžete prispôsobiť rôznym regiónom a jazykom."
140 IDS_DATETIMETITLE "Dátum a čas"
141 IDS_DATETIMESUBTITLE "Nastavte správny čas pre Váš počítač."
142 IDS_PROCESSTITLE "Registrácia súčastí"
143 IDS_PROCESSSUBTITLE "Počkajte, prosím ..."
144 END
145
146 STRINGTABLE
147 BEGIN
148 IDS_REACTOS_SETUP "Inštalátor systému ReactOS"
149 IDS_UNKNOWN_ERROR "Neznáma chyba"
150 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Registrujem súčasti..."
151 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary zlyhal: "
152 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr zlyhal: "
153 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer zlyhal: "
154 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall zlyhal: "
155 IDS_TIMEOUT "Vypršal časový limit registrácie"
156 IDS_REASON_UNKNOWN ""
157 /*
158 * ATTENTION:
159 * If you translate the administator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
160 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
161 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
162 */
163 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
164 END
165
166 STRINGTABLE
167 BEGIN
168 IDS_WZD_NAME "Inštalácia nemôže pokračovať, kým nezadáte svoje meno."
169 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Inštalátor nedokázal nastaviť názov počítača."
170 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Inštalácia nemôže pokračovať, kým nezadáte názov počítača."
171 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Musíte zadať heslo!"
172 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Zadané heslá nesúhlasia. Zadajte požadované heslo znovu."
173 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Zadané heslo obsahuje nepovolené znaky. Zadajte upravené heslo."
174 IDS_WZD_LOCALTIME "Inštalátor nedokázal nastaviť čas."
175 END
176
177 STRINGTABLE
178 BEGIN
179 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Inštalujem zariadenia..."
180 END